Šarū­nas Klė­ge­ris: „Vi­ce­me­ro dar­bas pri­me­na pus­ma­ra­to­nį sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (9)
2019 Rugpjūtis 23
Šarūnas Klėgeris
Jau šį sekmadienį iš šios vietos Rotušės aikštėje startuos Alytaus pusmaratonio dalyviai. Vicemeras Šarūnas Klėgeris jame dalyvaus kaip organizatorius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Jau šį sek­ma­die­nį į Aly­tų vėl kvie­čia tra­di­ci­niu ta­pęs pus­ma­ra­to­nis. Kla­si­ki­nės 21 ki­lo­met­ro tra­sos bė­gi­mas vyks penk­tą kar­tą, kar­tu tai bus ir 16-as šių me­tų Lie­tu­vos bė­gi­mo tau­rės (LBT) eta­pas, ku­ria­me lau­kia­ma re­kor­di­nio da­ly­vių skai­čiaus. Tai – vie­nin­te­lis to­kio mas­to ren­gi­nys-bė­gi­mas Dzū­ki­jo­je, ap­juo­sian­tis gra­žiau­sias Aly­taus vie­tas. Aly­taus pus­ma­ra­to­nio su­ma­ny­to­jas ir vie­nas jo or­ga­ni­za­to­rių – Ša­rū­nas Klė­ge­ris, ku­rio dar­bų gra­fi­kus, ren­giant šią va­sa­rą vyk­sian­tį bė­gi­mą, smar­kiai pa­ko­re­ga­vo už­im­tu­mas ei­nant nau­jas pa­rei­gas. Pa­va­sa­rį jis ta­po Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ru, tai­gi ma­žiau lai­ko lie­ka ir jo pa­ties tre­ni­ruo­tėms, ta­čiau spor­tas – ne­pa­mirš­tas. Jis pa­de­da iš­lai­ky­ti for­mą kas­die­nių dar­bų sa­vi­val­dy­bė­je tra­so­je, kaip sa­ko pats Ša­rū­nas, ne­re­tai pri­me­nan­čio­je tik­rą pus­ma­ra­to­nį, nors ja­me rei­ka­lin­ga ne tik fi­zi­nė iš­ver­mė, bet ir iš­min­tis.

Spor­tiš­kas mies­tas, spor­tiš­ki ir po­li­ti­ka

„At­vyk ir įsi­ti­kink, tai – gra­žiau­sias 21 ki­lo­met­ras Lie­tu­vo­je“ – su to­kiu šū­kiu bė­gi­mo da­ly­vius į Dzū­ki­jos sos­ti­nę sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 25 die­ną, kvie­čia at­vyk­ti „Aly­taus pus­ma­ra­to­nio“ or­ga­ni­za­to­riai. Pla­nuo­ja­ma, kad į Dzū­ki­jos sos­ti­nę sek­ma­die­nį su­gu­žės apie 700 da­ly­vių ir bū­rys sve­čių, taip pat ir iš už­sie­nio vals­ty­bių.

„No­ri­si su­lauk­ti kuo dau­giau 21 ki­lo­met­ro, tai yra pu­sės ma­ra­to­no nuo­to­lio, da­ly­vių, jų kas­met dau­gė­ja po 10–15 pro­cen­tų, šie­met ga­lė­tų bū­ti ke­li šim­tai“, – sa­ko Š.Klė­ge­ris. Ne­ži­nia, koks čia su­ta­pi­mas, ta­čiau Aly­tus yra ti­tu­luo­tas spor­tiš­kiau­siu mies­tu, ir jau an­trą iš ei­lės mū­sų mies­to vi­ce­me­rą ga­li­ma su­tik­ti ne­leng­vo­se pus­ma­ra­to­nių ir ma­ra­to­nų tra­so­se.

Bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras, o da­bar vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius jau už­si­re­gist­ra­vo ir sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me pus­ma­ra­to­ny­je bėgs 21 ki­lo­met­rą. Pu­sė šios tra­sos nu­si­tei­kęs įveik­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, o ak­ty­viau­sia sa­vi­val­dy­bės ko­man­da pus­ma­ra­to­ny­je vėl bu­ria­ma Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riu­je. Tie­sa, ta­ry­bos na­riai kol kas ne to­kie ak­ty­vūs, bet jie ga­lės at­ei­ti pa­lai­ky­ti bė­gi­kų kaip žiū­ro­vai.

Bė­gi­kus pa­vai­šins ma­ka­ro­nais

Š.Klė­ge­ris pus­ma­ra­to­ny­je taip pat ne­bėgs – da­ly­vaus kaip vie­nas jo or­ga­ni­za­to­rių. Sa­ko, kad bū­ti dar ir da­ly­viu tie­siog per­ne­lyg su­dė­tin­ga dėl už­im­tu­mo. Vi­ce­me­ras pa­ste­bi, kad or­ga­ni­za­ci­niams rei­ka­lams ga­li skir­ti ma­žiau dė­me­sio, nei pla­na­vo, ta­čiau gelbs­ti dar­ni ko­man­da.

Aly­taus pus­ma­ra­to­nis iš pa­kan­ka­mai už­da­ros spor­ti­nės ben­druo­me­nės iš­au­go į ren­gi­nį, ku­ris įtrau­kia dau­gy­bę aly­tiš­kių. De­šim­ties jų bran­duo­lys – tie žmo­nėms, ku­rie sa­va­no­riš­kai jau ne pir­mus me­tus pa­da­ro vis­ką, kad pus­ma­ra­to­nis bū­tų sau­gus ir pro­fe­sio­na­lus iš spor­ti­nės pu­sės. Jun­ta­ma tam tik­ra ben­druo­me­niš­ku­mo dva­sia – pa­vyz­džiui, res­to­ra­nas „Car­pe DIEM“ vi­sus bė­gi­mo da­ly­vius, tu­rin­čius star­to nu­me­rį, pa­vai­šins ma­ka­ro­nais, o jo di­rek­to­rius Min­dau­gas Man­dei­ka ne pir­mus me­tus yra ren­gi­nio sa­va­no­ris. Iš vi­so šių me­tų ren­gi­ny­je sa­va­no­rių bus net 80, jų gre­tos nuo­la­tos gau­sė­ja.

„Karš­čiau­sio­je“ pus­ma­ra­to­nio san­kry­žo­je tarp S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no bei Vil­niaus gat­vės (ki­tur bė­gi­mas vyks­ta pės­čių­jų ta­kais) jau ant­rus me­tus bu­dės ki­tas sa­va­no­ris, Karolis Ananka, „Royal Be­auty“ grožio salono savininkas, ku­ris la­bai di­plo­ma­tiš­kai ran­da ben­drą kal­bą su ne­pa­ten­kin­tais vai­ruo­to­jais.

Be­je, šie­met eis­mas pus­ma­ra­to­nio me­tu bus už­da­ro­mas tik lai­ki­nai, kol pir­mą ir an­trą ra­tą tam tik­ro­se vie­to­se pra­bėgs bė­gi­kai. Tarp­uo­se bus ga­li­ma va­žiuo­ti kaip įpras­ta – ren­gi­nys ta­po drau­giš­kes­nis vai­ruo­to­jams, ti­ki­ma­si, kad abi­pu­siš­kai.

Sve­čiai – eu­fo­ri­jo­je

Bė­gi­mo da­ly­viai ga­lės jė­gas iš­mė­gin­ti ne tik pu­sės ma­ra­to­no, bet ir 10,5 km, 3 km, 600 m bė­gi­muo­se. Šie­met prie Aly­taus pus­ma­ra­to­nio pri­si­jun­gė ir 10,5 km šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo rung­tis, o jo­je ža­da da­ly­vau­ti ke­li šim­tai ak­ty­vaus gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­guo­to­jų.

Bė­gi­mo tra­so­je bus nau­do­ja­ma per­nai iš­ban­dy­ta pa­žan­giau­sia lai­ko ap­skai­tos sis­te­ma, da­ly­vių sau­gu­mu rū­pi­na­si Šau­lių są­jun­ga. Pa­sak Š.Klė­ge­rio, nors dau­gu­ma or­ga­ni­za­ci­jos na­rių yra la­bai jau­ni, ta­čiau nu­ste­bi­no pa­rei­gin­gu­mu ir at­sa­kin­gu­mu.

Dau­gė­ja ir ren­gi­nio rė­mė­jų – šie­met jų tu­ri vi­sos tra­sos, ir ne­gi at­si­ra­do kon­ku­ren­ci­ja kai ku­rio­se po­zi­ci­jo­se, kas or­ga­ni­za­to­rius ma­lo­niai nu­ste­bi­no.

Stre­so Aly­taus pus­ma­ra­to­ny­je šie­met ge­ro­kai su­ma­žė­jo ir dėl to, kad jau nu­si­sto­vė­jo pus­ma­ra­to­nio tra­sa – ji bus to­kia pa­ti kaip per­nai, ir at­ei­ty­je jos keis­ti ne­pla­nuo­ja­ma.

„Aly­taus pus­ma­ra­to­nis tu­ri sa­vo dva­sią, nes jam or­ga­ni­zuo­ti mes ne­sam­do­me tuo už­si­i­man­čios įmo­nės, kas ir­gi gal­būt nė­ra blo­gai, bet vis­ką da­ro vie­ti­niai žmo­nės. Ren­gi­nio sa­vi­tu­mas pra­si­de­da nuo smul­kme­nų, kaip ge­riau­siai pa­sta­ty­ti fo­to­sie­ne­lę, kad at­spin­dė­tų gra­žias mies­to erd­ves, ir bai­giant tra­sa, ku­rią su­da­ri­nė­jo­me ket­ve­rius me­tus. Čia ir glū­di vi­sa pa­slap­tis, kad to ne­ga­li pa­da­ry­ti at­vy­kė­lis. Jis tie­siog ne­jau­čia mies­to, kaip mes pa­tys. Kai pats bė­gio­ji tais ta­kais, kai ži­nai vie­tos au­rą, tik ta­da ir ga­li su­da­ry­ti tra­są, ku­ri nu­ste­bins sve­čius. Bė­gi­mas vyks­ta per gra­žiau­sius mies­to kam­pe­lius, Dai­li­dės eže­rė­lius, Lais­vės An­ge­lo aikš­tę, per­nai sve­čiai bu­vo eu­fo­ri­jo­je dėl to, ko­kius pės­čių­jų ta­kus tu­ri­me“, – džiau­gia­si Š.Klė­ge­ris.

Per­žen­gus ri­bą – nei spor­to, nei dar­bo

Pa­klaus­tas, ar te­ko gir­dė­ti Lie­tu­vo­je ki­tą mies­tą, ku­ria­me pa­na­šius ma­si­nius bė­gi­mus or­ga­ni­zuo­tų kaž­kas iš mies­to va­do­vų, pa­šne­ko­vas sa­ko, kad ne. Ta­čiau ir jo at­ve­ju pa­rei­gos sa­vi­val­dy­bė­je  at­si­ra­do kur kas vė­liau, nei Aly­taus pus­ma­ra­to­nis įga­vo pa­grei­tį.

 „Ta­čiau yra žmo­nių, ku­rie val­do di­de­lius ver­slus ir tuo už­si­i­ma, pa­vyz­džiui, vie­nas Vil­niaus ma­ra­to­no pra­di­nin­kų Ig­nas Staš­ke­vi­čius, ku­ris man la­bai im­po­nuo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja. Jis pats iki šiol bė­ga šia­me ma­ra­to­ne kaip da­ly­vis“, – pa­ste­bi Š.Klė­ge­ris.

Ge­gu­žės mė­ne­sį ta­pęs vi­ce­me­ru, Ša­rū­nas sa­ko ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vęs sa­vo spor­ti­nę die­no­tvarkę. Tuo me­tu ji bu­vo la­bai in­ten­sy­vi, nes aly­tiš­kis da­ly­va­vo mil­ži­niš­kos iš­tver­mės rei­ka­lau­jan­čio­se triat­lo­no var­žy­bo­se (plau­ki­mas, bė­gi­mas ir va­žia­vi­mas dvi­ra­čiu). Da­bar jį daž­niau ga­li­ma su­tik­ti ne mi­nan­tį dvi­ra­tį ar bė­gan­tį, o su kos­tiu­mu žings­niuo­jan­tį per Ro­tu­šės aikš­tę į dar­bą.

„Dar­bo tem­pas yra pa­kan­ka­mai di­de­lis, psi­cho­lo­gi­nis krū­vis – taip pat, jei dar pri­si­dės spor­tas – imu­ni­te­tas ga­li tie­siog ne­at­lai­ky­ti. Ten­ka ba­lan­suo­ti spor­ti­nį tem­pą ir dar­bą. Sten­giuo­si kas an­trą die­ną plauk­ti Dail­idė­je ir pa­bė­gio­ti va­lan­dą. Anks­čiau tai da­ry­da­vau kas­dien ir kur kas di­des­niais krū­viais. Ki­tas da­ly­kas, kad spor­tuo­jant rei­kia de­rin­ti mi­ty­bą, ne­ga­li pri­bėg­da­mas val­gy­ti. Spor­tas tu­ri ri­bas, jas, aiš­ku, ga­li­ma per­ženg­ti, bet ta­da tie­siog ne­bus nei spor­to, nei dar­bo“, – to­kia pir­mų­jų dar­bo mė­ne­sių vi­ce­me­ro kė­dė­je pa­tir­tis.

Ar pa­siek­ti dar­bo ir spor­ti­nio krū­vio ba­lan­są pa­si­ro­dė sun­kiau, nei Š.Klė­ge­ris ti­kė­jo­si pra­dė­da­mas dirb­ti me­ro pa­va­duo­to­ju? Pa­si­ro­do, kad taip – tik­rai sun­kiau. „Kas­dien ten­ka ben­drau­ti su dau­gy­be žmo­nių ir kiek­vie­nam jų ati­duo­di da­le­lę sa­vęs, kar­tais at­ro­do, kad ta­vęs pa­ties ne­be­lie­ka. Jei po to iš­si­spor­tuo­tum, bū­tų tik­rai blo­gai. Psi­cho­lo­gi­nis krū­vis yra net­gi di­des­nis nei fi­zi­nis, bū­na sa­vait­ga­lių, kai no­ri­si bū­ti tik su sa­vo šei­ma. Rei­kia iš­girs­ti sa­ve, nes kas­die­nis tem­pas toks, kad bėg­te ga­li pri­im­ti ne tuos spren­di­mus, jei tai da­ry­si au­to­ma­tiš­kai. Re­ka­lin­ga iš­min­tis. Tu­ri bū­ti psi­cho­lo­giš­kai tvir­tas ir sta­bi­lus, nes vi­ce­me­ro dar­bas pa­na­šus į... ne­si­bai­gian­tį pus­ma­ra­to­nį“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

P. S. Po­kal­bio me­tu Ša­rū­no taip ir ne­pa­klau­siau, ar jo įspū­džiai apie pusmaratonį darbe reiš­kia, kad me­ras yra ne­pa­bai­gia­me ma­ra­to­ne? Ta­čiau fak­tas, kad N.Ce­siu­lis ir vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė pus­ma­ra­to­nio tra­so­je kol kas ne­pa­si­ro­dys, me­ras spor­tuo­ja sa­lė­je, jo pa­va­duo­to­ja – mie­lai lais­va­lai­kiu va­ži­nė­ja dvi­ra­čiu.

 

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  VRM puslapyje paskelbta, kad Tamulevičiukas jau tik ministro patarėjas. Taigi, ministrei paskelbus savo viceministrus, jis bus vėl tuščia vieta. O jo tėvas savo portale meluoja visam miestui, kad "maratone bėgo viceministras"...

  Komentaras

  Įtarimai antradienį pareikšti Alytaus miesto tarybos narei, savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkei Laurai Radzevičiūtei. Į miesto tarybą ji buvo išrinkta Lietuvos centro partijos sąraše, nors su minėtos partijos pirmininku, Lietuvos Respublikos seimo nariu Nagliu Puteikiu pastaruoju metu, turi ir teisinių ginčų.
  Kaip mūsų portalui patvirtino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė, dėl L. Radzevičiūtės veiksmų, dėl galimo dokumentų klastojimo, pradėtas tyrimas Druskininkų policijos komisariate.

  Save visuomenininke vadinančiai politikei paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

  Alytaus gidas. lt žiniomis, ikiteisminį tyrimą dėl L. Radzevičiūtės kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorai.

  Komentaras

  Šiaip vyrukai sportuoja- gražu. Į valdžią reikia sugebėjimų, jų pas konkrečiai šitą - nėra ir vieni kitus tokie ir labai panašūs aplinkiniai keičia. Todėl miestas ekonomiškai per paskutinį pusmetį merdi. Kaip kiti didmiesčiai per vasarą sparčiai spurtavo. Šiam į sporto renginių organizavimo skyrių dar tinka. Šiose pareigose ne savo rogėse ne tik jis, aplinkiniai tokie patys.

  Komentaras

  Šiaip vyrukai sportuoja- gražu. Į valdžią reikia sugebėjimų.Ko nėra ir vieni kitus tokie keičia. O kaip sugebi, stresų nėra. Už tai miestas ekonomiškai per paskutinį pusmetį merdi. Kaip kiti didmiesčiai per vasarą sparčiai spurtavo. Alytuj su valdžiom labai neatsakingi. Šiam į sporto renginių organizavimo skyrių dar tinka. Šiose pareigose ne savo rogėse ne tik jis.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.