Ko­dėl Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bus at­lie­ka­mas ne­pri­klau­so­mas vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­čių au­di­tas? (18)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus rajono merė Rasa Vit­kaus­kie­nė tvir­ti­no, kad iš pra­ėju­sios ra­jo­no ta­ry­bos ka­den­ci­jos pa­vel­dė­ta ne vie­na vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­tis, ku­rio­je kai ku­rių įmo­nių pa­va­di­ni­mai fi­gū­ruo­ja ypač daž­nai, su vie­na iš jų per pra­ėju­sią ka­den­ci­ją su­tar­čių pa­si­ra­šy­ta dau­giau nei už 20 mln. eu­rų.
Alytaus rajono merė Rasa Vit­kaus­kie­nė tvir­ti­no, kad iš pra­ėju­sios ra­jo­no ta­ry­bos ka­den­ci­jos pa­vel­dė­ta ne vie­na vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­tis, ku­rio­je kai ku­rių įmo­nių pa­va­di­ni­mai fi­gū­ruo­ja ypač daž­nai, su vie­na iš jų per pra­ėju­sią ka­den­ci­ją su­tar­čių pa­si­ra­šy­ta dau­giau nei už 20 mln. eu­rų.
Bir­že­lio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė at­lik­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, jai pa­val­daus Kul­tū­ros cen­tro ir šios sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ ne­pri­klau­so­mą vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­čių au­di­tą. Kon­kur­so bū­du bus vyk­do­mas ne­pri­klau­so­mo au­di­to­riaus pa­rin­ki­mas.

Au­di­tas – už pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos veik­los lai­ko­tar­pį

Ne­pri­klau­so­mas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, jai pa­val­daus Kul­tū­ros cen­tro ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­čių au­di­tas bus at­lie­ka­mas, sie­kiant įver­tin­ti, ar 2019–2023 me­tais or­ga­ni­zuo­jant vie­šuo­sius pir­ki­mus bei jų pa­grin­du vyk­dant su­da­ry­tas su­tar­tis bu­vo lai­ko­ma­si tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų.

Ne­pri­klau­so­mas au­di­tas mi­nė­to­se ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­se bus or­ga­ni­zuo­ja­mas už pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos veik­los lai­ko­tar­pį. Pas­ta­rą­jį ra­jo­ną val­dė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai, o me­ru bu­vo il­ga­me­tis ra­jo­no va­do­vas, šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Da­bar prie ra­jo­no val­džios vai­ro sto­jo nau­ja po­li­ti­nė jė­ga – De­mok­ra­tų są­jun­ga „Var­dan Lie­tu­vos“. Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad su ne­pri­klau­so­mo au­di­to­riaus pa­gal­ba sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­čių su­da­ry­mo ir vyk­dy­mo tei­sė­tu­mą.

 

Ga­li tek­ti grą­žin­ti apie 200 tūkst. eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos

Kaip sa­kė ra­jo­no me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė, ne­pri­klau­so­mas šių su­tar­čių au­di­tas at­neš skaid­ru­mo, aiš­ku­mo ir pa­si­ti­kė­ji­mo: „Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba jau tik­ri­na ke­lias su­tar­tis, ku­rio­se pa­slau­gos dub­liuo­ja­si, o kai­nos už jas ski­ria­si. Klau­si­mų dėl anks­čiau su­da­ry­tų vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­čių ki­lo ne tik mums. Kas­dien su­lau­kia­me žmo­nių skun­dų, is­to­ri­jų, kaip bu­vo tvar­ko­mi rei­ka­liu­kai. La­bai pa­na­šu, kad dėl ne­tin­ka­mai vyk­dy­tos su­tar­ties ne­ga­lė­si­me ap­si­gin­ti prieš Cen­tri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą ir tu­rė­si­me grą­žin­ti apie 200 tūks­tan­čių eu­rų skir­tos eu­ro­pi­nės pa­ra­mos. Mū­sų ra­jo­nui tai di­de­lė su­ma.“

To­dėl, me­rės tei­gi­mu, la­bai svar­bu iš­si­aiš­kin­ti, ar ra­jo­no biu­dže­to – vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai bu­vo nau­do­ja­mi efek­ty­viai, ar ne­bu­vo pik­tnau­džia­vi­mo, ar vyk­dy­tų dar­bų ir pa­slau­gų nau­dą mak­si­ma­liai pa­ju­to ra­jo­no žmo­nės.

R.Vit­kaus­kie­nė tvir­ti­no, kad iš pra­ėju­sios ra­jo­no ta­ry­bos ka­den­ci­jos pa­vel­dė­ta ne vie­na vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­tis, ku­rio­je kai ku­rių įmo­nių pa­va­di­ni­mai fi­gū­ruo­ja ypač daž­nai, su vie­na iš jų per pra­ėju­sią ka­den­ci­ją su­tar­čių pa­si­ra­šy­ta dau­giau nei už 20 mln. eu­rų, o gy­ven­to­jai skun­džia­si ne­ko­ky­biš­kai at­lik­tais dar­bais, dau­giau­sia – dėl ke­lių as­fal­ta­vi­mo, grei­de­ria­vi­mo, žvy­ra­vi­mo.

Tad, ra­jo­no me­rės pa­ste­bė­ji­mu, no­ri­ma, kad vi­sas abe­jo­nes iš­sklai­dy­tų ne­pri­klau­so­mas au­di­tas.

Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Kul­tū­ros cen­tro ir „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­čių ne­pri­klau­so­mas au­di­tas kai­nuos iki 50 tūkst. eu­rų. Ga­lu­ti­nė kai­na pa­aiš­kės, kon­kur­so bū­du pa­rin­kus ne­pri­klau­so­mą au­di­to­rių. Tai bus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.

Ne­pri­klau­so­mo au­di­to­riaus iš­va­da bus pa­teik­ta Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Visuomenė irgi nežino visų Rubliausko žygdarbių jaigu sužinotu tai ir tu balsų būtų nesurinkes .Kokie konservatoriai ir jų gerbėjai nuskriausti skaitai ir gaila darosi.Per du mėnesius savo mesijo pasiilgot tai dergiat Rasa,vistiek jau Rublis negriš teks pagraušt plika kaulą.

  Komentaras

  Kad jau daug tu klaidų ir dar tokie skaičiai. Labai per šiuos rinkimus stengėsi ponas Rubliauskas laimėti gal per kadenciją būtų galus spėjęs paslėpti,deja žmoniu pasitikėjimo nepaslepsi.

  Komentaras

  O per rajono savovaldybės kontrolieriaus, ar vidaus audito tarnybas patys pasiaudituot nesugeba? Būtinai už tai, ką turi patys per savivaldybę sugebėt susiskaičiuot, nesugeba? Ir turi ateit kiti ir praaudituot už tai dar primokant iš savivaldybės?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.