So­cial­de­mok­ra­tų bul­do­ze­rio per­va­žiuo­tų prieš­mo­kyk­li­nu­kų tė­vų šauks­mas – kol kas ty­ruo­se (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Sakalelio mokykla
Ge­gu­žės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos pa­siū­ly­mu „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais ne­leis­ta for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės. Šian­dien jau aiš­ki ir to­kio pa­siū­ly­mo prie­žas­tis – prieš­mo­kyk­li­nu­kais no­ri­ma gel­bė­ti pro­gim­na­zi­jas. Ta­čiau „Sa­ka­lė­lį“ sa­vo at­ža­loms pa­rin­kę tė­vai vis dar ban­do su­stab­dy­ti so­cial­de­mok­ra­tų bul­do­ze­rį. Šian­dien pa­na­šu, kad jų pa­gal­bos šauks­mas bent jau kol kas – ty­ruo­se.

Po su­si­ti­ki­mo su me­ru – nie­ko ge­ro

„Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus vei­kė prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė. To­dėl tė­vai sa­vo vai­kams to­kią gru­pę šio­je mo­kyk­lo­je pa­rin­ko ir at­ei­nan­tiems moks­lo me­tams.

Ta­čiau jiems šal­tą du­šą te­ko pa­tir­ti ge­gu­žės pa­bai­go­je, kai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė gru­pių ir kla­sių kom­plek­tų skai­čių švie­ti­mo įstai­go­se 2023–2024 moks­lo me­tams ir „Sa­ka­lė­liui“ ne­lei­do for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės.

Toks bu­vo ta­ry­bos So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos pa­siū­ly­mas, o ši frak­ci­ja tu­ri 19 na­rių iš 27.

Jau tuo­met bu­vo aiš­ku, kad ne­lei­džiant for­muo­ti mi­nė­tos gru­pės „Sa­ka­lė­ly­je“, prieš­mo­kyk­li­nu­kais no­ri­ma gel­bė­ti pro­gim­na­zi­jas.

Toks no­ras ga­lu­ti­nai iš­ryš­kė­jo, kai šią mo­kyk­lą at­ža­loms pa­rin­kę ir mies­to ta­ry­bos nu­skriaus­ti prieš­mo­kyk­li­nu­kų tė­vai su­si­ti­ko su me­ru, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ku Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu. Jiems bu­vo pa­siū­ly­ta vai­kus leis­ti ten, kur yra lais­vų vie­tų – ne­to­lie­se esan­čias pro­gim­na­zi­jas, pa­vyz­džiui, „Vo­lun­gės“, Dai­na­vos ar Li­kiš­kė­lių. Nu­ro­dy­ta, kad „Sa­ka­lė­lis“ įsi­kū­ręs bu­vu­sio vai­kų dar­že­lio pa­tal­po­se, čia nė­ra spor­to sa­lės, sta­dio­no ir tai, kad svar­bu efek­ty­viai nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės lė­šas op­ti­ma­liam kla­sių kom­plek­ta­vi­mui.

Nie­ko ge­ro, tik pa­siū­ly­mą vai­kus leis­ti į ki­tas švie­ti­mo įstai­gas su­si­ti­ki­me su me­ru iš­gir­dę „Sa­ka­lė­lį“ sa­vo at­ža­loms pa­rin­kę prieš­mo­kyk­li­nu­kų tė­vai pra­dė­jo prie­šin­tis so­cial­de­mok­ra­tų bul­do­ze­riui, ei­da­mi pra­šy­mo ir krei­pi­mo­si-pe­ti­ci­jos ke­liu.

 

Krei­pė­si į Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ją, ku­rios sa­vi­val­dy­bė­je dar nė­ra

Bir­že­lio vi­du­ry­je „Sa­ka­lė­lio“ prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę vai­kams pa­rin­kę tė­vai krei­pė­si į Aly­taus mies­to me­rą N.Ce­siu­lį, vi­ce­me­rę Jur­gi­tą Šu­ke­vi­čie­nę, ku­ruo­jan­čią švie­ti­mo sri­tį, ir vi­sus mies­to ta­ry­bos na­rius.

Pra­šy­ta leis­ti vai­kams ug­dy­tis mi­nė­to­je gru­pė­je, mo­kyk­lą lan­ky­ti bro­liui kar­tu su se­se. Vėl­gi – nie­ko ge­ro: ne­su­lauk­ta jo­kios re­ak­ci­jos, už­si­tver­ta ty­los sie­na.

Vi­siš­kai ne­se­niai „Sa­ka­lė­lį“ prieš­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui pa­rin­kę tė­vai pa­tei­kė krei­pi­mą­si-pe­ti­ci­ją mies­to ta­ry­bai ir sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai.

Pas­ta­ra­ja­me do­ku­men­te ne­su­tin­ka­ma su ge­gu­žės pa­bai­go­je mies­to ta­ry­bos pri­im­tu spren­di­mu, ku­riuo „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai ne­leis­ta for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės. Rei­ka­lau­ja­ma ar­ti­miau­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, bet ne vė­liau kaip iki lie­pos 31-osios, šį klau­si­mą svars­ty­ti iš nau­jo.

Siū­lo­ma sku­biai kvies­ti mies­to ta­ry­bos po­sė­dį ir pri­im­ti spren­di­mą at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais „Sa­ka­lė­liui“ leis­ti for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę.

Ta­čiau ver­ta pa­ste­bė­ti, kad kreip­ta­si į sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ją, ku­rios šios ka­den­ci­jos ta­ry­ba dar ne­su­for­ma­vu­si, o pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos me­tu vei­ku­sios to­kios ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mai yra pa­si­bai­gę.

Va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms ne­nu­sta­ty­tas ter­mi­nas, per ku­rį tu­ri bū­ti su­da­ro­mos Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos, ta­čiau jas su­da­ry­ti pri­va­lu. Pa­na­šu, kad Aly­taus mies­to ta­ry­ba dėl to­kios ko­mi­si­jos su­da­ry­mo pri­va­lės sku­bė­ti.

Įsta­ty­miš­kai pir­miau­sia pa­teik­ta pe­ti­ci­ja tu­ri bū­ti pri­pa­žin­ta to­kiu do­ku­men­tu, po to spren­džia­ma, ar ji at­me­ta­ma, ar svars­to­ma, to­liau ta­ry­bai tei­kia­ma iš­va­da, ar at­si­žvelg­ti į pe­ti­ci­jo­je iš­dės­ty­tus rei­ka­la­vi­mus bei siū­ly­mus, ar neat­si­žvelg­ti.

Tad dėl pe­ti­ci­jos „Sa­ka­lė­lį“ prieš­mo­kyk­li­nu­kams pa­rin­ku­sių tė­vų lau­kia il­gas ke­lias, o rug­sė­jis, ka­da vai­kus teks leis­ti į mo­kyk­lą, ne­truks at­ei­ti.

 

„Bus spren­džia­ma, kai iš tar­ny­bi­nės ko­man­di­ruo­tės grįš me­ras“

Ka­žin ar bus at­si­žvelg­ta į „Sa­ka­lė­lį“ sa­vo vai­kams pa­rin­ku­sių tė­vų rei­ka­la­vi­mą ar­ti­miau­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, bet ne vė­liau kaip iki lie­pos 31-osios, dar kar­tą svars­ty­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės for­ma­vi­mo klau­si­mą.

Mies­to ta­ry­bos po­sė­dis pla­nuo­ja­mas tik rug­pjū­tį, bent taip bu­vo pa­sa­ky­ta bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me po­sė­dy­je. Ir daž­niau­siai mies­to ta­ry­bos po­sė­džiai vyks­ta mė­ne­sių pa­bai­go­je.

Ne­bent mies­to va­do­vas so­cial­de­mok­ra­tas ir ta­ry­bos di­džiau­sia So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja pa­keis­tų nuo­mo­nę ir nu­spręs­tų leis­ti „Sa­ka­lė­ly­je“ for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, ta­ry­bos po­sė­dis ga­lė­tų bū­ti šau­kia­mas lie­pą. Juk tė­vams la­bai svar­bu kuo grei­čiau su­ži­no­ti, ar dar yra vil­tis, jog jų vai­kai ga­lės lan­ky­ti šios pra­di­nės mo­kyk­los prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę.

Ka­dan­gi mies­to me­ras N.Ce­siu­lis šiuo me­tu yra iš­vy­kęs į tar­ny­bi­nę ko­man­di­ruo­tę Uk­rai­no­je, me­ro pa­rei­gas vyk­dan­čios vi­ce­me­rės J.Šu­ke­vi­čie­nės pa­si­tei­ra­vus, kaip bus re­a­guo­ja­ma į „Sa­ka­lė­lį“ prieš­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui pa­rin­ku­sių tė­vų krei­pi­mą­si-pe­ti­ci­ją, ji pa­reiš­kė: „Bus spren­džia­ma, kai iš tar­ny­bi­nės ko­man­di­ruo­tės grįš me­ras.“

Me­ras dar­be tu­rė­tų bū­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  ką Jūs, ponia, negalima šitaip apie socdemus. Jie juk - patys geriausi pasakoriai. Kad ir geroji tetulė Vilija, jau daug metų iš Briuselio pasakaitėmis mokanti Lietuvą gyventi. Ji, pasak visuomenės, t.y., mūsų, apklausų, geriausiai atstovauja mūsų interesams. Gal kas konkrečiai pasakytų, kaip?

  Komentaras

  Kodėl meras neteikia tarybai švietimo pertvarkos plano? O ekskursuoja po Ukrainą nežinia ko? Juk mero solidų atlyginimą reikia užsidirbt pagal kompetenciją, o ne ekskursuojant..? Tesias, vengia rimtų klausimų ...

  Komentaras

  Stebiuosi meras išvyko į komandiruotę už mokesčių mokėtojų pinigus susukti laidą.
  O savam mieste uždarė klasę ale taupydamas, graudu. Dar prisidengdamas taryba naikina klasę.
  Nušalint visą socialdemokratų tarybą ir merą su vicemerais. Po keturių metu iš Alytaus liks tik prisiminimas su tokia valdžia.

Kiti straipsniai