Nr. 72 (13302)

2019-06-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 72 (13302) skaitykite:

 • Kva­pą gniau­žian­čios val­go­mo­sios do­va­nos – vi­siems vai­kams
 • „Re­git­ra” pri­me­na, ką da­ry­ti pa­me­tus vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą
 • Ar­ti­miau­siu me­tu kiek­vie­nas in­di­vi­du­a­lus na­mas Aly­tu­je tu­rės po ke­tu­rių kon­tei­ne­rių kom­plek­tą
 • Mo­ky­to­jos pa­ska­tin­ti
 • Nu­steb­ti pri­ver­sian­čių Aly­taus kraš­to lan­ky­ti­nų ob­jek­tų aš­tun­tu­kas
 • Kur­nė­nų mo­kyk­la ke­lia­ma ant­ram gy­ve­ni­mui
 • Aly­tu­je tvar­ko­mos se­no­sios žy­dų ka­pi­nės Me­džio­to­jų gat­vė­je
 • Aly­tu­je pra­si­de­da ne­mo­ka­mi ki­no se­an­sai po at­vi­ru dan­gu­mi
 • „Tarš­ku­čio” sto­vyk­lau­to­jus vie­ni­jo dai­na ir šo­kis
 • Vai­kų kur­tų pa­sa­kų kny­ga „Gra­žiau­sia ir lai­min­giau­sia ka­ra­lai­tės pa­sau­ly­je” – ne­mo­ka­mai
 • Trys iš ai­bės
 • Vasaros stovykla „Į vasarą kūrybiškai” išmatuota įspūdžiais
Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės stu­di­jų pro­gra­mos 2 kur­so stu­den­tai bai­gė ta­py­bos dar­bą „Vin­gis“, ku­ris pa­gy­vi­no Aly­taus mies­to cen­tre esan­čio...
Pa­sau­lis kei­čia­si ne­įti­kė­ti­nu tem­pu, o kar­tu su juo kei­čia­si ir dar­bo rin­ka. IT spe­cia­lis­tų pa­klau­sa ne­nu­gin­či­ja­mai augs, tad jei no­ri­te įgy­ti pa­klau­sią spe­cia­ly­bę –...
Šią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų tur­to de­kla­ra­ci­jų iš­ra­šus už pra­ėju­sius me­tus. Taip pat...
Šio mė­ne­sio pra­džio­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, at­si­žvelg­da­ma į dau­giau nei 800 Dau­gų ir jų apy­lin­kių gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tą krei­pi­mą­si dėl už­drau­di­mo...
Prieš pen­ke­rius me­tus įsi­ga­lio­jo Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­ta, rei­ka­lau­jan­ti sa­vi­val­dy­bėms pa­skir­ti dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius ar­ba pri­žiū­rė­to­jus, jei­gu šių...
Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris tę­sia do­ku­men­ti­nių fil­mų cik­lą apie Aly­tų. Šį kar­tą me­ni­nin­ko ir jo ko­man­dos aki­ra­ty­je – Dzū­ki­jos sos­ti­nė bei jos gy­ven­to­jai is­to­ri­nio...
Nusprendus įsigyti trimerį, tenka apgalvoti ne vieną svarbų aspektą, tačiau vienas pagrindinių sprendimų yra šio prietaiso tipas.
Nors vis dažniau šviečianti saulė nuteikia maloniai ir produktyviai, tiems, kurie mėgsta sportuoti (ir daro tai ne vėdinamame sporto klube) atšilę orai neretai tampa tikru išbandymu. Ir tikrai ne dėl...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.