Nr. 73 (13889)

2023-06-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 73 (13889) skaitykite:

 • Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos po mir­ties bus su­teik­tos Lau­ry­nui Ra­dziu­ky­nui – Kur­nė­nų mo­kyk­los sta­ty­bos fun­da­to­riui
 • Ban­kro­to by­la – Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rio va­do­vau­tai ben­dro­vei
 • Tūks­tant­me­čio mo­kyk­lų var­das – ke­tu­rioms ra­jo­no gim­na­zi­joms
 • Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja tu­ri nau­ją va­do­vą
 • Ko­dėl Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bus at­lie­ka­mas ne­pri­klau­so­mas vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­čių au­di­tas?
 • Vi­sus gąs­di­nęs Pu­ti­nas pats pri­dė­jo į kel­nes
 • Stu­di­juok Aly­taus ko­le­gi­jo­je – per­spek­ty­vios stu­di­jos ir kar­je­ros pra­džia
 • Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro mo­ki­niai sėk­min­gai sta­žuo­ja­si už­sie­ny­je
 • De­šimt­me­tė Prin­cė ap­si­ė­jo ir be žmo­nių pa­gal­bos: du ver­šiu­kai ir te­ly­čai­tė – žva­lūs, svei­ki
 • Dar vie­nas Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kas pri­si­jun­gė prie „Rak­to sky­lu­tės” žen­kli­ni­mo sis­te­mos
 • Mo­lė­tų tech­ni­kos mu­zie­ju­je – ir aly­tiš­kių su­konst­ruo­ti au­to­mo­bi­liai, nu­si­fil­ma­vę siau­bo re­a­ly­bės šou „Pa­siu­tę šu­nys”
 • Atnaujinkite savo plastikinius langus bei papuoškite savo interjerą naujais klasikiniais roletais
Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­los iš­leis­tos žur­na­lis­to, Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro, bu­vu­sio Sei­mo...
Ge­gu­žės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos pa­siū­ly­mu „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­tu­je is­to­ri­ne pras­me su­si­klos­tė pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja. Ne­se­niai po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, at­si­žvelg­da­ma į ini­cia­ty­vi­nės...
Patrauklus atlyginimas – itin svarbus aspektas darbuotojams, tačiau dabar darbo vietą potencialūs kandidatai renkasi ne tik pagal siūlomą atlygį, bet atsižvelgia ir į papildomų naudų paketus. „Top...
Jeigu dar neturite planų savaitgaliui, būtinai vykite į Alytuje esantį Dainų slėnį, kur birželio 30-liepos 2 d. vyks Lietuvos drifto STREET čempionato ir Lietuvos drifto SEMI-PRO čempionato varžybos....
Lietuvių patarlė sako: roges ruošk vasarą, o ratus žiemą! Norėdami kokybiškai ir šiltai gyventi, kvėpuoti švariu oru, įsirenkite kokybiškas orlaides ir atnaujinkite interjerą naujais langų roletais.
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je jau įpras­ta ma­ty­ti su­au­gu­sį žmo­gų, ne­ši­ną sa­vo mu­zi­kos in­stru­men­tu. Jau ne­be pir­mus me­tus ne­iš­si­pil­džiu­sios vai­kys­tės sva­jo­nės mu­zi­kuo­ti,...
Pan­de­mi­jos pa­ska­tin­ti dai­ry­tis ne tik po sve­čias ša­lis, bet ir po Lie­tu­vą, kiek­vie­nas čia tu­ri­me sa­vų at­ra­di­mų. Ar ži­no­te, kad Mo­lė­tų pa­šo­nė­je, Tu­men­čiz­nos kai­me, jau...
Alek­no­nių apy­lin­kė­se ūki­nin­kau­jan­čios Auš­ros Ek­le­rie­nės kar­vu­tė Prin­cė pra­džiu­gi­no šei­mą re­kor­di­niu prie­aug­liu – at­si­ve­dė tris at­ža­las. „Tą bir­že­lio 22-ąją net gal­va...
Kau­no apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­tai ben­dro­vei „Po­kas“, ku­rios di­rek­to­riu­mi iki šios by­los iš­kė­li­mo bu­vo Aly­taus mies­to ta­ry­bos...
Bir­že­lio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė at­lik­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, jai pa­val­daus Kul­tū­ros cen­tro ir šios sa­vi­val­dy­bės...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.