De­šimt­me­tė Prin­cė ap­si­ė­jo ir be žmo­nių pa­gal­bos: du ver­šiu­kai ir te­ly­čai­tė – žva­lūs, svei­ki (0)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Per savaitę trijulė gerokai ūgtelėjo. As­me­ni­nės nuotr.
Per savaitę trijulė gerokai ūgtelėjo. As­me­ni­nės nuotr.
Alek­no­nių apy­lin­kė­se ūki­nin­kau­jan­čios Auš­ros Ek­le­rie­nės kar­vu­tė Prin­cė pra­džiu­gi­no šei­mą re­kor­di­niu prie­aug­liu – at­si­ve­dė tris at­ža­las. „Tą bir­že­lio 22-ąją net gal­va ėmė svaig­ti. Dvy­li­ka me­tų gy­vu­lius lai­ko­me, bet net dvy­nu­kų ne­te­ko su­lauk­ti“, – uni­ka­liu re­gi­niu džiau­gia­si ūki­nin­kė Auš­ra.

Kar­vu­tei Prin­cei – de­šimt me­tų, Auš­ros ga­nyk­lo­se, ku­rios šlie­ja­si prie Žu­vin­to re­zer­va­to, ji ga­no­si tre­jus me­tus. Ver­šia­vi­mo­si ter­mi­nas – pir­mo­sios lie­pos die­nos, tad nors kar­vu­tė ir bu­vo la­bai stam­bi, šei­mi­nin­kė pa­anks­tin­to ver­šia­vi­mo­si ne­si­ti­kė­jo. „Kai nu­vy­kau ap­žiū­rė­ti, jau ra­dau tri­ju­lę tvar­kin­gą, ma­mos šva­riai nu­praus­tą. Prin­cė anks­čiau gim­dy­da­vo leng­viau, ma­tyt, ir šį kar­tą taip bu­vo. Vi­si kar­viu­kai – du ver­šiu­kai ir te­ly­čai­tė – svei­ki, gra­žūs. Jie ma­mos pie­ną žin­da sa­va­ran­kiš­kai, jo­kių pro­ble­mų ne­tu­riu“, – pa­sa­ko­ja aš­tuo­nio­li­kos kar­vu­čių ban­dos šei­mi­nin­kė Auš­ra.

Ma­žy­liai dar pa­lik­ti prie ma­mos, ku­rios teš­muo pri­tvin­kęs pie­no, va­di­na­si, vi­si pa­so­tin­ti. Prin­cė, kaip da­bar įpras­ta, bu­vo ap­sėk­lin­ta dirb­ti­nai. Kar­viu­kai į kar­vę nė­ra pa­na­šūs, jie yra ker­ši, tai yra mai­šy­ti. Jie bus au­gi­na­mi mė­sai.

Gau­siu ūkio prie­aug­liu džiau­gia­si ir Auš­ros pa­gal­bi­nin­kai, sū­nūs Mo­des­tas ir Graž­vy­das.

Pa­si­do­mė­jo­me, kaip daž­nai pie­ni­nin­kys­te be­si­ver­čian­čius ūki­nin­kus ap­lan­ko toks džiaugs­mas. Pa­si­ro­do, tai ga­na re­tas reiš­ki­nys. Ku­me­čių apy­lin­kė­se daug me­tų dir­ban­tis ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas Si­gi­tas Zub­rus sa­ko, kad dvy­nių pa­si­tai­ko daž­nai, o tri­jų jo prak­ti­ko­je bū­ta tik vie­ną kar­tą, prieš ge­rus de­šimt me­tų Var­na­gi­riuo­se. Bet vie­nas iš tre­je­tu­ko ne­iš­gy­ve­no.

Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas iš Ven­ciū­nų, An­ta­nas Va­len­ta, gal­vi­jų svei­ka­ta rū­pi­na­si jau 45 me­tus, tei­gia, kad gims­tant try­nu­kams jam ne­te­ko da­ly­vau­ti. Du ma­žy­lius kar­vės daž­nai at­si­ve­da ir jie pui­kiai už­au­ga.

Il­ga­me­tė Alo­vės kraš­to že­mės ūkio spe­cia­lis­tė As­ta Ki­sie­lie­nė ir­gi pa­tvir­ti­no tą pa­tį fak­tą, kad jų kraš­te to­kio gau­saus prie­aug­lio ne­te­ko su­lauk­ti nė vie­nam kar­vių tu­rė­to­jui.

Pa­šne­ko­vai juo­ka­vo, kad te­oriš­kai ga­li bū­ti ir ke­tu­ri ver­šiu­kai, nes kar­vu­tėms duo­ti ke­tu­ri spe­niai. Juo­kas juo­kais, bet toks at­ve­jis yra už­fik­suo­tas 2014 me­tais Jur­bar­ko ra­jo­ne. Kar­vė at­si­ve­dė ke­tu­ris svei­kus, po 20 ki­log­ra­mų sve­rian­čius ver­šiu­kus.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.