Smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je su­ak­ty­vė­jo, re­a­guo­ja­ma ne­del­siant

Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Ne­ty­lė­ki­te, ap­sau­go­ki­te sa­ve, sa­vo svei­ka­tą ir sau­gu­mą, ne­leis­ki­te bū­ti že­mi­na­mi ir skriau­džia­mi.“
Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Ne­ty­lė­ki­te, ap­sau­go­ki­te sa­ve, sa­vo svei­ka­tą ir sau­gu­mą, ne­leis­ki­te bū­ti že­mi­na­mi ir skriau­džia­mi.“
Ge­gu­žės 6 die­ną po­sė­džia­vu­si Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ap­ta­rė pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mo as­me­nims, pa­ti­rian­tiems smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ka­ran­ti­no me­tu, klau­si­mus.

Ka­ran­ti­nas, izo­lia­ci­ja tu­ri reikš­min­gų pa­sek­mių smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je mas­tams: bu­vi­mas vi­są lai­ką kar­tu šei­mo­se ke­lia įtam­pą ir ne­abe­jo­ti­nai tu­ri įta­kos pa­si­kei­tu­siam tiek smur­tau­to­jo, tiek smur­to au­kos el­ge­siui.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu iš­kvie­ti­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je skai­čius iš­au­go apie 20 pro­cen­tų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad be­si­tę­sian­tis ka­ran­ti­nas, eko­no­mi­kos nuos­mu­kis, ne­dar­bo ly­gio au­gi­mas ir at­ei­ty­je ne­igia­mai veiks smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ly­gį.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Re­na­tas Po­žė­la in­for­ma­vo, kad, at­si­žvel­giant į šias ten­den­ci­jas, ben­dra­dar­biau­jant Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Ben­dra­jam pa­gal­bos cen­trui, pa­reng­tas Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­jos ka­ran­ti­no dėl CO­VID-19 lai­ko­tar­piu prie­mo­nių pla­nas, taip pat Po­li­ci­jos įstai­gų veiks­mų, sie­kiant už­tik­rin­ti kai­miš­kų vie­to­vių gy­ven­to­jų sau­gu­mą, pla­nas.

R.Po­žė­los tei­gi­mu, ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu po­li­ci­jos įstai­gų veiks­mai, re­a­guo­jant į pra­ne­ši­mus apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, su­ak­ty­vė­jo, į juos re­a­guo­ja­ma ne­del­siant. Sie­kiant kuo ge­riau ap­sau­go­ti smur­to au­kų tei­ses ir tei­sė­tus in­te­re­sus, ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ja­ma su spe­cia­li­zuo­tais pa­gal­bos cen­trais, tei­kian­čiais pa­gal­bą nuo smur­to nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims, Lie­tu­vos mo­te­rų tei­sių įtvir­ti­ni­mo aso­cia­ci­ja, vie­ni­jan­čia spe­cia­li­zuo­tą pa­gal­bą tei­kian­čius cen­trus.

Ak­cen­tuo­tas spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų vaid­muo, tei­kiant kom­plek­si­nę pa­gal­bą smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­ru­siems as­me­nims. Jiems tei­kia­mos in­for­ma­vi­mo, kon­sul­ta­vi­mo, tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gos, taip pat psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos.

Anot Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų val­dy­bos pir­mi­nin­kės Jur­gi­tos Cins­kie­nės, sie­kiant ge­rin­ti smur­to pre­ven­ci­ją ir nu­ken­tė­ju­sių­jų ap­sau­gą, bū­ti­na plės­ti pa­gal­bos tei­ki­mo nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims prie­mo­nes.

No­riu pa­pra­šy­ti šei­mų, vai­kų, mo­te­rų, jaut­rių žmo­nių: ne­ty­lė­ki­te, ap­sau­go­ki­te sa­ve, sa­vo svei­ka­tą ir sau­gu­mą, ne­leis­ki­te bū­ti že­mi­na­mi ir skriau­džia­mi. Kreip­ki­tės į vi­sas vie­šai pa­skelb­tas ins­ti­tu­ci­jas, nu­ro­dy­tas te­le­fo­nų li­ni­jas. Jei ša­lia yra žmo­gus, ku­riam sun­ku ka­ran­ti­no lai­ko­tar­py­je iš­bū­ti, iš­klau­sy­ki­te, ne­pa­li­ki­te jo li­ki­mo va­liai. Tie­sa, ga­li­ma nau­do­tis švel­ni­nan­čio­mis ka­ran­ti­no są­ly­go­mis – lai­kan­tis pa­skelb­tų Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mų iš­ei­ki­te į gam­tą ar ki­tas vie­tas.

Pa­dė­ti ki­tam at­ras­ti pras­mę – ne­reiš­kia jam tą pras­mę duo­ti. Ta­čiau jei žmo­gų iš­klau­sy­si, at­sa­ky­mus pa­sau­lio su­vo­ki­me jis ras pats. (Se­suo Mo­ni­ka, Je­ru­za­lės Šv. Lui­so li­go­ni­nės va­do­vė).

 

LR Sei­mo na­rys, Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 0033

 

 

  Komentaras

  Gerbdamas jus ir jūsų burtus, privalau visiems pranešti apie šį liudijimą. Aš buvau pas kitus rašytojus, nemačiau jokio rezultato. Aš tik norėjau, kad atvažiuotų pas tave anksčiau, ir aš iš tavęs pasielgiau geriausiai. Mano buvęs vyras dingo metams ir aš visur ėjau į pagalbą pas kitus burtų taksatorius, tačiau jokio rezultato nepateikiau, kol mano draugas mane supažindino su dr. Ilekhojie. Po to, kai buvo sutaikytas Burtas, aš pagaliau sulaukiau iš jo skambučio. Jo burtai padarė stebuklus, o mano vyras vėl su meile. Tai stebuklas! Staiga jis grįžo su gėlėmis sakydamas, kad turėčiau jam atleisti, buvau tikrai sukrėstas, kai mano vyras atsiklaupė maldaudamas atleidimo ir norėdamas priimti jį atgal .. Man tikrai trūksta žodžių ir džiaugsmo, tu esi Dievas, pasiųstas aš ir visa mano šeima. Ir dabar aš vėl esu linksma moteris. Didelis ačiū dr. Ilehojie. Kiekvienas, ieškantis tikro burtininko, turėtų susisiekti su gydytoju Ilehojie el. Paštu gethelp05@gmail.com arba galite susisiekti su juo tiesiogiai jo „Whatsapp“ tinkle +2348147400259

  Komentaras

  Negebėdami sėkmingai vystyt valstybės per es paramos projektus ir gerint žmonėms sau valstybę praskolinėja nemastydami kas atiduos. Ir su verslininkais išsidalija ir dar lankais pašaudyt užsimano. Kaip rimtoj policinėj valstybėj. Seime kartu su konservatoriais pasitvirtinę vsd vadovą antrai kadencijai ramūs. Pritingi net demokratiją valdyme imituot.

  Komentaras

  Kuo rinkimai artyn, tuo šitas mūsų pseudo atstovas aktyvesnis. Jau ir mūsų komentarų nebijo, leidžia savo rašliavą komentuoti, kad tik vėl prie to lovio pripultų

  Komentaras

  Smurto priežastys sunkėja žmonėms išgyvenimo salygos ir neišlaiko. Reiškias per smurtą ir kitus nužmogėjimus. Todėl, kad ir prie šių valdžioje nuvystoma Lietuva iki didžiausios socialinės atskirties per es. Reiškia per žmonių skurdinimą sunkėja salygos išgyvent ir smurtai...O šis nebūt artistas. Bet Alytaus miestas tokį rinkdami į seimą skaitė, kad vertas būt seime ir valstybę..nuvaldyt.

  Komentaras

  Pagal seimo nario kompetenciją negebantis teikt rimtų Alytaus miesto ir valstybės kūrimo ir vienijančių strategijų bei suvaldyt spectarnybų išsidirbinėjimą. Ko dėka valdžioje išsilaiko ir didžiausias iki šiol nuopolis Alytaus miesto valdyme. Su savo valstiečių frakcijos išsidirbinėjimais miesto taryboje.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.