At­nau­jin­tas spor­to aikš­ty­nas „pa­šven­tin­tas” olim­pie­čio ta­ry­bos na­rio me­ti­mu ir me­ro įvar­čiu (2)

Saulė Pinkevičienė
Nerijus Cesiulis
Mero Nerijaus Cesiulio įvartis – pirmas naujoje mini futbolo aikštelėje prie Dainavos progimnazijos. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je – šven­tė. Baig­tas pir­ma­sis pro­gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­no re­konst­ruk­ci­jos eta­pas. Kaip bu­vo pa­brėž­ta jo sim­bo­li­nio ati­da­ry­mo me­tu, aikš­ty­nu nau­do­tis ga­lės ne tik mo­ki­niai, bet ir Aly­taus ben­druo­me­nė.

Re­konst­ruk­ci­jos pir­mo­jo eta­po me­tu įreng­ta mi­ni fut­bo­lo aikš­te­lė, bė­gi­mo ta­kas su šuo­lia­duo­be, lau­ko tre­ni­ruok­liai, krep­ši­nio aikš­te­lė. Vi­sas šias erd­ves ap­žiū­rė­jo mies­to va­do­vai, o mo­kyk­la pa­ren­gė spor­tiš­kus jų pri­sta­ty­mus.

Ben­dru dar­bu ir spor­to aikš­ty­no ati­da­ry­mu džiau­gė­si me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, lin­kė­jo, kad ja­me bū­tų at­ras­ti ta­len­tai ir aug­tų nau­ji čem­pio­nai, čia spor­tuo­ti pra­dė­jęs jau­ni­mas at­ei­ty­je gar­sin­tų tiek Aly­tų, tiek vi­są Lie­tu­vą.

„Vi­sa­da yra ma­lo­niau ką nors ati­da­ry­ti nei už­da­ry­ti, o šio­je mo­kyk­lo­je vi­sai ne­se­niai ati­da­rė­me gam­tos la­bo­ra­to­ri­ją, da­bar – spor­to aikš­ty­ną. La­bai džiau­giuo­si, kad čia spor­tuos ne tik pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai, aikš­ty­nas bus at­vi­ras ir mies­te­lė­nams“, – sa­kė me­ras. Mi­ni fut­bo­lo aikš­te­lę jis ati­da­rė ne tik per­kirp­da­mas įkur­tu­vių juos­te­lę, bet ir įmuš­da­mas pir­mą­jį įvar­tį.

Sve­čius ir ben­druo­me­nę svei­ki­no ir mo­kyk­los di­rek­to­rė Edi­ta Ma­tu­le­vi­čie­nė: „Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos be­ndruo­me­nės sva­jo­nė įreng­ti pui­kų spor­to aikš­ty­ną gi­mė prieš še­še­rius me­tus. No­rė­jo­me įreng­ti dau­gy­bę aikš­te­lių, ku­rio­mis ga­lė­tų džiaug­tis ne tik gim­na­zi­jos mo­ki­niai, bet ir vi­so mies­to ben­druo­me­nė. Esa­me la­bai dė­kin­gi vi­siems, ku­rie pa­lai­kė šią idė­ją.“

Di­rek­to­rė dė­ko­jo mies­to va­do­vams, kad lei­do sva­jo­nei tap­ti re­a­ly­be, pro­jek­tuo­to­jams, ku­rie tą sva­jo­nę „su­dė­jo“ į brė­ži­nius, sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus dar­buo­to­jams, at­sa­kin­giems už pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Taip pat – mo­kyk­los ben­druo­me­nei už pa­lai­ky­mą, ti­kė­ji­mą.

Šven­tės sve­čiai iš­ban­dė nau­ją aikš­ty­ną: krep­ši­nio aikš­te­lė­je prie bau­dų me­ti­mo li­ni­jos su­si­run­gė olim­pi­nės bron­zos sa­vi­nin­kas, o šiuo me­tu ta­ry­bos na­rys To­mas Pa­čė­sas ir me­ras N.Ce­siu­lis. Me­ras taip pat da­vė ir bė­gi­mo nau­juo­ju ta­ke­liu star­tą, ku­ris ir­gi pa­žen­kli­no re­konst­ruk­ci­jos ant­ro­jo eta­po pra­džią. Ža­da­ma įreng­ti dar dau­giau įvai­rių spor­to aikš­te­lių, o kol kas ne ma­žiau svar­bu ir iš­sau­go­ti, ką tu­ri­me – ben­druo­me­nė kvie­čia­ma at­sa­kin­gai nau­do­ti šį tur­tą.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://www.ekffo150.com/theking
  https://www.ekffo150.com/merit
  https://www.ekffo150.com/yes
  https://www.ekffo150.com/first
  https://www.ekffo150.com/sands
  https://www.ekffo150.com/joy
  https://www.ekffo150.com/royal
  https://www.ekffo150.com/starclub
  https://www.ekffo150.com/asian
  https://www.ekffo150.com/superman
  https://www.ekffo150.com/gatsby
  https://www.ekffo150.com/33
  https://www.ekffo150.com/oncasino
  https://www.ekffo150.com

  https://www.ajp4949.com/theking
  https://www.ajp4949.com/merit
  https://www.ajp4949.com/sands
  https://www.ajp4949.com/first
  https://www.ajp4949.com/33casino
  https://www.ajp4949.com/worldcasino
  https://www.ajp4949.com/korea
  https://www.ajp4949.com/

  https://www.bgj4949.com/
  https://www.bgj4949.com/sands
  https://www.bgj4949.com/theking
  https://www.bgj4949.com/first
  https://www.bgj4949.com/yes
  https://www.bgj4949.com/33
  https://www.bgj4949.com/world
  https://www.bgj4949.com/super
  https://www.bgj4949.com/korea
  https://www.bgj4949.com/gatsby

  https://www.dnfl4949.com/
  https://www.dnfl4949.com/first
  https://www.dnfl4949.com/merit
  https://www.dnfl4949.com/theking
  https://www.dnfl4949.com/sands
  https://www.dnfl4949.com/yescasino
  https://www.dnfl4949.com/gatsby
  https://www.dnfl4949.com/corea
  https://www.dnfl4949.com/33casino
  https://www.dnfl4949.com/f1casino

  https://www.skfl4949.com/
  https://www.skfl4949.com/firstcasino
  https://www.skfl4949.com/meritcasino
  https://www.skfl4949.com/sandscasino
  https://www.skfl4949.com/thekingcasino
  https://www.skfl4949.com/yescasino
  https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.