„Ma­no se­ne­lis bu­vo mu­zi­kan­tas” – ste­buk­lin­ga fra­zė daž­no mu­zi­ko ke­ly­je... (3)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Linksmai Algirdo Kudarausko muzikai daina pritaria projekto koordinatorė, socialinių mokslų daktarė profesorė Aldona Vilkelienė, mokytoja metodininkė Audronė Venckūnienė ir jos mokinė Lionė. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Linksmai Algirdo Kudarausko muzikai daina pritaria projekto koordinatorė, socialinių mokslų daktarė profesorė Aldona Vilkelienė, mokytoja metodininkė Audronė Venckūnienė ir jos mokinė Lionė. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je jau įpras­ta ma­ty­ti su­au­gu­sį žmo­gų, ne­ši­ną sa­vo mu­zi­kos in­stru­men­tu. Jau ne­be pir­mus me­tus ne­iš­si­pil­džiu­sios vai­kys­tės sva­jo­nės mu­zi­kuo­ti, no­ras gi­liau su­si­pa­žin­ti su mu­zi­ka at­ve­da ir su­au­gu­siuo­sius į mu­zi­kos kla­ses, mat mo­kyk­la rū­pi­na­si ir ne­for­ma­liuo­ju su­au­gu­sių­jų mu­zi­ki­niu švie­ti­mu. Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se ypač il­gai ir šur­mu­lin­gai vie­no­je erd­vė­je lie­jo­si ar­mo­ni­kos, akor­de­o­no, smui­ko, kan­klių, lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės mu­zi­ka. Šį kar­tą jau­nas die­nas pri­si­mi­nė, sa­viems ge­bė­ji­mams va­lią da­vė gar­baus am­žiaus Aly­taus sen­jo­rai, tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Tra­di­ci­niai me­nai kaip prie­mo­nė stip­ri­nan­ti su­au­gu­sių­jų švie­tė­jų so­cia­li­nės įtrauk­ties kom­pe­ten­ci­jas“ da­ly­viai. Į pir­mą­jį pro­jek­to už­si­ė­mi­mą su­si­rink­ta ypač gau­siai. Dau­gu­ma pro­jek­to da­ly­vių – ke­lias­de­šimt me­tų mu­zi­kuo­jan­tys, kon­cer­ta­vę, da­ly­va­vę res­pub­li­ki­niuo­se ren­gi­niuo­se, šven­tė­se ir šian­dien dar gro­jan­tys sa­vų žmo­nių su­si­bū­ri­muo­se.

Mū­sų kraš­to žmo­nės mė­go su­si­bėg­ti per gi­mi­nės, re­li­gi­nes šven­tes, o ir po sun­kių dar­bų baig­ties su tal­ki­nin­kais su­sės­da­vo pa­si­sė­dė­ti. Be mu­zi­kos, dai­nos ne­bu­vo įsi­vaiz­duo­ja­mi to­kie pa­si­sė­dė­ji­mai. Kiek­vie­nas kai­mas tu­rė­jo dai­nin­gų ir mu­zi­ka­lių žmo­nių. Tik anais lai­kais bū­ti mu­zi­kos pro­fe­sio­na­lu, baig­ti ati­tin­ka­mus moks­lus, o ir nu­si­pirk­ti mu­zi­kos in­stru­men­tus bu­vo di­de­lė pra­ban­ga. Tad į mu­zi­kuo­jan­tį­jį bu­vo žiū­ri­ma ki­taip, jis bu­vo vi­sų ma­to­mas, iš­skir­ti­nis, tar­si pa­ki­lęs virš var­to­to­jiš­kos kas­die­ny­bės. Mu­zi­ka nuo se­no ver­ti­na­ma kaip žmo­gaus kū­ry­bos, in­di­vi­du­a­ly­bės iš­raiš­ka.

„Mu­zi­kuo­jan­čio jau­nuo­lio ar pro­fe­sio­na­laus at­li­kė­jo ne­re­tai klau­sia­ma: „O kaip tu at­ėjai į mu­zi­ką?“ Ir daž­niau­sias at­sa­ky­mas: „Ma­no se­ne­lis bu­vo mu­zi­kan­tas.“ Ste­buk­lin­ga fra­zė. Mes su mo­ky­to­ja me­to­di­nin­ke Aud­ro­ne Venc­kū­nie­ne pa­gal­vo­jo­me, kad la­bai mie­la ir svar­bu bū­tų su­kvies­ti žmo­nes, ku­rie jaut­rūs mu­zi­kai, ku­rių gy­ve­ni­mas ne vie­ną de­šimt­me­tį ei­na su mu­zi­ka. Ir kaip šian­dien pa­ma­čiau jus be­si­ren­kan­čius, su­pra­tau, kas jus iš­ski­ria iš ki­tų. Šyp­se­na. To­kia jau mu­zi­kan­tų na­tū­ra, jie į gy­ve­ni­mą žiū­ri ki­taip, su šyp­se­na. Kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas žmo­gui su­tei­kia ki­tą sa­vi­ver­tę“, – kal­bė­jo pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė, so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė pro­fe­so­rė Al­do­na Vil­ke­lie­nė.

Di­de­lį įdir­bį ne­įga­lių­jų, sen­jo­rų švie­ti­mo sri­ty­je tu­rin­ti moks­li­nin­kė šį kar­tą pro­jek­tą vyk­do su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos: tad pra­dė­ję nuo na­cio­na­li­nių sen­jo­riš­ko am­žiaus mu­zi­kan­tų dis­ku­si­jų, im­sis pa­tir­ti­mi da­lin­tis su kai­my­nais. Pir­mo­je pro­jek­to da­ly­je iš­si­sa­ky­ta, iš­si­dis­ku­tuo­ta ir pa­de­monst­ruo­ti mu­zi­ki­niai ge­bė­ji­mai.

 

Ko­dėl im­ta­si mu­zi­kuo­ti? Gal ga­li­ma ir be to gy­ven­ti?

Kiek­vie­no ke­lias į mu­zi­ką skir­tin­gas, bet ir kaž­kuo pa­na­šus. Tė­vai dai­na­vo, gro­jo, dar kai­my­nas grau­džiai ar links­mai smui­ke­lį virk­dė.

„Kai­my­nys­tė­je vy­ko ves­tu­vės, man bu­vo ko­kie ket­ve­ri, bet la­bai pa­ti­ko ar­mo­ni­kos mu­zi­ka, ku­rią sklei­dė mu­zi­kan­to pirš­tų pa­lies­ti myg­tu­kai. Tai­gi par­lė­kiau na­mo, su­si­ra­dau ly­ges­nę mal­kos trin­ką, pri­si­ka­liau vi­nių ir „gro­jau“, – me­na Al­gir­das Ku­da­raus­kas.

Nie­kas jo į mu­zi­kos moks­lus ne­pa­stū­mė­jo, pats ga­ny­da­mas už­si­dir­bo pi­ni­gų ir 1964 me­tais nu­si­pir­ko ar­mo­ni­ką. La­bai pa­ti­ko smui­ko gar­sas, tad po ket­ve­rių me­tų įsi­gi­jo ir jį. Al­gir­das pui­kiai gro­ja ne tik smui­ku, ar­mo­ni­ka, bet ir akor­de­o­nu, ba­ja­nu, jo­ni­ka.

„Ma­no se­ne­lis ei­da­vo gie­do­ti į šer­me­nis. Ir ma­ne ves­da­vo­si. Kar­tu su šei­ma ei­da­vo­me ir į ves­tu­ves. Man bu­vo įdo­mu klau­sy­tis liau­diš­kos mu­zi­kos ir dai­nų. Tė­vai pa­ste­bė­jo, kad prie sta­lo at­si­sė­du­si daž­nai pirš­tus ju­di­nau, tar­si ar­mo­ni­ka gro­jau. Nors ir ne­ma­žus pi­ni­gus kai­na­vo, bet man bu­vo nu­pirk­ta akor­de­o­nu­kas „Be­lo­rus“. Jis kaip bran­giau­sia re­lik­vi­ja iki šių die­nų yra ma­no sau­go­mas“, – pir­muo­sius žings­nius mu­zi­kos ke­liu me­na Mei­lu­tė Mi­liaus­kie­nė, „Bo­čių“ ka­pe­los va­do­vė. Bū­da­ma penk­to­kė Mei­lu­tė jau gro­jo vo­kiš­ku akor­de­o­nu.

Vy­riau­sias iš pro­jek­te da­ly­vau­jan­čių sen­jo­rų – Al­fon­sas Pla­tū­kis, jis pa­si­da­li­jo pri­si­mi­ni­mais, sie­kian­čiais 1948 me­tus. „Tais me­tais ma­ma par­da­vė kar­vę ir nu­pir­ko man vo­kiš­ką ar­mo­ni­ką. Ja gro­ti iš­mo­kau per ke­lis mė­ne­sius. Vė­liau, jau po ka­riuo­me­nės, nu­si­pir­kau akor­de­o­ną. Per tris­de­šimt me­tų ves­tu­vė­se gro­jau, net ke­lioms ka­pe­loms pri­klau­siau. Ir šian­dien dar gim­ta­die­niuo­se pa­gro­ju“, – sa­ko prieš ke­le­rius me­tus de­vy­nias­de­šimt­me­tį per­ko­pęs Al­fon­sas.

Ja­ni­na In­ge­le­vi­čie­nė, Aly­taus TAU va­do­vė, mu­zi­kan­te ne­ta­po, ta­čiau pa­si­tai­kius pro­gai no­riai dai­nuo­ja liau­dies dai­nas. „Kai­my­nys­tė­je gy­ve­no nuo ka­ro lai­kų li­kęs vo­kie­tis. Jis la­bai gra­žiai grie­žė smui­ku, ku­rį iš sa­vo gim­ti­nės, Vo­kie­ti­jos, bu­vo at­si­ve­žęs. Ir da­bar, kai tik iš­girs­tu smui­ko me­lo­di­ją, prieš akis at­si­ve­ria gim­to­jo kai­mo vaiz­dai, di­džiu­lis tė­ve­lio už­veis­tas so­das, ap­ima šil­ti vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mai. Anuo­met jau­ni­mas daug dai­na­vo, šim­tus dai­nų bu­vo įsi­mi­nęs. Ir džiu­gu, kad tos dai­nos, jų me­lo­di­jos dar ne vi­sų pa­mirš­tos. Ne­se­niai su TAU lan­ky­to­jais vy­ko­me į Rad­vi­liš­kį. Grįž­tant na­mo, vi­są ke­lią mū­sų jau­nys­tės lai­kų dai­no­mis links­mi­no mu­zi­kuo­jan­tis vi­suo­me­ni­nin­kas Vac­lo­vas Goš­tau­tas. Šiam žmo­gui jau­tė­me di­de­lę pa­gar­bą, kad iš­sau­go­jęs di­džiu­lį liau­dies dai­nų lo­by­ną“, – kal­bė­jo J.In­ge­le­vi­čie­nė.

Jos vy­ras Zig­mun­das In­ge­le­vi­čius ir­gi tu­rė­jo kuo pa­si­da­lin­ti. Jam tė­vas taip pat bu­vo nu­pir­kęs akor­de­o­nu­ką, bet jau­nuo­lis juo gro­jo tik sa­vo šei­mo­je, ne­iš­drį­so į pla­tes­nius mu­zi­kos van­de­nis iš­plauk­ti.

„O šiaip tai ar­mo­ni­ka man pa­ti­ko. Vai­kys­tė pra­ėjo trem­ty­je. Ten ir­gi skam­bė­jo mu­zi­ka. Pui­kiai ar­mo­ni­ka me­lo­di­jas vin­gu­ria­vo vie­nuo­li­ka­me­tė Liu­ba. Mes taip su­si­kau­pę jos me­lo­di­jų klau­sy­da­vo­mės“, – apie sa­vo mu­zi­ki­nę pa­tir­tį kal­bė­jo Zig­mun­das.

Ži­bu­tė Sal­du­kai­tė akor­de­o­nu gro­ti iš­mo­ko stu­di­juo­da­ma pe­da­go­gi­ką. Stu­den­tams tai bu­vo bū­ti­na dis­cip­li­na.

Pen­si­nin­kės Lio­nės tė­tis bu­vo mu­zi­kan­tas, ta­čiau jai jo gro­ji­mo gir­dė­ti ne­te­ko, ka­ro me­tu ar­mo­ni­ką kaž­kas niek­šiš­kai su­pjaus­tė. „Iš dai­nin­gos šei­mos pa­vel­dė­jau no­rą dai­nuo­ti. Ta­pu­si pen­si­nin­ke šį po­mė­gį nu­ta­riau su­ak­ty­vin­ti, pra­dė­jau lan­ky­ti mo­ky­to­jos Aud­ro­nės su­au­gu­sių­jų mu­zi­kos kla­sę. Įsi­ti­ki­nau, kad gro­ji­mas ir dai­na­vi­mas tar­si te­ra­pi­ja, pa­de­da at­si­kra­ty­ti ne­igia­mų emo­ci­jų“, – ti­ki­no Lio­nė.

 

Gro­jant ne tik la­vi­nie­si, bet ir už­si­mirš­ti

Mu­zi­kuo­jan­tys sen­jo­rai tei­gė, kad mu­zi­kan­tas be in­stru­men­to – ne mu­zi­kan­tas. Al­gir­das Ku­da­raus­kas in­stru­men­tų at­si­ne­šė tiek, kiek pa­jė­gė. Jo ran­ko­se, ti­kė­ti­na, ir se­niau­sias ša­ly­je smui­kas. „Il­gai ty­ri­nė­jau, do­mė­jau­si, klau­si­nė­jau spe­cia­lis­tų ir ma­nau, kad tai yra XVII am­žiaus smui­kas. Ga­lu­ti­nę iš­va­dą pri­ėmiau iš­gir­dęs smui­kų meist­ro Juo­zo Zub­ric­ko ko­men­ta­rą. Jis re­mon­ta­vo ir šį smui­ką, pa­ma­tęs pa­gal kak­liu­ko mat­me­nis re­ziu­ma­vo, kad tai yra ba­ro­ko sti­liaus smui­kas. Man jis pa­kliu­vo kaip se­nas ir nie­kam ne­rei­ka­lin­gas. Iš­li­kęs lo­go­ti­pas su rai­dė­mis ir kry­žiaus at­vaiz­du, kas reiš­kia – Die­vo ga­ly­bė, lei­džia da­ry­ti iš­va­dą, kad tai ga­li bū­ti Gvar­ne­rių (Gu­ar­ne­ri) šei­mos smui­ko meist­rų dar­bas. Tik ne­aiš­ku – tė­vo ar sū­naus?“ – ko­men­ta­vo Al­gir­das, ku­rio anuo­met va­do­vau­ja­ma Ry­liš­kių ka­pe­la pre­ten­da­vo į ge­riau­sios Lie­tu­vos ka­pe­los ti­tu­lą.

(Gvar­ne­rių šei­ma – tai Ita­li­jos smui­ko meist­rai, dir­bę Kre­mo­no­je. Pir­ma­sis šios šei­mos smui­kų meist­ras bu­vo An­drė­jas Gvar­ne­ris (1626 –1698) – Ni­ko­lo Ama­čio mo­ki­nys ir An­to­ni­jaus Stra­di­va­ri­jaus ben­dra­dar­bis – A.K.)

Al­gir­das dar pa­de­monst­ra­vo per šim­to me­tų se­nu­mo akor­de­o­ną, ku­riuo gro­jo Kau­no „Met­ro­po­lio“ res­to­ra­no akor­de­o­ni­nin­kai. Jo ar­mo­ni­kai taip pat apie 100 me­tų. Al­gir­das tu­ri ir dau­giau re­lik­vi­nių in­stru­men­tų, jis net ruo­šia­si su­reng­ti jų pa­ro­dą.

Mu­zi­kos in­stru­men­tų at­si­ne­šė ir ki­ti sen­jo­rai. Tai­gi dar skam­biai lie­jo­si mu­zi­ka ir dai­nos. Juk ne vel­tui sa­ko­ma, mu­zi­kan­tui ne­duok val­gyt, duok pa­grot. Ne vie­ną kū­ri­nį at­li­ko ir 92 me­tų Al­fon­sas Pla­tū­kis, še­šių „Duo­kim ga­ro“ kon­kur­sų da­ly­vis.

An­ta­nas Rat­ke­vi­čius pa­gro­jo ir anuo­met ma­din­ga lū­pi­ne ar­mo­ni­kė­le. Jis at­li­ko vai­kys­tės dai­ną, ku­rios jo­kiuos dai­ny­nė­liuos ne­už­tik­si. Mik­liais pirš­tais se­ną akor­de­o­ną virk­dė Vac­lo­vas Goš­tau­tas. Lio­nė pri­sė­do prie kan­klių ir, mo­ky­to­jai Aud­ro­nei pa­de­dant dai­na, at­li­ko ke­lis liau­diš­kus kū­ri­nius.
Sklin­dant gy­vai mu­zi­kai iš pa­čių sie­los gel­mių, vi­sų pro­jek­to da­ly­vių vei­dai švy­tė­jo. „Čia yra taip sma­gu, kad jau­tie­si lyg bū­tum tarp pa­čių ar­ti­miau­sių žmo­nių. Ačiū, pro­fe­so­re Al­do­na, kad į vie­ną bū­rį mus su­ve­dė­te“, – dė­ko­jo Ja­ni­na In­ge­le­vi­čie­nė. Šios ati­tar­ta, kad di­de­lė do­va­na ir jai mu­zi­kuo­jan­čių sen­jo­rų bu­vi­mas Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je.

Kad gro­da­mas ne tik la­vi­nie­si, bet ir už­si­mirš­ti, tai ak­cen­ta­vo mu­zi­kuo­jan­tys sen­jo­rai. Čia pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė A.Vil­ke­lie­nė pa­da­rė eks­kur­są į moks­li­nin­kų veik­los erd­ves. Aust­rų mu­zi­kos te­ra­peu­tai me­di­kai tu­ri už­mies­ty­je kli­ni­ką. Kaip svei­ka­ti­ni­mo prie­mo­nė tai­ko­mas ėji­mas gry­bau­ti.

Pa­sak prof. dr. A.Vil­ke­lie­nės, tik iš pir­mo žvilgs­nio, ro­dos, nie­ko ben­dro su gy­dy­mu ne­tu­rin­tis veiks­mas. Bet ei­ni miš­ku su­si­kon­cen­tra­vęs ras­ti gry­bų, kit­ką pa­mirš­ti, ieš­kai tik gry­bų, kvė­puo­ji ty­rą orą. O vi­si pri­tū­pi­mai prie ras­to­jo – jau fi­zi­niai pra­ti­mai… Pa­ra­le­lė ga­li­ma ir su mu­zi­ka­vi­mu.

Mu­zi­kuo­jan­tys Aly­taus sen­jo­rai dis­ku­ta­vo, ko­kias sa­vy­bes tu­ri tu­rė­ti šian­die­nos mu­zi­kos mo­ky­to­jas, kad kuo dau­giau žmo­nių pri­kal­bin­tų mu­zi­kuo­ti? Kas pri­trauk­tų jau­nuo­lius? At­sa­ky­mas vien­bal­sis: jei­gu no­ro nė­ra, tai ir mu­zi­kan­tu ne­bus.

Ne vie­no sen­jo­ro ti­kin­ta, kad jų anū­kai pra­šo se­ne­lius ne tik pa­gro­ti, bet ir pa­dai­nuo­ti. Va­di­na­si, mu­zi­ka­vi­mo tą­sa vyks. Juk jie pa­tys prieš daug de­šimt­me­čių be jo­kios tė­vų prie­var­tos (kas ne­re­tai pa­ste­bi­ma da­bar) pa­si­rin­ko to­kį po­mė­gį.

Tra­di­ci­niuo­se me­nuo­se, ypač mu­zi­ko­je, kas gra­žu, kas vei­kia klau­sy­to­jo emo­ci­jas šian­dien, jas ly­giai taip pat veiks ir po dau­ge­lio me­tų. Tik rei­kia tai iš­sau­go­ti.

 

Projekto numeris NPAD-2023/10349

TA SIC

 

muzikos moknord

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.