„Trai­de­nis” planuoja ne at­lie­kas iškasti, o by­li­nė­tis su ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais (99)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Traidenio“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius
„Traidenio“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, pa­klaus­tas, ar ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti at­lie­kų iš­ka­si­mą, pa­reiš­kė: „Tai po­li­ti­nis žai­di­mas, pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą skų­si­me de­par­ta­men­to va­do­vui, jei ne­bus pa­nai­kin­tas, teis­mui.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ga­min­to­ja ben­dro­vė „Trai­de­nis“ iš Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ga­vo pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą iš jai pri­klau­san­čios te­ri­to­ri­jos Pra­mo­nės gat­vė­je iš­kas­ti grun­tą, su­rink­ti ga­my­bi­nio stik­lap­las­čio at­lie­kas ir jas per­duo­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jams. Toks pri­va­lo­ma­sis nu­ro­dy­mas at­si­ra­do po de­par­ta­men­to ini­cia­ty­va suor­ga­ni­zuo­tų ge­o­fi­zi­ki­nių ir de­ta­lių eko­ge­o­lo­gi­nių ty­ri­mų „Trai­de­niui“ pri­klau­san­čio­je te­ri­to­ri­jo­je. Ta­čiau ben­dro­vė kas­ti at­lie­kų ne­ke­ti­na, pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą pla­nuo­ja skųs­ti įsta­ty­mų nu­ma­ty­ta tvar­ka.

Pir­mą­jį pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą per teis­mą pa­vy­ko pa­nai­kin­ti

„Trai­de­nio“ te­ri­to­ri­jo­je Pra­mo­nės gat­vė­je už­kas­tų ga­my­bi­nio stik­lap­las­čio at­lie­kų is­to­ri­ja pra­si­dė­jo per­nykš­čio sau­sio vi­du­ry­je. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tams at­li­kus ne­pla­ni­nį pa­tik­ri­ni­mą, vyk­dant ka­si­mo dar­bus bu­vo ras­ta ga­my­bos me­tu su­si­da­riu­sių minėtų at­lie­kų.

Jų už­ka­si­mo fak­to ben­dro­vė ne­nei­gė, tei­gė, kad at­lie­kos bu­vo nau­do­ja­mos kaip ša­lu­ti­nis pro­duk­tas – frak­ci­nis už­pil­das dre­na­žo sis­te­mo­je. Ta­čiau „Trai­de­nis“ ne­pa­tei­kė do­ku­men­tų, ku­rių pa­grin­du stik­lap­las­čio at­lie­kos ga­lė­tų bū­ti pri­skir­tos prie ša­lu­ti­nių pro­duk­tų ir ati­tik­tų šiems pro­duk­tams ke­lia­mus kri­te­ri­jus.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne­su­ti­ko su įmo­nės tvir­ti­ni­mu, kad mi­nė­tos at­lie­kos yra jos skly­po dre­na­žo sis­te­mos da­lis, nes bu­vo at­kas­tos tik at­lie­kos, o ne dre­na­žo sis­te­mą ati­tin­kan­ti kon­struk­ci­ja. Tad per­nykš­čio ko­vo pa­bai­go­je „Trai­de­nis“ iš Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to ga­vo pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie ben­dro­vei pri­klau­san­čia­me ir eks­plo­a­tuo­ja­ma­me skly­pe at­lie­kų už­ka­si­mo vie­tas bei kie­kius.

Įmo­nė to­kį pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą skun­dė Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­riui, pra­šy­da­ma jį pa­nai­kin­ti. Jį pa­li­kus ga­lio­ti „Trai­de­nis“ krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą ir šie­me­čio ko­vo pa­bai­go­je pri­im­tas ben­dro­vei pa­lan­kus spren­di­mas. Pri­va­lo­ma­sis nu­ro­dy­mas bu­vo pa­nai­kin­tas to­dėl, kad jis ne­ati­ti­ko to­kiam tei­sės ak­tui ke­lia­mų tei­si­nių rei­ka­la­vi­mų.

Ne­ar­gu­men­tuo­ta, dėl ko­kių prie­žas­čių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų tei­sė gau­ti in­for­ma­ci­ją iš „Trai­de­nio“ ne­ga­lė­jo bū­ti įgy­ven­din­ta be pri­va­lo­mo­jo nu­ro­dy­mo. Pri­va­lo­mo­jo nu­ro­dy­mo įpa­rei­go­ji­mu pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie te­ri­to­ri­jo­je už­kas­tas at­lie­kas ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai sa­vo pa­rei­gą per­kė­lė pa­čiam „Trai­de­niui“.

At­lik­ti ge­o­fi­zi­ki­niai ir de­ta­lūs eko­ge­o­lo­gi­niai ty­ri­mai

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, siek­da­mas nu­sta­ty­ti už­kas­tų at­lie­kų vie­tas ir kie­kius, ini­ci­ja­vo „Trai­de­nio“ te­ri­to­ri­jos Pra­mo­nės gat­vė­je ge­o­fi­zi­ki­nius ir de­ta­lius eko­ge­o­lo­gi­nius ty­ri­mus.

Pernykštės lie­pos pra­džio­je de­par­ta­men­to vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du pa­rink­ta Vil­niaus ben­dro­vė „Ge­o­bal­tic“ at­li­ko ge­o­fi­zi­ki­nius ty­ri­mus, ku­rie de­par­ta­men­tui kai­na­vo per 8 tūkst. eu­rų. Jų me­tu nu­sta­ty­ta, kad po že­mė­mis po­ten­cia­liai fik­suo­ja­ma ano­ma­li­ja, ku­rios ap­skai­čiuo­ja­mas tū­ris – 3940–4925 kub. met­rai.

Šiemetės lie­pos vi­du­ry­je taip pat vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du pa­rink­ta Vil­niaus ben­dro­vė „DGE Bal­tic Soil and En­vi­ron­ment“ dau­giau kaip už 6 tūkst. eu­rų at­li­ko de­ta­lius eko­ge­o­lo­gi­nius ty­ri­mus. Jų me­tu kon­sta­tuo­ta, kad įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je Pra­mo­nės gat­vė­je grę­ži­niuo­se ras­ti ati­tin­ka­mi kie­kiai ga­my­bi­nių at­lie­kų.

Tad Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pa­da­rė iš­va­dą, kad įmo­nė ne­tei­sė­tai po že­me už­kas­da­ma veik­los me­tu su­si­da­riu­sias stik­lap­las­čio at­lie­kas pa­žei­dė Ap­lin­kos ap­sau­gos ir At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mus, taip pat ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­tas At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­les.

Tu­ri iš­rink­ti per 20 kub. met­rų at­lie­kų

De­par­ta­men­tas spa­lio pa­bai­go­je „Trai­de­niui“ įtei­kė pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą jam pri­klau­san­čia­me skly­pe Pra­mo­nės gat­vė­je iš­kas­ti 231,3 kv. met­ro plo­to grun­tą, ku­rio tū­ris – 196,6 kub. met­ro, ir eko­no­miš­kai pri­im­ti­niau­siu bū­du iš­rink­ti 21,62 kub. met­ro ga­my­bi­nio stik­lap­las­čio at­lie­kas ir tin­kli­nių mai­šų li­ku­čius.

Iš­kas­tas at­lie­kas nu­ro­dy­ta per­duo­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jams, tai įro­dan­čius do­ku­men­tus pa­teik­ti de­par­ta­men­tui. Pra­de­dant vyk­dy­ti to­kį pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą, prieš tris die­nas apie tai in­for­muo­ti de­par­ta­men­tą ir su­da­ry­ti są­ly­gas ste­bė­ti pri­va­lo­mo­jo nu­ro­dy­mo vyk­dy­mą.

Ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, pa­klaus­tas, ar ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti at­lie­kų iš­ka­si­mą, pa­reiš­kė: „Tai po­li­ti­nis žai­di­mas, pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą skų­si­me de­par­ta­men­to va­do­vui, jei ne­bus pa­nai­kin­tas, teis­mui.“

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.