Nr. 127 (13505)

2020-11-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 127 (13505) skaitykite:

 • Ant­ras dub­lis: Aly­taus kul­tū­ra ka­ran­ti­no gniauž­tuo­se – vie­nos įstai­gos ke­liau­ja į vir­tu­a­lią erd­vę, ki­tos kei­čia dar­bo tvar­ką ar­ba už­ve­ria du­ris
 • Nuo lap­kri­čio 7 die­nos lai­ki­nai pa­si­kei­tė Aly­taus vie­šo­jo trans­por­to va­žia­vi­mo gra­fi­kas
 • He­lo­vi­no gri­mas – ak­tu­a­lus ir sma­gus už­si­ė­mi­mas, at­sklei­džian­tis jau­ni­mo fan­ta­zi­ją
 • Ne­iš­ėjus iš na­mų: kny­ga ir vir­tu­a­lus tu­ras po Sim­no baž­ny­čią
 • Veng­ri­jo­je dau­gė­jant CO­VID-19 at­ve­jų už­da­ro­mos vi­du­ri­nės mo­kyk­los, pail­gi­na­ma ko­men­dan­to va­lan­da
 • Grą­ži­na­te in­ter­ne­tu įsi­gy­tą pre­kę? Ne­da­ry­ki­te šios klai­dos
 • Aly­taus ra­jo­ne gri­pu ser­gan­čių­jų nė­ra, žmo­nės ak­ty­viau skie­pi­ja­si
 • Knygos „Tai kodėl jie žuvo?” pir­ma da­lis „Kas į juos šaudė?“
 • „Man Bo­o­ker” pre­mi­jos lai­mė­to­ja Ber­nar­di­ne Eva­ris­to: „Ra­šau apie žmo­nes pa­raš­tė­se, apie skir­tin­gas tie­sas ir re­a­ly­bes”
 • Nuo me­tų pra­džios pa­sau­ly­je nu­žu­dy­ta dau­giau kaip 30 žur­na­lis­tų
 • Lie­tu­va smer­kia pa­daž­nė­ju­sias rep­re­si­jas ir smur­tą prieš žur­na­lis­tus ir ži­niask­lai­dos dar­buo­to­jus
Aly­taus nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ga­min­to­ja ben­dro­vė „Trai­de­nis“ iš Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ga­vo pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą iš jai...
Taip sa­ko Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas pats iš­si­kė­lęs Vy­tau­tas Ba­kas po šį ant­ra­die­nį, lap­kri­čio 3-iąją, vy­ku­sių su­si­ti­ki­mų su mies­to me­ru...
Nuo rytojaus Alytus greičiausiai taps raudona zona. Nuo šeštadienio Lietuvoje įvedamas visuotinis karantinas. Tai rūpi alytiškiams, gyventojams, bet, deja, ne visiems Alytaus Tarybos nariams. Užuot...
Politologai teigia, kad kiekvienas partijos lyderis turi atsakyti už partijos nesėkmę rinkimuose. Ne išimtis, anot jų, ir Gintauto Palucko vadovavimas Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP)...
Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo šeštadienio skelbiamas karantinas, kuris truks tris savaites. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir į tai, kad valstybės ir savivaldybių institucijose,...
Ket­vir­ta­die­nį, lap­kri­čio 5-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­ti me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui ad­re­suo­ti de­vy­nių ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­ti pa­reiš­ki­mai. Vie­nas –...
Va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio tei­ki­mu ir slap­tu bal­sa­vi­mu ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, bu­vu­sia­me Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je, ku­ris vei­kė at­ski­ra­me kor­pu­se (nuotr.),...
Mieli mūsų bibliotekos lankytojai, atsiprašome, kad teko palaukti naujausių duomenų apie pasikeitusią skaitytojų aptarnavimo tvarką, bet norėjosi pateikti jau tik tikslią
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad per pas­ta­rą­sias 7 die­nas ra­jo­no gy­ven­to­jams pa­tvir­tin­ti 35 nau­ji su­sir­gi­mo at­ve­jai.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.