Kon­ku­ren­ci­ja ar siekis teisingumo: ko­dėl pa­reikš­ta nuo­mo­nė be­ver­tė?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (30)
2019 Birželis 27
Daugiabuciai Alytuje
Aly­taus mies­te yra be­veik 600 dau­gia­bu­čių. Šiuo me­tu dau­giau nei pus­šim­čio šių na­mų gy­ven­to­jai nė­ra įstei­gę ben­dri­jų ar pa­si­rin­kę ad­mi­nist­ra­vi­mo ar­ba dau­gia­bu­čio prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių, kaip to rei­ka­lau­ja Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­ta, įsi­ga­lio­ju­si prieš pen­ke­rius me­tus. Zitos Stankevičienės nuotr.  
Prieš pen­ke­rius me­tus įsi­ga­lio­jo Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­ta, rei­ka­lau­jan­ti sa­vi­val­dy­bėms pa­skir­ti dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius ar­ba pri­žiū­rė­to­jus, jei­gu šių na­mų ben­dri­jos sa­vo ini­cia­ty­va ne­si­i­ma teik­ti šių pa­slau­gų ar­ba ne­su­da­ro su­tar­čių su ad­mi­nist­ra­to­riais. Tuo­met Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, įvyk­džiu­si to­kias ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių ap­klau­są, pa­si­rin­ko dvi ben­dro­ves. Pra­ėjus pen­ke­riems me­tams ir ne­ga­vus bu­tų sa­vi­nin­kų raš­tu pa­reikš­tų pa­gei­da­vi­mų iš nau­jo spręs­ti ad­mi­nist­ra­to­rių pa­sky­ri­mo klau­si­mą, bir­že­lio pra­džio­je ad­mi­nist­ra­ci­ja dar pen­ke­riems me­tams pra­tę­sė ad­mi­nist­ra­to­rių – tų pa­čių Aly­taus ben­dro­vių pa­sky­ri­mą. Ta­čiau ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad sa­vi­val­dy­bei bu­vo pa­teik­tas pen­kio­li­kos dau­gia­bu­čių, ku­riems ji pa­sky­ru­si ad­mi­nist­ra­to­rių, gy­ven­to­jų raš­tu iš­reikš­tas pa­gei­da­vi­mas iš nau­jo svars­ty­ti ad­mi­nist­ra­to­riaus sky­ri­mo klau­si­mą. Ko­dėl į tai neat­si­žvelg­ta?

Ar ne­pa­žeis­tos gy­ven­to­jų tei­sės?

Aly­taus mies­te yra be­veik 600 dau­gia­bu­čių. Šiuo me­tu dau­giau nei pus­šim­čio šių na­mų gy­ven­to­jai nė­ra įstei­gę ben­dri­jų ar pa­si­rin­kę ad­mi­nist­ra­vi­mo ar­ba dau­gia­bu­čio prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių, kaip to rei­ka­lau­ja Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­ta, įsi­ga­lio­ju­si prieš pen­ke­rius me­tus.

2014-ųjų lie­pos pra­džio­je po įvyk­dy­tų ap­klau­sų ir va­do­vau­jan­tis mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta mak­si­ma­lių ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio ta­ri­fų ap­skai­čia­vi­mo tvar­ka, tuo­me­čiai ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai va­di­na­mai­siais pri­vers­ti­niais ad­mi­nist­ra­to­riais jų ne­pa­si­rin­ku­siems ar ben­dri­jų ne­įstei­gu­siems dau­gia­bu­čiams pa­sky­rė dvi mies­te vei­kian­čias ben­dro­ves. Tai sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mą „Aly­taus bu­tų ūkį“ ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo „Aly­taus būs­tą“. Pir­ma­jai pa­skir­ta pri­žiū­rė­ti dau­giau nei pu­sę ad­mi­nist­ra­to­riaus ne­pa­si­rin­ku­sių dau­gia­bu­čių.

Šįmet, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, minėtų namų gyventojams atsirado galimybė įvertinti teikiamų administravimo paslaugų kokybę, pareikšti nuomonę ne tik dėl jų, bet ir dėl pageidaujamo administratoriaus pasirinkimo.

Bir­že­lio pra­džio­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­rių pa­sky­ri­mo pra­tę­si­mo dar pen­ke­riems me­tams – iki 2024-ųjų bir­že­lio pa­bai­gos. Kaip kon­sta­tuo­ja­ma įsa­ky­me, pa­sky­ri­mas pra­tęs­tas, nes iš bu­tų sa­vi­nin­kų ne­gau­ta raš­tu pa­reikš­tų pa­gei­da­vi­mų iš nau­jo spręs­ti ad­mi­nist­ra­to­rių pa­sky­ri­mo klau­si­mą, taip pat pa­grįs­tų nu­si­skun­di­mų dėl da­bar­ti­nių ad­mi­nist­ra­to­rių veik­los.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tą pa­čią die­ną pa­si­ra­šė mi­nė­tą įsa­ky­mą, tą pa­čią die­ną iš­siųs­tas at­sa­ky­mas as­me­niui, ku­ris prieš pen­kias die­nas sa­vi­val­dy­bei bu­vo pri­sta­tęs jos pa­skir­tų ad­mi­nist­ra­to­rių pri­žiū­ri­mų pen­kio­li­kos dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų pa­ra­šus su raš­tu iš­reikš­ta nuo­mo­ne ir pa­gei­da­vi­mu iš nau­jo svars­ty­ti ad­mi­nist­ra­to­riaus pa­sky­ri­mo klau­si­mą. To­kį pa­gei­da­vi­mą iš­reiš­kė dau­giau nei 100 iš 15 na­mų gy­ven­to­jų.

Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė ne­si­ė­mė ini­cia­ty­vos reng­ti gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mų nu­ro­dy­tuo­se na­muo­se. Ar taip ne­pa­žeis­tos gy­ven­to­jų tei­sės? Kaip sa­kė vienos dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­čios mies­to ben­dro­vės at­sto­vai, ne­re­a­guo­jant į gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mą tik­riau­siai są­mo­nin­gai siek­ta iš­sau­go­ti sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus bu­tų ūkio“ ly­de­ria­vi­mą tei­kiant ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas jų tie­kė­jų ne­pa­si­rin­ku­siems dau­gia­bu­čiams, nors pa­slau­gų įkai­niai maž­daug du kar­tus di­des­ni nei ki­tų ga­lin­čių­jų teik­ti to­kias pa­slau­gas.

Krei­pė­si į po­li­ci­ją, bet ga­li ir pa­keis­ti įsa­ky­mą

Pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są, jei li­kus še­šiems mė­ne­siams iki sa­vi­val­dy­bės pa­skir­to dau­gia­bu­čio ad­mi­nist­ra­to­riaus tei­kia­mų pa­slau­gų pa­bai­gos vie­ti­nė vyk­do­mo­ji val­džia ne­gau­na bent vie­no penk­ta­da­lio na­mo sa­vi­nin­kų pa­gei­da­vi­mo iš nau­jo svars­ty­ti klau­si­mą dėl ad­mi­nist­ra­to­riaus pa­sky­ri­mo, su­da­ry­tos su­tar­tys su ad­mi­nist­ra­to­riais yra pra­tę­sia­mos. Taip at­si­ti­ko ir da­bar­ti­niu mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­si­ra­šy­to įsa­ky­mo at­ve­ju.

Ta­čiau toks pa­gei­da­vi­mas bu­vo ir, ko ge­ro, bu­tų gy­ven­to­jų pa­ra­šų tam už­ten­ka. Vadinasi, savival­dybės administracija lyg ir turėjo pradėti vykdyti Civiliniame kodekse numatytą procedūrą – rengti butų savininkų susirinkimus ir spręsti klausimą dėl adminis­tratoriaus pasirinkimo pateikiant jų teikiamų paslaugų sąrašą ir įkainius.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus R.Juo­nio tei­gi­mu, pa­si­ra­šy­tą įsa­ky­mą dėl dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­rių pa­sky­ri­mo pra­tę­si­mo ga­li­ma pa­keis­ti, jei gy­ven­to­jai to pa­gei­dau­tų su­si­rin­ki­muo­se: „Da­bar dėl pa­teik­tų pa­gei­da­vi­mų krei­pė­mės į po­li­ci­ją, nes tie pa­ra­šai bu­vo ren­ka­mi pri­sis­ta­tant sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų var­du. Kaž­kas ap­gau­di­nė­jo žmo­nes. Su­pran­tu, kad yra kon­ku­ren­ci­ja dėl dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo, bet ji šiuo at­ve­ju ne­šva­ri ir ne­gar­bin­ga.“

„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, gy­ven­to­jų raš­tu pa­reiš­kia­mas nuo­mo­nes ir pa­gei­da­vi­mus pagal vienos privataus kapitalo įmonės užsakymą dėl pa­ren­ka­mų nau­jų ad­mi­nist­ra­to­rių rin­ko vie­na Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­ja. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jos yra pa­pra­šiu­si pa­teik­ti do­ku­men­tą, su­tei­kian­tį tei­sę at­sto­vau­ti dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kams, – jų var­du teik­ti pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bei.

Kaip tvir­ti­no Pul­ko g. 34 dau­gia­bu­čio ben­dri­jos „Šerkš­nas“ pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Kaz­laus­kas, ap­klau­sai vyk­dy­ti ga­li­ma pa­si­sam­dy­ti ir fir­mą iš Ja­po­ni­jos, bet rei­kia ver­tin­ti žmo­nių pa­teik­tus pa­gei­da­vi­mus: „Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų į juos re­a­guo­ti, su­si­tik­ti su dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jais, ne­pai­sant, kad jie gy­ve­na ir so­cia­li­niuo­se sa­vi­val­dy­bės būs­tuo­se, juk už ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas mo­ka iš sa­vo ki­še­nės. Da­bar, kiek ži­nau, pra­si­de­da ra­ga­nų me­džiok­lė, bet ne­no­ri­ma ma­ty­ti es­mės. Aiš­ku, la­bai ne­ge­rai, jei pri­sis­ta­ti­nė­ta sa­vi­val­dy­bės var­du, o gal žmo­nės kaž­ko ne­su­pra­to. Man daug me­tų te­ko dirb­ti Aly­taus dau­gia­bu­čiuo­se, ypač įren­giant ge­o­ter­mi­nį šil­dy­mą, ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ad­mi­nist­ra­to­riai ne­re­tai per daug bru­ta­liai brau­na­si į ben­dri­jų rei­ka­lus, net ima­si or­ga­ni­zuo­ti su­si­rin­ki­mus. Ap­skri­tai, jų ver­slas man kar­tais at­ro­do per daug agre­syvus.“

Pas­ta­ruo­ju me­tu „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ja su­lau­kė dvie­jų Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne vei­kian­čių dau­gia­bu­čių ben­dri­jų pra­ne­ši­mų apie vie­nos ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­čios ben­dro­vės tie­siog įžū­lų ki­ši­mą­si į ben­dri­jų veik­lą ir sie­kį iš jų per­im­ti ad­mi­nist­ra­vi­mą.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri sep­ty­nių dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mą ga­lin­čių teik­ti įmo­nių są­ra­šą, ta­čiau re­a­liai jas tei­kia tik trys. Ir tarp šių, kaip ma­ty­ti, yra ne­ma­ža kon­ku­ren­ci­ja, o gal siekis teisingumo?

Kaip pastebi daugiabučių gy­ven­tojai ir kai kurios admi­nistra­vimo paslaugas teikiančios įmo­nės, nesusipratimų būtų išvengia­ma, jei savivaldybė nuolat teiktų informaciją apie galimus pokyčius renkantis adminis­tratorius.

Aly­taus mies­te yra be­veik 600 dau­gia­bu­čių. Šiuo me­tu dau­giau nei pus­šim­čio šių na­mų gy­ven­to­jai nė­ra įstei­gę ben­dri­jų ar pa­si­rin­kę ad­mi­nist­ra­vi­mo ar­ba dau­gia­bu­čio prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių, kaip to rei­ka­lau­ja Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­ta, įsi­ga­lio­ju­si prieš pen­ke­rius me­tus. Zitos Stankevičienės nuotr.