Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2634)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Eram în căutarea disperată a unui fel de a-l face pe fostul meu iubit să se îndrăgostească de mine. Am avut urcușuri și coborâșuri, dar în ultimele 6 luni relația noastră a plecat spre sud. Am cheltuit peste 500 pe un aparat de turnat vrăji pe care credeam că mă va ajuta și fără să știu că ea nu m-a ajutat. Mă întind pentru că vreau să fiu femeia de dorit pe care am fost și el se îndrăgostește de mine și se căsătorește cu mine. Nu pot să-l imaginez pe acest băiat cu nimeni altcineva până nu l-am contactat cu adevărat pe Dr. Ikhine, care îmi face dorința inimii să devină reală. El mi-a dat detalii despre cum să mă ajute, ceea ce a făcut atunci când m-am conformat și mi-a salvat bărbatul din mâinile rele ale doamnei care l-a hipnotizat și omul meu s-a întors la tine în 48 de ore și am fost cu adevărat uimit că o astfel de manifestare a puterilor este cu adevărat real. Acum pot să le spun oamenilor cu bucurie să încerce DR ISIKOLO în problemele lor și să aștepte rezultatele imediate. contactați-l cu adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  După ce am văzut o postare pe internet spunând cum a fost ajutată de dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt iubitul și fericirea. Spre marea mea surpriză, iubitul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când amantul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt numărul Whatsapp +2348147400259) sau Email; (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  After seeing a post on the internet saying how she was helped by Dr. Ilekhojie, I also decided to contact him for help because i had no choice all i wanted was for me to get my lover back and happiness. To my greatest surprise my lover came home on his knees that i should find a place in my heart to forgive him, I was truly astonished and shocked when my lover knelt down begging for forgiveness and for me to accept him back. I am really short of expressions, and I don't know how much to convey my appreciation to you Dr. Ilekhojie. You are a God sent to restore a broken relationship, And now i am a joyful woman. his contact details are Whatsapp number +2348147400259) or Email; (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Bună ziua spectatori, nu m-am gândit niciodată că voi mai zâmbi, sunt Viktoria Andro. Soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni. Toate eforturile de a-l aduce înapoi au eșuat. Am crezut că nu o să-l mai văd, până nu am întâlnit o doamnă numită Christina care mi-a spus despre un turnător de vrăji numit DR ISIKOLO , Mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și el m-a asigurat că în 48 de ore soțul meu se va întoarce la mine, în mai puțin de 48 de ore soțul meu s-a întors a cerșit iertare spunând că dracii lucrează, așa că Sunt încă surprins până acum de acest miracol, nu cred cu adevărat în niciun doctor spiritual, nu am putut concepe timp de cinci ani după ce am născut fetele mele, așa că eu și soțul meu eram disperați să avem un copil de sex masculin, dar imediat ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am născut al treilea copil, dacă aveți nevoie de asistență, îl puteți contacta și el vă va asigura că veți obține rezultatul perfect fără întârziere. Adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Deoarece fețele noastre sunt diferite, problemele noastre sunt, nu știu ce dificultăți întâmpinați, dar vreau să știți că dacă vreți cu adevărat să vă scoateți din calvar. Există o soluție pentru tine. Vreau să prezint publicului un bărbat pe nume Dr Ajayi, el este un jucător de vrăji și m-a ajutat să-mi salvez căsătoria acum un an. soțul meu a plecat de acasă spunând că nu mai este interesat de unirea noastră, a fost un șoc pentru mine, pentru că nu-mi amintesc că ne-am certat, am aflat mai târziu că era cu o altă doamnă, l-am rugat să se întoarcă acasă să fie cu mine și copiii, dar nu se mai comporta el însuși, ulterior am aflat mai târziu că a fost posedată de un farmec de către doamna cu care este. L-am contactat pe dr. Ajayi și farmecul a fost anulat după 3 zile de vrăjire, iar soțul meu s-a întors acasă. Dr. Ajayi este capabil să efectueze orice fel de vraja. Contactați-l pe Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Deoarece fețele noastre sunt diferite, problemele noastre sunt, nu știu ce dificultăți întâmpinați, dar vreau să știți că dacă vreți cu adevărat să vă scoateți din calvar. Există o soluție pentru tine. Vreau să prezint publicului un bărbat pe nume Dr Ajayi, el este un jucător de vrăji și m-a ajutat să-mi salvez căsătoria acum un an. soțul meu a plecat de acasă spunând că nu mai este interesat de unirea noastră, a fost un șoc pentru mine, pentru că nu-mi amintesc că ne-am certat, am aflat mai târziu că era cu o altă doamnă, l-am rugat să se întoarcă acasă să fie cu mine și copiii, dar nu se mai comporta el însuși, ulterior am aflat mai târziu că a fost posedată de un farmec de către doamna cu care este. L-am contactat pe dr. Ajayi și farmecul a fost anulat după 3 zile de vrăjire, iar soțul meu s-a întors acasă. Dr. Ajayi este capabil să efectueze orice fel de vraja. Contactați-l pe Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Iubitul meu a început să iasă cu alte fete și să-mi arate dragoste rece, de mai multe ori amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte fete, am fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu a spus eu despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relația lor și problema căsătoriei prin puterile dragostei Vrăjile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încerc, Când l-am contactat, mi-a spus mie tot ce trebuia să fac și am făcut și el m-a ajutat să arunc o vrăjie de reconciliere și în termen de 28 de ore iubitul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu fete și este cu mine definitiv. Iată contactul său .. CALL / WHATSAPP: gethelp05@gmail.com sau sunați la +2348147400259

  Komentaras

  Numele meu este Jelena Dorian. Am avut relații de luptă cu soțul meu în trecut, ceea ce a dus la divorțul cu primul meu soț. Amintirile soțului meu erau încă în mine și mi-am dat seama cât de mult l-am iubit și mi-a fost dor de el. Am încercat să ajung la el, dar mi s-a spus că a continuat cu viața lui și poate că nu am mai fost niciodată împreună. Am plâns amar în noaptea aceea crezând că am pierdut bărbatul pentru care am avut atâta dragoste. Am cerut sfaturi cu privire la ce să fac și un prieten de-al meu mi-a dat un contact cu DR ISIKOLO, l-am consultat și, la maxim, cu vrăjile sale puternice, m-a ajutat cu o reuniune căsătorie, vrajeala de dragoste pentru a-mi întoarce fostul soț înapoi la mine , În doar 2 zile am avut întâlniri cu o reuniune spirituală rugăciuni cu DR ISIKOLO totul se întoarce definitiv în viața mea, acum trăiesc fericit cu soțul meu din nou și rezolv problemele de divorț. Depun mărturie aici astăzi că DR ISIKOLO este puternic, poate rezolva toate problemele într-o relație ruptă cu dragostea o singură dată. contactați-l pentru soluții la orice problemă. trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  DR. JOROMI IS TRULY A POWERFUL MAN. Contacting Dr Joromi is the best thing that has ever happened to me. My husband left me for another woman for the reason which i know nothing about. I tried every means to get him back but to no avail, all my efforts proved abortive. I was even contemplating suicide. On a lucky day when i was browsing the internet, i came across some amazing testimonies about Dr. Joromi on how he has helped a lot of people with his powerful love spells. I contacted him and explained all my problems to him and he assured me that he will help me. He told me what to do and assured me that my man will be back in 12 hours. I obeyed him and followed the instructions and to my Greatest surprise, my man called me in 12 hours time just as Dr. Joromi said. Thank you Dr Joromi. May the good God continue to bless you. If you are in need of help please contact Dr Joromi now on his website: https://www.joromispells.com and you can also reach him with his email: Joromispells@gmail.com and here is his WhatsApp number which you can also use to reach him +2348138695387 Thank you Dr Joromi. Thank you once again

  Komentaras

  My name is Clara I am here to make a review about how Dr Charles helped me in fixing my marriage and also to those out there seeking for help and advice on how to save your broken marriage or relationship, few months ago I was having issues with my husband I noticed he has been having an affair with another young lady in his place of work I confronted him but he got angry and say to my face that it’s true, as if that was not enough he went ahead by telling me he doesn’t love me anymore that he wanted a divorce I was to devastated and confused, I pleaded with him that I don’t want a divorce but he insisted, before then I had heard about Dr Charles when browsing on the internet how he use to help people with broken marriages and relationships, I gave it a thought and I decided to contact him, he promise to put a smile on my face again, I followed his instructions and after 3days I was so surprised to see my husband kneeling before me and apologizing for what he had said about the divorce, this is something I never expected, I thank Dr Charles for what he has done for me, now am living happily with my husband and he has stopped seeing the other woman. Please if you are having issues like this I advice you to contact Dr Charles he can help you as well

  drcharlesspeltemple@enshiangs.com
  website: https://drcharlesspeltempl.wixsite.com/info
  WhatsApp: +16029609776

  Komentaras

  Iubirea nu renunță niciodată, nu își pierde niciodată credința, este întotdeauna plină de speranță și rezistă în toate circumstanțele. Am fost ultima persoană de pe pământ care a acceptat faptul că vrăjile există sau nu funcționează până când nu am fost trimis la doctorul Ilekhojie, care a ajutat atât de mulți oameni cu vrăjile sale puternice. Nu am avut altă opțiune decât să încerc, deoarece la 3 luni de la divorț, am fost retrogradat la locul de muncă din cauza depresiei, pentru că nu știu ce să fac pentru a-l readuce înapoi, dar mulțumesc lui Dumnezeu că l-a folosit pe dr. recuperează-mi fericirea și viața de dragoste în 48 de ore. Chiar săptămâna trecută aici, am fost promovat înapoi în funcția mea și sunt aici pentru a-mi împărtăși propria experiență cu acest om numit Dr. Ilekhojie. Nu știu prin ce treci azi, dar știu că în orice situație există întotdeauna o cale de ieșire. Contactați-l pe dr. Ilekhojie prin TEXT SAU WHATSAPP MESSENGER cu: +234 (81) 47400-259 și e-mail la: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Iubirea nu renunță niciodată, nu își pierde niciodată credința, este întotdeauna plină de speranță și rezistă în toate circumstanțele. Am fost ultima persoană de pe pământ care a acceptat faptul că vrăjile există sau nu funcționează până când nu am fost trimis la doctorul Ilekhojie, care a ajutat atât de mulți oameni cu vrăjile sale puternice. Nu am avut altă opțiune decât să încerc, deoarece la 3 luni de la divorț, am fost retrogradat la locul de muncă din cauza depresiei, pentru că nu știu ce să fac pentru a-l readuce înapoi, dar mulțumesc lui Dumnezeu că l-a folosit pe dr. recuperează-mi fericirea și viața de dragoste în 48 de ore. Chiar săptămâna trecută aici, am fost promovat înapoi în funcția mea și sunt aici pentru a-mi împărtăși propria experiență cu acest om numit Dr. Ilekhojie. Nu știu prin ce treci azi, dar știu că în orice situație există întotdeauna o cale de ieșire. Contactați-l pe dr. Ilekhojie prin TEXT SAU WHATSAPP MESSENGER cu: +234 (81) 47400-259 și e-mail la: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Vă mulțumesc mult DR ISIKOLO pentru că l-ați făcut pe fostul meu iubit să revină la mine. Eu sunt Nela Jayden și scriu această minunată mărturie cu privire la acest om. Mi-a îndeplinit toate dorințele. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit mai mult de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri spre care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul său mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâtor dragoste pe care o am pentru el. Am contactat acest mare jucător de vrăji pentru că nu am mai contactat niciodată pe nimeni și vă spun că după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și mi-a cerut să mă vadă după 48 de ore, a făcut treaba pentru a mă împăca cu bărbatul meu, el purta un inel pe degetul meu. Sunt foarte fericit pentru că în curând voi fi o fată căsătorită cu ajutorul acestui mare jucător de vrăji. Am promis să vă manifest lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți să-l WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196

  Komentaras

  LOTO, loterie, jackpot. Bună ziua, toți spectatorii mei! Sunt foarte fericit să împărtășesc aceste mărturii minunate, Cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată în viața mea este modul în care am câștigat loteria mega jackpot de milioane de euro. Sunt un om care crede că într-o zi voi câștiga la loto. În cele din urmă, visele mele s-au împlinit când i-am trimis prin e-mail lui DR ISIKOLO. și i-am spus că am nevoie de numerele de la loterie. Am cheltuit atâția bani pe un bilet doar pentru a mă asigura că voi câștiga. Dar nu am știut niciodată că câștigarea a fost atât de ușoară până în ziua în care am întâlnit online jucătorul de vrăji, despre care atât de mulți oameni au vorbit despre faptul că este foarte minunat în a face vrăji la loterie, așa că am decis să încerc. L-am contactat pe acest mare doctor și el a vrăjit și mi-a dat numerele de loterie câștigătoare. Dar credeți-mă când extragerile au ieșit, am fost printre câștigători. Am câștigat 300.000 de euro. DR ISIKOLO cu adevărat ești cel mai bun, cu acest mare Dr poți câștiga milioane de bani prin loterie. Sunt atât de fericit că îl cunosc pe acest mare om acum, îți voi fi recunoscător pentru totdeauna dr. Trimiteți-l prin e-mail pentru propriile numere de loterie câștigătoare prin: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-l la +2348133261196

  Komentaras

  Am văzut atât de multe mărturii despre dr. Ilekhojie, o groază de loterie care te va ajuta să arunci o vrăjie de loterie și să îți ofere numerele de drept pentru a câștiga la loterie, nu am crezut, la început, dar pe măsură ce viața s-a îngreunat, am decis să iau o încercare, l-am contactat și eu și i-am spus că vreau să câștig o loterie, a lansat o vrăjie de loterie pentru mine pe care o folosesc și joc și am câștigat 300.000 de dolari (TREI SUTE DE MII DOLARI). Îi sunt atât de recunoscător dr. Ilekhojie și le fac cunoscut tuturor celor care au încercat toată ziua să câștige la loterie, credeți-mă că aceasta este singura modalitate de a câștiga la loterie, acesta este adevăratul secret pe care l-am căutat cu toții pentru. Nu pierdeți timp contactați-l astăzi pentru a deveni și câștigător informațiile de contact de mai jos.

  E-mail: (gethelp05@gmail.com)

  WhatsApp: +2348147400259

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut-o pentru mine și sunt mut, dar recunoscător. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO, marele turnător de vrăji care mi-a readus-o pe fosta mea soție când am crezut că orice speranță s-a pierdut. DR ISIKOLO și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, aducându-mi înapoi femeia. La început am crezut că visez când soția mea s-a întors la mine în genunchi implorându-mă să o iert și să o accept înapoi și chiar și de atunci mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am făcut un jurământ pentru sine lumea știe despre DR ISIKOLO pentru că este un om grozav. Tot ce am făcut a fost să mă conformez cu el și el m-a ajutat să restabilesc dragostea și legătura dintre eu și soția mea și am obținut rezultatul în 48 de ore, ceea ce mă uimește și până astăzi. Ai nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactează-l pe DR ISIKOLO astăzi pentru că îți garantez 100% că te va ajuta la fel cum m-a ajutat și pe mine. Adresa de e-mail DR ISIKOLO este: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, îl poți WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, vreau să împărtășesc experiența pe care o am cu un jucător de vrăji numit Dr. Ajayi, el este un om foarte puternic binecuvântat de tatăl său principal pentru a ajuta oamenii cu diferite probleme de viață, treceam prin faza mai rea a vieții mele, deoarece soțul meu mi-a spus că vrea să divorțeze de nicăieri, l-am întrebat unde am greșit, dar el nu mi-a dat niciun răspuns, în schimb s-a mutat din casă, a fost foarte ciudat, așa că am căutat ajutor atunci când l-am întâlnit pe Dr. Ajayi vrăjitor online, i-am explicat starea mea după niște consultații, am aflat că soțul meu este la secretarul său la serviciu și este sub vraja ei, marele turnător mi-a spus ce trebuie făcut și i-am urmat instrucțiunile, astăzi am sunt o femeie mândră să spun că am făcut-o, pentru că soțul meu este chiar acasă cu mine și ne așteptăm la al doilea copil, mulțumită dr. Ajayi, turnătorul de vrăji, dacă aveți nevoie de ajutorul unui turnător de vrăji pentru orice fel de problemă este Dr. Ajayi persoana potrivita pentru un resu perfect si de incredere lt. Contactați numărul său Viber sau WhatsApp: +2347084887094 sau E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  M-am întors cu fostul meu iubit cu ajutorul Dr.muda, cel mai bun jucător de vrăji online. Recomand Dr.Muda tuturor celor care au nevoie de ajutor! .. Vreau să depun mărturie despre modul în care mi-am revenit iubitul după despărțirea de eu, suntem împreună de 3 ani, recent am aflat că iubitul meu are o aventură cu o altă Fată, când l-am confruntat, a dus la certuri și în cele din urmă s-a despărțit de mine, am încercat tot ce am putut pentru a-l recupera dar totul fără niciun rezultat până când nu am văzut o postare într-un forum de relații despre un jucător de vrăji care îi ajută pe oameni să-și recapete dragostea pierdută prin vrăjeala Iubirii, la început m-am îndoit, dar am decis să încerc, când am contactat acest jucător de vrăji prin e-mailul său și mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi mi-a făcut o vrajă de dragoste. 28 de ore mai târziu, iubitul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine, So Amazing !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât așa cum era înainte, totul datorită DR.muda. el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea pe Internet încât Dr.muda este un personaj real și puternic care mă voi ruga să trăiesc mult timp pentru a-i ajuta pe copiii săi în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: lordmaxspiritualtemple@gmail.com îl puteți suna sau adăuga pe WhatsApp: +2349051798540

  Komentaras

  Vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru mine! Soțul meu a încetat să completeze actele de divorț după ce te-am contactat pentru a mă ajuta să opresc divorțul cu soțul meu și acum lucrurile merg mult mai bine acum. După cum ați spus, toate procesele referitoare la divorț au fost anulate și femeia rea care a provocat problema în căsătoria mea a fost trimisă de soțul meu și acum suntem fericiți împreună, dacă aveți probleme de relație sau căsătorie sau orice alte probleme , îl puteți contacta pe Dr. Ilekhojie. E-mail: (gethelp05@gmail.com) sau WhatsApp / Sunați-l (+2348147400259).

  Specializat pe următoarele vrăji:
  * Vrajile dragostei
  * Vrajile casatoriei
  * Vrăji de bani
  * Vrăji de frumusețe
  * Vrajă de avere
  * Vrăji de atracție sexuală
  * Vrăjile Cure Hiv
  * Vrăjile cazinoului
  * Eliminați vrăjile blestemului
  * Vrăjile de protecție
  * Vrajă la loterie
  * Vraje de noroc
  * Vrăjile de fertilitate

  Komentaras

  Vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru mine! Soțul meu a încetat să completeze actele de divorț după ce te-am contactat pentru a mă ajuta să opresc divorțul cu soțul meu și acum lucrurile merg mult mai bine acum. După cum ați spus, toate procesele referitoare la divorț au fost anulate și femeia rea care a provocat problema în căsătoria mea a fost trimisă de soțul meu și acum suntem fericiți împreună, dacă aveți probleme de relație sau căsătorie sau orice alte probleme , îl puteți contacta pe Dr. Ilekhojie. E-mail: (gethelp05@gmail.com) sau WhatsApp / Sunați-l (+2348147400259).

  Specializat pe următoarele vrăji:
  * Vrajile dragostei
  * Vrajile casatoriei
  * Vrăji de bani
  * Vrăji de frumusețe
  * Vrajă de avere
  * Vrăji de atracție sexuală
  * Vrăjile Cure Hiv
  * Vrăjile cazinoului
  * Eliminați vrăjile blestemului
  * Vrăjile de protecție
  * Vrajă la loterie
  * Vraje de noroc
  * Vrăjile de fertilitate

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.