Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Vreau să anunț lumea despre Dr.ODION Marele vrăjitor care mi-a adus înapoi soțul meu când am crezut că toată speranța a fost pierdută. Am rămas însărcinată când soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie. Dr ODION și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, readucându-mi omul cu vraja lui, la început am crezut că visam când soțul meu se întoarce la mine în genunchi implorându-mă să-l iert și să-l accept înapoi și mereu de atunci, el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am făcut un jurământ sinelui meu că voi anunța Lumea despre Dr.ODION pentru că este un Dumnezeu pe pământ. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțarea dvs.? contactați Dr.ODION astăzi pentru că vă ofer 100% garanție că el vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. îl puteți contacta (drodion60@yandex.com) caseta de vrăjire finală pe adresa de e-mail: sau WhatsAPP el pe numărul de telefon mobil +2349060503921

  Komentaras

  RAPORT DE AFECȚIUNE RAPIDĂ DE LA FĂRÂNDUL
  Rănile de dragoste doare atât de mult încât nu reușim deseori să uităm. Deci, în dragoste, este mai bine să fii în siguranță decât să-mi pară rău. dar cum nenorocirea nu împiedică, iată câteva soluții ale puternicului maestru dr. Ilekhojie, care te vor ajuta să-ți găsești zâmbetul în caz de probleme de dragoste, întoarcere de afecțiune, atracție și altele ...
  dragostea și întoarcerea ritualurilor de afecțiune ale maestrului marabout Dr. Ilekhojie
  * Întoarcerea persoanei iubite
  * Apropiere afectivă
  * Magie roșie, magie albă, magie neagră pentru dragoste
  * Aruncarea unei vrăji pentru întoarcerea iubirii pierdute
  * Marabout Mediu, întâlnește iubirea
  * Mage specialist în dragoste
  * Biruire, dezlănțuire a iubirii
  * Întoarcerea afecțiunii rapid și fără întârziere
  * Ritual pentru a face pe cineva să regrete în urma unui act sau argument

  NB: ritualurile de dragoste și întoarcere a afecțiunii maraboutului Dr. Ilekhojie se pot face de la distanță sau prin
  schimbare

  Contactează-l pe dr. Ilekhojie
  Tel / whatsapp: +2348147400259
  E-mail: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Mă trezesc zilnic cu un zâmbet pe față și cântând laudele acestui caster puternic vrăjitor numit Dr. Isikolo care mi-a făcut o mare favoare salvând relația mea de la despărțire. Mă gândeam că am o relație perfectă până când iubitul meu a început să vină acasă târziu și, zilnic, îmi oferă scuze diferite, atunci am decis să mă uit atent la el, apoi descopăr că a avut o aventură cu o altă fată. Am fost inima frântă pentru că am avut încredere în el și știind că are o relație secretă, mă doare foarte mult și el a fost mai mult timp atent la mine sau îmi arăta dragoste. Înainte de a o cunoaște, m-a lăsat pentru fată și am fost într-o mizerie adâncă pierzându-l la o altă femeie. Dar le mulțumesc tuturor celor care au plasat informațiile de contact ale doctorului Isikolo pe Internet, deoarece prin aceasta am reușit să-l contactez pe dr. Isikolo, iar el m-a ajutat să-l revin în 48 de ore, iar astăzi relația mea a fost restabilită cu dragoste și mai multă dragoste decât niciodata. Dacă aveți vreun fel de relație sau stres în căsătorie, vă voi face o favoare renunțând la informațiile de contact ale Dr. Ben, care sunt prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți de asemenea Whatsapp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  Au trecut acum 3 luni de când eu și fostul meu soț ne-am reunit prin vraja puternică de dragoste a doctorului Ilekhojie. M-am gândit cândva că nu mai există nicio speranță după ce am divorțat din căsătoria mea de 8 ani, dar părerea mea s-a schimbat atunci când prietenul meu m-a prezentat la dr. Ilekhojie. Am fost oportun să iau legătura cu dr. Ilekhojie, omul care a întors dragostea fostului meu soț înapoi la mine în 24 de ore după 2 ani de separare. Viața mea a fost într-o mizerie adâncă înainte de a-i experimenta viața schimbând vrăji de dragoste, care încă m-au ținut fericit căsătorită până acum. De asemenea, ați putea rezolva cazurile dvs. de căsătorie și puteți primi dragostea fostului dvs. consultând dr. Ilekhojie
  Email: (gethelp05@gmail.com)
  Aplicația Whats și Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Vrăjitor de dragoste puternic și eficient pentru a-ți reveni Ex Lover-ul acum, verifică dr. Isikolo.
  Tocmai am experimentat minunile vrăjii de dragoste ale doctorului Isikolo, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume, Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoria și să-și recupereze iubitele pierdute și, de asemenea, să ajute la câștigarea la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii ale unor persoane diferite cum ajută să-l readucă înapoi pe fostul iubit, i-am spus despre soțul meu care m-a abandonat în urmă cu aproximativ 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam. Dr. Isikolo mi-a spus doar să zâmbesc de 3 ori și să mă odihnesc că se va ocupa de toate în doar 48 de ore. După a doua zi Anthony m-a sunat, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-a putut crede urechile, el era mă roag cu adevărat să-l iert și să fac promisiuni la telefon. S-a întors acasă și mi-a adus și o mașină nouă doar pentru ca să-și dovedească iubirea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe dr. Isikolo și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune în toată lumea. Ei bine, dacă aveți nevoie de o soluție de vrajă eficientă și reală pentru orice problemă din viața dvs., puteți contacta Dr. Isikolo e-mailul său: (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt atât de fericit că am ales alegerea corectă, contactându-l pe dr. Adeleke, care m-a ajutat să-mi iau înapoi, aruncându-i o vraja de dragoste. Una dintre cele mai bune decizii pe care am luat-o vreodată a fost să-l contactez pe dr. Adeleke pentru a mă ajuta să-mi revin iubitul, am fost viață plină de fericire, după ce l-am contactat pe dr. Adeleke pentru că nu mi-a adus iubitul înapoi la mine, ci a făcut și dragostea noastră unul pentru celălalt mai unic și superb. Dacă aveți nevoie să vă condimentați relația cu mai multă dragoste și atenție, contactați-l pe dr. Adeleke pe adresa de e-mail [aoba5019@gmail.com], sună-l sau whatsapp prin contactul său +27740386124 și fii fericit la fel ca și mine, mulțumesc Dr. Adeleke pentru marea ta muncă.

  Komentaras

  Mă simt atât de bucuroasă astăzi datorită ajutorului pe care DR ISIKOLO mi l-a oferit pentru că mi-am revenit Sotul. Sunt casatorit de 6 ani si a fost atat de groaznic pentru ca sotul meu ma insela si cauta un divort. Dar când am întâlnit e-mail-ul DR ISIKOLO (isikolosolutionhome@gmail.com) pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația mea și apoi să-i caut ajutorul, dar spre cea mai mare surpriză a mea. el mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu, pentru că nu există nicio problemă fără o soluție pe care a făcut-o în timp ce mă conformez cu el. Aici sarbatoresc pentru că Soțul meu este din nou acasă și i-a trebuit să se întoarcă doar în 48 de ore și mă bucur cu adevărat de căsnicia mea și ce sărbătoare minunată. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece DR ISIKOLO este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu l-a trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu contactați acum DR ISIKOLO dacă vă confruntați cu provocări în viața relației voastre. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Mă simt atât de bucuroasă astăzi datorită ajutorului pe care DR ISIKOLO mi l-a oferit pentru că mi-am revenit Sotul. Sunt casatorit de 6 ani si a fost atat de groaznic pentru ca sotul meu ma insela si cauta un divort. Dar când am întâlnit e-mail-ul DR ISIKOLO (isikolosolutionhome@gmail.com) pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația mea și apoi să-i caut ajutorul, dar spre cea mai mare surpriză a mea. el mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu, pentru că nu există nicio problemă fără o soluție pe care a făcut-o în timp ce mă conformez cu el. Aici sarbatoresc pentru că Soțul meu este din nou acasă și i-a trebuit să se întoarcă doar în 48 de ore și mă bucur cu adevărat de căsnicia mea și ce sărbătoare minunată. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece DR ISIKOLO este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu l-a trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu contactați acum DR ISIKOLO dacă vă confruntați cu provocări în viața relației voastre. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este luic, sunt din limba română, dar de bază în ohion american.
  Sunt atât de entuziasmat pentru că căsătoria mea ruptă a fost restaurată și soțul meu s-a întors după ce m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai mei timp de 8 luni pentru o altă femeie. După 8 ani în căsătorie împreună, eu și soțul meu am fost într-o problemă sau alta, până când în final m-a părăsit și m-am mutat în Canada pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care îmi chinuie inima, inima îmi era plină de dureri și dureri pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu.
  În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor.
  într-o zi, am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugera că Baba poate ajuta la recuperarea rapidă. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat pentru ajutor pentru a mă uni cu soțul meu, iar el mi-a răspuns imediat și mi-a spus ce să fac și cum cealaltă femeie din Canada folosește voodoo-ul magic negru pentru a-l vedea pe soțul meu.
  Am fost atât de șocant când am condus toate acestea de la omul spiritual, mi-a spus cu bunăvoință tot ce trebuie să facem urgent pentru ca soluția să ne unim cu soțul meu, îl ascult și îl urmăresc pe tot ce i-a cerut conform instrucțiunilor sale, și el a făcut și el o vraja de dragoste pentru mine sa ma impac cu sotul meu.
  După 2 zile, soțul meu m-a sunat și mi-a spus că mi-e dor de mine și de copii atât de mult, am fost atât de uimitor !!
  Așa s-a întors la mine în următoarele 4 zile, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala lui și pentru durerile pe care le-a provocat mie și copiilor. Atunci din acea zi, căsătoria noastră era acum mai puternică decât cum mai înainte, Toate mulțumesc baba. este un om atât de puternic și spiritual și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe blog, încât acest om este un adevărat și puternic caster de vrăji, care va ajuta întotdeauna oamenii de pe tot continentul.
  Dacă sunteți aici și aveți nevoie de spatele dvs. Ex sau dacă soțul dvs. s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum acest puternic războiu de vrăji, el vă va reuni soțul înapoi la voi în următoarele 4 zile. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: babaokojiesolution@gmail.com. Te iubesc atât de mult tată. Poți să-mi scrii și pe WhatsApp cu numărul meu pentru mai multe informații despre baba, iată numărul meu de WhatsApp +16163684004

  Komentaras

  Numele meu este luic, sunt din limba română, dar de bază în ohion american.
  Sunt atât de entuziasmat pentru că căsătoria mea ruptă a fost restaurată și soțul meu s-a întors după ce m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai mei timp de 8 luni pentru o altă femeie. După 8 ani în căsătorie împreună, eu și soțul meu am fost într-o problemă sau alta, până când în final m-a părăsit și m-am mutat în Canada pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care îmi chinuie inima, inima îmi era plină de dureri și dureri pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu.
  În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor.
  într-o zi, am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugera că Baba poate ajuta la recuperarea rapidă. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat pentru ajutor pentru a mă uni cu soțul meu, iar el mi-a răspuns imediat și mi-a spus ce să fac și cum cealaltă femeie din Canada folosește voodoo-ul magic negru pentru a-l vedea pe soțul meu.
  Am fost atât de șocant când am condus toate acestea de la omul spiritual, mi-a spus cu bunăvoință tot ce trebuie să facem urgent pentru ca soluția să ne unim cu soțul meu, îl ascult și îl urmăresc pe tot ce i-a cerut conform instrucțiunilor sale, și el a făcut și el o vraja de dragoste pentru mine sa ma impac cu sotul meu.
  După 2 zile, soțul meu m-a sunat și mi-a spus că mi-e dor de mine și de copii atât de mult, am fost atât de uimitor !!
  Așa s-a întors la mine în următoarele 4 zile, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala lui și pentru durerile pe care le-a provocat mie și copiilor. Atunci din acea zi, căsătoria noastră era acum mai puternică decât cum mai înainte, Toate mulțumesc baba. este un om atât de puternic și spiritual și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe blog, încât acest om este un adevărat și puternic caster de vrăji, care va ajuta întotdeauna oamenii de pe tot continentul.
  Dacă sunteți aici și aveți nevoie de spatele dvs. Ex sau dacă soțul dvs. s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum acest puternic războiu de vrăji, el vă va reuni soțul înapoi la voi în următoarele 4 zile. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: babaokojiesolution@gmail.com. Te iubesc atât de mult tată. Poți să-mi scrii și pe WhatsApp cu numărul meu pentru mai multe informații despre baba, iată numărul meu de WhatsApp +16163684004

  Komentaras

  Sunt Tiffany Mistry și foarte fericit că dr. Ilekhojie m-a ajutat să-mi readuc sufletul. Doamne, în judecată, există multe femei la fel ca mine, care au făcut totul în puterile lor, pentru a-și câștiga soții înapoi, am venit aici pentru a spune tuturor femeilor să nu privească mai departe, deoarece chiar aici este răspunsul. Mă gândesc total, dacă ar exista rule de vraja ca Dr. Ilekhojie, lumea ar fi fost un loc bun. Eu și Sotul meu au fost despărțiți de 4 ani și nu puteam gestiona viața fără el, am folosit totul pentru a-l câștiga înapoi. dar non lucra până când am citit multe mărturii despre un caster vrăjitor numit Dr. Ilekhojie și cât de eficientă este munca ei. Am luat legătura imediat cu ea și am urmat pașii pe care mi-a cerut-o și după 4 zile, fostul meu a sunat să-mi ceară iertare că nu vrea altceva decât să mă aibă înapoi în viața lui permanent. Sunt fericit că l-am găsit pe dr. Ilekhojie. Sper că o vei găsi foarte utilă. Nevoie de ajutor? WhatsApp Dr Ilekhojie la +2348147400259 SAU Email: gethelp05@gmail.com
  Site web: https://gethelps.online

  Komentaras

  Cum mi-am revenit fostul soț, după ce m-a părăsit și cum am primit înapoi fostul meu soț, după ce m-a lăsat pe mine și pe copiii noștri ”
  Îți sugerez să îmi citești mărturia. Sunt Vanessa Carsten, sunt atât de emoționată că soțul meu este din nou după ce m-a părăsit pentru o altă femeie. Sotul meu avea o aventura cu un coleg de munca si imi place atat de mult sotul, dar ma insela cu colegul lui de munca, iar fata asta cred ca foloseste vrajitorie sau magie neagra pe sotul meu pentru a-l face sa ma urasca si asta a fost atât de critic și de neclamat, plâng toată ziua și noaptea pentru ca Dumnezeu să-mi trimită un ajutor pentru a-mi aduce înapoi soțul! Eram într-adevăr supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site care sugera că DR ISIKOLO poate ajuta la recuperarea rapidă a fostului iubit. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. 11 ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îmi este foarte dor de mine, Dumnezeule! Am fost atât de fericit, iar astăzi sunt din nou fericită de omul meu și trăim cu bucurie împreună și îi mulțumesc puternicei casete de vrăji DR ISIKOLO, el este atât de puternic și am decis să îmi împărtășesc povestea aici. dacă ești aici și iubitul tău te doboară, sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactați acum DR ISIKOLO pentru ajutor. Iată contactul său prin e-mail Isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este luic, sunt din limba română, dar de bază în ohion american.
  Sunt atât de entuziasmat pentru că căsătoria mea ruptă a fost restaurată și soțul meu s-a întors după ce m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai mei timp de 8 luni pentru o altă femeie. După 8 ani în căsătorie împreună, eu și soțul meu am fost într-o problemă sau alta, până când în final m-a părăsit și m-am mutat în Canada pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care îmi chinuie inima, inima îmi era plină de dureri și dureri pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu.
  În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor.
  într-o zi, am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugera că Baba poate ajuta la recuperarea rapidă. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat pentru ajutor pentru a mă uni cu soțul meu, iar el mi-a răspuns imediat și mi-a spus ce să fac și cum cealaltă femeie din Canada folosește voodoo-ul magic negru pentru a-l vedea pe soțul meu.
  Am fost atât de șocant când am condus toate acestea de la omul spiritual, mi-a spus cu bunăvoință tot ce trebuie să facem urgent pentru ca soluția să ne unim cu soțul meu, îl ascult și îl urmăresc pe tot ce i-a cerut conform instrucțiunilor sale, și el a făcut și el o vraja de dragoste pentru mine sa ma impac cu sotul meu.
  După 2 zile, soțul meu m-a sunat și mi-a spus că mi-e dor de mine și de copii atât de mult, am fost atât de uimitor !!
  Așa s-a întors la mine în următoarele 4 zile, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala lui și pentru durerile pe care le-a provocat mie și copiilor. Atunci din acea zi, căsătoria noastră era acum mai puternică decât cum mai înainte, Toate mulțumesc baba. este un om atât de puternic și spiritual și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe blog, încât acest om este un adevărat și puternic caster de vrăji, care va ajuta întotdeauna oamenii de pe tot continentul.
  Dacă sunteți aici și aveți nevoie de spatele dvs. Ex sau dacă soțul dvs. s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum acest puternic războiu de vrăji, el vă va reuni soțul înapoi la voi în următoarele 4 zile. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: babaokojiesolution@gmail.com. Te iubesc atât de mult tată. Poți să-mi scrii și pe WhatsApp cu numărul meu pentru mai multe informații despre baba, iată numărul meu de WhatsApp +16163684004

  Komentaras

  Smajt xi raġel kbir imsejjaħ Dr.Sango, li huwa xandar tal-jespliċitaw Asjatiċi, il-problema li kelli fiż-żwieġ tiegħi wasslitni. Għandi 51 sena, iż-żwieġ tiegħi darba kien fil-mess minħabba li kont ilni miżżewweġ għal 10 snin mingħajr ma nkun nista 'noħolmu għal żewġi, imbagħad filgħaxija waħda qalli li ried jiddivorzja, huwa saħansitra ħalla d-dar dak il-lejl ta' wara Tlabtha tieħu ftit mill-affarijiet tagħha, iżda l-motivi kollha tiegħi waqgħu fuq widnejn torox u dan kisser qalbi għax kont qed infittex għajnuna minn sorsi differenti, iżda xejn ma ħadem għalija. Kont qed tfittex paġna fuq Facebook meta rajt mara tixhed il-mod li bih caster imsejjaħ Dr Ajayi għenu biex tirkupra r-raġel tagħha wara 5 snin ta 'separazzjoni, il-kuntatti tagħha ġew abbandunati mill-mara, jien qabadhom u għamilt il-kuntatt il-caster, huwa ma rrispondiex mill-ewwel iżda meta fl-aħħar għamel, spjegajtlu u staqsieni wkoll xi mistoqsijiet li weġibt wara s-sezzjoni, qalli x'għandi nagħmel u wiegħedni li r-raġel tiegħi se jidħol id-dar ġewwa 24 siegħa ladarba jsiru l-affarijiet meħtieġa, ħarist dak kollu li kien qaluli, emminni, kont sorpriż meta r-raġel tiegħi ġie lura d-dar wara xhur ta 'separazzjoni u b'kapparat ta' dak kollu li Dr.Sango tatni mediċina erbali, jien twelidt tewmin , tassew tikkummenta lili u lil żewġi, u r-ringrazzjamenti kollha tagħna imorru għand Dr.Sango għall-poteri ta 'jespliċita' kbira tiegħu u niskopri wkoll li għen daqqa sabiħa minn nies oħra, hekk jekk għaddejjin minn żminijiet diffiċli fir-relazzjoni tiegħek u trid ħajja sostenibbli t bis-soluzzjoni Dr.Sango fuq l-email tiegħu spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soția mea suntem căsătoriți în ultimii 15 ani și avem o fiică frumoasă de 12 ani. De-a lungul timpului a fost o poveste de dragoste și chiar nu iubesc pe nimeni în lume mai mult decât o iubesc.

  La început am avut o viață dificilă cu probleme financiare, dar acum am trecut prin ele și de fapt trăim o viață foarte confortabilă în ultimii 5 ani. Am petrecut mult timp împreună și am avut într-adevăr zero probleme până acum un an.

  În iulie trecută, am mers la un hotel la sfârșit de săptămână și când ne-am întors, soția mea mi-a mărturisit plângând că a început să fumeze. Am reacționat foarte prost (acum înțeleg) și am încercat să o împing să renunțe, întotdeauna pentru că îmi pasă. Anul trecut am avut 6 incidente în care am avut întotdeauna lupte mari din același motiv. În timp ce nu ar fuma acasă, ea ar fuma la serviciu. În weekend-uri, ea a fost în vizită cu o persoană iubită, care locuiește în apropierea casei noastre, unde ar merge o jumătate de oră, să fumeze.

  Weekend-urile noastre au fost stresante din cauza obișnuinței sale de la NeW și în urmă cu o lună și-a luat lucrurile, a închiriat un apartament și s-a mutat acolo. Am fost cu fiica mea când s-a întâmplat asta și când am ajuns acasă și am văzut-o pierdută, practic am prăbușit. Timp de 2-3 săptămâni am făcut toate greșelile de a cersi și a plânge, dar inima i-a fost atât de întărită încât nu mi-a venit să cred cum mă tratează.

  Saptamana trecuta m-am hotarat in vacanta cu fiica mea. Sotia mea nu ma contacteaza deloc in aceasta saptamana trecuta, dar o contacteaza pe fiica noastra dimineata si noaptea, trimitandu-i mesaje, am facut tot ce am putut pentru a-i reveni, dar stiu drumul .. acum doar 2 luni am fost printr-un articol online înainte de a vedea o femeie care împărtășește o oarecare recunoștință pentru un bărbat puternic, care o ajută să aducă pacea acasă, am fost atât de impresionată de mărturie și am decis să o încerc. Îți explic întreaga problemă, medicul meu, Dr.Pellar. mi-a promis că mă va ajuta și el, așa cum a promis, soția mea se întoarce cerșind, chiar a încetat fumatul. Numele lui poate fi lăudat .. pentru mai multe informații, îl puteți contacta pentru ajutor dacă aveți probleme în casa dvs. .. e-mail drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Dacă treci printr-o viață grea, ai nevoie de un Ex Back, o vrajă de bani, o vraja de înfrumusețare, o vraja de întoarcere sau orice tip de vraja, îți dorești avere, noroc sau un prieten al lui E.T.C. Sunt un specialist pentru iubitorii pierduți. Am ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume să arunce o vrajă
  1. readuce un iubit pierdut
  2. câștigă inima persoanei dragi
  3. ajutați persoanele singure să își găsească parteneri
  4. fii căsătorit
  5. atracție de dragoste
  6. Probleme conjugale și divorț
  7 Partea dragostei
  8. probleme renale cu tot felul de boli, mă puteți contacta la adresa mea de e-mail spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Viața mea a fost distrusă când soțul meu m-a trimis să-mi bag pachetele, după 7 ani în care am fost împreună. Am fost pierdut și neputincios după ce am încercat atâtea modalități de a-mi reveni soțul. Într-o zi la serviciu, am fost distras, neștiind că mă sună șeful meu, așa că s-a așezat și m-a întrebat ce este, i-am spus și el a zâmbit și mi-a spus că nu este o problemă. Nu am înțeles niciodată ce a vrut să spună că nu este o problemă să-mi recuperez soțul, el a spus că a folosit o vraja pentru a-și recupera soția când ea l-a părăsit pentru un alt bărbat, iar acum sunt împreună până în ziua de azi și la început, am fost șocat să aud ceva de la șeful Meu. Mi-a dat o adresă de e-mail a DR Pellar care l-a ajutat să-și recupereze soția, nu am crezut niciodată că va funcționa, dar nu am avut de ales decât să iau legătura cu versurile pe care le fac, iar el mi-a cerut informațiile, iar soțul meu a fost M-am putut oferi să arunc vraja și i-am trimis detaliile, dar după două zile, mama m-a sunat să-mi spună că soțul meu mă certă că „mă vrea înapoi, nu am crezut niciodată, pentru că era doar un vis și trebuia să grăbiți-vă spre mama mea și spre surprinderea mea, a fost îngenuncheat de soțul meu, mi-a cerut rău, „a vrut ca mine și copilul să vină acasă când i-am dat dr. Pellar o conversație cu privire la schimbarea bruscă a soțului meu și mi-a spus clar că soțul meu va iubi eu până la sfârșitul lumii, că nu mă va lăsa niciodată pentru o altă femeie. Acum, soțul meu și cu mine ne-am întors împreună și am început să facem lucruri amuzante pe care nu le-a făcut niciodată, mă face fericit și face ceea ce se presupune că ar trebui să facă ca un bărbat fără hărțuire. Vă rugăm, dacă aveți nevoie de asistență, contactați Dr.Pellar pentru asistență. E-mailul său este drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soția mea suntem căsătoriți în ultimii 15 ani și avem o fiică frumoasă de 12 ani. De-a lungul timpului a fost o poveste de dragoste și chiar nu iubesc pe nimeni în lume mai mult decât o iubesc.

  La început am avut o viață dificilă cu probleme financiare, dar acum am trecut prin ele și de fapt trăim o viață foarte confortabilă în ultimii 5 ani. Am petrecut mult timp împreună și am avut într-adevăr zero probleme până acum un an.

  În iulie trecută, am mers la un hotel la sfârșit de săptămână și când ne-am întors, soția mea mi-a mărturisit plângând că a început să fumeze. Am reacționat foarte prost (acum înțeleg) și am încercat să o împing să renunțe, întotdeauna pentru că îmi pasă. Anul trecut am avut 6 incidente în care am avut întotdeauna lupte mari din același motiv. În timp ce nu ar fuma acasă, ea ar fuma la serviciu. În weekend-uri, ea a fost în vizită cu o persoană iubită, care locuiește în apropierea casei noastre, unde ar merge o jumătate de oră, să fumeze.

  Weekend-urile noastre au fost stresante din cauza obișnuinței sale de la NeW și în urmă cu o lună și-a luat lucrurile, a închiriat un apartament și s-a mutat acolo. Am fost cu fiica mea când s-a întâmplat asta și când am ajuns acasă și am văzut-o pierdută, practic am prăbușit. Timp de 2-3 săptămâni am făcut toate greșelile de a cersi și a plânge, dar inima i-a fost atât de întărită încât nu mi-a venit să cred cum mă tratează.

  Saptamana trecuta m-am hotarat in vacanta cu fiica mea. Sotia mea nu ma contacteaza deloc in aceasta saptamana trecuta, dar o contacteaza pe fiica noastra dimineata si noaptea, trimitandu-i mesaje, am facut tot ce am putut pentru a-i reveni, dar stiu drumul .. acum doar 2 luni am fost printr-un articol online înainte de a vedea o femeie care împărtășește o oarecare recunoștință pentru un bărbat puternic, care o ajută să aducă pacea acasă, am fost atât de impresionată de mărturie și am decis să o încerc. Îți explic întreaga problemă, medicul meu, Dr.Pellar. mi-a promis că mă va ajuta și el, așa cum a promis, soția mea se întoarce cerșind, chiar a încetat fumatul. Numele lui poate fi lăudat .. pentru mai multe informații, îl puteți contacta pentru ajutor dacă aveți probleme în casa dvs. .. e-mail drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soția mea suntem căsătoriți în ultimii 15 ani și avem o fiică frumoasă de 12 ani. De-a lungul timpului a fost o poveste de dragoste și chiar nu iubesc pe nimeni în lume mai mult decât o iubesc.

  La început am avut o viață dificilă cu probleme financiare, dar acum am trecut prin ele și de fapt trăim o viață foarte confortabilă în ultimii 5 ani. Am petrecut mult timp împreună și am avut într-adevăr zero probleme până acum un an.

  În iulie trecută, am mers la un hotel la sfârșit de săptămână și când ne-am întors, soția mea mi-a mărturisit plângând că a început să fumeze. Am reacționat foarte prost (acum înțeleg) și am încercat să o împing să renunțe, întotdeauna pentru că îmi pasă. Anul trecut am avut 6 incidente în care am avut întotdeauna lupte mari din același motiv. În timp ce nu ar fuma acasă, ea ar fuma la serviciu. În weekend-uri, ea a fost în vizită cu o persoană iubită, care locuiește în apropierea casei noastre, unde ar merge o jumătate de oră, să fumeze.

  Weekend-urile noastre au fost stresante din cauza obișnuinței sale de la NeW și în urmă cu o lună și-a luat lucrurile, a închiriat un apartament și s-a mutat acolo. Am fost cu fiica mea când s-a întâmplat asta și când am ajuns acasă și am văzut-o pierdută, practic am prăbușit. Timp de 2-3 săptămâni am făcut toate greșelile de a cersi și a plânge, dar inima i-a fost atât de întărită încât nu mi-a venit să cred cum mă tratează.

  Saptamana trecuta m-am hotarat in vacanta cu fiica mea. Sotia mea nu ma contacteaza deloc in aceasta saptamana trecuta, dar o contacteaza pe fiica noastra dimineata si noaptea, trimitandu-i mesaje, am facut tot ce am putut pentru a-i reveni, dar stiu drumul .. acum doar 2 luni am fost printr-un articol online înainte de a vedea o femeie care împărtășește o oarecare recunoștință pentru un bărbat puternic, care o ajută să aducă pacea acasă, am fost atât de impresionată de mărturie și am decis să o încerc. Îți explic întreaga problemă, medicul meu, Dr.Pellar. mi-a promis că mă va ajuta și el, așa cum a promis, soția mea se întoarce cerșind, chiar a încetat fumatul. Numele lui poate fi lăudat .. pentru mai multe informații, îl puteți contacta pentru ajutor dacă aveți probleme în casa dvs. .. e-mail drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Dacă treci printr-o viață grea, ai nevoie de un Ex Back, o vrajă de bani, o vraja de înfrumusețare, o vraja de întoarcere sau orice tip de vraja, îți dorești avere, noroc sau un prieten al lui E.T.C. Sunt un specialist pentru iubitorii pierduți. Am ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume să arunce o vrajă
  1. readuce un iubit pierdut
  2. câștigă inima persoanei dragi
  3. ajutați persoanele singure să își găsească parteneri
  4. fii căsătorit
  5. atracție de dragoste
  6. Probleme conjugale și divorț
  7 Partea dragostei
  8. probleme renale cu tot felul de boli, mă puteți contacta la adresa mea de e-mail spellspecialistcaster937@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.