Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Bună ziua prieteni, mă consider o doamnă cu o inimă bună și grijulie de profesie, sunt contabil. Sunt căsătorit de mai bine de 8 ani cu doi copii. Relația mea cu Peter, soțul meu la început, a fost dulce, romantică și mai târziu s-a transformat într-un coșmar, deoarece soțul meu mă înșela și căuta o modalitate de a divorța rapid. ne-am despărțit în urmă cu trei luni și l-am rugat să se întoarcă acasă, dar fără să obțină progrese. Îmi iubeam atât de mult soțul și nu vreau să-l pierd în fața altei doamne, nu aș fi putut face nimic pentru a-l răni sau a-l face să se simtă rău pentru mine. Vreau doar să vină acasă să mă iubească pentru totdeauna. I-am explicat situația mea unei prietene de la locul de muncă și ea mi-a făcut cunoștință cu un personaj de dragoste numit dr. AJAYI din națiunea africană, cu o mare putere dată de strămoșii săi, că are un dar puternic pentru a aduce înapoi dragostea și încrederea în orice sparte căsătorie sau relație ruptă, am crezut și am încercat, a funcționat pentru mine, i-am trimis un e-mail doctorului AJAYI prin e-mailul său personal (drajayi1990@gmail.com) sau numărul său de WhatsApp SAU Viber +2347084887094 .. După câteva minute a răspuns la poșta mea, doctorul Ajayi mi-a spus că mă poate ajuta să-mi aduc înapoi fosta iubire, am fost foarte fericit că am găsit acest om care să mă ajute, i-am urmat cu atenție toate instrucțiunile, pas cu pas. Am făcut totul așa cum s-a indicat. a început să funcționeze pentru mine, deoarece câteva ore mai târziu am primit un telefon de la soțul meu. Am fost atât de surprins și șocat încât pentru că a încetat să mă sune sau să-mi trimită mesaje trimise timp de 3 luni. Acum, fac imediat o rugăciune de dragoste cu soțul meu și el a venit acasă să-mi ceară scuze. Sunt atât de fericit că vraja de dragoste funcționează pozitiv asupra soțului meu în două zile la întoarcerea acasă. În acest moment, eu și soțul meu suntem mai fericiți ca niciodată. Vreau să îi mulțumesc doctorului Ajayi, om grozav, pentru talentele sale excepționale. La început, mi-a fost frică de îndoială, dar o încerc și funcționează pentru mine. Îl recomand cu sinceritate pe Dr.AJAYI oricui dorește să restabilească o relație de dragoste pierdută sau o vrajă de dragoste în căutarea adevăratului partener iubitor.

  Komentaras

  Bună ziua prieteni, mă consider o doamnă cu o inimă bună și grijulie de profesie, sunt contabil. Sunt căsătorit de mai bine de 8 ani cu doi copii. Relația mea cu Peter, soțul meu la început, a fost dulce, romantică și mai târziu s-a transformat într-un coșmar, deoarece soțul meu mă înșela și căuta o modalitate de a divorța rapid. ne-am despărțit în urmă cu trei luni și l-am rugat să se întoarcă acasă, dar fără să obțină progrese. Îmi iubeam atât de mult soțul și nu vreau să-l pierd în fața altei doamne, nu aș fi putut face nimic pentru a-l răni sau a-l face să se simtă rău pentru mine. Vreau doar să vină acasă să mă iubească pentru totdeauna. I-am explicat situația mea unei prietene de la locul de muncă și ea mi-a făcut cunoștință cu un personaj de dragoste numit dr. AJAYI din națiunea africană, cu o mare putere dată de strămoșii săi, că are un dar puternic pentru a aduce înapoi dragostea și încrederea în orice sparte căsătorie sau relație ruptă, am crezut și am încercat, a funcționat pentru mine, i-am trimis un e-mail doctorului AJAYI prin e-mailul său personal (drajayi1990@gmail.com) sau numărul său de WhatsApp SAU Viber +2347084887094 .. După câteva minute a răspuns la poșta mea, doctorul Ajayi mi-a spus că mă poate ajuta să-mi aduc înapoi fosta iubire, am fost foarte fericit că am găsit acest om care să mă ajute, i-am urmat cu atenție toate instrucțiunile, pas cu pas. Am făcut totul așa cum s-a indicat. a început să funcționeze pentru mine, deoarece câteva ore mai târziu am primit un telefon de la soțul meu. Am fost atât de surprins și șocat încât pentru că a încetat să mă sune sau să-mi trimită mesaje trimise timp de 3 luni. Acum, fac imediat o rugăciune de dragoste cu soțul meu și el a venit acasă să-mi ceară scuze. Sunt atât de fericit că vraja de dragoste funcționează pozitiv asupra soțului meu în două zile la întoarcerea acasă. În acest moment, eu și soțul meu suntem mai fericiți ca niciodată. Vreau să îi mulțumesc doctorului Ajayi, om grozav, pentru talentele sale excepționale. La început, mi-a fost frică de îndoială, dar o încerc și funcționează pentru mine. Îl recomand cu sinceritate pe Dr.AJAYI oricui dorește să restabilească o relație de dragoste pierdută sau o vrajă de dragoste în căutarea adevăratului partener iubitor.

  Komentaras

  Bună ziua prieteni, mă consider o doamnă cu o inimă bună și grijulie de profesie, sunt contabil. Sunt căsătorit de mai bine de 8 ani cu doi copii. Relația mea cu Peter, soțul meu la început, a fost dulce, romantică și mai târziu s-a transformat într-un coșmar, deoarece soțul meu mă înșela și căuta o modalitate de a divorța rapid. ne-am despărțit în urmă cu trei luni și l-am rugat să se întoarcă acasă, dar fără să obțină progrese. Îmi iubeam atât de mult soțul și nu vreau să-l pierd în fața altei doamne, nu aș fi putut face nimic pentru a-l răni sau a-l face să se simtă rău pentru mine. Vreau doar să vină acasă să mă iubească pentru totdeauna. I-am explicat situația mea unei prietene de la locul de muncă și ea mi-a făcut cunoștință cu un personaj de dragoste numit dr. AJAYI din națiunea africană, cu o mare putere dată de strămoșii săi, că are un dar puternic pentru a aduce înapoi dragostea și încrederea în orice sparte căsătorie sau relație ruptă, am crezut și am încercat, a funcționat pentru mine, i-am trimis un e-mail doctorului AJAYI prin e-mailul său personal (drajayi1990@gmail.com) sau numărul său de WhatsApp SAU Viber +2347084887094 .. După câteva minute a răspuns la poșta mea, doctorul Ajayi mi-a spus că mă poate ajuta să-mi aduc înapoi fosta iubire, am fost foarte fericit că am găsit acest om care să mă ajute, i-am urmat cu atenție toate instrucțiunile, pas cu pas. Am făcut totul așa cum s-a indicat. a început să funcționeze pentru mine, deoarece câteva ore mai târziu am primit un telefon de la soțul meu. Am fost atât de surprins și șocat încât pentru că a încetat să mă sune sau să-mi trimită mesaje trimise timp de 3 luni. Acum, fac imediat o rugăciune de dragoste cu soțul meu și el a venit acasă să-mi ceară scuze. Sunt atât de fericit că vraja de dragoste funcționează pozitiv asupra soțului meu în două zile la întoarcerea acasă. În acest moment, eu și soțul meu suntem mai fericiți ca niciodată. Vreau să îi mulțumesc doctorului Ajayi, om grozav, pentru talentele sale excepționale. La început, mi-a fost frică de îndoială, dar o încerc și funcționează pentru mine. Îl recomand cu sinceritate pe Dr.AJAYI oricui dorește să restabilească o relație de dragoste pierdută sau o vrajă de dragoste în căutarea adevăratului partener iubitor.

  Komentaras

  Eu și soțul meu suntem căsătoriți de 7 ani acum. Lucrurile mergeau ușor pentru noi. Nu până astăzi soțul meu a venit acasă și a îmbrăcat o amuzantă și mi-a spus că vrea un divorț că nu mă mai vrea. Am fost surprins pentru că nu i-am făcut niciodată nimic rău și nici nu ne-am luptat între noi. Mi-a trimis parcarea din casă fără niciun motiv întemeiat. L-am implorat și eu să-mi spună ce greșeală am făcut, a spus că nu. Așa că am ieșit din casă și am mers și eu în casa familiei mele. După câțiva ani de viață fără el. Am întâlnit un prieten de-al meu și i-am spus ce s-a întâmplat și eu, mi-a spus că nu va fi o problemă pentru DR WALE. Ea mi-a făcut cunoștință cu DR WALE, așa că i-am explicat totul lui DR WALE, el mi-a spus să nu mai plâng. Tot ce a făcut DR WALE a fost să-mi arunce o vrajă și am urmat toate instrucțiunile pe care mi le-a dat DR WALE. După ce dr. WALE a terminat cu vraja, soțul meu a venit implorându-mă să mă întorc, mi-a cumpărat multe cadouri amabile. E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU Sunați / WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  iubitul meu s-a despărțit de mine după 7 ani de relație. a început de la mici neînțelegeri după care mi-a spus că ar fi bine să iau o pauză, ceea ce cred că s-a transformat într-o despărțire. El nu mă mai caută, mi-a blocat numărul și oamenii au spus că l-au văzut cu o altă fată, asta mi-a adus lacrimi în ochi pentru că suntem pe cale să ne căsătorim, am căutat ajutor când am dat peste acest om spiritual numit Dr. Ajayi care au ajutat mulți oameni care au probleme de relație, am vorbit cu el despre situația mea și el mi-a descris procesul de a reveni cu iubitul meu, i-am urmat instrucțiunile și astăzi sunt fericit pentru că bărbatul meu a revenit după 5 luni de despărțire și suntem fericit căsătorit acum. Dacă aveți nevoie de ajutorul unui jucător de vrajă pentru orice fel de problemă de relație, contactați-l pe Dr. Ajayi pentru o soluție durabilă. Număr Whatsapp / Viber: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Eram în căutarea disperată a unui fel de a-l face pe fostul meu iubit să se îndrăgostească de mine. Am avut urcușuri și coborâșuri, dar în ultimele 6 luni relația noastră a plecat spre sud. Am cheltuit peste 500 pe un aparat de turnat vrăji pe care am crezut că mă va ajuta și fără să știu că nu a ajutat-o. Mă întind pentru că vreau să fiu femeia dorită pe care am fost și el se îndrăgostește de mine și se căsătorește cu mine. Nu pot să-l imaginez pe acest băiat cu nimeni altcineva până nu l-am contactat cu adevărat pe Dr. Ikhine, care îmi face dorința inimii să devină reală. Mi-a dat detalii despre cum să mă ajute, ceea ce a făcut atunci când m-am conformat și mi-a salvat bărbatul din mâinile rele ale doamnei care l-a hipnotizat, iar bărbatul meu s-a întors la tine în 48 de ore și am fost cu adevărat uimit că o astfel de manifestare a puterilor este cu adevărat real. Acum pot spune cu bucurie oamenilor să încerce DR ISIKOLO în problemele lor și să aștepte rezultatele imediate. contactați-l cu adresa sa de e-mail. isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.
  Citiți mai multe despre el pe site-ul său: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Eram în căutarea disperată a unui fel de a-l face pe fostul meu iubit să se îndrăgostească de mine. Am avut urcușuri și coborâșuri, dar în ultimele 6 luni relația noastră a plecat spre sud. Am cheltuit peste 500 pe un aparat de turnat vrăji pe care am crezut că mă va ajuta și fără să știu că nu a ajutat-o. Mă întind pentru că vreau să fiu femeia dorită pe care am fost și el se îndrăgostește de mine și se căsătorește cu mine. Nu pot să-l imaginez pe acest băiat cu nimeni altcineva până nu l-am contactat cu adevărat pe Dr. Ikhine, care îmi face dorința inimii să devină reală. Mi-a dat detalii despre cum să mă ajute, ceea ce a făcut atunci când m-am conformat și mi-a salvat bărbatul din mâinile rele ale doamnei care l-a hipnotizat, iar bărbatul meu s-a întors la tine în 48 de ore și am fost cu adevărat uimit că o astfel de manifestare a puterilor este cu adevărat real. Acum pot spune cu bucurie oamenilor să încerce DR ISIKOLO în problemele lor și să aștepte rezultatele imediate. contactați-l cu adresa sa de e-mail. isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.
  Citiți mai multe despre el pe site-ul său: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Am fost căsătorit timp de 6 ani, iar soțul meu a fost amândoi fericiți împreună. Lucrurile mergeau ușor pentru noi. Nu până în ziua de azi soțul meu tocmai a venit acasă și mi-a spus că vrea un divorț că nu mă vrea și altele. Am fost surprins și șocat pentru că nu am crezut niciodată că acest tip de cuvânt iese din gură. Mi-a trimis parcarea departe de casă fără niciun motiv întemeiat. L-am implorat să-mi spună și mie ce am greșit, a spus că nu e nevoie să plec. Așa că am ieșit din casă și am mers și eu în casa familiei mele. După un an și jumătate din care nu am mai trăit cu el. Am întâlnit un vechi prieten de-al meu și i-am spus ce s-a întâmplat și eu de un an și jumătate și mi-a spus că nu va fi o problemă pentru DR WALE. Ea mi-a făcut cunoștință cu DR WALE, așa că i-am explicat totul lui DR WALE și el mi-a spus să nu plâng niciodată. Tot ce a făcut DR WALE a fost să-mi arunce o vrajă și am urmat toate instrucțiunile pe care mi le-a dat DR WALE. După ce dr. WALE a terminat cu vraja, soțul meu a venit implorându-mă să mă întorc, mi-a cumpărat multe cadouri amabile. E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU Sunați / WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  A fi inima frântă nu este un lucru de bucurie pe care îl știi. Soția mea m-a divorțat după ce m-a surprins înșelând-o cu fostul meu iubit. Mi-a fost atât de rușine și m-am simțit atât de dezamăgit de mine. Nu puteam suporta faptul că nu mai am un partener de viață, așa că am decis să încerc să-mi recapăt soția cu tot ce aș putea face, dar nimic nu a funcționat. Abia după ce am fost trimis la doctorul Illekhojie, care a făcut ceea ce credeam că este imposibil să fie posibil, aducându-mi soția înapoi în 48 de ore după ce am luat contact cu el. Pot spune cu îndrăzneală și cu bucurie că mariajul meu funcționează foarte bine și mai frumos decât înainte și sunt atât de fericit că am intrat în contact cu Dr. Illekhojie pentru că este cu adevărat un geniu, mulțumesc și lui Lucy Morris pentru că m-a conectat la Dr. Illekhojie, Dacă aveți probleme, indiferent de cât de mare este, Dr. Illekhojie vă va rezolva problema. Adresa sa de e-mail; gethelp05@gmail.com Sau sunați la numărul său de WhatsApp; +2348147400259 pentru răspuns urgent

  Komentaras

  A fi inima frântă nu este un lucru de bucurie pe care îl știi. Soția mea m-a divorțat după ce m-a surprins înșelând-o cu fostul meu iubit. Mi-a fost atât de rușine și m-am simțit atât de dezamăgit de mine. Nu puteam suporta faptul că nu mai am un partener de viață, așa că am decis să încerc să-mi recapăt soția cu tot ce aș putea face, dar nimic nu a funcționat. Abia după ce am fost trimis la doctorul Illekhojie, care a făcut ceea ce credeam că este imposibil să fie posibil, aducându-mi soția înapoi în 48 de ore după ce am luat contact cu el. Pot spune cu îndrăzneală și cu bucurie că mariajul meu funcționează foarte bine și mai frumos decât înainte și sunt atât de fericit că am intrat în contact cu Dr. Illekhojie pentru că este cu adevărat un geniu, mulțumesc și lui Lucy Morris pentru că m-a conectat la Dr. Illekhojie, Dacă aveți probleme, indiferent de cât de mare este, Dr. Illekhojie vă va rezolva problema. Adresa sa de e-mail; gethelp05@gmail.com Sau sunați la numărul său de WhatsApp; +2348147400259 pentru răspuns urgent

  Komentaras

  A fi inima frântă nu este un lucru de bucurie pe care îl știi. Soția mea m-a divorțat după ce m-a surprins înșelând-o cu fostul meu iubit. Mi-a fost atât de rușine și m-am simțit atât de dezamăgit de mine. Nu puteam suporta faptul că nu mai am un partener de viață, așa că am decis să încerc să-mi recapăt soția cu tot ce aș putea face, dar nimic nu a funcționat. Abia după ce am fost trimis la doctorul Illekhojie, care a făcut ceea ce credeam că este imposibil să fie posibil, aducându-mi soția înapoi în 48 de ore după ce am luat contact cu el. Pot spune cu îndrăzneală și cu bucurie că mariajul meu funcționează foarte bine și mai frumos decât înainte și sunt atât de fericit că am intrat în contact cu Dr. Illekhojie pentru că este cu adevărat un geniu, mulțumesc și lui Lucy Morris pentru că m-a conectat la Dr. Illekhojie, Dacă aveți probleme, indiferent de cât de mare este, Dr. Illekhojie vă va rezolva problema. Adresa sa de e-mail; gethelp05@gmail.com Sau sunați la numărul său de WhatsApp; +2348147400259 pentru răspuns urgent

  Komentaras

  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri el amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastată și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu probleme de relație și căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încercați, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu el cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji pentru ca relația dvs. sau problema căsătoriei să fie rezolvată astăzi prin: E-mail: gethelp05@gmail.com Whatsapp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri el amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastată și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu probleme de relație și căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încercați, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu el cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji pentru ca relația dvs. sau problema căsătoriei să fie rezolvată astăzi prin: E-mail: gethelp05@gmail.com Whatsapp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri el amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastată și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu probleme de relație și căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încercați, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu el cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji pentru ca relația dvs. sau problema căsătoriei să fie rezolvată astăzi prin: E-mail: gethelp05@gmail.com Whatsapp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Bună ziua, spectatori, nu m-am gândit niciodată că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, toate eforturile pentru a-l aduce înapoi nu au reușit. Christina care mi-a povestit despre un aparat de lansat vrăji numit DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com), mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și el m-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, În mai puțin de 48 de ore, soțul meu s-a întors și a început să implore iertare, spunând că lucrează dracii, așa că sunt încă surprins până acum cu privire la acest miracol, nu prea cred în niciun doctor spiritual, nu aș putea concepe cinci ani după ce am dat naștere fetelor mele, așa că eu și soțul nostru eram disperați să avem un copil de sex masculin, dar de îndată ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am născut al treilea copil, dacă aveți nevoie orice asistență îl puteți contacta: DR ISIKOLO vă va asigura că obțineți rezultatul perfect fără del Ay. Adresa de email. isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua, spectatori, nu m-am gândit niciodată că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, toate eforturile pentru a-l aduce înapoi nu au reușit. Christina care mi-a povestit despre un aparat de lansat vrăji numit DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com), mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și el m-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, În mai puțin de 48 de ore, soțul meu s-a întors și a început să implore iertare, spunând că lucrează dracii, așa că sunt încă surprins până acum cu privire la acest miracol, nu prea cred în niciun doctor spiritual, nu aș putea concepe cinci ani după ce am dat naștere fetelor mele, așa că eu și soțul nostru eram disperați să avem un copil de sex masculin, dar de îndată ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am născut al treilea copil, dacă aveți nevoie orice asistență îl puteți contacta: DR ISIKOLO vă va asigura că obțineți rezultatul perfect fără del Ay. Adresa de email. isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua, spectatori, nu m-am gândit niciodată că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, toate eforturile pentru a-l aduce înapoi nu au reușit. Christina care mi-a povestit despre un aparat de lansat vrăji numit DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com), mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și el m-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, În mai puțin de 48 de ore, soțul meu s-a întors și a început să implore iertare, spunând că lucrează dracii, așa că sunt încă surprins până acum cu privire la acest miracol, nu prea cred în niciun doctor spiritual, nu aș putea concepe cinci ani după ce am dat naștere fetelor mele, așa că eu și soțul nostru eram disperați să avem un copil de sex masculin, dar de îndată ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am născut al treilea copil, dacă aveți nevoie orice asistență îl puteți contacta: DR ISIKOLO vă va asigura că obțineți rezultatul perfect fără del Ay. Adresa de email. isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua, spectatori, nu m-am gândit niciodată că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, toate eforturile pentru a-l aduce înapoi nu au reușit. Christina care mi-a povestit despre un aparat de lansat vrăji numit DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com), mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și el m-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, În mai puțin de 48 de ore, soțul meu s-a întors și a început să implore iertare, spunând că lucrează dracii, așa că sunt încă surprins până acum cu privire la acest miracol, nu prea cred în niciun doctor spiritual, nu aș putea concepe cinci ani după ce am dat naștere fetelor mele, așa că eu și soțul nostru eram disperați să avem un copil de sex masculin, dar de îndată ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am născut al treilea copil, dacă aveți nevoie orice asistență îl puteți contacta: DR ISIKOLO vă va asigura că obțineți rezultatul perfect fără del Ay. Adresa de email. isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Nu-mi imaginez niciodată că fac asta, dar sunt fericit și vreau ca alții să aibă ajutorul lor. În calitate de bancher, soțul meu de 8 ani m-a abandonat pe mine și pe copiii noștri, a părăsit casa și următorul lucru pe care l-am auzit că vede o fată, am încercat toate mijloacele posibile pentru a-l readuce acasă, dar a acționat ciudat față de mine și chiar a neglijat copii. Am fost frustrat și am căutat ajutor până când am văzut o postare despre doctorul Ajayi, un om spiritual. El m-a asigurat că va arunca o Vrajă și totul va fi bine în termen de trei zile, dar am fost sceptic, m-am gândit și, în cele din urmă, îl contactez din nou, am trecut prin proces împreună și, spre surprinderea mea, vraja a funcționat și soțul meu s-a întors acasă după 2 ani de separare. Dr. Ajayi este cu adevărat un bărbat cu cuvintele sale, dacă aveți probleme în relația dvs. sau orice aspect al vieții dvs., contactați-l pe dr. Vrajitor Dr Ajayi pentru o soluție durabilă.

  E-mail: drajayi1990@gmail.com
  Număr WhatsApp / Viber: +2347084887094

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.