De­vy­ni Aly­taus mies­to ir ra­jo­no ta­ry­bų na­riai – tarp tur­tin­giau­sių­jų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2019 Birželis 21
nuotrauka
Šią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų tur­to de­kla­ra­ci­jų iš­ra­šus už pra­ėju­sius me­tus. Taip pat pa­skelb­tas ir 200 di­džiau­sią tur­tą bei pi­ni­gi­nes lė­šas de­kla­ra­vu­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­šas, į ku­rį pa­te­ko de­vy­ni Aly­taus mies­to ir ra­jo­no ta­ry­bų na­riai.

Tarp tur­tin­giau­sių­jų – Aly­taus ra­jo­no me­ras

Tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių pa­gal de­kla­ruo­ja­mą tur­tą ir pi­ni­gi­nes lė­šas už pra­ėju­sius me­tus aukš­čiau­sio­je – 27-oje vie­to­je– yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Iš pas­ta­ro­sios aso­cia­ci­jos jis dėl ne­su­ta­ri­mų su va­do­vy­be jau pa­si­trau­kęs, kaip ir jo ko­le­ga Va­lius Mi­ce­vi­čius, taip pat pa­te­kęs į 200 tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­šą.

S.Le­o­na­vi­čiaus de­kla­ruo­tas tur­tas ir pi­ni­gi­nės lė­šos už pra­ėju­sius me­tus sie­kia dau­giau nei 1 mln. 500 tūkst. eu­rų.

Mi­nė­ta­me są­ra­še 51-oje vie­to­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, aso­cia­ci­jos „Už Aly­tų“ ly­de­ris To­mas Pa­čė­sas su be­veik 950 tūkst. eu­rų de­kla­ruo­tu tur­tu ir pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis.

65-oje vie­to­je V.Mi­ce­vi­čius, nu­ro­dęs per­nai val­dęs be­veik 750 tūkst. eu­rų de­kla­ruo­ti­no tur­to ir pi­ni­gi­nių lė­šų.

Tarp tur­tin­giau­sių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių 85-oje vie­to­je at­si­dū­rė Aly­taus ra­jo­no me­ras, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ra­jo­ne ly­de­ris Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Jis už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vo tu­rin­tis be­veik 590 tūkst. eu­rų ver­tės tur­to ir pi­ni­gi­nių lė­šų.

Aly­taus mies­to me­rui dar to­li iki tur­tin­giau­sių­jų

 135-oje vie­to­je – Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Jos de­kla­ruo­tas tur­tas ir pi­ni­gi­nės lė­šos su­da­ro 374 tūkst. eu­rų.

Į 140 vie­tą pa­te­ko Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Au­ri­mas Trun­cė, iš­rink­tas pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą, su dau­giau nei 360 tūkst. eu­rų de­kla­ruo­tu tur­tu ir pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis.

Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, de­kla­ra­vu­si dau­giau nei 320 tūkst. eu­rų ver­tės tur­to ir pi­ni­gi­nių lė­šų, tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių yra 165-oje vie­to­je. Ki­ta Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vė Va­lė Gi­bie­nė su be­veik 300 tūkst. eu­rų de­kla­ruo­tu tur­tu ir pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis už­ima 186 vie­tą.

Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vas Vy­das Ba­ra­vy­kas su be­veik 290 tūkst. eu­rų tur­tu ir pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis – 193-io­je vie­to­je.

Aly­taus mies­to me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ne­ri­jus Ce­siu­lis de­kla­ra­vo per­nai val­dęs be­veik 147 tūkst. eu­rų de­kla­ruo­ti­no tur­to ir pi­ni­gi­nių lė­šų. Iki pa­te­ki­mo į 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­šą jam dar to­li. Šia­me są­ra­še pats tur­tin­giau­sias yra sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, de­kla­ra­vęs be­veik 18 mln. eu­rų tur­to ir pi­ni­gi­nių lė­šų, o 200-oje vie­to­je – ta­ry­bos na­rys su dau­giau nei 280 tūkst. eu­rų de­kla­ruo­tu tur­tu ir pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis.  

Šiuo me­tu 60-yje ša­lies sa­vi­val­dy­bių dir­ba 1 tūkst. 502 jų ta­ry­bų na­riai kar­tu su tie­sio­giai iš­rink­tais me­rais.

Aly­taus mies­to ta­ry­ba tu­ri 27, Aly­taus ra­jo­no ta­ry­ba – 25 man­da­tus.

  Komentaras

  Bet Alytuj per savivaldą ir apgaulingas vaizdelis. Nes būtent mero- tarybos narių lygiuose turi pagal kompetencijas sugebėt teikt sėkmingo vystymo strategijas. Ką dalis savivaldybių pasiekė ir didėja gyventojų regionuose. Tada aišku rimti mero ir tarybos narių postuose. Gerbia save ir bendruomenes. O štai Alytaus miesto taryboje iš būsimo tarybos posėdžio su strategijom dar silpniau nei prieš... Ypač konkrečiai iš pačio mero ir tarybos narių narių siūlymų nesigirdi. O kiek yra, tai valdininkams min. savo perteklines darbo vietas imituot kur iš esmės nesprendžia miesto problemų. Ir tarybos narių išmokų sau didinimas. Kad per kelis mėnesius per tarybą nesugeba komitetų ir komisijų pasitvirtint. Na suprantama pagal viešą VRK informaciją rinkimams nemažai savų lėšų aukojo kandidatavę merais ir tarybos nariais. Skuba atsiimt. taip sakant kaip ubagėliai.. Bet kaip su n milijonų turtais taryboje su anais dėl paskutinių centukų taip sakant oficialūs milijonieriai ir kur iš išorės lyg nieko netrūksta - tai kam tokie apsijuokinėja? Vysto verslus kur supranta ir nelįsk, kur supratimo nėra... Bet čia lenda, velia...

  Komentaras

  Kodėl kitų sėkmingai besivystančių šalies savivaldybių pavyzdžiu Alytaus miesto ir rajono tarybos pagal LR Vietos sav. įst. 16 str., 2., 40) - tarybos išimtinė kompetencija savivaldybių strateginių plėtros ir veiklos planų.... Kodėl tarybos nekelia tikslo Alytaus savivaldybėms ir jų institucijoms kol eina ES parama, jos dėka per projektus stengtis užsidirbt patys ir savivaldybėms? kodėl net pasiūlius, nepalaiko tokių iniciatyvų? O tik žiūri kaip lengviausiu keliu išgyvent biudžeto ateities sąskaita? Apsunkinant po jų regionų ateitis?

  Komentaras

  Gyvenime atgal sugrįžta. Alytaus miesto mero-tarybos lygy trūksta tikrų lyderių. Kurie nebijotų viešint rimtas problemas ir jų sprendimus siūlyt. kaip prabilt apie švietimo pertvarkas kur gavę audito išvadas mero-tarybos lygį nedrįsta prabilt. Dėl Jazminų turgavietės ir picerijos problemų... Dėl savivaldybės realios finansinės būklės įvertinimo ir siekiamų vystymo gairių per savivaldą. Reiškia jei mero pozicijoj esantis nedrįsta, gali bent kuris tarybos narys eit į priekį. Tad pav. anoje kadencijoje ypač aktyvus buvęs tarybos narys gerb. d. S.L. kodėl dabar neprabyla šiom temom? Juolab jei misiją stabdyt vykdo, tai gali pats į priekį eit. Vėl anoje kadencijoje per vicemerų interpeliacijas gazavę ko šioje kadencijoje gazo nesimato?

  Komentaras

  Mero -tarybos narių veiklą pagrinde vertinama pagal LR Konst. 46 str... Valstybės reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. Vėl valdžia dirba žmonėms. Ypač per mero ir tarybos kompetencijas. Jei savivaldybėj daugėja gyventojų kas dalyje vyksta reiškia gerėja sąlygos išgyvent žmonėms -reiškia normaliai valdžios dirba. Jei kitaip - trūksta atsakomybės. Už tai jei turtingiausias tarybos narys atseit neima tarybos nario išmokų, jo pasiūlymų taryboje vertė... jei eilinį alytiškių už asmens įžeidimą per teismus ir anstolius vaikos, taip ir toliau ..turtėt. Nes tokiems regis teismuose negalioja LR Konst. str.. Kad teismais ir įstatymas gina ir eilinių alytiškių bei jų šeimos garbes. Kad gali taikyt kaip politiku reklamuojantis už asmens įžeidimą. Nors įstatymas sako, kad turi Konstitucinis teismas aiškint kaip politikui, ar asmeniui taikyt.. Reiškia po misija sustabdyt neaišku - ar čia kaip su negerais norais stando, ar ..kas už to stovi? Tik Alytuj gali parašyt, kad dėl nesutarimų šalina iš tarybos frakcijos ir judėjimų.. Dar pasiūlo lyderis ir mandatus padėt kaip per ..atėjusiems.. Ko Alytaus valdyme iki šiol nebuvo. Trumpiau Alytuj pono ir baudžiaunininko vertinimai, dar iš tos epochos nepakyla. Jiems reikalavimai vieni, kitiems -kiti. Kur aniems viskas galima, kitiems visur draudžiantys įstatymai. Trumpiau turi pinigų, ką nori...Įdomu kaip prie naujo prezidento tęsis..?

  Komentaras

  Gerb. ex buvusiam Gen. komisarui komisarui ( Alytaus Kataniui ) Vytautaui Grigaravičiui ir jo sūnui Egidijui. Užslėpta latentinė korupcija Alytuje - Matažinsko gauja - Raveikinas, Nida, ACIB Albinas - veikia / siaučia kaip grupė iš anksto susitarusių asmenų ne epizodiškai, o nuolat - per šių asmenų grupuotę tvarkomi arba stabdomi daugiausia su žemių grąžinimu, statybomis susijusių klausimų. Prašome Grigaravičių familijos prevenciškai kreiptis į STT dėl šios grupuotės veikų žemių grąžinimo ir statybos sektoriuose ( veikimo arba specialaus vilkinimo ).

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.