Bu­vu­siam mies­to me­rui Čes­lo­vui Dau­gė­lai pa­nai­kin­tas teis­tu­mas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (12)
2019 Liepa 11
Česlovas Daugela
Kaip teis­mui nu­ro­dė Česlovas Dau­gė­la, dėl teis­tu­mo jis pa­si­trau­kęs iš anks­tes­nės ak­ty­vios veik­los sta­ty­bų ver­sle, šiuo me­tu vyk­do tik in­di­vi­du­a­lią veik­lą – ūki­nin­kau­ja, no­rė­tų grįž­ti dirb­ti pa­gal pro­fe­si­ją, tu­ri pla­nų kur­ti įmo­nę ar­ba da­ly­vau­ti ati­tin­ka­mų pa­rei­gų kon­kur­suo­se.                         Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį bu­vu­siam Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rui, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui Čes­lo­vui Dau­gė­lai. Jam, nu­teis­tam dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ir pik­tnau­džia­vi­mo, pa­nai­kin­tas teis­tu­mas. Šis ga­lio­jo iki lie­pos pa­bai­gos. Č.Dau­gė­lai teis­tu­mą pa­si­nai­kin­ti per teis­mus pa­vy­ko iš an­tro kar­to, anks­tes­nių teis­mų nu­tar­tys jam bu­vo ne­pa­lan­kios.

Teis­tu­mą įgi­jo tre­jiems me­tams

Č.Dau­gė­la Aly­taus mies­to me­ro pa­rei­gas pra­ra­do be­veik prieš de­vy­ne­rius me­tus pra­si­dė­jus teis­mi­niams pro­ce­sams dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ir pik­tnau­džia­vi­mo re­konst­ruo­jant mies­to sta­dio­ną.

Su­mo­kė­jęs teis­mo skir­tą bau­dą – be­veik 3 tūkst. 400 eu­rų – jis teis­tu­mą įgi­jo tre­jiems me­tams – iki šių me­tų lie­pos 28-osios.

Bu­vęs mies­to me­ras, kaip vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas, da­ly­va­vo pa­va­sa­rį vy­ku­siuo­se tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se. Iš de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko tre­čias. Ta­čiau pa­gal mi­nė­to ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­tas į mies­to ta­ry­bą.

Tik pra­dė­jus dar­bą šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai, jis pa­tei­kė pra­šy­mą Aly­taus apy­lin­kės teis­mui dėl teis­tu­mo pa­nai­ki­ni­mo.

To­kią tei­sę jam su­tei­kia Bau­džia­mo­jo ko­dek­so nuo­sta­ta, nu­ma­tan­ti, kad su­ėjus pu­sei teis­tu­mo ter­mi­no, teis­mas ga­li su­trum­pin­ti teis­tu­mo lai­ką.

Kaip teis­mui nu­ro­dė Č.Dau­gė­la, dėl teis­tu­mo jis pa­si­trau­kęs iš anks­tes­nės ak­ty­vios veik­los sta­ty­bų ver­sle, šiuo me­tu vyk­do tik in­di­vi­du­a­lią veik­lą – ūki­nin­kau­ja, no­rė­tų grįž­ti dirb­ti pa­gal pro­fe­si­ją, tu­ri pla­nų kur­ti įmo­nę ar­ba da­ly­vau­ti ati­tin­ka­mų pa­rei­gų kon­kur­suo­se.

Jis tvir­ti­no pa­da­ręs iš­va­das, el­gia­si do­rai ir są­ži­nin­gai, ak­ty­viai da­ly­vau­ja lab­da­ros ir pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je.

Teis­tu­mo pa­nai­ki­ni­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo teis­mo po­sė­dy­je da­ly­va­vęs pro­ku­ro­ras, siū­lė ten­kin­ti Č.Dau­gė­los pra­šy­mą at­si­žvel­giant į jo iš­dės­ty­tas ap­lin­ky­bes ir li­ku­sį trum­pą teis­tu­mo lai­ką.

Teis­mas nu­sta­tė, kad teis­tu­mo lai­ko­tar­piu Č.Dau­gė­la nau­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ne­pa­da­rė, jo at­žvil­giu nė­ra pra­dė­ta iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Nors ir bu­vo baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, ta­čiau tei­sės pa­žei­di­mai ne­bu­vo šiurkš­tūs, šiuo me­tu nuo­bau­dos ne­ga­lio­jan­čios, pa­skir­tos bau­dos ge­ra­no­riš­kai su­mo­kė­tos.

Tad va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Alytaus rūmai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui – teis­tu­mas jam pa­nai­kin­tas. To­kia nu­tar­tis dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mui, ta­čiau ne­ži­nia, kam ga­lė­tų bū­ti nau­din­gas ap­skun­di­mas.

Dvie­jų teis­mų nutartys bu­vo ne­pa­lan­kios

Č.Dau­gė­la per­nai pa­va­sa­rį dėl pra­šo­mo pa­nai­kin­ti teis­tu­mo su­lau­kė ne­pa­lan­kios Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Alytaus rūmų nu­tar­ties – jo pra­šy­mas pa­nai­kin­ti teis­tu­mą at­mes­tas.

Tuo­met nu­sta­ty­ta, kad jis ne kar­tą baus­tas ta­da dar ga­lio­ju­sio­mis ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis nuo­bau­do­mis už įvai­rius Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, tarp jų ir pa­kan­ka­mai šiurkš­čius, taip pat už sa­va­va­liš­ką vals­ty­bi­nės ir pri­va­čios že­mės da­lies už­ėmi­mą.

Bu­vęs mies­to me­ras jam ne­pa­lan­kią Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų nu­tar­tį skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Ta­čiau šis ga­lu­ti­ne ir ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi pa­li­ko ga­lio­ti vie­ti­nio teis­mo nu­tar­tį.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je įsi­ga­lio­jo Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis iš­kel­ti ban­kro­to by­lą mies­to sta­ty­bų ben­dro­vei „Kor­tas“, ku­ri bu­vo įsteig­ta kaip Č.Dau­gė­los šei­mos ver­slo įmo­nė, jo­je pas­ta­ruo­ju me­tu ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju dir­bo ir pats Č.Dau­gė­la.

Dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo iš­ti­kus ne­mo­ku­mui krei­pė­si bu­vu­si „Kor­to“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ža­ne­ta Over­lin­gie­nė.

Ši ben­dro­vė at­li­ko ir mies­to sta­dio­no re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, ku­rie Č.Dau­gė­lai at­si­rū­go bau­džia­mą­ja by­la.

  Komentaras

  Prisivogei, prisiplėšei, prisikombinavai, praturtėjai, pagyvenai, papuolei, pagavo, priklaupei, pasigailėjai, pasodino, pasėdėjai, paprašei, pamalonino, pasigailėjo, paleido, paverkei, padejavai, panaikino teistumą. Angelas vėl. Su grobuonies sparnais.

  Komentaras

  labai skirtingi veiklos efektyvumo tempai lyginant Alytuj kur gamybinėse srityse dirba su savivaldybės. Gamyboje už mažesnius atlyginimus daug didesnis tempas ir atsakomybė.... savivaldybėj, kur neblogi atlyginimai Alytaus mastu tarsi viskas 10 n kartų sulėtėję. Kaip atsipalaidavę o vasarą iš vis atostogaujantys.... Sau jokių reikalavimų. Ir jei prie rimtesnio projekto priartėja kaip ir stresai jiems... kad mažiau atsakomybės ir parašų dėt. Apie spartų neplanuotų situacijų, kur visą laiką projektuose būna, atsiradimą ir sprendimus - problemos. Per ką mažėja tempai, kokybė.. Po ko prasideda per brokus papildomos lėšos. Reiškia daugiau rizikingų situacijų kur įvairiai gali būt traktuojama? Ir tą pastebi visi iš gamybos prie politikos priartėję, iš kart į kitą lygį papuola... Su kuo taikstytis sunku... Na ir per tai buksuoja Alytus per savivaldą. Kur regis savivaldybei patogiausia būsena iš vis nieko nedaryt - esmėj kas ir vyksta kol kas.

  Komentaras

  Ši byla yra pamoka, kurios Alytus neišmoko. Bylos rimtumas, jei ir stradijonas būt kaip Žalioji gatvė su nuošliaužom iki šiol, ar Rotušės aikštė su brokais ir per ką gal primokėta sočiai - būt tuomet Kortas ir stadijoną tempę, gal būt nieko ir nebuvę? Kaip ir aniems objektams? Tokia mada gaunasi Alytuj su teisėsaugos bent daliniu palaikymu. O štai stadijono byloje, kur palyginus laiku ir kokybiškai ir nukentėję apie 12 bei kurių likimai bent dalies tragiški, čia...? Tokiu atveju kaip merui, nes būtent meras atskaitingas už savo ir savivaldybės veiklą, atsakomybė kad nebuvo pakankamai kompetentingas savivaldybės kap. statybos ir kiti skyriai suformuoti. Kad gebėtų laiku ir kokybiškai reikiamus būtinus sprendimus įžiūrėti ir spręsti.... Ši bėda iki šiol tęsiasi. Ir po su brokais objektais visą laiką persišviečia... Kaip ir dabar panašu nepajėgūs rimtų projektų vykdyt ir nesivelia net. Na ir dabar tiesiog aukščiausių valdžios kompetencijos postuose per politiką atėję - nepatempia iki reikiamos kompetencijos. Kaip ir dalis valdininkų neaišku pagal kokius kriterijus patekę, nesimato, kad sugebėtų ir nesudėtingas situacijas gerai spręst. Tada prisidengę skundinėjimais ir panašiai.. Na ir dabar ta pati situacija ir dar blogiau..

  Komentaras

  ^itas organizavo, liepė kitiem pasirašinėti ir jau dabar bus neteistas.Visi 12 kiti kai kurie mirė iš streso, neturi Eur tai ir nepanaikina jiem teistumo. Prisigrob4 daugiausia tai ir turi kaip pasinaikinti teistuma

  Komentaras

  Ar čia nepanaši preliudija kaip prieš rinkimus jei ir į vieno versl. politiko firmos teritoriją įeita atseit dėl užkastų atliekų ir neaišku? Jei suklydo atsiprašo ir aišku? Matyt čia prie Naujo prezidento gal baigsis tokie..? Kur ir šio atveju jei teisėsauga būt žmoniškai prieš pakalbėję, nebūt tokių drastiškų situacijų.

  Komentaras

  Vengimas prileist kompetentingų prie valdymo Alytaus miestui atgal smogia. esmėj konkurencijoj net prieš gretimą rajono savivaldybę žiauriai pralošia ją stiprindami. Nes pagal paskutinę informaciją net 9 savivaldybėse daugėja gyventojų skaičius. Tame tarpe ir Alytaus rajone kur ir gan sparčiai bedarbystė mažėja. Reiškia priežastis viena, kad sunkėjant išgyvent Alytaus mieste keliasi į rajono teritoriją. ir pagal gyvenamas vietas mokėdami pajamų mokestį į rajono biudžetą anie tiek sustiprėja, kiek Alytaus m. biudžetas ekonomiškai netenka reiškia silpnėja. Kita pusė Alytaus rajono valdžia su pliusais/minusais, bet finansinius srautus daug efektyviau reguliuojasi rajono intereso labui.. Nei miesto kur vaizdas ar iš vis suvokia..? Miesto lygis ir per komentarus, tas anoks .. ar skundinėt vieni kitus... O į rimto miesto problemų lygį nepakyla ir per tai sau labai bloginasi...

  Komentaras

  Yra kam šaipytis. Kaip pakelt miestą iš stagnacijos ir išvest į priekį nėra. Paskui skundžiasi, kad vis blogiau. Kokias alternatyvas siūlo patys...? Apart po anonimais...? Tegu pasigiria savo rinktais. Kurie ir po kelių mėnesių valdžioje nesimato, kad iš vis gali pradėt ritmai dirbt miesto labui. Nes ir tokie mandri.... Kur patogu, šmaikštūs. Kur rimčiau - atostogose ar kituose deriniuose nuo problemų bėgimo. Vietoj to, kad jas spręst.

  Komentaras

  Šiais laikais tarp savivaldybių ir konkurencija per visas sritis. Kuri geriau savo interesus apgins ir net iš kitų savivaldybių interesų uždirbs. negailestinga konkurencija per visas sritis. teisėsaugą, verslo .. ir kitas. Ir štai jei šis būt valdžioje per paskutinius mėnesius iš kart vaizdelis Alytaus labui būt kitoks. To ko šie valdžioje taip sakant jauni postus sustvėrę ir geri atlyginimai nesugeba užvest į reikiamą per savivaldą Alytaus vystymo lygį ir, kad būt konkurencingi su kitais, šis nesunkiai. Kaip pavyzdys iki vakar per sav. intern. svetainę dar nebuvo reikiamai tarybos komitetų pirmininkai ir pan. viešinti. Pasireplikavus su buvusius tarybos nariu ir kur į dabar komisijas įeina tas atėjęs į savivaldybės komisijos posėdį staigiai paviešino problemą. ir buvo spręsta problema. Nors jaunimas valdžios postuose atostogose ir pagal kompetenciją gaudami gerus atlyginimus turėjo sugebėt pirmi patys. Čia tik pavyzdys ką reiškia kompetencija. Kurią turint staigiai sprendžiasi problemos, kurių jaunimas...Jei per n kadencijų būnant taryboje nesuvokia tai ar vilties iš vis gali būt? Tad ir Alytaus politikoj. Jei atėję į valdžią nesugeba ir nesistengia, tai kam kankintis? Yra kam kurie sugebės ir naudą miestui atneš. Taip ir taryboje tarp 27 narių turi būt sveika demokratinė konkurencija. kas geriau sugeba pirmi miesto problemas pastebėt ir jas spręst. Juolab dauguma sprendimų alytiškiai ir patys pasufleruoja įvairiais būdais.

  Komentaras

  Jei pirmalaikiai mero rinkimai yra kam eit. Kaip ir taryboje iš stagnacijos išvest... Juolab ir tarybos plėtros komitete iš pirmų posėdžių kompetentingus sprendimus siūlė. Po peticijų dėl aerodromo net ir trauktis neapsimoka.. Ar valdžioje lieka tie, kurie anoje kadencijoje tuo pačiu klausimu vieną sprendimą priima, šioje kitą...O kitam tarybos posėdį vėl neaišku kokį sprendimą priims? tai ar reikia alytiškiams tokios nežinomybės ir blaškymosi valdžioje? Per ką jau prarasti šios kadencijos pirmi mėnesiai? kaip kiti ir į priekį nurūko pro Alytų kaip atgal riedantį?

  Komentaras

  Nori parklupdyt Alytų, reikia pasiekt kad viduj erzintųs ir iš eleminuot sugebančius stiprint. Reiškia stadijono objektas esmėj paskutinis iš es lėšų. Kur savi darė laiku ir be brokų. Problema, savivaldybės nekompetencija ūkinėj srity gan operatyviai koreguot dokumentaciją. Kur kiekvieno objekto statybos metu gamyboje iškyla nenumatytų problemų ir jas sparčiai reikia spręst. pav. Druskininkai statydami vandens parką, kur vertė 2 kart didesnė nei metinis miesto biudžetas, operatyviai sprendžia tokius reikalus. Nes kiekvienas užstrigimas tas pats kas bankrotas savivaldybei nuo tokių didelių sumų. Alytuj ant mažesnių verčių objektų veriasi. Po objektai kaip Rotusės aikštės rekonstrukcija su brokais, Žaliojo su nuošliaužom... - pagal tokį reiklumą kaip stadijonui jau būt susodinti. Bet nemato niekas. Po ko Alytuj tik firmos iš svetur pro retą jei kur stato. Saviems tabu. Ypač jei kortas būdavo stato - čia jau kaip kurie kiekvieną judesį suskaičiuos. Kaip ant svetimų didesnių nesamonių net nemato. Šis išsiskiria, kad ir minusų turėjęs juos sugeba taisyt. Nors žmoniškai sunku ir ne visi sugeba. Stiprus investicijoje ir ūkinėje kompetencijoje. Ko šioje valdžioje trūksta. Ar ką skelia šie valdžioje per paskutinius mėnesius, kur darant buvo galima daug ką gero padaryt Alytuj, o jie tik sau išmokas susikėlę ir seminarai, komandiruotės, atostogos.... stveria 100 ha po aerodromu po LEZ, nors pramonės parkas pustuščias..., trumpiau per gudrūs. Kad dėl Alytaus nors pirštą krutintų. dėl ko vasaros vidurys ir jokių projektų rimčiau mieste nevyksta -čia tragedija.... Nes visos rimtesnės savivaldybės vasarą dūsta nuo projektų iš ES paramos pertekliaus. kad suspėt užsidirbt žiemai ir sustiprėt ekonomiškai iki 2020 metų, kaip mažės ES parama ir bus sunkiau.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.