Nr. 53 (13429)

2020-05-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 53 (13429) skaitykite:

 • Kviečiame teikti bendruomenės stiprinimo projektų paraiškas
 • Įsi­bė­gė­ja vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo dar­bai
 • Vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se vėl ga­li žais­ti ne tik vie­nos šei­mos vai­kai
 • Vėl džiu­gins mies­to fon­ta­nai
 • Jau­ni­mo par­ke at­si­ras „Mei­lės la­bi­rin­tas”
 • Dai­nų slė­ny­je ro­do­mas ki­nas po at­vi­ru dan­gu­mi
 • Mo­bi­li šiuo­lai­ki­nės skulp­tū­ros pa­ro­da „Da­bar. Ki­tur”
 • Nuo­mo­nė apie ne­tra­di­ci­nę pa­mo­ką
 • Bib­lio­te­kos per­si­kė­lė po skė­čiais
 • Re­konst­ruo­jant ka­pa­vie­tę rei­ka­lin­gas lei­di­mas
 • Dar dau­giau ga­li­my­bių iš­si­nuo­mo­ti sa­vi­val­dy­bės būs­tą
 • Pu­nios ši­le vėl ruo­šia­ma­si kir­ti­mams – no­ri­ma iš­kirs­ti apie 35 ha
 • Po ka­ran­ti­no lie­tu­viai pla­nuo­ja iš­lai­dau­ti tiek pat
 • Ministras Algirdas Monkevičius: svarstome mokinius grąžinti į mokyklas bent dviem savaitėms
 • Abiturientams suteikta galimybė iki gegužės 18 dienos atsisakyti kai kurių pasirinktų egzaminų
 • KTU moks­li­nin­kės: ar Ki­ni­ja iš­gel­bės pa­sau­lio eko­no­mi­ką?
 • Kaip su­si­jęs Tol­kie­nas, Ana Frank ir Kry­žiaus žy­giai?
 • Da­lin­tis ar ne?.. (1)
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo po­li­ti­kų pa­reiš­ki­mais. Du iš jų su­si­ję su pa­si­trau­ki­mu iš frak­ci­jos „Už Aly­tų“.
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je ta­ry­ba ne­pri­ta­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir sa­vi­val­dy­bės...
Ge­gu­žės 6 die­ną po­sė­džia­vu­si Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ap­ta­rė pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mo as­me­nims, pa­ti­rian­tiems...
Ge­gu­žės 12-ąją mi­nė­si­me Tarp­tau­ti­nę slau­gy­to­jų die­ną. Tei­gia­ma, kad slau­gos idė­ja yra se­na kaip žmo­ni­ja, pir­mie­ji slau­gai įvar­di­ja­mi kaip šei­mos na­riai ir liau­dies...
Ge­gu­žės 15 die­ną Jot­vin­gių gim­na­zi­ja pla­na­vo šios is­to­ri­nės da­tos mi­nė­ji­mą, ku­ris bū­tų skir­tas vi­sai Aly­taus mies­to ben­druo­me­nei. Ta­čiau jot­vin­gie­čiai ran­kų ne­nu­lei­do...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.