Nr. 78 (13308)

2019-07-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 78 (13308) skaitykite:

 • Pa­dė­ka vai­ki­nams už pa­gal­bą ge­si­nant gais­rą
 • Jau­nas vy­ras pa­si­rin­ko ne­bū­tį
 • Liš­kia­vo­je ve­ši re­tų­jų ir vais­ti­nių au­ga­lų ko­lek­ci­ja
 • Li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­biosios pa­gal­bos sky­riu­je per me­tus ap­si­lan­ko be­veik tiek pat žmo­nių, kiek šiuo me­tu gy­ve­na Aly­tu­je
 • Aly­tiš­kė Kris­ti­na Dū­do­ny­tė – ne­įga­lių­jų ben­druo­me­nės ser­gė­to­ja
 • As­bes­to at­lie­kas su­rinks ir iš­veš ne­mo­ka­mai
 • Aly­taus ra­jo­ne dau­gė­ja gy­ven­to­jų
 • Liš­kia­vo­je ve­ši re­tų­jų ir vais­ti­nių au­ga­lų ko­lek­ci­ja
 • Akmeninis maršrutas Alytaus krašte
 • Aly­taus ra­jo­ne rug­sė­jį vyks ren­gi­nys par­ti­za­nams pa­gerb­ti
 • Aly­taus ra­jo­nas skel­bia gra­žiau­sios ap­lin­kos kon­kur­są
Alytaus miesto centre, Pulko g. 28, gyvenanti 85-erių Irena Čirienė dar praėjusių metų kovo pradžioje sudarė sutartį su savivaldybės kontroliuojama bendrove „Dzūkijos vandenys“ dėl buitinių nuotekų...
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį bu­vu­siam Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rui, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui Čes­lo­vui Dau­gė­lai....
Be­ne žy­miau­sios Aly­taus mies­to ga­myk­los „Ali­ta“ lau­kia reikš­min­gi po­ky­čiai. Šią bei „Stumb­ro“, „Anykš­čių vy­no“ ir „Gu­ber­ni­jos“ ga­myk­las val­dan­ti ben­dro­vė „MV GROUP...
22 me­tų jau­no­ji ar­chi­tek­tė Aus­tė­ja Jur­čiu­ko­ny­tė žur­na­lo STRUC­TUM or­ga­ni­zuo­ta­me „Iš­ma­nio­jo mies­to V“ kon­kur­se, anot mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio, pa­siū­lė „kos­mi­nę...
Taip sa­kė Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Iš­tva­nas Kvi­kas šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio­je pa­min­klo, skir­to ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti, pa­šven­ti­ni­mo ir...
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me 2014 m. gruo­džio 11 d. pri­im­tos So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­gal ku­rias nuo 2015 m. lie­pos 31 d. ben­dri­jos pra­šy­mu to­je...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.