Nr. 57 (13433)

2020-05-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 57 (13433) skaitykite:

  • Svar­biems ob­jek­tams Aly­tu­je – Vy­riau­sy­bės mi­li­jo­nai
  • Aly­taus gim­na­zi­jos šimt­me­čiui skirtos parodos ati­da­ry­mas internete su­lau­kė tūks­tan­čių per­žiū­rų
  • At­nau­jin­tas til­te­lis
  • Skir­ta pa­pil­do­mų lė­šų dviem Aly­taus ra­jo­no ob­jek­tams
  • Ra­džiū­nuo­se ir Rum­bo­ny­se bus tie­sia­mas as­fal­tas
  • Už­dirb­tas duo­nos tru­pi­nys ge­riau ne­gu vel­tui gau­tas ke­pa­las
  • Kū­rė­jų pa­va­sa­ris Pu­ti­nuo­se
  • Kai ži­ra­fos kom­pe­ten­ci­ja yra jos dy­dis
  • Ant te­at­ro sto­go iš­da­ly­ti „Te­at­rak­me­niai”
Žur­na­las „Rei­tin­gai“ pa­skel­bė Lie­tu­vos mo­kyk­lų ver­ti­ni­mus. Ko­kias ži­nu­tes jie siun­čia apie Aly­taus mies­to ir ra­jo­no švie­ti­mo pa­sie­ki­mus ir pro­ble­mas?
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams tu­rė­jo bū­ti pri­sta­ty­ta Aly­taus lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stu­di­ja, ku­rią sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu pa­ren­gė...
Sužinojęs alytiškės Gytės pomėgius – politika ir komunikacija, Kendra iš Indonezijos pasiūlė sudalyvauti jo tarptautiniame projekte. Projektas mums visiems aktualia tema – koronavirusas.
Po ke­lių mė­ne­sių per­trau­kos Alo­vės kraš­to žmo­nes į ne­įpras­tą pa­ro­dą kvie­čia šio baž­nyt­kai­mio kul­tū­ros puo­se­lė­to­jai. Pa­ro­da ne­įpras­ta, eks­po­na­tai bus iš­dės­ty­ti ne...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.