Nr. 78 (13308)

2019-07-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 78 (13308) skaitykite:

 • Pa­dė­ka vai­ki­nams už pa­gal­bą ge­si­nant gais­rą
 • Jau­nas vy­ras pa­si­rin­ko ne­bū­tį
 • Liš­kia­vo­je ve­ši re­tų­jų ir vais­ti­nių au­ga­lų ko­lek­ci­ja
 • Li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­biosios pa­gal­bos sky­riu­je per me­tus ap­si­lan­ko be­veik tiek pat žmo­nių, kiek šiuo me­tu gy­ve­na Aly­tu­je
 • Aly­tiš­kė Kris­ti­na Dū­do­ny­tė – ne­įga­lių­jų ben­druo­me­nės ser­gė­to­ja
 • As­bes­to at­lie­kas su­rinks ir iš­veš ne­mo­ka­mai
 • Aly­taus ra­jo­ne dau­gė­ja gy­ven­to­jų
 • Liš­kia­vo­je ve­ši re­tų­jų ir vais­ti­nių au­ga­lų ko­lek­ci­ja
 • Akmeninis maršrutas Alytaus krašte
 • Aly­taus ra­jo­ne rug­sė­jį vyks ren­gi­nys par­ti­za­nams pa­gerb­ti
 • Aly­taus ra­jo­nas skel­bia gra­žiau­sios ap­lin­kos kon­kur­są
Alytaus miesto centre, Pulko g. 28, gyvenanti 85-erių Irena Čirienė dar praėjusių metų kovo pradžioje sudarė sutartį su savivaldybės kontroliuojama bendrove „Dzūkijos vandenys“ dėl buitinių nuotekų...
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį bu­vu­siam Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rui, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui Čes­lo­vui Dau­gė­lai....
Be­ne žy­miau­sios Aly­taus mies­to ga­myk­los „Ali­ta“ lau­kia reikš­min­gi po­ky­čiai. Šią bei „Stumb­ro“, „Anykš­čių vy­no“ ir „Gu­ber­ni­jos“ ga­myk­las val­dan­ti ben­dro­vė „MV GROUP...
22 me­tų jau­no­ji ar­chi­tek­tė Aus­tė­ja Jur­čiu­ko­ny­tė žur­na­lo STRUC­TUM or­ga­ni­zuo­ta­me „Iš­ma­nio­jo mies­to V“ kon­kur­se, anot mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio, pa­siū­lė „kos­mi­nę...
Taip sa­kė Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Iš­tva­nas Kvi­kas šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio­je pa­min­klo, skir­to ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti, pa­šven­ti­ni­mo ir...
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me 2014 m. gruo­džio 11 d. pri­im­tos So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­gal ku­rias nuo 2015 m. lie­pos 31 d. ben­dri­jos pra­šy­mu to­je...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.