Nr. 67 (13590)

2021-06-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 67 (13590) skaitykite:

  • Spor­to mo­kyk­la per­tvar­ky­to­jų aki­ra­ty­je: kur no­ri­ma per­kel­ti čia vyk­do­mas veik­las ir kas jos ga­li lauk­ti
  • Aly­tus sa­vo gim­ta­die­nį šven­tė jau 30-de­šimt kar­tų, o ko­kia bu­vo pir­mo­ji Mies­to die­na?
  • Bir­že­lio 17-ąją Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tras dirbs nuo 8 iki 20 va­lan­dos
  • Du­bel­ta­vos Juo­zo iš­pa­žin­tys
  • Iš es­mės trem­ti­niai ne­tu­rė­jo jo­kių tei­sių. Jų nie­kas ne­gy­nė
  • 80 me­tų – su trem­ties gė­la šir­dy­se ir at­min­ty­je
  • Ta­vo gy­ve­ni­mas vi­sa­da yra tar­si tie­sio­gi­nė tran­slia­ci­ja – būk ja­me tik­ras
  • Mu­zi­ka ir ge­ru­mas, kaip ir iš­min­tis, yra ver­ty­bė, jei­gu ja da­li­jie­si su ki­tais
  • Tarp­tau­ti­nis lau­ko šo­kio spek­tak­lis „AT­SPIN­DŽIAI” – do­va­na Aly­taus mies­to gim­ta­die­niui
Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je – šven­tė. Baig­tas pir­ma­sis pro­gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­no re­konst­ruk­ci­jos eta­pas. Kaip bu­vo pa­brėž­ta jo sim­bo­li­nio ati­da­ry­mo me­tu,...
Taip jau yra, kad žmo­nės, gi­mę tą pa­čią die­ną, pa­jun­ta ypa­tin­gą ben­drys­tę. Juo­lab jei ta die­na bir­že­lio 15-oji – šią die­ną mi­ni­mas ir Aly­taus gim­ta­die­nis, kai mies­tui 1581...
Va­kar, bir­že­lio 14-oji, Ge­du­lo ir vil­ties die­na iš­skir­ti­nė. Pra­ėjo 80 me­tų nuo So­vie­tų Są­jun­gos pra­dė­tų ma­si­nių gy­ven­to­jų trė­mi­mų į Si­bi­rą. Aly­taus mies­to so­de prie...
Pripažinkime, kad vidutiniam verslininkui marketingas reiškia reklamą.
Priėmėte sprendimą numesti svorio! Tai reiškia, kad įsijungia sąmoningumas. Tai svarbu motyvacijai, svorio metimui ir sveikatai. Būtina būti sveikam ir aktyviam! Mūsų kūnai skirti judėti, o ne sėdėti....
Namo sugrįžę emigrantai turi galimybę susigrąžinti užsienyje sumokėtus mokesčius arba jų permokas, tačiau tai daro tik nedidelė dalis sugrįžusių. Viena iš pagrindinių priežasčių yra baimė, kylanti dėl...
Per karantiną Lietuvoje buvo uždaryta daug paslaugas teikiančių verslų: nuo restoranų ir kavinių iki įvairių pramogų vietų.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.