Nr. 47 (13717)

2022-04-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 47 (13717) skaitykite:

 • Le­gen­di­nės mo­te­rų mei­lės is­to­ri­jos: Ja­po­ni­jos kar­žy­gė To­moe ir Eg­lė žal­čių ka­ra­lie­nė
 • Pro­jek­to „Lai­min­gi mo­ki­niai – lai­min­ga ša­lis” dar­bo vai­siai Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je
 • Istorijos gijas vyniojanti nuotrauka
 • Aly­taus mies­to te­at­ro vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė ga­li­mai pa­si­sa­vi­no be­veik 60 tūkst. eu­rų: bau­džia­mo­ji by­la per­duo­ta teis­mui, jai pa­reikš­tas ci­vi­li­nis ieš­ki­nys
 • Dėl pa­spir­tu­kų „ne­le­ga­lų” nuo­mos – sa­vi­val­dy­bės įspė­ji­mas
 • Sa­vų na­mų kie­me žu­vo vy­ras
 • Aly­taus ra­jo­ne miš­rias bei mais­to at­lie­kas su­rinks ir iš­veš nau­ja įmo­nė
 • Lie­tu­vo­je aps­tu ne­iš­nau­do­tų ga­li­my­bių ap­si­rū­pi­nant bio­ku­ru
 • Pa­si­kei­tė prie­mies­ti­nių au­to­bu­sų gra­fi­kai
 • Svar­biau­sias žmo­gus yra tas, su ku­riuo tu kal­bi da­bar
 • Mai­šas džin­sų ki­taip – autoriniai ran­ko­mis iš­ta­py­ti žais­lai
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je vei­kian­čios frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pa­grin­du ne­se­niai to­kiu pat pa­va­di­ni­mu už­re­gist­ruo­ta aso­cia­ci­ja, ku­riai kaip...
Daugiau kaip keturiasdešimt darbų, dvylika kūrėjų ir gausus būrys geros valios žmonių, kurių dėka dviem Alytuje apsistojusioms ukrainiečių šeimoms paremti jau surinkta apie tūkstantis eurų. Tokie...
Svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų įmo­nių gru­pės „Af­fi­dea Lie­tu­va“, ku­riai pri­klau­so ir „En­de­mik“ me­di­ci­nos cen­trų tin­klas, in­ves­ta­vo 0,5 mln. eu­rų į vie­ną iš sa­vo kli­ni­kų...
Balandžio 21-ąją vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pranešta apie įsikūrusią naują Demokratų frakciją „Vardan Lietuvos“, kuri dirbs opozicijoje. Joje – šeši tarybos nariai, kurie...
Miesto savivaldybė ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras pakvietė į renginį „Ekologija sujungia“, vykusį „TikoTiks“ centre. Jo metu apdovanoti Žemės dienai skirto konkurso nugalėtojai, kuriantys...
Šių mokslo metų pradžioje, rugsėjo 1-ąją dieną, politinių partijų vadovai Seime pasirašė nacionalinį švietimo susitarimą, numatantį švietimo politikos tikslus iki 2030 metų. Visgi panašu, kad...
Ba­lan­džio 21-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2022–2026 me­tų ben­drą­jį pla­ną. Jis pa­tvir­tin­tas,...
Ba­lan­džio 22-ąją vy­ko De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus mies­to sky­riaus stei­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas. Sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Toks aly­tiš­kės, 16 kar­tų ap­lan­kiu­sios Die­vo ma­lo­nė­mis iš­gar­sė­ju­sią Lur­do šven­to­vę, pa­ta­ri­mas pir­mą kar­tą be­si­krau­nan­tiems pi­lig­ri­mi­nes kup­ri­nes
Iki šiol vis dar didžiausios COVID-19 gydymo įstaigos – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. Albinas Naudžiūnas, sveikindamas įstaigos darbuotojus su šį...
Netikėtai prasidėjęs karas Ukrainoje sujaukė ne tik žmonių, bet ir jų globotų gyvūnų likimus. Tas beprasmis karas kupinas žiaurumų, negailestingos beprotybės, tačiau pastebime ir humaniškumo raiškos....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.