Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Bună ziua spectatorilor, sunt nelson și sunt pe cale să-mi împărtășesc mărturia aici, mama m-a prezentat în Marea Baba Ogbogo când a descoperit că nu pot să-mi rămână soția însărcinată după 3 ani de căsătorie. Deci, acestea au adus atâtea probleme în căsătoria mea și au dus la un divorț. a spus ea, este foarte spiritual și poate face ca soția mea să se întoarcă din nou în bucurie și putem avea copii împreună. La început, nu m-am îndoit până nu l-am contactat și apoi am aruncat vrăji puternice asupra mea și am făcut-o pe soția mea să se întoarcă. Și acum, suntem și fericiți cu copii minunați, chiar din ziua în care Marele BaBa Ogbogo a lucrat pentru mine și mi-a rezolvat problemele. Am făcut un jurământ puternic, atât timp cât trăiesc, voi continua să mărturisesc bunătatea marilor sale lucrări, iar cei de acolo care se confruntă cu relații și dificultăți conjugale ar trebui să-l contacteze rapid și să devină un martor fericit ca mine. I-am abandonat contactul aici, e-mail: greatbabaogbogotemple@gmail.com sau numărul său de WhatsApp. +2349020168697 ...

  El a făcut ca fosta mea soție să se întoarcă la mine în bucurie

  M-a vindecat de la un bărbat neputincios la un bărbat adevărat.

  Komentaras

  Bună ziua, vreau să împărtășesc experiența mea uimitoare cu cel mai mare vrăjitor de casă Dr. Ilekhojie. Soțul meu m-a înșelat și când am aflat că am avut o luptă care l-a dus la completarea unui divorț, am plâns și m-am îmbolnăvit când am căutat citate de dragoste online, am văzut oameni care vorbeau despre dr. Ilekhojie și marea sa lucrare al cărei caz a fost similare cu ale mele, i-au lăsat informațiile de contact, l-am contactat și mi-a spus să nu-mi fac griji că după 24 de ore va anula divorțul și va fi înapoi la mine după ce am făcut tot ce mi-a cerut să fac cea mai mare surpriză a doua zi seară, a fost soțul meu a îngenuncheat rugându-mă să-l accept înapoi. Vă mulțumesc încă o dată Dr. Ilekhojie, pentru mine ești într-adevăr o binecuvântare. contactați dr. Ilekhojie prin adresa de e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau Viber și numărul de whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  Mă simt atât de bucuroasă astăzi datorită ajutorului pe care DR ISIKOLO mi l-a oferit pentru că mi-am revenit Sotul. Sunt căsătorit de 6 ani și a fost atât de groaznic pentru că soțul meu m-a înșelat și căuta un divorț. Dar când am întâlnit e-mail-ul DR ISIKOLO (isikolosolutionhome@gmail.com) pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația mea și apoi să-i caut ajutorul, dar spre cea mai mare surpriză a mea. mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu, pentru că nu există nicio problemă fără o soluție pe care a făcut-o pe măsură ce mă conformez cu el. Aici sarbatoresc pentru că Soțul meu este din nou acasă și i-a trebuit să se întoarcă doar în 48 de ore și mă bucur cu adevărat de căsnicia mea și ce sărbătoare minunată. Voi continua să depun mărturie pe internet pentru că DR ISIKOLO este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu l-a trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu contactați acum DR ISIKOLO dacă vă confruntați cu provocări în viața relației voastre. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua, vreau să împărtășesc experiența mea uimitoare cu cel mai mare vrăjitor de casă Dr. Ilekhojie. Soțul meu m-a înșelat și când am aflat că am avut o luptă care l-a dus la completarea unui divorț, am plâns și m-am îmbolnăvit atunci când căutam despre citate de dragoste online, am văzut oameni care vorbeau despre dr. Ilekhojie și marea sa lucrare al cărei caz a fost similar cu ale mele, i-au lăsat informațiile de contact, l-am contactat și mi-a spus să nu-mi fac griji că după 24 de ore va anula divorțul și va fi înapoi la mine după ce am făcut tot ce mi-a cerut să fac cea mai mare surpriză a doua zi seară, a fost soțul meu a îngenuncheat rugându-mă să-l accept înapoi. Vă mulțumesc încă o dată Dr. Ilekhojie, pentru mine ești într-adevăr o binecuvântare. contactați dr. Ilekhojie prin adresa de e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau Viber și numărul de whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  Am nevoie de o casetă reală pentru salvarea căsătoriei mele? Contact: aoba5019@gmail.com, El este cu siguranță cel mai bun joc de vraja online care m-a ajutat să-mi salvez casa, iar rezultatul său este 100% garanție. Am căutat o modalitate de a opri divorțul și de a-mi salva căsnicia, așa că am solicitat serviciul doctorului ADELEKE săptămâna trecută. Ei bine, fericit pot spune că astăzi trăiesc o viață căsătorită fericită și, de asemenea, viața mea în căsătorie este restabilită. Dr. ADELEKE Mi-a salvat căsătoria. soțul meu mă iubește acum ca o nebunie și o iubesc! Încercăm acum să îi aducem pe cei mici la familia noastră pentru a ne arăta dragostea noastră care nu se încheie niciodată unul pentru celălalt. Dr. ADELEKE a făcut minuni în viața mea. Ai efectuat un serviciu foarte bun pentru o persoană cu adevărat nevoie. Mulțumesc, Dr. ADELEKE, pentru salvarea căsătoriei mele și mi-a adus soțul înapoi la mine! ".. Eu și familia mea trăim din nou fericiți împreună. Dacă sunteți în căutarea unui mod de a restabili relația, sau aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau de soțul dvs. mutat către o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum această puternică vrăjitoare de război Dr. ADELEKE. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: aoba5019@gmail.com, îl puteți suna sau adăuga la el pe Whats-app: +27740386124

  Komentaras

  Hace solo unas semanas vi un comentario sobre el Dr. Azaka Solution Temple, alguien hablando sobre cómo la ha ayudado en su relación también lo contacté porque estaba enfrentando el mismo problema en mi relación, hoy puedo recomendar con valentía la solución del Dr. Azaka Templo para alguien que también enfrenta una ruptura en su relación para contactarlo hoy para obtener ayuda porque me ha ayudado a restablecer mi relación a la normalidad, aquí están sus datos de contacto: Azakaspelltemple4@gmail. com o whatsapp +1(315)316-1521,gracias señor Dios lo bendiga.

  Komentaras

  Numele meu este Ana Dario, vreau să mulțumesc bărbatului care se află în spatele zâmbetelor mele astăzi reîntâlnindu-mă și soțul meu după ce a divorțat de mine, DR ISIKOLO, care este un caster de vrăji foarte puternic și mi-a adus soțul înapoi la mine și l-a făcut să mă roage să-l iert pentru tot ce mi-a făcut, chiar mi-a fost dor de el atât de mult și l-am iubit întotdeauna. Sunt fericit că l-am întors în viața mea și toate aprecierile mele sunt la DR ISIKOLO pentru că m-a ajutat și că mi-a adus soțul înapoi la viață cu marile sale puteri. L-am contactat și mi-am întins agonia înainte și mi-a spus ce să fac ceea ce am făcut și în 48 de ore, dragul meu soț s-a întors înapoi la mine. Prietenii mei de acolo, care se confruntă cu probleme de căsătorie și probleme de divorț, vă asigur că vă puteți readuce iubirea la viața dvs. cu ajutorul DR ISIKOLO. Îl puteți adresa pe: ( isikolosolutionhome@gmail.com ) Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196. Voi continua să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. E-mailul său este din nou isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  dacă aveți neînțelegere în relația dvs. sau dacă soțul sau soția au plecat de acasă fără un motiv întemeiat sau doar au spus că nu mai sunt interesați de relație, dar le doriți înapoi în viața dvs., puteți contacta un caster vrăjitor numit Dr. Ajayi pentru o rapiditate soluție pentru că m-a ajutat să-mi revin omul după 9 luni de separare de el cu puterea transmisă de strămoșii săi. îl puteți adresa pe whatsApp: +2347084887094 sau pe e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru orice fel de vraja la care vă puteți gândi.

  Komentaras

  Îți mulțumesc dolofan pentru toate lucrările tale minunate și lucrările minunate pe care le-ai făcut pentru mine și cei din jurul meu, într-adevăr, ești un mare castor de vrăji, un creator de pace. dolofanul m-a ajutat foarte mult în căsnicia mea. la câțiva ani în urmă, eu și soția mea aveam probleme și asta a dus la viața ei în casă. Am avut deja doi copii împreună Natalie și Vanessa, pe care îi prețuiesc atât de mult. Îmi iubesc familia atât de mult încât pot face orice. soția mea Mabel m-a părăsit și i-am luat pe copii din cauza neînțelegerii noastre și i-am provocat totul, am înșelat-o. a ieșit din casă și nu am mai știut ce și cum să o cerșesc, aproape că am înnebunit încercând să caut o modalitate de a-i readuce până când am dat peste marea cască de vrăji din Google. L-am contactat și el mi-a pus câteva întrebări la care am răspuns și el mi-a spus ce trebuie să fac și lucrurile pe care trebuie să le ofer, am crezut că este o înșelătorie, deși am decis să încerc. El mi-a dat două zile pentru ca soția mea să se întoarcă și așa s-a rezolvat totul pe cale amiabilă. a venit de la sine, fără ca eu să mă duc la ea și a spus că totul este bine. și de atunci chubygreat@gmail.com i-a ajutat pe mulți pe care îi cunosc, pentru că le spun oamenilor care se confruntă cu aceeași problemă despre acest om grozav și au mărturisit și îmi mulțumesc. Puteți contacta Chubygreat acum pentru ajutor în orice fel de problemă cu detalii Whatsapp +2348165965904 sau e-mail pe chubygreat@gmail.com. El este soluția pe care o căutați acum.

  Komentaras

  Soțul tău te-a lăsat pentru o altă femeie? Nu mai plânge, dr. Ilekhojie este o psihologie adevărată și adevărată, mi-a adus-o înapoi pe soțul meu "Sunt căsătorit de peste 13 ani, soțul meu m-a lăsat pentru o altă femeie și l-am dorit înapoi. Am făcut tot ce mi-a fost la îndemână pentru a aduce el înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit să se întoarcă atât de rău din cauza iubirii pe care o aveam pentru el, l-am implorat cu toate, i-am făcut promisiuni, dar el a refuzat. Am explicat problema mea prietenului meu și ea mi-a sugerat că ar trebui mai degrabă contactați un caster vrăjitor care m-ar putea ajuta să arunc o vrajă de reconciliere pentru a-l readuce, nu am avut de ales decât să-l încerc. 11 ore. El a aruncat vraja și, în mod surprinzător, 11 ore mai târziu soțul meu m-a sunat. Am fost atât de surprins, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că îi pare atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat și a vrut să mă întorc la el. a spus, de asemenea, că mă iubește atât de mult. Am fost atât de fericit și am plecat pentru el, așa am început să trăim din nou fericiți împreună. contactați adresa de e-mail de contact: {gethelp05@gmail.com} sau scrieți-i direct pe numărul său de whatsapp (2348147400259)

  Komentaras

  Îți mulțumesc dolofan pentru toate lucrările tale minunate și lucrările minunate pe care le-ai făcut pentru mine și cei din jurul meu, într-adevăr, ești un mare castor de vrăji, un creator de pace. dolofanul m-a ajutat foarte mult în căsnicia mea. la câțiva ani în urmă, eu și soția mea aveam probleme și asta a dus la viața ei în casă. Am avut deja doi copii împreună Natalie și Vanessa, pe care îi prețuiesc atât de mult. Îmi iubesc familia atât de mult încât pot face orice. soția mea Mabel m-a părăsit și am luat copiii din cauza neînțelegerii noastre și i-am provocat totul, am înșelat-o. a ieșit din casă și nu am mai știut ce și cum să o cerșesc, aproape că am înnebunit încercând să caut o modalitate de a le readuce până când am întâlnit marea cască de vrăji din Google. L-am contactat și el mi-a pus câteva întrebări la care am răspuns și mi-a spus ce trebuie să fac și lucrurile pe care trebuie să le ofer, am crezut că este o înșelătorie, deși am decis să încerc. Mi-a dat două zile pentru ca soția mea să se întoarcă și așa a fost rezolvată pe cale amiabilă. a venit de la sine, fără ca eu să merg la ea și a spus că totul este bine. și de atunci chubygreat@gmail.com i-a ajutat pe mulți pe care îi cunosc, pentru că le spun oamenilor care se confruntă cu aceeași problemă despre acest om grozav și au mărturisit și îmi mulțumesc. Puteți contacta Chubygreat acum pentru ajutor în orice fel de problemă cu detalii Whatsapp +2348165965904 sau e-mail pe chubygreat@gmail.com. El este soluția pe care o căutați acum.

  Komentaras

  Ferește-te de războaiele de vraja online sau de a-ți rezolva căsătoria ruptă, problema relației, după o despărțire a divorțului, am fost recent înșelat de doi dintre ei, până când într-o zi credincioasă mă întâlnesc cu un bărbat numit Dr. Ilekhojie care mă ajută să-mi aduc fostul soț înapoi după noi au fost despărțiți de 3 ani, plătesc numai pentru articolele necesare vrajei și el a aruncat vraja pentru mine în 48 de ore, fostul meu soț m-a sunat și mă roagă să-l iert pentru tot și suntem din nou împreună. dacă aveți nevoie de o vrajă reală și rapidă de reconciliere sau treceți printr-o problemă de sarcină, dr. Ilekhojie este răspunsul, el vă va ajuta în modul în care mă ajută. contactați-l prin e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau numărul whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  Eu și soțul meu suntem căsătoriți de aproximativ 8 ani acum. Ne-am căsătorit fericit cu un fiu. Acum 6 luni, am început să observ ceva comportament ciudat din partea lui și câteva săptămâni mai târziu am aflat că soțul meu vede cineva. A început să vină târziu acasă de la serviciu, cu greu nu-i mai păsa de mine sau de copii, Uneori iese și nici măcar nu se mai întoarce acasă vreo 2-3 zile. Am făcut tot ce am putut pentru a remedia această problemă, dar în totalitate. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. Când navighez pe internet într-o zi, am dat peste un site care sugera că dr. AJAYI poate ajuta la rezolvarea problemelor mele conjugale, la refacerea relațiilor rupte și așa mai departe. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el a făcut o vrajă pentru mine. Două zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și mi-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și i-a promis că nu o va mai face niciodată. De atunci, totul a revenit la normal. Familia mea trăiește din nou fericită împreună. Toate mulțumesc dr. AJAYI. Dacă aveți nevoie de o casetă de vrăji care poate arunca o vrajă care funcționează cu adevărat, vă sugerez să-l contactați. Nu te va dezamăgi.

  Sunați și Whatsapp: +2347084887094
  vibrator: +2347084887094
  Mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soțul meu suntem căsătoriți de aproximativ 8 ani acum. Ne-am căsătorit fericit cu un fiu. Acum 6 luni, am început să observ ceva comportament ciudat din partea lui și câteva săptămâni mai târziu am aflat că soțul meu vede cineva. A început să vină târziu acasă de la serviciu, cu greu nu-i mai păsa de mine sau de copii, Uneori iese și nici măcar nu se mai întoarce acasă vreo 2-3 zile. Am făcut tot ce am putut pentru a remedia această problemă, dar în totalitate. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. Când navighez pe internet într-o zi, am dat peste un site care sugera că dr. AJAYI poate ajuta la rezolvarea problemelor mele conjugale, la refacerea relațiilor rupte și așa mai departe. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el a făcut o vrajă pentru mine. Două zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și mi-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și i-a promis că nu o va mai face niciodată. De atunci, totul a revenit la normal. Familia mea trăiește din nou fericită împreună. Toate mulțumesc dr. AJAYI. Dacă aveți nevoie de o casetă de vrăji care poate arunca o vrajă care funcționează cu adevărat, vă sugerez să-l contactați. Nu te va dezamăgi.

  Sunați și Whatsapp: +2347084887094
  vibrator: +2347084887094
  Mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  SUNT ÎNCĂRCAT DE BUNE LUCRĂRI DIN DR ISIKOLO
  Sunt unul dintre acei oameni care au spus: „Nu voi numi niciodată un psihic, nici un mag sau orice altceva” pentru a mă ajuta cu problemele mele - cel puțin din toate problemele mele de dragoste, dar am ajuns la punctul în care știam că am nevoie de niște îndrumări, și mă bucur atât de mult că am găsit acest om numit DR ISIKOLO. Când aproape că l-am pierdut pe David într-unul dintre prostii, lupte (el s-a despărțit de mine), am crezut că am pierdut totul. Plâng toată ziua și cred că nu se va mai întoarce niciodată la mine. Am citit atâtea mărturii despre DR ISIKOLO dragoste vraja, cum ajuta la readucerea înapoi a fostului iubit. Îi trimit rapid un e-mail și, de asemenea, mă întorc pe soțul meu cu vraja lui de dragoste în 48 de ore, când m-am conformat cu el. Și când eram cel mai disperat, nu a profitat de mine. Ai efectuat un serviciu foarte bun pentru o persoană cu adevărat nevoie. Nu știu cum ai făcut-o sau cum funcționează această magie, dar tot ce știu este, FUNCȚIONĂ !! David, soțul meu și cu mine suntem fericiți din nou împreună și vom fi întotdeauna recunoscători pentru DR ISIKOLO prin e-mail pentru orice tip de ajutor este foarte capabil și de încredere pentru ajutor de e-mail: ( isikolosolutionhome@gmail.com ) Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Viața este misterioasă uneori, mai ales când iubitul tău te-a lăsat pentru altcineva ca și cum nu ești suficient de bun, din cauza traumelor emoționale a început să reflecte asupra jobului meu, deoarece șeful meu s-a plâns de nenumărate ori din mine venind târziu la muncă și nu a fost eficient și punctual ca si cand eram. Fostul meu și cu mine suntem într-o relație de peste 7 ani. partea cea mai neplăcută este că lucrăm în același loc, așa că îl văd tot timpul. Nu aș suporta răul să-l văd pe fostul meu iubitor pe altcineva, am întins-o la doctorul Ilekhojie să-l aduc înapoi la mine și să o fac pe cealaltă fată să dispară. Dr. Ilekhojie este un om foarte puternic care poate ajuta. Șeful meu de la serviciu a observat că eu și soțul meu sunt din nou împreună din modul în care am trecut la obișnuitul fericit. Este evident că s-a întâmplat ceva bun. Șeful meu, dr. Ilekhojies, vrăjire pentru a-l determina pe soțul ei divorțat să revină trei zile mai târziu. Salvați-vă astăzi căsnicia folosind vraja de reconciliere a doctorului Ilekhojies.

  Iată contactul meu:
  WhatsApp lui: (+2348147400259)
  Trimiteți-mi un e-mail la: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Căutați o modalitate de a vă întoarce relația în cazul în care da, ajutorul a venit în calea dvs. Am primit o mărturie online despre dr. Ayoola cum ajută pe cineva să-și revină soția și am contactat-o pentru ajutor. Sunt atât de fericit că chiar acum, soțul meu este înapoi la mine cu ajutorul Dr. Ayoola dacă ai nevoie de ajutor pentru a-ți reveni fostul sau relația, poți să-l contactezi, el te va ajuta la fel cum el mă va ajuta să-mi câștig soțul înapoi după 2 ani de separare să-l contactezi astăzi și fiți mulțumit de căsătoria dvs., puteți să-i trimiteți un e-mail pe drayoolasolutionhome@gmail.com sau informații de contact @ drayoolasolutionhome. com sau sună-l pe whatsapp +31684065675

  sau site-ul https://drayoolasolutionhome.com/

  Komentaras

  Mi-am făcut o promisiune să-mi spun mărturia pe tot globul, odată ce omul meu s-a întors la mine și soțul meu a venit exact așa cum mi-a spus doctorul Isikolo când m-a ajutat. Am făcut alegerea potrivită să-l contactez pe doctorul Isikolo, marele cască de vrăji, care este capabil să vă ajute să vă rezolvați problemele. Omul meu m-a lăsat să sufăr și nu am crezut niciodată că va reveni la mine din nou, dar când am luat legătura cu doctorul Isikolo, m-a asigurat că omul meu va veni din nou. el mi-a dat o listă de articole de cumpărat, dar nu am putut să le primesc în țara mea și așa i-am trimis banii și el a cumpărat obiectele și a pregătit vraja de dragoste perfectă. Soțul meu a fugit înapoi la mine în 48 de ore cerându-mi iertare ACEASTA ESTE REALĂ ȘI GENUINĂ. Am fost atât de surprinsă încât vraja a funcționat exact cum mi-a spus. Acest lucru este atât de uimitor și vreau să crezi pentru că doctorul Isikolo este atât de real și te rog să-l contactezi acum pe e-mailul său, astfel încât să te poată ajuta și în felul în care m-a ajutat. e-mail este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Viața este misterioasă uneori, mai ales când iubitul tău te-a lăsat pentru altcineva ca și cum nu ești suficient de bun, din cauza traumelor emoționale a început să reflecte asupra jobului meu, deoarece șeful meu s-a plâns de nenumărate ori din mine venind târziu la muncă și nu a fost eficient și punctual ca si cand eram. Fostul meu și cu mine suntem într-o relație de peste 7 ani. partea cea mai neplăcută este că lucrăm în același loc, așa că îl văd tot timpul. Nu aș suporta răul să-mi văd fostul iubit pe altcineva, am întins mâna la doctorul Ilekhojie să-l aduc înapoi la mine și să o fac pe cealaltă fată să dispară. Dr. Ilekhojie este un om foarte puternic care poate ajuta. Șeful meu de la serviciu a observat că eu și soțul meu sunt din nou împreună din modul în care am trecut la obișnuitul fericit. Este evident că s-a întâmplat ceva bun. Șeful meu, dr. Ilekhojies, vrăjitor pentru a-l determina pe soțul ei divorțat să revină trei zile mai târziu. Salvați-vă căsnicia astăzi folosind vraja de reconciliere a doctorului Ilekhojies.

  Iată contactul meu:
  WhatsApp lui: (+2348147400259)
  Trimiteți-mi un e-mail la: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Miracolul încă se întâmplă:
  După un an de căsătorie ruptă, soțul meu mi-a părăsit eu și copiii și am mers să fiu cu o altă femeie, am simțit că m-am sinucis pentru că ne-a părăsit 3 ani fără nimic, am fost emoțional și am plâns toată noaptea. Mulțumită unui caster vrăjitor numit Dr. Ogundele. Într-o zi credincioasă, în timp ce navighez pe internet, am întâlnit mai multe mărturii despre Dr. Ogundele, oamenii au mărturisit că i-a readus pe iubitul lor Ex înapoi în 24 de ore, unii au mărturisit că restabilește pântecul, vindecă cancerul și vindecă unii pentru boală, etc. L-am contactat pentru ajutor pentru a-mi aduce înapoi soțul și el mi-a spus că după munca lui, soțul meu va reveni în termen de 24 de ore, spre marea mea surpriză soțul meu s-a întors după 24 de ore exact așa cum a spus și a cerut iertare , ce miracol. Dr. Ogundele mi-a spus să depun mărturie pentru ca oamenii să-l cunoască mai mult. De aceea, îmi împărtășesc adevărata mea poveste de viață aici, numele meu este Mara Lucas. Sunt din Barcelona, ​​Spania. Puteți ajunge la Dr Ogundele cu numărul său de telefon sau să trimiteți un mesaj pe WhatsApp sau Viber Chat: +27638836445.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.