Bu­vu­siam mies­to me­rui Čes­lo­vui Dau­gė­lai pa­nai­kin­tas teis­tu­mas ()

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Česlovas Daugela
Kaip teis­mui nu­ro­dė Česlovas Dau­gė­la, dėl teis­tu­mo jis pa­si­trau­kęs iš anks­tes­nės ak­ty­vios veik­los sta­ty­bų ver­sle, šiuo me­tu vyk­do tik in­di­vi­du­a­lią veik­lą – ūki­nin­kau­ja, no­rė­tų grįž­ti dirb­ti pa­gal pro­fe­si­ją, tu­ri pla­nų kur­ti įmo­nę ar­ba da­ly­vau­ti ati­tin­ka­mų pa­rei­gų kon­kur­suo­se.                         Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį bu­vu­siam Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rui, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui Čes­lo­vui Dau­gė­lai. Jam, nu­teis­tam dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ir pik­tnau­džia­vi­mo, pa­nai­kin­tas teis­tu­mas. Šis ga­lio­jo iki lie­pos pa­bai­gos. Č.Dau­gė­lai teis­tu­mą pa­si­nai­kin­ti per teis­mus pa­vy­ko iš an­tro kar­to, anks­tes­nių teis­mų nu­tar­tys jam bu­vo ne­pa­lan­kios.

Teis­tu­mą įgi­jo tre­jiems me­tams

Č.Dau­gė­la Aly­taus mies­to me­ro pa­rei­gas pra­ra­do be­veik prieš de­vy­ne­rius me­tus pra­si­dė­jus teis­mi­niams pro­ce­sams dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ir pik­tnau­džia­vi­mo re­konst­ruo­jant mies­to sta­dio­ną.

Su­mo­kė­jęs teis­mo skir­tą bau­dą – be­veik 3 tūkst. 400 eu­rų – jis teis­tu­mą įgi­jo tre­jiems me­tams – iki šių me­tų lie­pos 28-osios.

Bu­vęs mies­to me­ras, kaip vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas, da­ly­va­vo pa­va­sa­rį vy­ku­siuo­se tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se. Iš de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko tre­čias. Ta­čiau pa­gal mi­nė­to ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­tas į mies­to ta­ry­bą.

Tik pra­dė­jus dar­bą šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai, jis pa­tei­kė pra­šy­mą Aly­taus apy­lin­kės teis­mui dėl teis­tu­mo pa­nai­ki­ni­mo.

To­kią tei­sę jam su­tei­kia Bau­džia­mo­jo ko­dek­so nuo­sta­ta, nu­ma­tan­ti, kad su­ėjus pu­sei teis­tu­mo ter­mi­no, teis­mas ga­li su­trum­pin­ti teis­tu­mo lai­ką.

Kaip teis­mui nu­ro­dė Č.Dau­gė­la, dėl teis­tu­mo jis pa­si­trau­kęs iš anks­tes­nės ak­ty­vios veik­los sta­ty­bų ver­sle, šiuo me­tu vyk­do tik in­di­vi­du­a­lią veik­lą – ūki­nin­kau­ja, no­rė­tų grįž­ti dirb­ti pa­gal pro­fe­si­ją, tu­ri pla­nų kur­ti įmo­nę ar­ba da­ly­vau­ti ati­tin­ka­mų pa­rei­gų kon­kur­suo­se.

Jis tvir­ti­no pa­da­ręs iš­va­das, el­gia­si do­rai ir są­ži­nin­gai, ak­ty­viai da­ly­vau­ja lab­da­ros ir pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je.

Teis­tu­mo pa­nai­ki­ni­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo teis­mo po­sė­dy­je da­ly­va­vęs pro­ku­ro­ras, siū­lė ten­kin­ti Č.Dau­gė­los pra­šy­mą at­si­žvel­giant į jo iš­dės­ty­tas ap­lin­ky­bes ir li­ku­sį trum­pą teis­tu­mo lai­ką.

Teis­mas nu­sta­tė, kad teis­tu­mo lai­ko­tar­piu Č.Dau­gė­la nau­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ne­pa­da­rė, jo at­žvil­giu nė­ra pra­dė­ta iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Nors ir bu­vo baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, ta­čiau tei­sės pa­žei­di­mai ne­bu­vo šiurkš­tūs, šiuo me­tu nuo­bau­dos ne­ga­lio­jan­čios, pa­skir­tos bau­dos ge­ra­no­riš­kai su­mo­kė­tos.

Tad va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Alytaus rūmai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui – teis­tu­mas jam pa­nai­kin­tas. To­kia nu­tar­tis dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mui, ta­čiau ne­ži­nia, kam ga­lė­tų bū­ti nau­din­gas ap­skun­di­mas.

Dvie­jų teis­mų nutartys bu­vo ne­pa­lan­kios

Č.Dau­gė­la per­nai pa­va­sa­rį dėl pra­šo­mo pa­nai­kin­ti teis­tu­mo su­lau­kė ne­pa­lan­kios Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Alytaus rūmų nu­tar­ties – jo pra­šy­mas pa­nai­kin­ti teis­tu­mą at­mes­tas.

Tuo­met nu­sta­ty­ta, kad jis ne kar­tą baus­tas ta­da dar ga­lio­ju­sio­mis ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis nuo­bau­do­mis už įvai­rius Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, tarp jų ir pa­kan­ka­mai šiurkš­čius, taip pat už sa­va­va­liš­ką vals­ty­bi­nės ir pri­va­čios že­mės da­lies už­ėmi­mą.

Bu­vęs mies­to me­ras jam ne­pa­lan­kią Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų nu­tar­tį skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Ta­čiau šis ga­lu­ti­ne ir ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi pa­li­ko ga­lio­ti vie­ti­nio teis­mo nu­tar­tį.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je įsi­ga­lio­jo Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis iš­kel­ti ban­kro­to by­lą mies­to sta­ty­bų ben­dro­vei „Kor­tas“, ku­ri bu­vo įsteig­ta kaip Č.Dau­gė­los šei­mos ver­slo įmo­nė, jo­je pas­ta­ruo­ju me­tu ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju dir­bo ir pats Č.Dau­gė­la.

Dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo iš­ti­kus ne­mo­ku­mui krei­pė­si bu­vu­si „Kor­to“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ža­ne­ta Over­lin­gie­nė.

Ši ben­dro­vė at­li­ko ir mies­to sta­dio­no re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, ku­rie Č.Dau­gė­lai at­si­rū­go bau­džia­mą­ja by­la.

Kiti straipsniai