„Af­fi­dea Lie­tu­va” in­ves­ti­ci­jos Aly­tu­je – dau­giau pa­slau­gų mo­der­nes­nė­je kli­ni­ko­je (1)

Klinikoje teikiamos šeimos gydytojų konsultacijos, skirtingų sričių gydytojų specialistų konsultacijos, diagnostikos paslaugos, atliekami skiepai, kraujo tyrimai ir kitos tyrimų programos.
Klinikoje teikiamos šeimos gydytojų konsultacijos, skirtingų sričių gydytojų specialistų konsultacijos, diagnostikos paslaugos, atliekami skiepai, kraujo tyrimai ir kitos tyrimų programos.
Svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų įmo­nių gru­pės „Af­fi­dea Lie­tu­va“, ku­riai pri­klau­so ir „En­de­mik“ me­di­ci­nos cen­trų tin­klas, in­ves­ta­vo 0,5 mln. eu­rų į vie­ną iš sa­vo kli­ni­kų Aly­tu­je – „Af­fi­dea“ kli­ni­ką. Skir­to­mis lė­šo­mis at­nau­jin­tos bu­vu­sios „Me­dea“ kli­ni­kos pa­tal­pos, pri­trauk­tas pla­tes­nis gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ra­tas, o svar­biau­sia – įsi­gy­ta nau­ja, mo­der­ni diag­nos­ti­nė įran­ga, lei­džian­ti už­tik­rin­ti aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­fe­sio­na­lias me­di­ci­nos pa­slau­gas Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jams. Mo­der­ni kli­ni­ka aly­tiš­kiams at­vė­rė pa­to­ges­nę pri­ei­gą prie pa­žan­giau­sių pa­slau­gų, ko­kias „Af­fi­dea“ gru­pė tei­kia vi­so­je Eu­ro­po­je.

Mo­der­ni įran­ga ir dė­me­sys pa­cien­tui

„Mū­sų tiks­las – dirb­ti pro­fe­sio­na­liai, at­sa­kin­gai ir nuo­šir­džiai, su­ku­riant jau­kią ap­lin­ką, kad kiek­vie­nam pa­cien­tui bū­tų su­tei­kia­ma rei­kia­ma me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba aukš­čiau­siu pro­fe­sio­na­liu lyg­me­niu. In­ves­ti­ci­jos Aly­taus re­gio­ne gy­ven­to­jams pa­rū­pi­na ne tik pro­fe­sio­na­les­nes me­di­ci­nos pa­slau­gas, bet ir pa­to­ges­nį bei leng­ves­nį jų pri­ei­na­mu­mą“, – sa­ko Aly­taus „Af­fi­dea“ kli­ni­kos va­do­vė ir „Af­fi­dea Lie­tu­va“ įmo­nių gru­pės ko­or­di­na­to­rė Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­ne, prof. dr. Ilo­na Te­odo­ra Mi­cei­kie­nė.

Anot jos, skir­to­mis in­ves­ti­ci­jo­mis bu­vo iš­plės­ta įstai­gos tech­ni­nė ba­zė. At­nau­jin­to­se pa­tal­po­se kli­ni­ka tę­sia dar­bą su nau­ja diag­nos­ti­ne įran­ga.

„Įsi­gi­jo­me vie­ną mo­der­niau­sių Lie­tu­vo­je rent­ge­no apa­ra­tų su ino­va­ty­via po­zi­cio­na­vi­mo sis­te­ma, ku­ri lei­džia ko­ky­biš­kus rent­ge­no ty­ri­mus at­lik­ti su mi­ni­ma­lia ap­švi­tos do­ze. Mo­te­rų svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mui pra­dė­jo­me nau­do­ti itin tiks­lų, pa­cien­čių vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tą ma­mog­ra­fą. Tai apa­ra­tas, ku­riuo anks­ty­vos sta­di­jos krū­tų li­gos yra diag­no­zuo­ja­mos dar tiks­liau. Dėl pas­ta­ro­sios tech­no­lo­gi­jos mo­te­rys ne­pa­ti­ria skaus­mo, tad jos ty­ri­mų me­tu jau­čia­si sau­giau ir ra­miau“, – var­di­ja prof. dr. I. T. Mi­cei­kie­nė.

Ji pri­du­ria, jog at­nau­jin­to­je Aly­taus „Af­fi­dea“ kli­ni­ko­je įreng­ti ir mo­der­nūs der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gi­jos pro­ce­dū­rų ir gi­ne­ko­lo­gi­jos ka­bi­ne­tai. Kli­ni­ko­je taip pat vei­kia at­nau­jin­tas kar­dio­lo­gi­jos ka­bi­ne­tas su vi­sa įran­ga iš­sa­miam šir­dies veik­los įver­ti­ni­mui. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių echos­ko­pi­jai nau­do­ja­mas nau­jai įsi­gy­tas ga­lin­gas spe­cia­li­zuo­tas ul­tra­gar­si­nės diag­nos­ti­kos kar­dio­e­chos­ko­pas. Echos­ko­pi­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi nau­ju echos­ko­pu, pa­tei­kian­čiu ypa­tin­gai aukš­tos ko­ky­bės vi­sų pa­cien­to kū­no da­lių vaiz­dus. Mo­der­nią kli­ni­ką taip pat pa­sie­kė ir pro­fe­sio­na­li oto­ri­no­la­rin­go­lo­gi­nė sis­te­ma su en­dos­ko­pu, lei­sian­ti tiks­liai ir grei­tai diag­no­zuo­ti au­sų, no­sies ir ger­klės li­gas.

Prof. dr. I. T. Mi­cei­kie­nės tei­gi­mu, kli­ni­ko­je taip pat at­nau­jin­tos vi­sos pa­tal­pos, re­no­vuo­ti gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tai, nau­jai įreng­tas pro­ce­dū­ri­nis ka­bi­ne­tas, pra­plės­tos re­gist­ra­tū­ros pa­tal­pos, pa­cien­tų pa­to­gu­mui vi­so­se pa­tal­po­se įreng­ta kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­ma bei įdieg­ta elek­tro­ni­nė pa­cien­tų lau­ki­mo ei­lių sis­te­ma.

„Mū­sų pri­ori­te­tas – stip­ri svei­ka­tos prie­žiū­ra. Da­ro­me vis­ką, kad mū­sų pa­cien­tams bū­tų pa­to­gu ir jie gau­tų aukš­čiau­sios ko­ky­bės pa­slau­gas“, – sa­ko Aly­taus kli­ni­kos va­do­vė.

 

Kli­ni­kos pa­si­di­džia­vi­mas – pa­ty­rę spe­cia­lis­tai

Sklan­džiam kli­ni­kos dar­bui ir dė­me­sin­gam pa­cien­tų ap­tar­na­vi­mui – ne ma­žiau nei pa­žan­gi diag­nos­ti­nė įran­ga ir jau­kios pa­tal­pos – svar­būs pa­ty­rę ir ati­dūs spe­cia­lis­tai. Siek­da­ma pa­ten­kin­ti pa­cien­tų lū­kes­čius, „Af­fi­dea“ nuo­lat ple­čia gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ra­tą. Pa­sak prof. dr. I. T. Mi­cei­kie­nės, at­si­nau­ji­nu­sio­je Aly­taus kli­ni­ko­je gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų gre­tos pa­si­pil­dė dar de­šim­čia sa­vo sri­ties eks­per­tų.

„Dau­ge­lis kli­ni­ko­je dir­ban­čių spe­cia­lis­tų at­vyks­ta iš Kau­no ir Vil­niaus. Kli­ni­ko­je dir­ban­tys spe­cia­lis­tai nuo­lat ke­lia kva­li­fi­ka­ci­ją se­mi­na­ruo­se bei kon­fe­ren­ci­jo­se. Stip­rūs, pa­ty­rę ir sa­vo dar­bą my­lin­tys gy­dy­to­jai pri­si­de­da prie kiek­vie­no aly­tiš­kio svei­ka­tos stip­ri­ni­mo“, – pa­sa­ko­ja prof. dr. I. T. Mi­cei­kie­nė.

 

Pa­slau­gos pri­ei­na­mos kiek­vie­nam

At­nau­jin­to­je kli­ni­ko­je, įsi­kū­ru­sio­je be­veik 300 kv. m. pa­tal­po­se, tei­kia­mos šei­mos gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­jos, skir­tin­gų sri­čių gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos, diag­nos­ti­kos pa­slau­gos, at­lie­ka­mi skie­pai, krau­jo ty­ri­mai ir ki­tos ty­ri­mų pro­gra­mos. Be to, kli­ni­ko­je, pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to lė­šo­mis, vyk­do­mos ir svei­ka­tos pre­ven­ci­jos pa­tik­ros.

„Kli­ni­ko­je tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę iš­ban­dy­ti ga­li ko­ne vi­si aly­tiš­kiai. Pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ap­draus­tiems ir kli­ni­ko­je pri­si­ra­šiu­siems pa­cien­tams šei­mos gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­jos ar krau­jo ty­ri­mai pa­gal šei­mos gy­dy­to­jo nor­mo­je reg­la­men­tuo­tą są­ra­šą yra su­tei­kia­mi ne­mo­ka­mai, ka­dan­gi jie yra ap­mo­ka­mi PSDF biu­dže­to lė­šo­mis“, – sa­ko prof. dr. I. T. Mi­cei­kie­nė, pa­pil­dy­da­ma, kad mo­te­rims nuo 50 iki 69 me­tų ir tu­rin­čioms gy­dy­to­jo siun­ti­mą taip pat yra su­tei­kia­ma ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti krū­tis pa­gal „At­ran­ki­nę ma­mog­ra­fi­nės pa­tik­ros dėl krū­ties vė­žio pro­gra­mą“.

Pa­sak Aly­taus „Af­fi­dea“ kli­ni­kos va­do­vės, sie­kiant už­tik­rin­ti di­des­nį pa­to­gu­mą pa­cien­tams, kli­ni­kos pa­slau­gų pa­siū­la yra nuo­lat ple­čia­ma: „Mū­sų tiks­las – ge­rin­ti pa­slau­gų ko­ky­bę ir di­din­ti jų pri­ei­na­mu­mą.“

* * *

Alytaus Affidea Klinika

Naujoji g. 48A, Alytus. Tel. 1811. El. p. alytus@affidea.lt

Darbo laikas:
I–V: 8.00–18.00. VI–VII: Nedirbame

 

 

 

Užs. Nr. 052

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.