Nr. 95 (13325)

2019-08-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 95 (13325) skaitykite:

  • Tri­jų šven­čių die­ną į am­žių met­raš­tį pa­ki­liai su­gul­dy­ta 275 me­tų Mi­ros­la­vo is­to­ri­ja
  • Mo­kyk­li­nė kup­ri­nė – ne tik bū­ti­ny­bė, bet ir ak­se­su­a­ras
  • Prieš per­kant mo­kyk­li­nę kup­ri­nę – ki­ne­zi­te­ra­peu­tės pa­ta­ri­mai, ką bū­ti­na ži­no­ti
  • Pi­lig­ri­mų mei­lės dar­bai Aly­taus ra­jo­no žmo­nėms
  • Žmo­nių, tu­rin­čių ju­dė­ji­mo ne­ga­lią, pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­ga nuo rug­sė­jo 1 die­nos bus daž­nes­nė
  • To­le­ran­ci­jos žmo­gus Gin­ta­ras Var­nas: „Pu­nios ši­las nu­si­pel­no lais­vės gam­tai, o ne lais­vės žmo­gui”
  • Kviečiame į antrąją Alytaus apskrities regioninės kultūros tarybos konferenciją
  • Ak­ci­jos „Ki­ni­var­pa” re­zul­ta­tai pra­no­ko lū­kes­čius
  • Aly­tiš­kiai ir aša­rą brau­kė, ir pri­si­mi­nė, kur bu­vo prieš 30 me­tų tą pa­čią die­ną 
So­dai pa­kvi­po obuo­liais, tur­gus mar­guo­ja kar­de­liais, o moks­lei­viai džiau­gia­si pas­ku­ti­nė­mis atos­to­gų die­no­mis. Ta­čiau jų tė­ve­liai ži­no, kad pats lai­kas pa­si­rū­pin­ti...
Jau šį sek­ma­die­nį į Aly­tų vėl kvie­čia tra­di­ci­niu ta­pęs pus­ma­ra­to­nis. Kla­si­ki­nės 21 ki­lo­met­ro tra­sos bė­gi­mas vyks penk­tą kar­tą, kar­tu tai bus ir 16-as šių me­tų Lie­tu­vos...
Ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad va­sa­rą skai­ty­to­jai ap­len­kia bib­lio­te­ką, ta­čiau bent pus­die­niui per sa­vai­tę iš­ei­ti į ty­rą orą ar­čiau skai­ty­to­jų – vi­sai nau­din­gas su­ma­ny­mas. Jį...
Šiandien vyraujant greitam gyvenimo būdui, stresui, tampa vis sunkiau kokybiškai pailsėti bei atsigauti. Klaidinga manyti, jog geras miegas priklauso tik nuo gero čiužinio, lovos– vyrauja ir kiti,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.