Eu­ro­par­la­men­tas vi­lio­ja ir aly­tiš­kius. Ko­dėl tarp kan­di­da­tų ne­li­ko me­ro? (9)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
N.Cesiulis
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) jau pa­skel­bė ofi­cia­lius kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą są­ra­šus. Pa­tek­ti į šią eu­ro­pi­nę val­džią sie­kia 319 as­me­nų iš 15 są­ra­šų. Jie var­žo­si dėl 11 Lie­tu­vai skir­tų vie­tų Eu­ro­par­la­men­te. Tarp kan­di­da­tų yra ir ži­no­mų aly­tiš­kių. Nors So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja kaip kan­di­da­tą į Eu­ro­pos Par­la­men­tą bu­vo iš­kė­lu­si ir Aly­taus mies­to me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį (nuotr.), ofi­cia­liai skel­bia­ma­me šios par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės va­do­vo ne­be­li­ko. Al­ma Mos­tei­kai­tė

Į vie­ną vie­tą – net 29 kan­di­da­tai

VRK skel­bia­mais duo­me­ni­mis, prieš pen­ke­rius me­tus į 11 Lie­tu­vai skir­tų vie­tų Eu­ro­pos Par­la­men­te pre­ten­da­vo 16 par­ti­jų ar ki­tų su­si­vie­ni­ji­mų są­ra­šų, o juo­se bu­vo 301 as­muo. Man­da­tus ga­vo 7 kan­di­da­tų są­ra­šų at­sto­vai.

Da­bar į to­kį pat skai­čių eu­ro­pa­la­men­ta­rų man­da­tų pre­ten­duo­ja 319 kan­di­da­tų iš 15 są­ra­šų. 29 – į vie­ną vie­tą. 

To­kia kon­ku­ren­ci­ja liu­di­ja, kad daug tau­tie­čių no­ri dirb­ti Eu­ro­pos val­džio­je. O gal vi­lio­ja ir mo­ka­mas ne­ma­žas at­ly­gi­ni­mas. 

Kaip ofi­cia­liai skel­bia­ma, eu­ro­par­la­men­ta­ro al­ga iki mo­kes­čių yra per 10 tūkst. eu­rų, dar ski­ria­ma be­veik 5 tūkst. eu­rų ben­droms iš­lai­doms kom­pen­suo­ti.

Turima ir kitų privilegijų, pavyzdžiui, dėl europinio svei­katos draudimo ar ženkliai didesnių senatvės pensijų.

Į at­ei­nan­čios pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jos Eu­ro­par­la­men­tą sie­kia pa­tek­ti Lais­vės, So­cial­de­mok­ra­tų, Dar­bo, Re­gio­nų, Ža­lių­jų par­ti­jų, par­ti­jos „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų, Tau­tos ir tei­sin­gu­mo (cen­tris­tai, tau­ti­nin­kai), Krikš­čio­nių są­jun­gų, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“, Li­be­ra­lų są­jū­džio, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, Tai­kos ko­a­li­ci­jos (Krikš­čio­niš­ko­sios de­mo­kra­tijos par­ti­ja, Že­mai­čių par­ti­ja) ir Na­cio­na­li­nio su­si­vie­ni­ji­mo at­sto­vai. 

Va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais tei­sės ak­tais, Lietuvoje kan­di­da­tų į Eu­ro­par­la­men­tą są­ra­še tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 5 ir ne dau­giau kaip 22 – ne dau­giau kaip dvi­gu­bai, kiek Lie­tu­va tu­ri at­sto­vų šio­je eu­ro­pi­nė­je val­džios ins­ti­tu­ci­jo­je.

„Esu da­vęs žo­dį aly­tiš­kiams“

Du aly­tiš­kiai, tiks­liau – Aly­taus ra­jo­ne de­kla­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą, – Rai­mun­das Mar­kaus­kas ir Vy­tau­tas Mi­ke­lio­nis eu­ro­par­la­men­ta­rų man­da­tų sie­kia Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še. 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Aly­taus ka­lė­ji­mo vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas R.Mar­kaus­kas są­ra­še yra 6-as, Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos vy­riau­sia­sis dar­bo ins­pek­to­rius, buvęs Alytaus rajono tarybos narys V.Mi­ke­lio­nis – 13-as...

Daugiau sužinokite skaitydami laikraščio „Alytaus naujienos“ 13999-ąjį numerį.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas*

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Apie raudonąjį Minedui dedikuotą kolegijos barako kambarį malonumams tenkinti? Paklausk sutuoktinio vakare prie vakarienės stalo. Išmušęs raudonis turėtų išduoti. Nedėkok už patarimą.

  Komentaras

  Prezidento rinkimai parodė, kad populiariausi nepartiniai kandidatai. Partijos neišsiugdę lyderių per dešimtmečius, tinkamų Prezidento lygiui. Tik šestiorkėm palaikyt nepartinius į Prezidentus. Socialdemokratų lyderė Bilinkevičiūtė iš socialliberalų atėjus ep būna ir Lietuvos įvykiuose paskui... Konservatoriai taip pat neturi. Alytaus lygio išstatyti net Alytuj neįtakingiausi.

  Komentaras

  Jei kas deleguotų, pretenduotų ir į popiežiaus rinkimus. Kitokių į savo sarašus neįsileidžia tik tuos pačius, kad būt išlaikyta linija. O meras daro šou, kur erdvės užtenka ir mero poste. Kur schemos atidirbtos, tik tempą išlaikyt.

  Komentaras

  Figūruoja etatiniai, kurie Alytaus valdžios įvairiuose lygiuose vyrauja visą laiką. Ir miesto vystymui nieko gera padaryt nesugebėjo. Apart per juos stagnuoja Alytus. O meras vėl išsiskyrė, suvokė, kad jei negeba Alytui nieko rimčiau siūlyt, tai kam blaškytis. Ir vėl rimtai alytiškiai neturi ko rinkt, apart tie patys patikrinti, nuglūdinti ..vykdytojų lygių.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.