Pa­va­sa­ris su „Lan­ka­va“ – gra­ži ap­lin­ka ir bū­si­mas der­lius su ma­žiau rū­pes­čių (1)

„Lankavos“ sodo ir daržo centro vadovė Ilona Bružikienė.
„Lankavos“ sodo ir daržo centro vadovė Ilona Bružikienė.
Ge­gu­žės mė­nuo – ypa­tin­gas, so­di­nin­kus ir dar­ži­nin­kus už­griū­va dar­bų la­vi­na, bran­gi kiek­vie­na lais­va mi­nu­tė, tad la­bai svar­bu, kad rei­ka­lin­gų įran­kių, trą­šų ar so­di­nu­kų pa­vyk­tų įsi­gy­ti po vie­nu sto­gu. Pla­tų pre­kių asor­ti­men­tą pa­trauk­lio­mis kai­no­mis siū­lo spe­cia­li­zuo­ti „Lan­ka­vos“ sky­riai – So­do ir dar­žo bei Tech­ni­kos cen­trai. Jie įsi­kū­rę gre­ta, Ke­pyk­los gat­vė­je, o tai lei­džia su­tau­py­ti lai­ko ap­si­per­kant. „Aly­taus nau­jie­nos“ kvie­čia pa­si­dai­ry­ti po šiuos cen­trus ir su­ži­no­ti se­zo­no nau­jie­nas. Tech­ni­kos cen­tre pa­si­tin­ka jo va­do­vas Ro­ber­tas Petraška, ku­ris pa­si­džiau­gia, kad lan­ky­to­jų ne­trūks­ta. Daž­nam pir­kė­jui, ypač ren­kan­tis so­do tech­ni­ką, rei­kia pro­fe­sio­na­laus pa­ta­ri­mo. Iš­si­rink­ti pre­kę, ati­tin­kan­čią po­rei­kius ir biu­dže­tą, pa­de­da kon­sul­tan­tai. Ro­ber­tas pa­sa­ko­ja, kad šio sky­riaus ko­lek­ty­vas – ypač pa­sto­vus, jis pats dir­ba jau 18 me­tų, o „Lan­ka­va“ šie­met mi­ni 30 me­tų veik­los su­kak­tį.

„Šį se­zo­ną iš­plė­tė­me pre­kių asor­ti­men­tą, siū­lo­me įvai­rių trak­to­riu­kų ve­jai pjau­ti, žo­liap­jo­vių, ve­jap­jo­vių, taip pat at­lie­ka­me so­do tech­ni­kos ga­ran­ti­nį ir po­ga­ran­ti­nį ap­tar­na­vi­mą. Anks­ty­vą pa­va­sa­rį ypa­tin­gai di­de­lę pa­klau­są tu­rė­jo kul­ti­va­to­riai ir aera­to­riai, nes žmo­nės ruo­šė že­mę sė­jai, o da­bar at­ėjo žo­liap­jo­vių me­tas“, – pa­sa­ko­ja cen­tro va­do­vas.

Cen­tre ra­si­te įvai­rių ga­min­to­jų, ga­lin­gu­mo ir kai­nų ka­te­go­ri­jos tech­ni­kos, „Lan­ka­va“ yra kai ku­rių ga­min­to­jų (pa­vyz­džiui, „Cas­tel­gar­den“, „Al Ko“) vie­nin­te­liai at­sto­vai re­gio­ne jau 20 me­tų. O tai reiš­kia, kad tech­ni­ka, jei­gu pri­rei­kia ga­ran­ti­nio ap­tar­na­vi­mo, tai­so­ma vie­to­je, ir taip yra su­tau­po­mas lai­kas. 

Pa­si­rink­ti ga­li­ma ne tik iš sa­lė­je šiuo me­tu esan­čio asor­ti­men­to, bet ir įvai­rių ga­min­to­jų pre­kių ka­ta­lo­gų – už­sa­ky­ta pre­kė bus at­vež­ta ir pa­slau­ga pa­pil­do­mai ne­kai­nuos. Ro­ber­tas pa­ste­bi, kad pas­ta­ruo­ju me­tu pir­kė­jai pra­dė­jo dai­ry­tis į ve­jos pjo­vi­mo ro­bo­tus, do­mi­si jų pa­siū­la ir ka­ta­lo­guo­se, nes da­ly­kas pa­kan­ka­mai nau­jas, so­di­nin­kai jį dar tik at­ran­da. 

Cen­tre taip pat įreng­tas įvai­rios so­do tech­ni­kos nuo­mos sky­rius. Ga­li­ma pa­gei­dau­ja­mam lai­kui iš­si­nuo­mo­ti žo­liap­jo­ves, kul­ti­va­to­rius, gy­va­tvorių žir­kles, ša­kų smul­kin­tu­vus, trą­šų bars­ty­tu­vus ir ki­tus ūky­je rei­ka­lin­gus įren­gi­nius.

Už­suk­ti į at­si­nau­ji­nu­sį „Lan­ka­vos“ So­do ir dar­žo cen­trą kvie­čia jo va­do­vė Ilo­na Bružikienė. Čia pir­kė­jai ras ne tik trą­šų, sėk­lų,  so­do įran­kių, au­ga­lų so­di­nu­kų, že­mių mi­ši­nių, bet ir la­bai spe­cia­li­zuo­tų pre­kių, ku­rios, be­je, po­pu­lia­rė­ja – vyn­da­rys­tės ir bi­ti­nin­kys­tės reik­me­nų. 

„Sten­gia­mės pa­siū­ly­ti ir to­kių pre­kių, ku­rio­mis ki­ti ne­pre­kiau­ja. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu tu­ri­me la­bai įvai­rių for­mų na­tū­ra­laus deg­to mo­lio va­zo­nų. Pa­ti au­gi­nu gė­les ir ži­nau, kaip ne­leng­va bu­vo to­kių ras­ti, tai­gi da­bar jie mū­sų asor­ti­men­te. Už­su­kę pas mus pir­kė­jai ga­lės įsi­gy­ti ir kas­die­nė­je bui­ty­je rei­ka­lin­gų pre­kių,“ – pa­sa­ko­ja cen­tro va­do­vė.

Pir­kė­jai pa­ste­bė­jo, kad so­do ir dar­žo cen­tras šį pa­va­sa­rį iš­si­plė­tė, pre­kės iš­dės­ty­tos pa­to­giau ir erd­viau, at­nau­jin­tas ir au­ga­lų asor­ti­men­tas lau­ko pre­ky­bo­je. Dau­giau­sia jų tie­kia­ma iš vie­tos au­gin­to­jų, taip pat patikimų me­de­ly­nų Len­ki­jo­je, Olandijoje. Gau­su ir dau­gia­me­čių gė­lių so­di­nu­kų, ir vais­krūmių, vais­me­džių, o taip pat įvai­rių spyg­liuo­čių, iš ku­rių ga­li­ma su­kom­po­nuo­ti ori­gi­na­lias kom­po­zi­ci­jas. Jie par­duo­da­mi va­zo­nuo­se, tai­gi so­din­ti ga­li­ma nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens.

Šį se­zo­ną nau­jie­nos pa­si­tin­ka dar­ži­nin­kus – at­si­ra­do va­di­na­mie­ji au­gi­ni­mo mai­šai, ku­riuo­se be­lie­ka iš­pjau­ti an­gą ir jau ga­li­ma so­din­ti au­ga­lus, jie taip pat tin­ka­mi ir pa­kel­toms lys­vėms. Šios taip pat po­pu­lia­rė­ja, ga­li­ma au­gin­ti net ir gė­les.
Ilo­na pri­me­na, kad So­do ir dar­žo cen­tre siū­lo­ma įvai­rių nuo­lai­dų, ak­ci­jų. Nau­jo­vė – spe­cia­lios nuo­lai­dos siū­lo­mos ir „Lan­ka­vos“ lojalumo kor­te­lių tu­rė­to­jams, o jos ga­lio­ja vi­suo­se par­duo­tu­vės sky­riuo­se.

Organizacijoms, kurios pre­numeruoja „Alytaus nau­jienų“ laikraštį iki 2025 metų, dova­nojame jų veiklą pri­statantį straipsnį. Apie jus dar nepa­rašėme? Kreipkitės prenumerata@alytausnaujienos.lt

„Alytaus naujienų“ informacija
 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.