Kaip bus per­tvar­ko­mos Aly­taus ra­jo­no mo­kyk­los? (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
mokiniai
Zitos Stankevičienės nuotr.
Ba­lan­džio 21-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2022–2026 me­tų ben­drą­jį pla­ną. Jis pa­tvir­tin­tas, at­si­žvel­giant į per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je pa­keis­tą Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, ku­riuo reg­la­men­tuo­tos mo­kyk­lų tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lės. O jo­se nu­ma­ty­ta, kaip ga­li bū­ti jun­gia­mos kla­sės, koks mo­ki­nių skai­čius tu­ri bū­ti kla­sė­se, no­rint gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš vals­ty­bės biu­dže­to. Aly­taus ra­jo­ne yra še­šios gim­na­zi­jos ir vie­na spe­cia­lio­ji mo­kyk­la. Per­tvar­ka mi­nė­tu lai­ko­tar­piu gal­būt ma­žiau­siai pa­lies Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ją. Koks ki­tų ug­dy­mo įstai­gų li­ki­mas?

Pir­miau­sia bus per­tvar­ko­mas But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios sky­rius

Va­do­vau­jan­tis pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je pa­keis­tu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, ku­riuo reg­la­men­tuo­tos mo­kyk­lų tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lės, at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais ga­li bū­ti jun­gia­mos dvi pra­di­nio ug­dy­mo kla­sės ir re­ko­men­duo­ja­ma jung­ti gre­ti­mas kla­ses.

Vyk­dant pa­grin­di­nį ug­dy­mą ne­lei­džia­ma steig­ti jung­ti­nių kla­sių. 1–10 šio ug­dy­mo kla­sėms ir I–II gim­na­zi­jos kla­sėms, ku­rio­se mo­ki­nių bus ma­žiau nei 8, ne­bus ski­ria­mas vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mas ar­ba tiks­liau – mo­ki­nio krep­še­lio lė­šos.

Pra­di­nio, pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas vyk­dan­čios mo­kyk­los, ku­rio­se bus 60 ir ma­žiau mo­ki­nių, tu­ri bū­ti re­or­ga­ni­zuo­tos ar­ba lik­vi­duo­tos. Nuo 2024-ųjų toks pat rei­ka­la­vi­mas tai­ko­mas ir spe­cia­lio­sioms mo­kyk­loms.

Vyk­dant vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas nuo at­ei­nan­čių moks­lo me­tų re­ko­men­duo­ja­ma, o nuo 2024–2025 moks­lo me­tų pri­va­lo­ma mo­ky­ti ne ma­žiau kaip 21 mo­ki­nį. Taip pat re­ko­men­duo­ja­ma for­muo­ti ne ma­žiau kaip dvi tre­či­ą­sias gim­na­zi­jos kla­ses, ku­rio­se iš vi­so bū­tų ne ma­žiau kaip 31 mo­ki­nys. Nuo 2026–2027 moks­lo me­tų pri­va­lo­ma tu­rė­ti ne ma­žiau kaip 31 mo­ki­nį ar­ba dvi šias gim­na­zi­jos kla­ses mo­kyk­lo­je.

At­si­žvel­giant į to­kius rei­ka­la­vi­mus ba­lan­džio 21-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2022–2026 me­tų ben­drą­jį pla­ną.

Pir­miau­sia ši per­tvar­ka pa­lies But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių. Nuo at­ei­nan­čių moks­lo me­tų tai bus tik pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius.

Nuo 2024-ųjų va­sa­ros pa­bai­gos ne­be­liks Sim­no spe­cia­lio­sios mo­kyk­los. Ji bus pri­jung­ta prie Sim­no gim­na­zi­jos ir čia at­si­ras spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­rius.

 

Pi­va­šiū­nių ir Kro­kia­lau­kio gim­na­zi­jos ga­li tap­ti pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis

Nuo 2025-ųjų va­sa­ros, ver­ti­nant da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją dėl mo­ki­nių skai­čiaus, Pi­va­šiū­nų ir Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­jos ga­li tap­ti pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis. Šių gim­na­zi­jų per­tvar­ka pri­klau­sys nuo mo­ki­nių skai­čiaus, gal­būt at­si­ra­sian­čių tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų, tad jų li­ki­mas dar ga­li bū­ti spren­džia­mas, at­si­žvel­giant į pa­si­kei­tu­sią si­tu­a­ci­ją.

Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jo­je, vie­nin­te­lė­je iš Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čių še­šių gim­na­zi­jų, kol kas ne­nu­ma­ty­ta jo­kių struk­tū­ri­nių po­ky­čių.

Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je mo­kyk­lų per­tvar­kos pla­ną pri­sta­čiu­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, vyk­dan­ti šio sky­riaus ve­dė­jo funk­ci­jas Eve­li­na Žu­kaus­kie­nė sa­kė, kad pa­si­kei­tus ap­lin­ky­bėms pla­nas ga­li bū­ti ko­re­guo­ja­mas, nu­ma­ty­ti struk­tū­ri­niai po­ky­čiai at­šau­kia­mi, at­si­žvel­giant į tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus ir ver­ti­nant mo­ki­nių skai­čių mo­kyk­lo­se.

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja mo­kyk­lų per­tvar­ką sie­ja su no­ri­mo­mis su­kur­ti ge­riau­sio­mis są­ly­go­mis vi­siems mo­ki­niams ko­ky­biš­kai mo­ky­tis, mo­ky­to­jams – dirb­ti nor­ma­liais krū­viais ir gau­ti adek­va­čius at­ly­gi­ni­mus. No­ri­ma su­ma­žin­ti mo­ky­mo­si ko­ky­bės skir­tu­mus tarp mo­kyk­lų, už­tik­rin­ti mo­ki­niams da­ly­kų ir bū­re­lių pa­si­rin­ki­mą.

 

Ste­bi­ma mo­ki­nių skai­čiaus di­dė­ji­mo ten­den­ci­ja

Mo­kyk­lų tin­klo po­ky­čiai tie­sio­giai su­si­ję su mo­ki­nių skai­čiu­mi. Pas­ta­ruo­ju me­tu Alytaus ra­jo­ne ste­bi­ma mo­ki­nių skai­čiaus di­dė­ji­mo ten­den­ci­ja.

2020-ai­siais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­kė­si 1 tūkst. 700 vai­kų, o šiais moks­lo me­tais – 1 tūkst. 735. Tai sie­ja­ma ne tik su šiek tiek pa­di­dė­ju­siu gims­ta­mu­mu, bet ir di­des­niu jau­nų šei­mų, įsi­ku­rian­čių kai­muo­se, ypač esan­čiuo­se ne­to­li Aly­taus, skai­čiu­mi.

Iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus ug­dy­ti­nių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pa­dau­gė­jo 98-iais ir da­bar jų tu­ri­ma 276.

Šiais moks­lo me­tais Aly­taus mies­to mo­kyk­las lan­ko 1 tūkst. 511 vai­kų iš Aly­taus ra­jo­no. Anks­tes­niais moks­lo me­tais mo­ki­nių iš Aly­taus ra­jo­no Dzū­ki­jos sos­ti­nės mo­kyk­lo­se bū­da­vo 1 tūkst. 200, 1 tūkst. 400.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tei­gi­mu, mo­ki­nių iš ra­jo­no mies­to mo­kyk­lo­se dau­gė­ja dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių – ne­ma­žai aly­tiš­kių pa­si­sta­to gy­ve­na­muo­sius na­mus prie­mies­ty­je ar ap­si­gy­ve­na so­di­nin­kų ben­dri­jų te­ri­to­ri­jo­se ir vai­kams mo­kyk­las pa­ren­ka mies­te.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.