Aly­taus ko­le­gi­ja kvie­čia stu­di­juo­ti IT stu­di­jų pro­gra­mas

nuotrauka
Pa­sau­lis kei­čia­si ne­įti­kė­ti­nu tem­pu, o kar­tu su juo kei­čia­si ir dar­bo rin­ka. IT spe­cia­lis­tų pa­klau­sa ne­nu­gin­či­ja­mai augs, tad jei no­ri­te įgy­ti pa­klau­sią spe­cia­ly­bę – rin­ki­tės IT. Lai­kas tam pui­kus, ir vi­sai ne­svar­bu, jei bu­vo­te pa­si­rin­kęs ki­tą kar­je­ros ke­lią. Aly­taus ko­le­gi­jo­je nuo šių me­tų star­tuo­ja nau­jos IT stu­di­jų pro­gra­mos – In­for­ma­ci­nės sis­te­mos bei Mul­ti­me­di­ja ir vi­zu­a­li­nė ko­mu­ni­ka­ci­ja, lei­džian­čios stu­den­tams lanks­čiai pa­si­rink­ti la­biau­siai do­mi­nan­čią ir ati­tin­kan­čią jų po­rei­kius pro­gra­mą, o vė­liau – sėk­min­gai in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką, at­ras­ti nau­jus IT tai­ky­mo bū­dus, kur­ti ino­va­ty­vius IT spren­di­mus.

IT stu­di­jų pro­gra­mų pa­klau­sa tik di­dės

Agen­tū­ros „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ duo­me­ni­mis, IT sek­to­riu­je Lie­tu­vo­je šiuo me­tu dir­ba dau­giau kaip 31 tūkst. spe­cia­lis­tų. Per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus pa­pil­do­mai bus su­kur­ta 14 tūkst. nau­jų dar­bo vie­tų šio­je sri­ty­je.

Nors dar­bo vie­tų skai­čius au­ga, ta­čiau jas už­pil­dy­ti pa­si­ren­gu­sių spe­cia­lis­tų skai­čius di­dė­ja per­ne­lyg lė­tai. Aso­cia­ci­jos „In­fo­balt“ tei­gi­mu, ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je la­biau­siai truks pro­gra­muo­to­jų, taip pat augs te­stuo­to­jų, kon­sul­tan­tų, gra­fi­nio di­zai­no, sai­ty­no ir mul­ti­me­di­jos kū­rė­jų po­rei­kis.

IT nė­ra tik pro­gra­muo­to­jai

Dis­ku­si­jo­se su moks­lei­viais pa­ste­bi­ma, kad bū­si­mas in­for­ma­ti­ko dar­bas daž­nai sie­ja­mas su pro­gra­ma­vi­mu, ku­ris jiems at­ro­do su­dė­tin­gas, nuo­bo­dus ir ne­įdo­mus, be to, tin­ka­mas tik vai­ki­nams.

„Šie ste­re­o­ti­pai po tru­pu­tį yra lau­žo­mi, ka­dan­gi įmo­nė­se rei­ka­lin­gi spe­cia­lis­tai, ge­ban­tys tai­ky­ti to­kias šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas kaip: so­cia­li­niai tin­klai, de­be­sų kom­piu­te­ri­ja, ver­slo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos, o mėgs­tan­tie­ji kur­ti ga­li sa­ve re­a­li­zuo­ti kur­da­mi vir­tu­a­lią re­a­ly­bę, in­te­rak­ty­vias mo­bi­lių­jų ap­li­ka­ci­jas, žai­di­mus, in­for­ma­ci­nes sis­te­mas, in­ter­ne­to sve­tai­nes, elek­tro­ni­nes par­duo­tu­ves. Mul­ti­me­di­jos ir vi­zu­a­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai ga­lės gi­lin­tis į var­to­to­jų są­sa­jos, var­to­to­jo po­ty­rių di­zai­no, in­ter­ne­ti­nės re­kla­mos kū­ri­mą. Taip pat la­bai svar­bu įmo­nė­je tu­rė­ti iš­ma­nan­tį IT spe­cia­lis­tą ben­dra­vi­mui su klien­tais. Ir čia tik ke­le­tas ga­li­mų sri­čių, jų yra kur kas dau­giau, tad jei ir ne­no­ri pro­gra­muo­ti – ke­lias į IT sek­to­rių tau ne­už­ve­ria­mas“, – tei­gia Aly­taus ko­le­gi­jos In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros doc. dr. Li­na Kan­ke­vi­čie­nė.

Ben­dra­dar­bia­vi­mas su so­cia­li­niais part­ne­riais

Ne­pri­klau­so­mi IT eks­per­tai, ver­ti­nę nau­jas IT stu­di­jų pro­gra­mas, ak­cen­ta­vo, kad stu­di­jų pro­gra­mos šiuo­lai­kiš­kos, ak­tu­a­lios re­gio­nui, ir as­me­nys, pa­si­rin­kę šias pro­gra­mas, sėk­min­gai in­teg­ruo­sis į dar­bo rin­ką.

Ku­riant nau­jas stu­di­jų pro­gra­mas vy­ko nuo­la­ti­nės dis­ku­si­jos su so­cia­li­niais part­ne­riais – IT įmo­nė­mis, jun­ta­mas di­džiu­lis jų pa­lai­ky­mas.

Pa­sak vie­no iš IS stu­di­jų pro­gra­mos kū­ri­mo gru­pės na­rio, ke­lių IT įmo­nių va­do­vo Ka­ro­lio Alek­na­vi­čiaus, „Aly­taus mies­tas yra stra­te­giš­kai pui­kio­je vie­to­je (ne­to­li Vil­niaus, Kau­no). Tai ko­dėl jau­ni žmo­nės, įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mą, ne­ga­li lik­ti Aly­tu­je? Aly­tus – pui­kus mies­tas gy­ven­ti jau­noms šei­moms, iš­vys­ty­ta mies­to in­fra­struk­tū­ra, o IT spe­cia­lis­to dar­bo vie­ta nė­ra pri­klau­so­ma nuo gy­ve­na­mo­sios vie­tos, t. y. ne­bū­ti­na gy­ven­ti Vil­niu­je, kad ga­lė­tum sėk­min­gai dirb­ti šio­je sri­ty­je.“

Ka­ro­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Aly­taus IT sek­to­riaus ver­slo at­sto­vai nė­ra abe­jin­gi mies­to au­gi­mui ir su­in­te­re­suo­ti pri­si­dė­ti prie per­spek­ty­vių spe­cia­lis­tų ren­gi­mo.

Aly­taus ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tas, Vil­niu­je įsi­kū­ru­sios UAB „TAM­MI“ įmo­nės va­do­vas Man­tas Ži­va­čev­skis, ge­ra­no­riš­kai pri­si­de­dan­tis prie stu­di­jų pro­gra­mų tu­ri­nio kū­ri­mo ir to­bu­li­ni­mo, tei­gia: „Aly­taus ko­le­gi­ją ma­tau kaip per­spek­ty­vią įstai­gą, ga­lin­čią pri­si­dė­ti prie IT įmo­nių vys­ty­mo­si Aly­taus re­gio­ne. Aš pats as­me­niš­kai esu su­in­te­re­suo­tas, kad jau­ni žmo­nės kur­tų­si Aly­tu­je, dirb­tų su IT su­si­ju­sį dar­bą ir ge­rai už­dirb­tų.“

Ko­ky­biš­ko stu­di­jų pro­gra­mų vyk­dy­mo pa­grin­das yra dės­ty­to­jai, ge­ban­tys kur­ti ir to­bu­lin­ti efek­ty­vią bei veiks­min­gą mo­ky­mą­si pa­lai­kan­čią ap­lin­ką ir pa­dė­ti stu­den­tams mo­de­liuo­ti sa­vo pa­si­ren­gi­mą bū­si­mai pro­fe­si­nei veik­lai. Ne­ma­žai dės­tan­čių dės­ty­to­jų tu­ri prak­ti­nę pa­tir­tį ir re­a­liu sa­vo pa­vyz­džiu mo­ty­vuo­ja stu­den­tus tap­ti IT pro­fe­sio­na­lais.

Bū­si­mie­ji IT stu­den­tai ga­lės pa­si­rink­ti stu­di­jas ar prak­ti­kos vie­tas tiek Lie­tu­vos, tiek Eu­ro­pos, JAV, Ki­ni­jos, Ja­po­ni­jos ša­lių IT įmo­nė­se bei aukš­to­jo moks­lo ins­ti­tu­ci­jo­se. Taip pat Aly­taus ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tai, įgi­ję aukš­to­jo moks­lo di­plo­mą, ga­lės tęs­ti stu­di­jas Vy­tau­to Di­džio­jo, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tuo­se ar ki­to­se Lie­tu­vos ir už­sie­nio aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se.

 

Do­ku­men­tai stu­di­joms pri­ima­mi ben­dro­jo pri­ėmi­mo tvar­ka LA­MA BPO sis­te­mo­je http://la­mab­po.lt/. Vi­są in­for­ma­ci­ją tei­kia Aly­taus ko­le­gi­jos Stu­di­jų cen­tro dar­buo­to­jai ad­re­su: Sei­ri­jų g. 2, Aly­tus, 103 kab., el. pa­štas prie­mi­mas@ako­le­gi­ja.lt, te­le­fo­nas (8 315) 65 013.

 Ra­sa Ba­ly­nie­nė

In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros ve­dė­ja

 

Užs. Nr. 0177

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.