Nr. 53 (13429)

2020-05-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 53 (13429) skaitykite:

 • Kviečiame teikti bendruomenės stiprinimo projektų paraiškas
 • Įsi­bė­gė­ja vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo dar­bai
 • Vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se vėl ga­li žais­ti ne tik vie­nos šei­mos vai­kai
 • Vėl džiu­gins mies­to fon­ta­nai
 • Jau­ni­mo par­ke at­si­ras „Mei­lės la­bi­rin­tas”
 • Dai­nų slė­ny­je ro­do­mas ki­nas po at­vi­ru dan­gu­mi
 • Mo­bi­li šiuo­lai­ki­nės skulp­tū­ros pa­ro­da „Da­bar. Ki­tur”
 • Nuo­mo­nė apie ne­tra­di­ci­nę pa­mo­ką
 • Bib­lio­te­kos per­si­kė­lė po skė­čiais
 • Re­konst­ruo­jant ka­pa­vie­tę rei­ka­lin­gas lei­di­mas
 • Dar dau­giau ga­li­my­bių iš­si­nuo­mo­ti sa­vi­val­dy­bės būs­tą
 • Pu­nios ši­le vėl ruo­šia­ma­si kir­ti­mams – no­ri­ma iš­kirs­ti apie 35 ha
 • Po ka­ran­ti­no lie­tu­viai pla­nuo­ja iš­lai­dau­ti tiek pat
 • Ministras Algirdas Monkevičius: svarstome mokinius grąžinti į mokyklas bent dviem savaitėms
 • Abiturientams suteikta galimybė iki gegužės 18 dienos atsisakyti kai kurių pasirinktų egzaminų
 • KTU moks­li­nin­kės: ar Ki­ni­ja iš­gel­bės pa­sau­lio eko­no­mi­ką?
 • Kaip su­si­jęs Tol­kie­nas, Ana Frank ir Kry­žiaus žy­giai?
 • Da­lin­tis ar ne?.. (1)
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo po­li­ti­kų pa­reiš­ki­mais. Du iš jų su­si­ję su pa­si­trau­ki­mu iš frak­ci­jos „Už Aly­tų“.
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je ta­ry­ba ne­pri­ta­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir sa­vi­val­dy­bės...
Ge­gu­žės 6 die­ną po­sė­džia­vu­si Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ap­ta­rė pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mo as­me­nims, pa­ti­rian­tiems...
Ge­gu­žės 12-ąją mi­nė­si­me Tarp­tau­ti­nę slau­gy­to­jų die­ną. Tei­gia­ma, kad slau­gos idė­ja yra se­na kaip žmo­ni­ja, pir­mie­ji slau­gai įvar­di­ja­mi kaip šei­mos na­riai ir liau­dies...
Ge­gu­žės 15 die­ną Jot­vin­gių gim­na­zi­ja pla­na­vo šios is­to­ri­nės da­tos mi­nė­ji­mą, ku­ris bū­tų skir­tas vi­sai Aly­taus mies­to ben­druo­me­nei. Ta­čiau jot­vin­gie­čiai ran­kų ne­nu­lei­do...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.