Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2634)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Îi sunt foarte recunoscătoare dr. Ilekhojie pentru că mi-a adus soțul care m-a lăsat pentru o altă femeie, moment în care soțul meu a părăsit-o, am crezut că am pierdut totul până când un prieten de-al meu mi-a dat dr. I-am trimis un mesaj și i-am spus durerea prin care trec, așa că mi-a spus că totul va fi bine că, dacă am credință și cred în el, vraja va funcționa cu siguranță pentru mine și soțul meu se va împăca cu mine fără mine Făcând orice aici, totul s-a făcut sub 48 de ore și soțul meu s-a întors acasă cerându-mi iertare. Sunt atât de fericit și recunoscător dr. Ilekhojie pentru că am fost înșelat de mai mult de 7 persoane care au promis să ajute, dar numai dr. Ilekhojie și-a ținut cuvântul. Puteți vorbi cu el despre problemele dvs. pe Whatsapp sau ajungeți la el la +2348147400259

  Komentaras

  I'm so very grateful to Dr Ilekhojie for bringing my husband who left me for another woman, that moment my husband Left me I thought I lost everything until a friend of mine gave me Dr introduced me to Dr Ilekhojie. I messaged him and told him the pain I was going through so he told me that everything was going to be fine that if I have the faith and believe in him that the spell will surely work for me and my husband will reconcile with me without me doingt anything here, everything was done under 48 hours and my husband came back home begging for my forgiveness. Am so happy and grateful to Dr Ilekhojie because i have been cheated by more than 7 people who promised to help but only Dr Ilekhojie kept his word. You can talk to him about your problems on Whatsapp or reach him on +2348147400259

  Komentaras

  Îi sunt foarte recunoscătoare dr. Ilekhojie pentru că mi-a adus soțul care m-a lăsat pentru o altă femeie, moment în care soțul meu a părăsit-o, am crezut că am pierdut totul până când un prieten de-al meu mi-a dat dr. I-am trimis un mesaj și i-am spus durerea prin care trec, așa că mi-a spus că totul va fi bine că, dacă am credință și cred în el, vraja va funcționa cu siguranță pentru mine și soțul meu se va împăca cu mine fără mine Făcând orice aici, totul s-a făcut sub 48 de ore și soțul meu s-a întors acasă cerându-mi iertare. Sunt atât de fericit și recunoscător dr. Ilekhojie pentru că am fost înșelat de mai mult de 7 persoane care au promis să ajute, dar numai dr. Ilekhojie și-a ținut cuvântul. Puteți vorbi cu el despre problemele dvs. pe Whatsapp sau ajungeți la el la +2348147400259

  Komentaras

  Contact Prof Remmy at psychicremmy@gmail.com if you want to get your Husband, Wife, Boyfriend and Girlfriend back now and regain your happiness. Hi i am Bianca from USA I have just experience the wonders of Prof. Remmy love spell, that have been spread on the internet and worldwide, How he marvellously helped people all over the world to restored back their marriage life and get back lost lovers, and also help to win lottery. I contacted him after going through so many testimonies from different people how he help to bring back ex-lover back, i told him about my husband that abandoned me about 8 months ago, and left home with all i had.. Prof Remmy only told me to smile and have a rest of mind he will handle all in just 24 hours, After the second day my husband called me, i was just so shocked, i pick the call and couldn't believe my ears, he was really begging me to forgive him and making promises on phone.. He came back home and also got me a new car just for him to proof his love for me. i was so happy and called Prof Remmy and thanked him, he only told me to share the good news all over the world .. Well if you need an effective and real spell caster contact Via email: psychicremmy@gmail.com Call +27660670249 or WhatsApp: +1-517-201-7336 or visit :https://www.psychicremmy.com/

  Komentaras

  Bună ziua tuturor este un lucru minunat pentru a împărtăși o mărturie extraordinară despre DR ISIKOLO pentru că mi-a adus fericirea înapoi familiei mele. Numele meu este Lorena Finn și chiar vreau să spun lumii întregi că există un jucător de vrăji numit DR ISIKOLO, care este atât de real și autentic. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri, dar când îmi pierd soția timp de 2 ani, am nevoie de ajutor până când am găsit un jucător de vrăji grozav și mi-a asigurat că o voi recupera pe soția mea în doar 48 de ore, dar am avut dubii și după ce vrăjeala a fost aruncată, 48 de ore mai târziu, exact așa cum a spus vrajitorul, telefonul meu a sunat și, în mod surprinzător, soția mea nu m-a sunat în ultimii 2 ani și mi-a cerut scuze pentru durerea pe care a provocat-o eu și mi-a spus că este gata să se întoarcă acasă pentru mine. DR ISIKOLO a făcut-o să știe cât de mult am iubit-o și am avut nevoie de ea. Și i-a deschis și ochii pentru a-și imagina câtă dragoste trebuie să împărtășim împreună. Îi mulțumesc dr. ISIKOLO pentru munca bună pe care a făcut-o pentru mine. Contactați-l acum pentru că este foarte puternic și vă va ajuta întotdeauna. Crede-l și fă tot ce ți-a cerut să faci și nu te îndoi niciodată în vreun fel de el. WhatsApp-ul său +2348133261196 sau e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Am avut lupte de relații în trecut, ceea ce a dus la divorțul cu primul meu soț. După ce eu și fostul meu soț am divorțat, am mai avut o șansă să mă căsătoresc din nou și la doar 4 ani de a doua căsătorie a existat un alt divorț care aproape m-a ucis emoțional. Am mai rămas încă doi ani, am fost necăsătorit și mamă singură. Sincer, nu am fost foarte fericit, a fost o vreme când am văzut prima mea fotografie soț și mi-am dat seama cât de mult l-am iubit și mi-a fost dor de el. Am încercat să ajung la el, dar mi s-a spus că s-a mutat în Canada și s-ar putea să nu-l mai văd niciodată. Am plâns amar în noaptea aceea crezând că am pierdut bărbatul pentru care am avut atâta dragoste. Am cerut sfaturi cu privire la ce să fac și un prieten de-al meu mi-a dat site-ul web DR Ayo al Fast Solution Temple, l-am consultat și, cu toate puterile sale, cu vrăjile sale puternice, m-a ajutat cu o vrăjeală de dragoste a căsătoriei reunite și l-am întors pe fostul meu soț înapoi pentru mine în 2 zile. Acum trăiesc din nou fericit cu primul meu soț și rezolv problemele de divorț. DR Ayo, ești un om de cuvânt. Mulțumesc și apreciez tot ajutorul pe care mi l-ați oferit pentru a-l readuce din nou pe fostul meu soț în viața mea. Mă implor cine se confruntă cu această problemă similară să contacteze acest puternic turnător de vrăji pe el. WhatsApp: +2347055691377 sau e-mail: drayo47373@gmail.com.

  Komentaras

  Bună ziua tuturor sunt aici pentru a depune mărturie despre cum soțul meu m-a părăsit la 3 ani de căsătorie. Cea mai dureroasă parte este că eram însărcinată cu primul nostru copil, de fapt am crezut că s-a terminat între noi și l-am pierdut, am făcut tot posibilul în puterile mele să-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit să se întoarcă atât de rău din cauza dragostei pe care i-am avut-o pentru el, am pledat cu el am făcut promisiuni, dar el refuză, am decis să-i spun prietenului meu și i-am explicat problema mea ei i-a sugerat că ar trebui să iau legătura cu un jucător de vrăjitoare care să mă poată ajuta să arunc o vrăjeală pentru a-l aduce înapoi, nu am avut de ales decât să încerc, i-am trimis mesagerului vrăjitorului numit Dr. Fayosa și el m-a asigurat acolo nu a fost nicio problemă și că totul va fi bine înainte de 48 de ore. El a aruncat vraja și, în mod surprinzător, în 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat și mi-a cerut scuze pentru tot ce a făcut și a promis că mă va iubi și că va lupta pentru dragostea noastră, am fost atât de surprins că a sunat eu și mi-a spus că îi pare atât de rău pentru tot asta s-a întâmplat și a vrut să mă întorc la el, am fost atât de fericit și m-am dus la el, așa am început să trăim împreună fericiți din nou, datorită doctorului Fayosa, îi sfătuiesc pe toți cu aceeași problemă, contactați Dr. Fayosa Adresa de e-mail este
  (Fayosasolusionhome@gmail.com) sau direct pe whats-app +2348151918774

  Komentaras

  Bună ziua tuturor sunt aici pentru a depune mărturie despre cum soțul meu m-a părăsit la 3 ani de căsătorie. Cea mai dureroasă parte este că eram însărcinată cu primul nostru copil, de fapt am crezut că s-a terminat între noi și l-am pierdut, am făcut tot posibilul în puterile mele să-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit să se întoarcă atât de rău din cauza dragostei pe care i-am avut-o pentru el, am pledat cu el am făcut promisiuni, dar el refuză, am decis să-i spun prietenului meu și i-am explicat problema mea ei i-a sugerat că ar trebui să iau legătura cu un jucător de vrăjitoare care să mă poată ajuta să arunc o vrăjeală pentru a-l aduce înapoi, nu am avut de ales decât să încerc, i-am trimis mesagerului vrăjitorului numit Dr. Fayosa și el m-a asigurat acolo nu a fost nicio problemă și că totul va fi bine înainte de 48 de ore. El a aruncat vraja și, în mod surprinzător, în 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat și mi-a cerut scuze pentru tot ce a făcut și a promis că mă va iubi și că va lupta pentru dragostea noastră, am fost atât de surprins că a sunat eu și mi-a spus că îi pare atât de rău pentru tot asta s-a întâmplat și a vrut să mă întorc la el, am fost atât de fericit și m-am dus la el, așa am început să trăim împreună fericiți din nou, datorită doctorului Fayosa, îi sfătuiesc pe toți cu aceeași problemă, contactați Dr. Fayosa Adresa de e-mail este
  (Fayosasolusionhome@gmail.com) sau direct pe whats-app +2348151918774

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru o femeie mai tânără și am fost devastat. De parcă l-ar fi avut sub o vrajă rea, Paul s-a întors împotriva mea peste noapte fără niciun avertisment. S-a întâmplat anul trecut, am fost disperat, așa că am folosit fiecare site de distribuție de vrăji pe care l-am putut găsi fără rezultate. Un prieten mi-a trimis linkul către site-ul Dr. Ilekhojie și l-am contactat. A început să lucreze cu mine în iunie. Ca rezultat al lucrării sale minunate, Paul este aici chiar acum lângă mine, ceea ce este un vis împlinit. Sunt atât de fericit și de privilegiat că l-am cunoscut pe Dr. Ilekhojie. Mulțumesc! Dacă aveți probleme similare, contactați-l pe dr. Ilekhojie și fiți siguri că veți primi ajutor WhatsApp la +2348147400259 sau trimiteți un e-mail la gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Hi Friends i am so glad to writing this article today to tell the world how Dr voodoo cured my HSV VIRUS,i have been detected with HSV-1 AND HSV-2 since five years ago, ever since then my life has been in complete bizarre and agony,i have used so many drugs that was prescribed to me by several doctors,but it didn't cure my HSV VIRUS neither did it reduce the pain,until a certain i was checking for solution in the internet,then miraculously came across Dr voodoo the powerful herbalist that cure numerous individuals HSV-1 AND HSV-2 INFECTION,then i contacted his whatsApp number at +2348140120719 or email: voodoospelltemple66@gmail.com i explained everything to him and prepared a cure that cure my HSV-1 AND HSV-2 disease totally after receiving his herbal medicine, so my friends viewers why wait and be suffer when there is someone like Dr voodoo that can cure any disease HIV/ CANCER/ HEPATITIS B VIRUS, you can contact his via : voodoospelltemple66@gmail.com or WHATSAPP +2348140120719

  Komentaras

  Salvează-ți căsnicia și recuperează-ți urgent fostul iubit după despărțire / divorț ”Mă numesc Felicia, voi fi dator pentru totdeauna marelui doctor Egwali pentru că am reparat căsătoria ruptă după ce soțul meu m-a părăsit pentru o altă amantă timp de 6 luni. Nu am crezut niciodată în vrăji până când prietenul meu nu mi l-a prezentat. La început, am fost sceptic în privința asta, pentru că am auzit multe despre vrăjitorii falși, dar mi-am pus îndoielile în spate, fiind disperat să-mi recuperez soțul și am făcut în conformitate cu ceea ce mi-a cerut el să fac. . Acum soțul meu s-a întors la doar 48 de ore după ce l-am contactat. Trăiesc din nou fericit cu soțul meu după 6 luni de divorț și nu mă voi odihni până nu va fi cunoscut de lumea pe care i-am spus-o. De asemenea, este specializat în vrăji la loterie, vindecarea diferitelor tipuri de boli, plante pentru sarcină, E.T.C. Conectați-vă cu Doctor Egwali prin poșta sa (Dregwalispellbinder@gmail.com) sau Whats-app la +2348122948392

  Komentaras

  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, de mai multe ori amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit DR ISIKOLO care ajută oamenii cu relații și probleme de căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încearcă, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu el cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji de dragoste pentru ca relația dvs. sau problema căsătoriei să fie rezolvată astăzi prin: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct prin WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Soțul meu și cu mine suntem căsătoriți de aproximativ 6 ani acum. Am fost căsătoriți fericiți cu doi copii, un băiat și o fată. Acum 3 luni, am început să observ un comportament ciudat de la el și câteva săptămâni mai târziu am aflat că soțul meu vede pe cineva. A început să vină acasă târziu de la serviciu, nu-i mai pasă de mine sau de copii, uneori iese și nici măcar nu se întoarce acasă timp de vreo 2-3 zile. Am făcut tot ce am putut pentru a remedia această problemă, dar fără rezultat. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În timp ce navigau pe internet într-o zi, am dat peste un site web care sugera că Dr. Ayo poate ajuta la rezolvarea problemelor conjugale, la restabilirea relațiilor rupte și așa mai departe. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a făcut o vrajă. Două zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și și-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și a promis că nu o va mai face niciodată. De atunci, totul a revenit la normal. Eu și familia mea locuim din nou fericiți împreună .. Mulțumesc dr. Ayo. Dacă aveți nevoie de un jucător de vrajă care să poată arunca o vrajă care funcționează cu adevărat, vă sugerez să îl contactați. Nu te va dezamăgi. Acesta este WhatsApp-ul său: +2347055691377 sau E-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Mulțumesc Dr. Ayo pentru vrăjile tale autentice. Acest lucru este cu adevărat incredibil și nu am experimentat niciodată așa ceva în viața mea. Înainte de a intra în contact cu Dr. Ayo, am încercat toate mijloacele posibile pentru a-mi recupera soția, dar de fapt am realizat că nimic nu funcționează pentru mine și că soția mea a dezvoltat multă ură pentru Am crezut că nu există nicio speranță de a mă reîntâlni cu fosta mea soție și copii. Dar când am citit recenzii bune despre munca doctorului Ayo, am decis să încerc și am făcut tot ce mi-a instruit și am avut încredere în el și i-am urmat instrucțiunile așa cum mi-a garantat în 24 de ore, și asta a fost exact când m-a sunat soția mea .. Suntem mai mulțumiți acum ca niciodată. Totul arată perfect și atât de natural! Vă mulțumesc foarte mult pentru vrăjile dvs. autentice și incontestabile. Mulțumesc dr. Ayo pentru ajutor. Dacă aveți nevoie de ajutor în căsătoria dvs. cu o relație ruptă, contactați-l pe Dr. Ayo chiar acum pentru ajutor urgent, pe WhatsApp: +2347055691377 sau la adresa de e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Mulțumesc Dr. Ayo pentru vrăjile tale autentice. Acest lucru este cu adevărat incredibil și nu am experimentat niciodată așa ceva în viața mea. Înainte de a intra în contact cu Dr. Ayo, am încercat toate mijloacele posibile pentru a-mi recupera soția, dar de fapt am realizat că nimic nu funcționează pentru mine și că soția mea a dezvoltat multă ură pentru Am crezut că nu există nicio speranță de a mă reîntâlni cu fosta mea soție și copii. Dar când am citit recenzii bune despre munca doctorului Ayo, am decis să încerc și am făcut tot ce mi-a instruit și am avut încredere în el și i-am urmat instrucțiunile așa cum mi-a garantat în 24 de ore, și asta a fost exact când m-a sunat soția mea .. Suntem mai mulțumiți acum ca niciodată. Totul arată perfect și atât de natural! Vă mulțumesc foarte mult pentru vrăjile dvs. autentice și incontestabile. Mulțumesc dr. Ayo pentru ajutor. Dacă aveți nevoie de ajutor în căsătoria dvs. cu o relație ruptă, contactați-l pe Dr. Ayo chiar acum pentru ajutor urgent, pe WhatsApp: +2347055691377 sau la adresa de e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Mulțumesc DR ISIKOLO cel mai mare dintre toate pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Sunt atât de grozav iubitul meu a revenit la mine și acum trăim fericiți împreună. Numele meu este Katarina Bennet, iar vraja de dragoste a lui DR ISIKOLO este foarte puternică și eficientă și nu are niciun efect secundar, deoarece a promis că am decis să încerc la DR ISIKOLO când iubitul meu m-a părăsit pentru un altul. iubitul meu care l-a adus înapoi la mine în 48 a noastră așa cum mi-a promis și m-a asigurat. ceea ce mă emoționează cel mai mult este că iubitul meu nici măcar nu știa că se află sub o vrajă dacă treci printr-o problemă de dragoste de relație. Vă sfătuiesc să contactați DR ISIKOLO cel mai bun pentru a vă rezolva problema. Este foarte greu să-ți pierzi una de dragoste și știu cum se simte, așa că nu lăsa pe cineva să-ți ia iubitul de la tine. Contactați DR ISIKOLO Leo astăzi și rezolvați problema dvs. și dacă aveți nevoie de ajutorul său mai jos, aici este adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  heartbreak is so frustrating, my wife abandoned me for another man for so many years, i was heartbroken and it was the worse experience of my life, but i thank god for using Dr Charles to bring her back to me, Dr Charles spell caster is the best i have ever seen, he helped me brought back my wife within 3 days, i promise to share a great testimony to the world how he helped me, if you are going through any problem in your relationship or marriage he can help you and he does any other spell as well. 

  his Email drcharlesspeltemple@enshiangs.com
  website:   https://drcharlesspeltempl.wixsite.com/info   
  WhatsApp: +16029609776

  Komentaras

  Numele meu este Jennifer Woodward și sunt din Canada. iată scurta mea mărturie despre cum mi-am recuperat dragostea ... După 5 ani de căsătorie, soțul meu și cu mine ne-am certat până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată liliacul. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerea care mă chinuia inima, inima mea era plină de durere și durere, pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și vreau mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care îi oferea doctorului OGBOKO. mă poate ajuta să-l readuc pe soțul meu cu experiența și îndrumările sale de la el. Am simțit că trebuie să încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut și am dus totul. 48 de ore mai târziu, soțul meu chiar m-a sunat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii și a promis că nu mă va părăsi niciodată și copiii din nou, atât de minunat !! Așa s-a întors cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala lui de el și pentru. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a devenit mai puternică decât înainte, totul datorită doctorului OGBOKO. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea online, încât Dr. OGBOKO este un conjurator real și puternic căruia îi voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-mi ajuta copiii în vremuri de necaz, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. soțul tău s-a mutat cu o altă femeie, nu mai plânge, întoarce-te la acest bărbat puternic și informează-te
  mai jos - detaliile sale de contact ...
  E-mail: spellcasterogboko@gmail.com

  Komentaras

  Am fost căsătorit timp de 16 ani cu o mamă și o soție iubitoare. Am avut împreună 2 copii care acum au 11 și 13 ani. M-am reconectat cu o bătrână iubită de la facultate pe Facebook și am început o aventură și am părăsit-o pe soția mea. Femeia cu care am avut o aventură este o femeie minunată și o iubesc și copiii noștri începuseră să accepte situația, iar soția mea a cam mers, dar nu este îndrăgostită de bărbatul pe care îl vede. Am crezut că m-am îndrăgostit de soția mea și m-am simțit îngrozitor în legătură cu ceea ce i-am făcut - este o femeie bună și nu știu ce m-a apucat. Am decis să încerc să o recuperez și mi s-a recomandat doctorului Ilekhojie pentru ajutor pentru a mă reîntâlni cu soția mea și în 48 de ore după ce am luat contact cu dr. Ilekhojie, soția mea a decis să rezolve lucrurile cu mine și acum suntem din nou împreună cu copiii noștri care trăiesc ca o familie fericită. Chiar nu știu cuvintele pe care să le folosesc pentru a aprecia ceea ce a făcut dr. Ilekhojie pentru mine, dar vă spun mulțumesc, domnule, că ne-am reunit pe mine și familia mea. Pentru cei aflați în încercări cu căsătoriile sau relațiile lor, WhatsApp Dr Ilekhojie poate primi ajutor cu acest număr +2348147400259 sau îi puteți trimite un e-mail la gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Am fost căsătorit timp de 16 ani cu o mamă și o soție iubitoare. Am avut împreună 2 copii care acum au 11 și 13 ani. M-am reconectat cu o bătrână iubită de la facultate pe Facebook și am început o aventură și am părăsit-o pe soția mea. Femeia cu care am avut o aventură este o femeie minunată și o iubesc și copiii noștri începuseră să accepte situația, iar soția mea a cam mers, dar nu este îndrăgostită de bărbatul pe care îl vede. Am crezut că m-am îndrăgostit de soția mea și m-am simțit îngrozitor în legătură cu ceea ce i-am făcut - este o femeie bună și nu știu ce m-a apucat. Am decis să încerc să o recuperez și mi s-a recomandat doctorului Ilekhojie pentru ajutor pentru a mă reîntâlni cu soția mea și în 48 de ore după ce am luat contact cu dr. Ilekhojie, soția mea a decis să rezolve lucrurile cu mine și acum suntem din nou împreună cu copiii noștri care trăiesc ca o familie fericită. Chiar nu știu cuvintele pe care să le folosesc pentru a aprecia ceea ce a făcut dr. Ilekhojie pentru mine, dar vă spun mulțumesc, domnule, că ne-am reunit pe mine și familia mea. Pentru cei aflați în încercări cu căsătoriile sau relațiile lor, WhatsApp Dr Ilekhojie poate primi ajutor cu acest număr +2348147400259 sau îi puteți trimite un e-mail la gethelp05@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.