Sa­vi­val­dy­bė pra­lai­mi ko­vą su van­dens mo­to­cik­li­nin­kais: Dau­gų eže­re jie jau plau­kio­ja

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Birželis 27
vandens motociklai
Praėjusį sekmadienį ir per Jonines, pirmadienį, Daugų gyventojai ežere išvydo nepageidaujamų vandens motociklų.
Šio mė­ne­sio pra­džio­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, at­si­žvelg­da­ma į dau­giau nei 800 Dau­gų ir jų apy­lin­kių gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tą krei­pi­mą­si dėl už­drau­di­mo plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais Dau­gų, ar­ba Di­džiu­lio, eže­re, krei­pė­si į aukš­čiau­sias ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jas. Šian­dien aiš­ku, kad jos vi­sos to­kį klau­si­mą įpa­rei­go­jo svars­ty­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją. O pa­gal ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos pa­si­ra­šy­tą įsa­ky­mą, van­dens mo­to­cik­lai mi­nė­ta­me eže­re ga­lė­jo plau­kio­ti nuo bir­že­lio 21-osios. Tad jie pra­ėju­sį il­gą­jį sa­vait­ga­lį Dau­gų eže­re jau sėk­min­gai plau­kio­jo.

„Plau­kio­ta grei­ta ei­ga, ar­ti kran­to“

Dau­giš­kiai su ne­ri­mu lau­kė pra­ėju­sio il­go­jo sa­vait­ga­lio, ti­kė­da­mie­si, kad Dau­gų eže­re pa­si­ro­dys van­dens mo­to­cik­lų. Juk va­do­vau­jan­tis ap­lin­kos mi­nist­ro K.Ma­žei­kos įsa­ky­mu, jie to­kią tei­sę įgi­jo bir­že­lio 21-ąją. O drau­di­mas van­dens mo­to­cik­li­nin­kams plau­kio­ti šia­me eže­re įsigaliojo prieš pen­ke­rius me­tus, kai ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu bu­vo pa­keis­tos ir pa­tvir­tin­tos nau­jos Ap­lin­ko­sau­gos są­ly­gos plau­kio­ti van­dens tel­ki­niuo­se plau­kio­ji­mo prie­mo­nė­mis.

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį ir per Jo­ni­nes, pir­ma­die­nį, Dau­gų gy­ven­to­jai iš tie­sų eže­re iš­vy­do ne­pa­gei­dau­ja­mų van­dens mo­to­cik­lų.

Pir­miau­sia dau­giš­kius pa­pik­ti­no šių prie­mo­nių įlei­di­mas į Dau­gų eže­rą pa­plū­di­my­je prie po­li­ci­jos pa­sta­to, at­seit jis pa­vers­tas ofi­cia­lia prie­plau­ka pa­gal mies­to ben­drą­jį pla­ną, o tai ne­ap­gal­vo­tas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės veiks­mas.

„Su­si­da­ro la­bai pa­vo­jin­ga si­tu­a­ci­ja, kai mo­to­cik­lai įlei­džia­mi ir plau­kio­ja be­si­mau­dant žmo­nėms. Taip pat pa­ste­bė­jo­me, kad plau­kio­ta grei­ta ei­ga, ar­ti, 15–30 met­rų, nuo kran­to, kai pa­gal ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­tas ap­lin­ko­sau­gi­nes są­ly­gas plau­kio­ti to­kioms prie­mo­nėms grei­ta ei­ga ga­li­ma tik 100 met­rų nuo kran­to. Dėl to­kių at­ve­jų bus krei­pia­ma­si į ins­ti­tu­ci­jas. Mums su­si­da­rė įspū­dis, kad mo­to­cik­li­nin­kai ar­ba ne­ži­no tai­syk­lių, ar­ba jų ne­pai­so“, – pa­sa­ko­jo van­dens mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mą Dau­gų eže­re ste­bė­ję Dau­gų mies­to gy­ven­to­jai.

Ta­čiau Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus val­dy­bos Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį nė­ra ga­vu­si nu­si­skun­di­mų dėl van­dens mo­to­cik­lų pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų Dau­gų eže­re.

Va­do­vau­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­su, at­si­žvel­giant į pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų po­bū­dį bau­dos sie­kia nuo 30 iki 600 eu­rų. 

Ren­gia­ma­si vyk­ti į Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą

Van­dens mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mas Dau­gų eže­re bu­vo at­nau­jin­tas, kaip yra sa­kiu­si Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos po­li­ti­kos gru­pės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lau­ra Stumb­rie­nė, įver­ti­nus pra­ėju­sią va­sa­rą Lie­tu­vos van­dens mo­to­cik­lų spor­to fe­de­ra­ci­jos teik­tą ke­lias­de­šimt van­dens tel­ki­nių są­ra­šą ir ki­tų su­in­te­re­suo­tų as­me­nų pa­siū­ly­mus.

Dau­giš­kiai to­kiam mi­nis­te­ri­jos žings­niui ne­pri­ta­rė ge­gu­žės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je su mi­nė­tos fe­de­ra­ci­jos at­sto­vais. Tuoj po šio su­si­ti­ki­mo sa­vi­val­dy­bė ap­lin­kos mi­nist­rui iš­siun­tė raš­tą, pra­šy­da­ma ne­leis­ti van­dens mo­to­cik­lams plau­kio­ti Dau­gų eže­re.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę gau­tą at­sa­ky­mą iš mi­nis­te­ri­jos me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė pa­va­di­no nu­ga­ros at­su­ki­mu dau­giš­kiams: „Pa­ra­šė, kad krei­pė­si į Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tą, jog su­stip­rin­tų kon­tro­lę. Siū­lo pa­si­tvir­tin­ti Sau­gaus el­ge­sio pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių van­de­ny­je ir ant pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių le­do tai­syk­les. Tai apie sau­gų el­ge­sį, ta­čiau mes ne­ga­li­me už­draus­ti plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lams, nes tai ga­li pa­da­ry­ti tik ap­lin­kos mi­nist­ras.“

Bir­že­lio pra­džio­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, at­si­žvelg­da­ma į 866 Dau­gų ir jų apy­lin­kių gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tą krei­pi­mą­si į sa­vi­val­dy­bę dėl šių mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mo už­drau­di­mo Dau­gų eže­re, nu­spren­dė šiuo klau­si­mu kreip­tis į Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ją, Vy­riau­sy­bę, Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, dar kar­tą į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją.

Gyventojai baiminasi vandens motociklų keliamo triukšmo, plaukiojimo per arti Daugų miesto bei pakrančių, ypač maudyklų, didelio jų greičio, plaukiojimo ir saugos taisyklių nepaisymo.

D.Ki­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, vi­sos minėtos ins­ti­tu­ci­jos pra­ne­šė, kad klau­si­mą įpa­rei­go­ta svars­ty­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja: „Da­bar de­ri­na­mės su­si­ti­ki­mą su Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tu. Kar­tu su mu­mis vyk­tų ir krei­pi­mą­si pa­si­ra­šiu­sių dau­giš­kių at­sto­vai.“

Mi­nis­te­ri­ja užva­kar par­ne­šė, kad Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės krei­pi­ma­sis ir mi­nė­tų ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų per­siųs­ti raš­tai dar nag­ri­nė­ja­mi. 

  Komentaras

  Daugų gyventojai mano, kad ežeras jų nuosavybė ir jie nurodo kas galima, o kas ne. Yra įstatymai, kurie galioja visoje Lietuvoje ir Daugai neišimtis. Lietuviškas žmonių požiūris viską uždrausti, suvaržyti..., todėl jaunimas ir bėga į užsienį. Viską uždrauskim, jaunus žmones išsiųskim svetur ir sėdėkim seni lepšiai bambekliai... Ar tada būsim laimingi?

  Komentaras

  Ne reikia kiršinti ir didinti erzinimosi. Kad savivaldybė pralaimėjo. Nes pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 1 p., - būtent meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Kur dalis bendruomenės prieš, o kita - kur patys plaukioja už. Nes pagal LR Vietos sav. įst. 4 str., 8) - savivaldos principai užtikrinti dėl savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kad nebūt pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisės. Būt išlaikyta atskirų gyventojų interesų derinimo principai. - Todėl prieš n mėnesių gavus savivaldybei iš ministerijos raštą, ten buvo prašymas pateikt gyventojų nuomones. Kur jau tada savivaldybė turėjo atsiklaust gyventojų ir kitų grupių. Ir reikalui esant bandyt rast kompromisus. Kad ir nusistatant ežere zonas, kur vieni kitų interesus užtikrintų. Jei to tada nebuvo, reiškia tas pats kas sutinka. kaip ir dabar vietoj to, kad civilizuotai bandytų spręst nusistatyt zonas ir taisykles, juolab policijos su kateriais ežere yra kam kontroliuot - o čia atvirai bando ignoruot kitų interesus...? Čia net ne demokratiška. O tokia gan ciniška elgsena primetinėt savo valią... ir savivaldybės veikla kuriamoji ir kompromisų ieškojimo, o ne didint erzinimus ir skundinėjimus.. Dar po Vilnių blaškysis, kad vietoj nesugeba išsispręst. Tai kam tokia valdžia reikalinga? Ar už tai jiems dideli atlyginimai mokami iš mokesčių mokėtojų lėšų? juolab ir jei tas su meru siejamas gyvenamas namas prie ežero, jei dešimtmečiais stato ir negyvena jei..? Tai nei pats, nei kitiems...? Tik draust... Ar ne būt partizanų kraštas? Turi su kuo nors ir kažkaip kariaut? Kitaip savimi nesijaučia...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.