Mo­lė­tų tech­ni­kos mu­zie­ju­je – ir aly­tiš­kių su­konst­ruo­ti au­to­mo­bi­liai, nu­si­fil­ma­vę siau­bo re­a­ly­bės šou „Pa­siu­tę šu­nys” (0)

Saulė Pinkevičienė
Du iš­skir­ti­nės kon­struk­ci­jos, grės­min­gos iš­vaiz­dos au­to­mo­bi­liai, ku­rie bu­vo pa­nau­do­ti siau­bo re­a­ly­bės šou „Re­le­a­se the Hounds“ („Pa­siu­tę šu­nys“). Rū­tos Ja­sio­nie­nės nuotr.
Du iš­skir­ti­nės kon­struk­ci­jos, grės­min­gos iš­vaiz­dos au­to­mo­bi­liai, ku­rie bu­vo pa­nau­do­ti siau­bo re­a­ly­bės šou „Re­le­a­se the Hounds“ („Pa­siu­tę šu­nys“). Rū­tos Ja­sio­nie­nės nuotr.
Pan­de­mi­jos pa­ska­tin­ti dai­ry­tis ne tik po sve­čias ša­lis, bet ir po Lie­tu­vą, kiek­vie­nas čia tu­ri­me sa­vų at­ra­di­mų. Ar ži­no­te, kad Mo­lė­tų pa­šo­nė­je, Tu­men­čiz­nos kai­me, jau penk­tą se­zo­ną du­ris at­ve­ria Tech­ni­kos mu­zie­jus? Kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ap­žiū­rė­ti čia at­va­žiuo­ja iki tūks­tan­čio lan­ky­to­jų. Mu­zie­ju­je sau­go­ma ke­li šim­tai au­to­mo­bi­lių, di­džio­ji da­lis to­kių, ko­kie so­viet­me­čiu va­ži­nė­jo gat­vė­mis, tai yra bu­vo re­a­liai eks­plo­a­tuo­ja­mi. Mo­lė­tų tech­ni­kos mu­zie­jus yra tik­ras at­ra­di­mas ir ki­no pra­mo­nei – ne vie­ną jo eks­po­na­tą ma­tė­me gar­sia­ja­me se­ria­le „Čer­no­by­lis“, ku­ria­me bu­vo pa­nau­do­ta apie 70 proc. mu­zie­ju­je tu­ri­mų au­to­mo­bi­lių.

Ta­čiau yra ir at­virkš­ti­nis va­rian­tas: mu­zie­ju­je sau­go­mos ir sa­vo vaid­me­nį ek­ra­ne jau at­li­ku­sios trans­por­to prie­mo­nės. Pa­vyz­džiui, du iš­skir­ti­nės kon­struk­ci­jos, grės­min­gos iš­vaiz­dos au­to­mo­bi­liai, ku­rie bu­vo pa­nau­do­ti siau­bo re­a­ly­bės šou „Re­le­a­se the Hounds“ („Pa­siu­tę šu­nys“). Dar įdo­miau tai, kad šiuos au­to­mo­bi­lius su­konst­ra­vo aly­tiš­kiai.

„Taip, tik­rai, iš vi­so kon­stra­vo­me tris spe­cia­lius au­to­mo­bi­lius, o ši už­duo­tis mums bu­vo pa­ti­kė­ta, ma­tyt, to­dėl, kad esa­me ge­ri meist­rai ir bu­vo­me pa­jė­gūs tai pa­da­ry­ti“, – sa­ko aly­tiš­kis Po­vi­las Lau­kai­tis, pa­klaus­tas, kaip jo su ko­le­ga ran­kų dar­bas at­si­dū­rė Tech­ni­kos mu­zie­ju­je Mo­lė­tuo­se.

At­mo­sfe­rą ek­ra­ne ku­rian­tys au­to­mo­bi­liai bu­vo kon­struo­ja­mi ant se­nos maz­dos mo­de­lių ir au­to­bu­so, dar­bai vy­ko ga­ra­že ir, kaip pri­si­me­na Po­vi­las, ge­ro­kai nu­ste­bi­no kai­my­nus. Šiuos au­to­mo­bi­lius aly­tiš­kiai su­konst­ra­vo 2014 me­tais, jie bu­vo nau­do­ja­mi šou fil­ma­vi­mams už­sie­ny­je.

Ta­čiau po­pu­lia­raus bri­tų siau­bo re­a­ly­bės šou „Pa­siu­tę šu­nys“ tu­rė­jo ir sa­vo lie­tu­viš­ką ver­si­ją. Ji bu­vo fil­muo­ja­ma 2016 me­tais Val­ki­nin­kuo­se ir žiū­ro­vus nu­kė­lė į pik­tų dva­sių ap­sės­tą Lie­tu­vos miš­ką. Šis šou – uni­ka­lus pro­jek­tas apie di­džiau­sias žmo­gaus bai­mes, jo in­tri­ga ta, kad da­ly­viai ne­ži­no­jo nei kur yra ve­ža­mi, nei kas jų lau­kia at­lie­kant už­duo­tis. Ta­čiau ir pri­zas bu­vo vi­lio­jan­tis – 10 tūkst. eu­rų.

„Už­duo­tis pa­si­ro­dė įdo­mi, nes te­ko pa­suk­ti gal­vas, kol su­gal­vo­jo­me, kaip tuos au­to­mo­bi­lius su­konst­ruo­ti, bu­vo įdo­mu ek­ra­ne pa­ma­ty­ti, kaip jie pa­nau­do­ja­mi šou, o ko­le­ga, su ku­riuo dir­bo­me, vie­no­je se­ri­jo­je net ir vai­ra­vo vie­ną mū­sų au­to­mo­bi­lį. Pa­bai­gę dar­bus tie­siog per­da­vė­me už­sa­ko­vams ir jau iš jų ran­kų šios trans­por­to prie­mo­nės ta­po Mo­lė­tų tech­ni­kos mu­zie­jaus eks­po­na­tais, pa­čiam ten lan­ky­tis ne­te­ko“, – sa­ko P.Lau­kai­tis.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.