Dėl Aly­taus švie­ti­mo ko­ky­bės gal­vos pe­le­nais bars­ty­ti ne­ver­ta, kie­ky­bės ro­dik­liai ga­lė­tų bū­ti ir ge­res­ni (7305)

Saulė Pinkevičienė
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Mokinių atrankos nevykdančių geriausių Lietuvos gimnazijų 50-uke – trys Alytaus mokyklos. Zitos Stankevičienės nuotr.
Žur­na­las „Rei­tin­gai“ pa­skel­bė Lie­tu­vos mo­kyk­lų ver­ti­ni­mus. Ko­kias ži­nu­tes jie siun­čia apie Aly­taus mies­to ir ra­jo­no švie­ti­mo pa­sie­ki­mus ir pro­ble­mas?

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę va­di­na pa­vyz­džiu

Ku­rios sa­vi­val­dy­bės ken­kia sa­vo vai­kams? – at­sa­ky­mo į to­kį klau­si­mą ieš­ko­ma pa­si­tel­kiant sta­tis­ti­ką. „Skir­tu­mai tarp at­ski­rų mo­ki­nių pa­sie­ki­mų ir įvai­rių mo­kyk­lų ly­gių Lie­tu­vo­je tik au­ga“, – kon­sta­tuo­ja vals­ty­bės kon­tro­lie­rius Arū­nas Dul­kys. Vie­na pa­grin­di­nių šio reiš­ki­nio prie­žas­čių – mo­kyk­lų tin­klo ne­to­ly­gu­mai at­ski­ruo­se re­gio­nuo­se.

Pa­si­ro­do, Lie­tu­vo­je yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se gy­vuo­ja mo­kyk­los, tu­rin­čios vos ke­lis mo­ki­nius, la­biau­siai mo­kyk­lų tin­klas iš­dri­kęs ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se. Dar prieš ke­le­rius me­tus tarp to­kių bu­vo mi­ni­ma ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, o šių me­tų rei­tin­ge (pa­gal 2019 me­tų re­zul­ta­tus) įvar­di­ja­ma kaip pa­vyz­dys ki­toms.

Šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vie­no­je mo­kyk­lo­je vi­du­ti­niš­kai mo­ko­si 487 mo­ki­niai. Žur­na­lui „Rei­tin­gai“ me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas sa­kė, kad si­tu­a­ci­ja ne­bu­vo leng­va, jam bu­vo gra­si­na­ma, bu­vo puo­la­mas, pas­kui se­kio­jo te­le­vi­zi­jos, ta­čiau pa­vy­ko at­si­lai­ky­ti ir įgy­ven­din­ti tin­klo per­tvar­ką.

Aly­taus ra­jo­ne už­da­ry­tos 10 pra­di­nių mo­kyk­lų, ke­le­tas ma­žų pa­grin­di­nių, da­lis ne­di­de­lių mo­kyk­lų pa­vers­tos di­džių­jų sky­riais. Me­ras sa­ko, kad re­zul­ta­tais yra pa­ten­kin­tas, nes mo­kyk­los tvar­ko­si ga­na ge­rai, o fi­nan­si­nė naš­ta sa­vi­val­dy­bei yra pa­ke­lia­ma.

Aly­taus švie­ti­mas – ir pir­mas po sos­ti­nės

Kaip švie­ti­mo rei­tin­gų kon­teks­te at­ro­do Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė?

Ji bu­vo rei­tin­guo­ja­ma tarp še­šių did­mies­čių pa­gal mo­ki­nių skai­čių įvai­riais as­pek­tais. Ma­žiau­sio­je Aly­taus mo­kyk­lo­je mo­ko­si 80 mo­ki­nių (pa­ly­gi­ni­mui Vil­niu­je – 32, Kau­ne – 34). Tie­sa, pa­gal vi­du­ti­nį mo­ki­nių skai­čių vie­nai mo­kyk­lai esa­me pas­ku­ti­niai iš did­mies­čių še­še­to: Aly­tu­je – 358, Šiau­liuo­se – 369, Pa­ne­vė­žy­je – 527 mo­ki­niai lan­ko vie­ną įstai­gą.

Sa­vi­val­dy­bių rei­tin­ge pa­gal švie­ti­mo ro­dik­lius Aly­tus už­ima ket­vir­tą vie­tą iš še­šių, iš es­mės nie­kuo per daug ne­si­ski­ria­me nuo ki­tų di­džių­jų mies­tų. Su­si­mąs­ty­ti ver­čia ne­bent da­ly­kų olim­pia­dų ir kon­kur­sų pri­zi­nin­kų skai­čius (nu­ro­do­mas 10 tūks­tan­čių mo­ki­nių). Aly­tu­je šiuo me­tu jis tri­skart ma­žes­nis nei, pa­vyz­džiui, Šiau­liuo­se. Ta­čiau Aly­tus len­kia Kau­ną pa­gal mo­kyk­lų, tu­rin­čių la­bo­ra­to­ri­jas, skai­čių.

Ne­ver­tė­tų gal­vų pe­le­nais bars­ty­tis ir dėl vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų – pa­gal juos Aly­tus nu­si­lei­džia tik Vil­niui, pats ge­riau­sias iš vi­sų še­šių di­džių­jų mies­tų ir aly­tiš­kių abi­tu­rien­tų, įsto­ju­sių į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų vie­tas abi­tu­rien­tų pro­cen­tas – 60.5. Be­je, pa­gal stu­di­juo­ti įsto­ju­sių moks­lei­vių skai­čių ly­de­ris yra ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­ri rei­tin­guo­ja­ma tarp 6 žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių ir už­ima 6 vie­tą.

„Dre­vi­nu­kas“: mik­ro­kli­ma­tas ge­ras, pa­sie­ki­mai aukš­ti, o mo­kyk­los ne­liks?!

Aly­tu­je vei­kian­čios ne­di­de­lės pa­gal moks­lei­vių skai­čių mo­kyk­los įvar­di­ja­mos kaip vie­na di­džiau­sių sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nių pro­ble­mų ir tai nu­ro­do­ma kaip prie­žas­tis, ko­dėl rei­kia švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos. Pa­tvir­ti­nus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio re­or­ga­ni­za­ci­ją, jų są­skai­ta ban­do­ma gel­bė­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, ta­čiau yra vie­nas „bet“ – vai­kų jai už­teks tik to­kiu at­ve­ju, jei tė­vai pa­si­rinks šią mo­kyk­lą, o rink­tis, kaip ro­do švie­ti­mo rei­tin­gai, Aly­tu­je yra iš ko.

Pra­di­nių mo­kyk­lų ir pro­gim­na­zi­jų pa­ly­gi­na­mie­ji ver­ti­ni­mai yra su­da­ry­ti pa­gal 4 ir 6 kla­sių na­cio­na­li­nio moks­lei­vių pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tus. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad da­lis mo­kyk­lų (gal­būt ir ne pa­čios ge­riau­sios – ta­čiau tai jau žur­na­lo „Rei­tin­gai“ prie­lai­da) ne­no­ri bū­ti ly­gi­na­mos, tai­gi sa­vo duo­me­nų ir ne­pa­tei­kia. 2019 me­tų duo­me­nis pa­vy­ko su­rink­ti iš maž­daug dvie­jų treč­da­lių pro­gim­na­zi­jų ir pu­sės pra­di­nių mo­kyk­lų.

Aukš­čiau­sią vie­tą 4 kla­sių rei­tin­ge iš Aly­taus mo­kyk­lų už­ima „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­ja (53 vie­ta iš 157), 68-ta vie­ta šie­met džiau­gia­si „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis, 120-ąją vie­tą už­ima Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja, 155-ąją – Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ja.

„Dre­vi­nu­kas“ pel­nė ir dar vie­ną įver­ti­ni­mą – tarp ge­rą mik­ro­kli­ma­tą su­kū­ru­sių pra­di­nių mo­kyk­lų ji už­ima de­šim­tą vie­tą iš dvi­de­šim­ties. Na­cio­na­li­nė švie­ti­mo agen­tū­ra nu­ro­dė 80 Lie­tu­vos mo­kyk­lų, ku­rios iš­si­ski­ria stip­riau­siu pri­klau­sy­mo mo­kyk­lai jaus­mu. Ki­taip sa­kant, mo­ki­niai jo­se jau­čia­si ge­riau­siai, o tė­vai – la­biau­siai pa­ten­kin­ti.

Kaip lai­vai be ka­pi­to­no

Į mo­kyk­lų, ne­bi­jan­čių vie­šin­ti šeš­to­kų pa­sie­ki­mų re­zul­ta­tų, šim­tu­ką pa­ten­ka Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja (4–5 vie­ta), „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­ja (16 vie­ta), Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ja (43 vie­ta). Šeš­to­kai, kaip ir ket­vir­to­kai, yra rei­tin­guo­ja­mi pa­gal ma­te­ma­ti­kos, skai­ty­mo ir ra­šy­mo pa­sie­ki­mus, skir­tu­mas tas, kad di­dė­ja ne­pa­ten­ki­na­mo lyg­mens pro­cen­tas. Taip, pa­vyz­džiui, aukš­tą rei­tin­gą tu­rin­čios „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos šeš­to­kų ma­te­ma­ti­kos ir ra­šy­mo ne­pa­ten­ki­na­mas lyg­muo ati­tin­ka­mai – 2.8 ir 4.6 pro­cen­tų.

Iš Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cen­tro ty­ri­mo aiš­kė­ja, kad di­džiau­sią pri­dė­ti­nę ver­tę su­ku­ria pra­di­nės mo­kyk­los, to­liau se­ka pro­gim­na­zi­jos ir pra­di­nės mo­kyk­los (pas­ta­ro­jo ti­po švie­ti­mo įstai­gų Aly­tu­je nė­ra).

Kaip vie­na iš es­mi­nių pro­ble­mų ver­ti­nant pra­di­nes mo­kyk­las ir pro­gim­na­zi­jas kaip vi­su­mą ryš­kė­ja tai, kad reikš­min­ga da­lis mo­kyk­lų ne­tu­ri nuo­la­ti­nių di­rek­to­rių – to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je šiuo me­tų at­si­dū­rę net ket­vir­ta­da­lis Lie­tu­vos mo­kyk­lų. Kaip tei­gia­ma švie­ti­mo rei­tin­gų ver­ti­ni­me, šios mo­kyk­los pa­na­šios į lai­vus be ka­pi­to­no, plau­kian­čius ne­ži­nia kur, nes bū­tent va­do­vas tu­ri tu­rė­ti įstai­gos vi­zi­ją ir stra­te­gi­ją, tiks­lus, mo­kė­ti už­deg­ti.

Aly­tu­je nuo­la­ti­nių va­do­vų šiuo me­tu ne­tu­ri „Dre­vi­nu­kas“, Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos.

Ge­ri rei­tin­gai – il­ga­me­tis įdir­bis

Rei­tin­gų di­džio­ji nau­jie­na – pa­gal 2019 me­tų re­zul­ta­tus Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ja pa­te­ko į ge­riau­sių­jų Lie­tu­vos mo­kyk­lų de­šim­tu­ką, ver­ti­nant įstai­gas, ku­rios ne­vyk­do mo­ki­nių at­ran­kos. Per­nai gim­na­zi­ja bu­vo 48-oje rei­tin­go vie­to­je. Ko­dėl „sėk­mė ją per­se­kio­ja“ šie­met?

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las sa­ko, jog aukš­ta vie­ta ma­lo­niai nu­ste­bi­no, fak­tas, kad to­kios po­zi­ci­jos nė­ra tu­rė­ju­si nė vie­na Aly­taus mo­kyk­la. 2019 me­tais gim­na­zi­ją bai­gė stip­ri lai­da, ku­rio­je bu­vo daug ga­bių mo­ki­nių, du gim­na­zis­tai ga­vo po 5 vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų šim­tu­kus, o tai ir­gi nu­ti­ko pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je.

Di­rek­to­rius sa­ko vi­sų pir­ma esan­tis dė­kin­gas mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vui, ku­ris gim­na­zi­jo­je tik­rai pa­ty­ręs. Re­zul­ta­tas nė­ra at­si­tik­ti­nis, jį le­mia il­ga­me­tis įdir­bis. Tai ir mo­kyk­los at­mo­sfe­ra, ir po­žiū­ris, ir at­sa­ko­my­bė, pa­rei­gin­gu­mas, ku­rie die­gia­mi gim­na­zis­tams. V.Skrob­las pa­ste­bi, kad ir ki­tų Aly­taus mo­kyk­lų re­zul­ta­tai yra pui­kūs ir ben­dra­me ša­lies kon­teks­te mies­to švie­ti­mo tin­klas ge­rai at­ro­do.

Gal­būt pras­min­ga bū­tų tuo daž­niau džiaug­tis, o ne be jo­kių įro­dy­mų re­to­riš­kai kal­bė­ti apie tai, kad Aly­tu­je ug­dy­mo ko­ky­bė pra­stė­ja? Po­li­ti­kai to ne­ven­gia. Per 7 rei­tin­go po­zi­ci­ja aukš­tyn pa­ki­lu­sios (per­nai – 49, šie­met - 42) Jot­vin­gių gim­na­zi­jos direktoriaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Re­na­ta Ro­ma­no­vie­nė pa­ste­bi, kad var­giai ar yra pa­sau­ly­je ki­ta to­kia ša­lis, ku­ri taip nu­ver­tin­tų sa­vo švie­ti­mą.

Jai ke­lia ne­ri­mą po­žiū­ris, kai vie­nos mo­kyk­los dėl pa­siek­tų re­zul­ta­tų aukš­ti­na­mos, o ki­ti – že­mi­na­mos, taip di­di­na­ma at­skir­tis švie­ti­me. Pa­va­duo­to­ja pa­ste­bi, kad, ypač šian­die­nos si­tu­a­ci­jo­je, ne­sau­gu­mo jaus­mo mo­kyk­lo­se ir taip už­ten­ka, o ir pats rei­tin­gų skai­čia­vi­mas tu­ri įvai­rių sub­ti­ly­bių.

Per­nai 14-oje vie­to­je bu­vu­si Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja šie­met rei­tin­guo­se už­ėmė 25 vie­tą. Aly­taus ra­jo­no Sim­no gim­na­zi­ja už­ima 53 vietą.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai