Ant pil­kos ar­chy­vo sie­nos – Ne­mu­no vin­gis ir til­tas kaip Aly­taus sim­bo­liai

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2019 Birželis 4
nuotrauka
Ant ar­chy­vo sie­nos per­kel­tas Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos stu­den­tės Er­nes­tos Bal­ny­tės dar­bas „Vin­gis“, ku­ria­me į abst­rak­čią vi­su­mą su­si­pi­na Aly­taus mies­to sim­bo­liai.
Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės stu­di­jų pro­gra­mos 2 kur­so stu­den­tai bai­gė ta­py­bos dar­bą „Vin­gis“, ku­ris pa­gy­vi­no Aly­taus mies­to cen­tre esan­čio ar­chy­vo pa­sta­to Jot­vin­gių gat­vė­je sie­ną.

Ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ja (VDA) Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė dar 2018 me­tais. Vie­nas pir­mų­jų su­ma­ny­mų bu­vo su­teik­ti ga­li­my­bę stu­den­tams at­lik­ti prak­ti­ką mies­te iš­ta­pant vie­ną cen­tro pa­sta­tų fa­sa­dų.

Stu­den­tų ko­man­dai pa­ren­gus ir pri­sta­čius es­ki­zus, ben­dru VDA stu­den­tų, dės­ty­to­jų ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų su­ta­ri­mu pa­si­rink­tas Er­nes­tos Bal­ny­tės dar­bas „Vin­gis“, ku­ria­me į abst­rak­čią vi­su­mą su­si­pi­na Aly­taus mies­to sim­bo­liai. 

„Stu­den­tai ana­li­za­vo Aly­taus mies­to is­to­ri­nį kon­teks­tą, at­ei­ties vi­zi­jas, sim­bo­lius ir tech­ni­nes at­li­ki­mo ga­li­my­bes. Vi­so se­mest­ro me­tu bu­vo ge­ne­ruo­ja­mos idė­jos, dis­ku­tuo­ja­ma bei ne­kan­triai lau­kia­ma va­sa­ros pra­džios, kai dar­bas bus per­kel­tas ant sie­nos Aly­taus cen­tro erd­vė­je“, – sa­kė VDA Mo­nu­men­ta­lio­sios ta­py­bos ir Sce­nog­ra­fi­jos ka­ted­ros ve­dė­ja Ie­va Skau­ro­nė.

Va­sa­ros prak­ti­ką Aly­tu­je at­li­ko VDA Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės stu­di­jų pro­gra­mos 2 kur­so stu­den­tai Al­gis Sprin­džiū­nas, Erik Si­liuk, E.Bal­ny­tė, In­drė Ry­ba­ko­vai­tė, Ka­ro­li­na Ga­li­naus­kai­tė ir Te­re­sė Sa­vic­kai­tė, kur­so dės­ty­to­jai Al­gi­man­tas Ken­smi­nas bei Vy­gin­tas Or­lo­vas.

Stu­den­tai džiau­gė­si prak­ti­ka Aly­tu­je, nes su­ti­ko daug įdo­mių žmo­nių, pra­ei­viai jiems dė­ko­jo už pa­gy­vin­tą vaiz­dą Jot­vin­gių gat­vė­je. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat sa­ko „ačiū“ kai­my­nys­tė­je įsi­kū­ru­sios „Vil­kyš­kių pie­ni­nės“ par­duo­tu­vė­lės ko­lek­ty­vui, ku­ris šil­tai pri­ėmė stu­den­tus.

Sie­ni­nės ta­py­bos dar­bų Aly­tu­je kol kas yra ne­daug, bet pa­na­šu, kad aly­tiš­kiai jau įsi­ti­ki­no, kaip iš­ra­din­gai jie ga­li pa­gy­vin­ti pil­kas mies­to erd­ves. Pir­mo­ji va­di­na­mų­jų le­ga­lių gra­fi­čių kregž­dė mū­sų mies­te at­si­ra­do 2008 me­tais. Bro­liai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai su bū­re­liu ben­dra­min­čių tuo­met pa­siū­lė po­pu­lia­rin­ti me­niš­kus gra­fi­čius. Ki­lo idė­ja pa­puoš­ti įmo­nės „Pa­ra­ma“ tvo­rą, su­reng­tas pir­mas ir kol kas vie­nin­te­lis gra­fi­čių fes­ti­va­lis. Jo glo­bė­jas bu­vo po­li­ti­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Po šio fes­ti­va­lio gra­fi­čius pie­šian­tis jau­ni­mas su­lau­kė Aly­taus pa­tai­sos na­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos kvie­ti­mo su­kur­ti pie­ši­nį Pa­tai­sos na­mų krep­ši­nio aikš­te­lė­je. Už­sa­ko­vai li­ko la­bai pa­ten­kin­ti vai­ki­nų su­kur­tu gra­fi­čiu, ku­rį jie at­li­ko be jo­kio už­mo­kes­čio.

Po il­ges­nės per­trau­kos, kai gra­fi­čiai Aly­tu­je bu­vo pie­šia­mi ne­le­ga­liai ir juos ku­ra­vo ne po­li­ti­kai, bet po­li­ci­ja, tik 2014 me­tais jau mi­nė­tie­ji bro­liai Ga­ta­vec­kai, pro­fe­sio­na­lūs me­ni­nin­kai, VDA ab­sol­ven­tai, Nau­jo­jo­je gat­vė­je iš­ta­pė dau­gia­bu­čio sie­ną, siek­da­mi at­kreip­ti dė­me­sį į be tė­vų au­gan­čius jau­nuo­lius.

Per­nai Ro­tu­šės aikš­tė­je nu­spal­vin­ta te­at­ro sie­ne­lė – le­ga­lus gra­fi­tis pir­mą kar­tą at­si­ra­do Aly­taus cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.