Ku­ria­mas nau­jas do­ku­men­ti­nis fil­mas apie Aly­tų

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (4)
2019 Birželis 27
Arvydas Kinderis ir Kęstutis Krivas
Naują filmą žiūrovai galės pamatyti jau šių metų  pabaigoje. Nuotraukoje – Arvydas Kinderis ir Kęstutis Krivas. Zenono Šilinsko nuotr.
Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris tę­sia do­ku­men­ti­nių fil­mų cik­lą apie Aly­tų. Šį kar­tą me­ni­nin­ko ir jo ko­man­dos aki­ra­ty­je – Dzū­ki­jos sos­ti­nė bei jos gy­ven­to­jai is­to­ri­nio lū­žio, kai 1990 me­tais at­kū­rus Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bę, ka­pi­ta­lis­ti­nė eko­no­mi­nė sis­te­ma kei­čia so­cia­lis­ti­nę, aki­vaiz­do­je. 

„Šį kar­tą pa­grin­di­niu fil­mo per­so­na­žu taps mies­tas, ku­ris pats pa­sa­kos apie si­tu­a­ci­jas, žmo­nes, apie tai, kaip kei­tė­si jo vei­das. Pa­lie­si­me po­li­ti­nę, eko­no­mi­nę, kul­tū­ri­nę, švie­ti­mo sfe­ras“, – bū­si­mą fil­mą pri­sta­tė jo sce­na­ri­jaus au­to­rius ir re­ži­sie­rius A.Kin­de­ris.

Pla­nuo­ja­ma, kad kla­si­ki­nio 50 mi­nu­čių for­ma­to do­ku­men­ti­nis fil­mas apims lai­ko­tar­pį nuo 1990 me­tų iki Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės 100-me­čio pa­mi­nė­ji­mo. Koks bus pa­va­di­ni­mas, pa­aiš­kės vė­liau, kol kas jį kū­rė­jai va­di­na „La­bas ry­tas, Aly­tau“ II da­lis.

„Ma­ne fil­me ypač do­mi­na is­to­ri­nis lū­žis ir ja­me vy­kę įdo­mūs da­ly­kai, pra­de­dant nau­jos eko­no­mi­kos gi­mi­mu, nau­jų po­li­ti­nių san­ty­kių at­si­ra­di­mu. Tai bu­vo la­bai svar­bus pe­ri­odas, pa­ska­ti­nęs tur­to per­da­li­ji­mą (vals­ty­bi­nio tur­to per­ėji­mą į pri­va­čias ran­kas), nau­jų įmo­nių su­kū­ri­mą, lė­męs po­ky­čius vi­so­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se.

Bu­vo per­tvar­ky­ta švie­ti­mo sis­te­ma, at­si­ra­do ne­pri­klau­so­ma spau­da, te­le­vi­zi­ja, ra­di­jas. At­si­ra­do nau­ji kul­tū­ri­niai reiš­ki­niai, gi­mė te­at­ras, lė­lių te­at­ras, Gin­ta­ro Na­su­ta­vi­čiaus ve­ži­mų te­at­ras, Dai­vos Mar­ti­ko­ny­tės jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“, dai­li­nin­ko Re­do Dir­žio ak­ci­jos. Ke­lio­mis aki­mir­ko­mis bus pri­si­min­tas ir pir­mo­jo Aly­taus mies­to me­ro Val­do Ma­ce­duls­ko pir­ma­sis po­kal­bis mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu iš ka­bi­ne­to 1993 me­tais.

Bus pa­lies­tas ir įdo­mus fe­no­me­nas – ko­mer­ci­nės aly­tiš­kių ke­lio­nės į Len­ki­ją su kon­tra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis. Pa­sa­ko­si­me ir apie spor­tą bei Aly­tų gar­si­nu­sius spor­ti­nin­kus, net gro­žio kon­kur­sai bus pri­si­min­ti.

Ži­no­ma, de­ra­mai dė­me­sio skir­si­me dra­ma­tiš­kiems pe­ri­odams – Sau­sio 13-osios įvy­kiams, so­vie­tų ka­rių ka­pų iš­kė­li­mui su au­to­ma­tais gin­kluo­tų ka­rių pa­si­ro­dy­mu bei ki­tiems įvy­kiams, pa­dė­ju­siems pa­ma­tus mū­sų šian­die­nai“, – pa­sa­ko­jo A.Kin­de­ris.

Kū­ry­bi­nę ko­man­dą kol kas su­da­ro re­ži­sie­rius ir sce­na­ris­tas A.Kin­de­ris su ope­ra­to­riu­mi Kęs­tu­čiu Kri­vu. Vė­liau pri­si­jungs kon­sul­tan­tai, dai­li­nin­kė, kom­po­zi­to­rius Jo­nas Jur­kū­nas, su ku­riuo A.Kin­de­ris dir­bo kur­da­mas anks­tes­nius fil­mus.

Jau nu­fil­muo­ta ne­ma­žai įvai­rių ob­jek­tų, apie 20 in­ter­viu, kal­bi­na­mi po­li­ti­kai, įmo­nių va­do­vai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, ei­li­niai aly­tiš­kiai. Ieš­ko­ma at­sa­ky­mo, ko­dėl vie­nas įmones pa­vy­ko iš­sau­go­ti, o ki­tos žlu­go.

„Vi­sų, ku­riuos kal­bi­na­me, pra­šo­me pa­si­svei­kin­ti su Aly­tu­mi. No­ri­si jau­ku­mo, ši­lu­mos, kad mies­tas ne­bū­tų pa­mo­tė, sve­ti­mas, juk čia pra­ėjo daug gy­ve­ni­mų, vy­ko dra­mos, mei­lės is­to­ri­jos. Do­ku­men­ti­ką no­ri­si api­pin­ti me­niš­ku­mo, po­ezi­jos sluoks­niu“, – kal­bė­jo re­ži­sie­rius A.Kin­de­ris.

Pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­suo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, fil­mo su­kū­ri­mui sky­ru­si 10 tūkst. eu­rų. Jų re­ži­sie­riaus tei­gi­mu, tu­rė­tų pa­kak­ti pa­grin­di­niams da­ly­kams – sce­na­ri­jaus ra­šy­mui, ope­ra­to­riaus dar­bui, mon­ta­žui. Trūks­ta­mą, maž­daug to­kio pa­ties dy­džio, su­mą ti­ki­ma­si su­rink­ti iš rė­mė­jų. Fil­mą žiū­ro­vai ga­lės pa­ma­ty­ti jau šių me­tų pa­bai­go­je.

* * *

Pir­ma­sis A.Kin­de­rio vai­dy­bi­nis do­ku­men­ti­nis fil­mas „La­bas ry­tas, Aly­tau!“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio pa­mi­nė­ji­mo pro­gai, pa­sa­ko­ja Aly­taus mies­to vys­ty­mo­si is­to­ri­ją nuo XIV a., kai Aly­taus var­das bu­vo pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se, iki XX a. 10 de­šimt­me­čio.

Žiū­ro­vas su Aly­taus is­to­ri­ja su­pa­žin­di­na­mas per se­ne­lio pa­sa­ko­ji­mą anū­kui, su­grį­žu­siam į Lie­tu­vą pa­si­sve­čiuo­ti iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Pa­sa­ko­ji­mas apie mies­tą ne tik su­tei­kia vai­kui ži­nių, bet ir su­ar­ti­na su se­ne­liu.

Ant­ra­sis vai­dy­bi­nis do­ku­men­ti­nis fil­mas -– „Mo­ky­to­jas. Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas“. Fil­mas pa­sa­ko­ja apie le­gen­di­nio par­ti­za­no są­sa­jas su Aly­tu­mi, kur jis tre­jus me­tus dir­bo mo­ky­to­ju, su­si­pa­ži­no su bū­si­ma žmo­na Bi­ru­te Ma­žei­kai­te, ir iš kur iš­ėjo par­ti­za­nau­ti.   

  Komentaras

  Jonas Maironis:

  "Lietuvis daug išsižadės,
  Tautos, kalbos, net pavardės,
  Bet mėgsta šiupinį jis tirštą.
  Nors būna išgamų vikrių -
  Pauostę svetimų garų,
  Tuojau savus garus užmiršta."

  Komentaras

  Juozas Macevičius atsisveikindamas su privatbiznio krušama egzistencija savo paskutinėje knygoje "Atsisveikinimas" rašė:

  "Ne dievas mirė kaip kalbėjo Nyčė,
  O nužmogėjo Žemėje žmogus,
  Nes melagingus pranašus kaip tyčia
  Toli gražu jam siuntė ne žmogus".

  "Kas man iš to, kad moku netikėti:
  Tikra žaizda yra tikra žaizda.
  Skaudu, kai net ir menas ima gyvulėti
  Ir Žemė tampa žiurkių planeta".

  "Ir apima šventas pavydas
  Sustojus prie brolių kapų -
  Gulėtum Merkinėj su žydais
  Ir niekas nebūtų svarbu,

  Tik vėjas virš kapo šlaventų -
  Anei budelių, anei aukų...
  Negerai ne laiku gyventi,
  Dar blogiau - nenumirti laiku..."

  Komentaras

  1991m Sausio 13-ąją ankstų rytą nuo Rotušės teko autobusiukais PAZ vykti su kitais alytiškiais ginti Seimo po tragiškų įvykių, tuo metu buvo užgrobtas radijas ie televizija ir įjungus autobuse esantį radio imtuvą nuolat buvo skelbiama, kad įvesta komendanto valanda, kai kurie žmonės išlipo, bet daugelis nuvykome ir visą dieną budėjome prie Seimo rūmų, matėme visą Konarskio gatvės vaizdą su išmuštais namų langais ir išsipūtusiomis be langų nuo sprogimų transporto vėliavomis,apie šį alytiškių ryžtą niekas niekur nekalba ir neprisimena.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.