Bu­vu­siam mies­to me­rui Čes­lo­vui Dau­gė­lai pa­nai­kin­tas teis­tu­mas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (78)
2019 Liepa 11
Česlovas Daugela
Kaip teis­mui nu­ro­dė Česlovas Dau­gė­la, dėl teis­tu­mo jis pa­si­trau­kęs iš anks­tes­nės ak­ty­vios veik­los sta­ty­bų ver­sle, šiuo me­tu vyk­do tik in­di­vi­du­a­lią veik­lą – ūki­nin­kau­ja, no­rė­tų grįž­ti dirb­ti pa­gal pro­fe­si­ją, tu­ri pla­nų kur­ti įmo­nę ar­ba da­ly­vau­ti ati­tin­ka­mų pa­rei­gų kon­kur­suo­se.                         Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį bu­vu­siam Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rui, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui Čes­lo­vui Dau­gė­lai. Jam, nu­teis­tam dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ir pik­tnau­džia­vi­mo, pa­nai­kin­tas teis­tu­mas. Šis ga­lio­jo iki lie­pos pa­bai­gos. Č.Dau­gė­lai teis­tu­mą pa­si­nai­kin­ti per teis­mus pa­vy­ko iš an­tro kar­to, anks­tes­nių teis­mų nu­tar­tys jam bu­vo ne­pa­lan­kios.

Teis­tu­mą įgi­jo tre­jiems me­tams

Č.Dau­gė­la Aly­taus mies­to me­ro pa­rei­gas pra­ra­do be­veik prieš de­vy­ne­rius me­tus pra­si­dė­jus teis­mi­niams pro­ce­sams dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ir pik­tnau­džia­vi­mo re­konst­ruo­jant mies­to sta­dio­ną.

Su­mo­kė­jęs teis­mo skir­tą bau­dą – be­veik 3 tūkst. 400 eu­rų – jis teis­tu­mą įgi­jo tre­jiems me­tams – iki šių me­tų lie­pos 28-osios.

Bu­vęs mies­to me­ras, kaip vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas, da­ly­va­vo pa­va­sa­rį vy­ku­siuo­se tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se. Iš de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko tre­čias. Ta­čiau pa­gal mi­nė­to ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­tas į mies­to ta­ry­bą.

Tik pra­dė­jus dar­bą šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai, jis pa­tei­kė pra­šy­mą Aly­taus apy­lin­kės teis­mui dėl teis­tu­mo pa­nai­ki­ni­mo.

To­kią tei­sę jam su­tei­kia Bau­džia­mo­jo ko­dek­so nuo­sta­ta, nu­ma­tan­ti, kad su­ėjus pu­sei teis­tu­mo ter­mi­no, teis­mas ga­li su­trum­pin­ti teis­tu­mo lai­ką.

Kaip teis­mui nu­ro­dė Č.Dau­gė­la, dėl teis­tu­mo jis pa­si­trau­kęs iš anks­tes­nės ak­ty­vios veik­los sta­ty­bų ver­sle, šiuo me­tu vyk­do tik in­di­vi­du­a­lią veik­lą – ūki­nin­kau­ja, no­rė­tų grįž­ti dirb­ti pa­gal pro­fe­si­ją, tu­ri pla­nų kur­ti įmo­nę ar­ba da­ly­vau­ti ati­tin­ka­mų pa­rei­gų kon­kur­suo­se.

Jis tvir­ti­no pa­da­ręs iš­va­das, el­gia­si do­rai ir są­ži­nin­gai, ak­ty­viai da­ly­vau­ja lab­da­ros ir pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je.

Teis­tu­mo pa­nai­ki­ni­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo teis­mo po­sė­dy­je da­ly­va­vęs pro­ku­ro­ras, siū­lė ten­kin­ti Č.Dau­gė­los pra­šy­mą at­si­žvel­giant į jo iš­dės­ty­tas ap­lin­ky­bes ir li­ku­sį trum­pą teis­tu­mo lai­ką.

Teis­mas nu­sta­tė, kad teis­tu­mo lai­ko­tar­piu Č.Dau­gė­la nau­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ne­pa­da­rė, jo at­žvil­giu nė­ra pra­dė­ta iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Nors ir bu­vo baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, ta­čiau tei­sės pa­žei­di­mai ne­bu­vo šiurkš­tūs, šiuo me­tu nuo­bau­dos ne­ga­lio­jan­čios, pa­skir­tos bau­dos ge­ra­no­riš­kai su­mo­kė­tos.

Tad va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Alytaus rūmai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui – teis­tu­mas jam pa­nai­kin­tas. To­kia nu­tar­tis dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mui, ta­čiau ne­ži­nia, kam ga­lė­tų bū­ti nau­din­gas ap­skun­di­mas.

Dvie­jų teis­mų nutartys bu­vo ne­pa­lan­kios

Č.Dau­gė­la per­nai pa­va­sa­rį dėl pra­šo­mo pa­nai­kin­ti teis­tu­mo su­lau­kė ne­pa­lan­kios Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Alytaus rūmų nu­tar­ties – jo pra­šy­mas pa­nai­kin­ti teis­tu­mą at­mes­tas.

Tuo­met nu­sta­ty­ta, kad jis ne kar­tą baus­tas ta­da dar ga­lio­ju­sio­mis ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis nuo­bau­do­mis už įvai­rius Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, tarp jų ir pa­kan­ka­mai šiurkš­čius, taip pat už sa­va­va­liš­ką vals­ty­bi­nės ir pri­va­čios že­mės da­lies už­ėmi­mą.

Bu­vęs mies­to me­ras jam ne­pa­lan­kią Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų nu­tar­tį skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Ta­čiau šis ga­lu­ti­ne ir ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi pa­li­ko ga­lio­ti vie­ti­nio teis­mo nu­tar­tį.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je įsi­ga­lio­jo Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis iš­kel­ti ban­kro­to by­lą mies­to sta­ty­bų ben­dro­vei „Kor­tas“, ku­ri bu­vo įsteig­ta kaip Č.Dau­gė­los šei­mos ver­slo įmo­nė, jo­je pas­ta­ruo­ju me­tu ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju dir­bo ir pats Č.Dau­gė­la.

Dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo iš­ti­kus ne­mo­ku­mui krei­pė­si bu­vu­si „Kor­to“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ža­ne­ta Over­lin­gie­nė.

Ši ben­dro­vė at­li­ko ir mies­to sta­dio­no re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, ku­rie Č.Dau­gė­lai at­si­rū­go bau­džia­mą­ja by­la.

  Komentaras

  executive dating services cork city southside ireland sandyford free dating app hook up app in clones ireland best free online dating sites near louth matchmaking in bray ireland leixlip hookup county best speed dating dublin best places to hook up in meath ireland rush dating sites can clonmel mature dating dating service in ballyhaunis custom matchmaking on mullingar ireland lesbian dating in ballyboughal casual hook up rylane dating websites in jobstown ireland bandon interatial dating casual hookup bantry popular dating sites rathmines ireland e dating service in ratoath dating services area crumlin asian dating service ballymote ireland city dating in macroom ireland new dating sites in offaly princess dating mountmellick beach hook up in balbriggan ireland gay hookup in cavan ballina dating bay area free dating sites city new ross christian dating site near cashel cork city northside free dating service rathcoole christian speed dating lesbian dating service kilcock ireland oldtown 50+ speed dating black dating in ballincollig ireland executive dating services youghal ireland dating app cork city northside hook up city in ardee speed dating downtown carlow ireland carrigaline black dating speeding dating in skibbereen ireland single dating in bray ireland

  Komentaras

  asian speed dating bagenalstown ireland loch garman best matchmaking service dating free sites in clonmel ireland hookup app in foxrock ireland speed dating events man athenry carrickmacross hook up city state speed dating near curragh dating services in meath ireland dating free sites newbridge black speed dating near enniscorthy student dating birr enfield black speed dating events best online dating sites thurles ireland dating online in longford ireland free sex dating in cluain meala ireland roscommon interacial dating enniscorthy hookup now west hook up portmarnock ireland your dating site in carrick on shannon hookup ashbourne just hook up shannon most popular dating app near carrick on shannon online dating photography in athenry ireland lesbian dating apps cabinteely ireland cougar dating waterford ireland native dating near longford city dating site in tipperary ireland dating app birr dating company greystones ireland dating network near mayo clonmel dating guide speed dating african american mayo speed dating near in laytown ireland millionaire dating service in port laoise ireland dating cafe galway ireland dating matchmaker in crumlin ireland foxrock matchmaking agencies hook up websites in carlow ireland watergrasshill dating over 40 gorey speed dating african american dating south in south dublin

  Komentaras

  internet dating near naas top dating sites foxrock ireland fermoy senior speed dating lusk fast dating local hookup carrickmacross best dating site buncrana ireland arab dating near tullamore balbriggan full hookup campground athenry lesbian online dating waterford interracial dating sites tullow free dating sites fingal personal matchmaking service half hookup cluain meala best dating places in dun laoghaire ireland expat dating newbridge ireland expat dating near kilcoole online dating photos in celbridge ireland power hook up leixlip dating area in naas ireland senior dating service in roscrea ireland girls dating near roscrea castlerea popular dating sites dating apps in passage west ireland best gay hookup apps in castlebar ireland mallow dating meetup shannon gay asian dating friday ad dating in ballina ireland boyle dating show my speed dating in balbriggan dating sites mel caherciveen ireland dating services area edenderry ireland kinsealy-drinan speed dating south hook up free bundoran ireland dating a girl from castleblayney singles hookup in shannon ireland dating over 40 laois ireland dating website man near carlow dating life in laytown ireland dating companies near athenry cobh gay dating city island dating near cootehill f

  Komentaras

  nenagh area speed dating speed dating free near mountmellick the league dating app in lucan portlaoise lesbian dating gay dating service in maynooth malahide on line dating bandon sexual dating sites clondalkin city online dating athenry area dating sites sexual dating service kilcock ireland online dating region mullingar ireland matchmaker dating service skibbereen youghal online dating sites city lesbian dating in meath dating sites for city in loughrea ireland hook up spots in portmarnock ireland gay asian dating carrick-on-suir ireland speed dating saturday in sallins ireland speed dating area cork speed dating african american in lifford ireland carrick on suir beach hookup kilmallock internet dating sites dating apps for android in monaghan hook up beach tramore ireland italian dating kilmacthomas ireland cashel dating matchmaker knight dating dun laoghaire dating services city near south dublin adult dating sites donnybrook ireland mountmellick dating metro hookup app in cahir ireland lesbian dating man dunshaughlin ireland best dating app city wicklow ireland clonakilty dating parties bi dating glanmire ireland dating service ballyboughal ireland dating area near tullamore oldtown speed dating christian area dating in south dublin ireland gay dating app in thurles kenmare best lesbian dating app

  Komentaras

  best hookup sites garristown ireland dinner dating sligo clifden dating over 50 gay hookup in skibbereen ireland free dating man athenry ireland my speed dating donegal ireland dating around tullow ireland power hook up tipperary monasterevin asian dating sites dating locations in garristown ireland lgbt speed dating in lucan ireland dating services area leixlip ireland dating coaches in clondalkin area speed dating near tallaght dating events in oranmore ireland lucan best online dating girl dating near ballincollig ballyboughal matchmaker dating service for dating in cabinteely ireland dating profiles in bundoran ireland dating spots in tipperary ireland carlow dating times castlerea best dating sites christian dating city bagenalstown dating asian letterkenny ireland dating guys in newcastle west ireland thurles online dating service asian dating service ireland my dating site near edenderry crumlin dating downtown dungarvan dating dc online dating coach near greystones full hook up campsites in portmarnock charleville dating service city maynooth male dating women dating near nenagh dating sites on dublin dating sites for your in donaghmede ireland letterkenny dating meetup dating reviews crookstown ireland native dating clondalkin ireland

  Komentaras

  This has included the provision of online sports betting and casinos since 1999. However, in 2002, an act on such gambling activities saw RAY become the only official provider of online gambling with regards to the mainland. 카지노사이트

  Komentaras

  квики личный кабинет займ вход в личный кабинет сеть занята попробуйте позже золото в кредит в керчи для остальных я занят слушать м кредит https://volgomebel34.ru/kredit-nalichnimi-do-5000000-rubley-na-15.html деньги в долг у частного лица краснодарский край

  Komentaras

  кредитная карта банка открытие отзывы большой кредит на длительный срок можно ли оставить заявку на кредит в сбербанк онлайн онлайн кредит займер кз кредитная карта восточный банк условия пользования отзывы https://superhot-house.ru/krediti-v-gorode-arteme.html как узнать сколько интернета осталось мтс украина

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.