De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos” Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas – Va­le­ri­jus Ven­cius (36)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Valerijus Vencius
De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus mies­to sky­riaus pirmininkas Valerijus Vencius su pavaduotojais Taut­vy­du Džiau­tu, Ra­sa Ra­daus­kie­ne ir Jur­giu Va­liū­nu.
Ba­lan­džio 22-ąją vy­ko De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus mies­to sky­riaus stei­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas. Sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, jo­je vei­kian­čios Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vas Va­le­ri­jus Ven­cius, taip pat pa­skir­ti pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai, su­for­muo­ta sky­riaus val­dy­ba.

„Kur­da­mi nau­ją po­li­ti­nę jė­gą Aly­tu­je mes ti­ki­mės skaid­rios, iš­min­tin­gos, ak­ty­vios ir re­zul­ta­ty­vios veik­los. Vals­ty­bės ir mies­to lyg­me­niu de­mok­ra­tai yra kon­struk­ty­vi at­sva­ra val­dan­tie­siems. Mes pa­lai­ky­si­me svar­bius mies­tui pro­jek­tus, pa­dė­si­me juos įgy­ven­din­ti, siū­ly­si­me sa­vo, bet ne­si­taiks­ty­si­me su Aly­tui ne­nau­din­gais spren­di­mais. Ma­nau, kad stip­rio­je ir su­telk­to­je De­mok­ra­tų są­jun­gos ko­man­do­je bus ga­li­ma tin­ka­mai at­sto­vau­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dai bei kar­tu siek­ti, kad ša­lies sos­ti­nė­je bū­tų gir­di­mos ir re­gio­nų pro­ble­mos“, – sa­kė De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas V.Ven­cius.

Jo tei­gi­mu, no­ri­ma įneš­ti nau­jo vė­jo Dzū­ki­jos sos­ti­nės po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je, pa­kel­ti sa­vi­val­dos kar­te­lę į žy­miai aukš­tes­nį ly­gį nei yra da­bar, nes aly­tiš­kiai lau­kia ap­čiuo­pia­mo pro­ver­žio ir kie­ky­bės, ir ko­ky­bės pras­me.

Sky­riaus pir­mi­nin­ko tei­ki­mu su­si­rin­ki­me jo pa­va­duo­to­jais pa­skir­ti Taut­vy­das Džiau­tas, Ra­sa Ra­daus­kie­nė ir Jur­gis Va­liū­nas. Sky­riaus val­dy­bo­je dirbs pir­mi­nin­kas, jo pa­va­duo­to­jai, aly­tiš­kių Sei­mo na­riu iš­rink­tas Vy­tau­tas Ba­kas ir dar pen­ki na­riai – Jur­gi­ta Bag­da­na­vi­čie­nė, Ra­sa Dau­gi­nin­kai­tė, Ro­mu­al­das Pau­laus­kas, Al­gi­man­tas Pe­tuš­ka ir Gin­ta­rė Ša­ra­ko­jie­nė.

Šiuo me­tu De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“, ku­riai va­do­vau­ja Sei­mo na­rys, bu­vęs prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, Aly­taus mies­to sky­rius tu­ri be­veik 50 na­rių.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytaus miesto valdyme kas kadencija didinama destruktyvinė energija, kad saujelė išgyventų miesto interesų saskaita nykinant miestą. Ypač ši kadencija pasižymi esmėj kuo negabesni valdyme, tuo ciniškai klastingesni. Todėl ir kitiems rinkimams stiprinama negatyvinės energijos, kur ypač keli pasižymi taryboj. Tai atliekų asas ir voveriukas. Ypač akivaizdžiai per manipuliacijas su trisėsauga per paskutines kadencijas slopinama retesni drystantys pasisakyt už pramonės parko ir aerodromo efektyvesnį naudojimą miesto labui. Deja, kol kas destruktyvinės energijos didinimas tinka Vilniaus ir vietiniams ponams.

  Komentaras

  Valerijus yra paprastas demogogas ir politikierius nieko gero .
  Rimtu ideju neturi komanda silpna pasirinkta .
  Tai speju kad pasiulyti nieko negalintis praeities politikas .
  Laikas uzleisti jauniems perspektyviems politikams kurie turi ideju ir Alytu mato kitoki

  Komentaras

  Alytuj pasižymi valdyme dvigubais standartais. Kuo daugiau į viešumą vaizduoja doruoliais, tuo daugiau priešinga pusė ir po cinišku klastingumu dengiama. Vadinas kažkam tinka naudot tokius metodus. Kaip ir rinkimams jau per stendus, net nepasidalindami, klijuoja foto kaip politikų, kuriems iki rimtų politikų toli. Nes jei Alytuj būt rimti politikai, sugebantys viešą interesą užtikrint aukščiau kitų, tai pagal mero tarybos išimtinę kompetenciją būt užtikrinta miesto potencialo efektyvus panaudojimas viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Konkrečiai pilnumoj efektyviai išnaudotas pramonės parkas, aerodromo 100 ha per tarybos sprendimų būt efektyviai tvarkoma, atliktos švietimo pertvarkos, vyktų rimtas darbas per es paramą. Bet? Viskas priešingai, ne miesto naudai, bet saujelė per tai stengias išgyvent. Dėl pramonės parko ir aerodromo samoningai slopinama per derinius net su teisėsauga iki nužmogėjimų situacijų. Kur dalį per savivaldybės Etikos komisijos sprendimą Nr.KPPn-16 net voveriukas savo liežuvėliu pridengia. Kaip ir siūlymais tarybai dėl voveriukų, skulptūrėlių ..tarybą nuo rimtų darbų velia. O menkniekiuose vaizduoja sliekinėjimą ir vadina tai kaip darbu žmonėm. Trumpiau absurdai tesias ir negatyvas valdyme didinamas.

  Komentaras

  Ar dar nesiūlė per tarybą, kad kartais savivaldybės dirbantieji gali šuniukus į darbą atsivest, ar koridoriais paspirtukais pavažinėt? Nes sako Sodroj labai brangina šias iniciatyvas? Matyt alytiškiams per savivaldą surimtėt, nelemta ir suvokt, kuo skirias rimtas politikas nuo susireikšminusių veikėjų begalinių ambicijų. Ne jau ir iš atskirų komentarų neaišku, kokių protelių atskiri?

  Komentaras

  Normaliai tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų, turi jų laikytis patys ir to reikalaut iš kitų. Atitikt politikų elgesio Kodekso normas, kur labai aukšti reikalavimai ir būt pavyzdžiu kitiems Dabar iš komentarų patys įrodinėja. Jei klausiama kaip tarybos nario paaiškint kur neaišku, turi kultūringai aiškint, kad neaiškumų neliktų. - O ir per atskirus komrntarus, nepatinka klausimas ar baisu prisipažint kad prisidirbęs ar nesugeba būt rimtu politiku, prasideda užgauliojimai, nesiskaitymai, niekinimai.. Tai ar ir toliau miestui reikia nužmogėjimų valdyme, momentais prisidengiant sliekinėjimais ką kiti daro ir patiems nesugebant ką geriau miestui siūlyt, tai ar reikia tokios degradacijos Alytui? Dar mažai, kad dalim per tai ir įmirkdyti į savinaikinančią stagnaciją per savivaldą? Kas būtų, jei taip elgtūs ir eiliniai alytiškiai, kurie to sau neleidžia? Ką sau leidžia dalis po politika susireikšminusių.

  Komentaras

  Savivaldoj turi vyraut vienijanti ir kurianti energija. Vyrauja ir aktyvuojama destrukcinė skaldymo ir skundinėjimo energija, už akių negarbingais metodais. Tą palaiko skatina Vilnius ir vietiniai tamsūs stagnatoriniai interesai. Voveriukas pagal savybes daugiau tinkamas policijos vadovu skirt, biudžetiniu vykdančiu. Nes savivaldybės Etikos komisijos tyrime sprendime Nr.KPPn-16 jis už policiją įteiginėja, kad policijoj niekas nežino kas žeidinėjančius komentarus po kitų ..rašinėja. Nors visas miestas braižą atpažysta. Bet vadinas, voveriukui policija gsl davus įgaliojimus jų vardu kalbėt, gal netiesiai vadovauja? O pagal rimtą tarybos nario kompetenciją negabus strategijose, todėl tarybą po voveriukais, skulptūrėlėm ..vėlė. Na ir dar saviskundinėjimai kur per savivaldą negražu, nesolidu. Kitur to sau neleidžia kaip Alytuj leidžia. Nes Alytuj specifinis policininkų miestas ir skundinėjimai čia kaip norma. Ar anonimais už akių rašinėja, o gatvėj sutikę mauna į šoną. Tokie yra, nors apačioj eiliniai kultūringesni, mandagesni, nuoširdesni. Bet į valdžią renkas net kaip žmones piktus, klastingus, metodai už akių..- ir tuo pridengia kaip politikų nekompetencijas. Per čia tragedija valdyme, akivaizdžiai miesto labui neišnaudotas ir neišnaudojamas potencialas. Nes Alytus gerai vystytūs, jei efektyviai būt išnaudotas pramonės parko potencialas ir į kurio kūrimą savivaldybė investavus 10 milijonų, jei per tarybą jau būt priimti miestui naudingi sprendimai dėl aerodromo, savivaldybėj vykdytos švietimo pertvarkos ir praleistų sugebančius per es paramą dirbt. Bet..? Šioj kadencijoj patys nepalankiausi klastingumu taip vadinami atliekų specas ir voveriukas. Kurio kaip ir sicdemų partija kėlė kaip ant šakių lyderį ir tuo pačiu būdu išbogino iš partijos.

  Komentaras

  Pąžįstu gerai Valerijų, gavau kvietimą į jo partiją Vardan Valdžios, griežtai pasakiau, ne. Kaip galima eiti pas tokį žmogų, kuris yra ne tik pats suktas bet ir jo vadas Svernelis, kuris už mūsų mokėtojų pinigus išsiasfaltavo keliuką, man netelpa galvoje.

  Komentaras

  Rycka, palik demokratus ramybeje. Nenusiplausi niekad korupcijos demiu ir rysiu su draugais is Pagegiu. Ir tavo sugyventine prascioke Rasa tegul ta pati padaro. Sarmata tik skyriui daro.

  Komentaras

  Jei apie rimtus dalykus klausi ir pas šį tarybos narį, apie savivaldybės paskolas ir neefektyviai naudijamą miesto potencialą alytiškių labui, o ne atskirų interesams, apie pačio tarybos nario ne tik įtartiną elgseną savivaldybės Etikos komisijoj tiriant sprendime Nr.KPPn-16, atsakymų negausi. Nors meras ir tarybos nariai turi aiškint, kur klausia alytiškiai. Bet tokie mandri, dar išvadins po anonimais, kol akis garbingai nepriminsi..Tokie žemi intelektai ir trūksta net iki žmoniškumo normų, kurias išlaiko eiliniai alytiškiai, o šie susireikšminę. Gerai, kad burias, bet kad apie savivaldą ir rimtas miesto problemas net neturi ką pasakyt. Paimkit kaip tarybos nario kompetencijoj ką konkrečiai siūlė tarybai svarstyt ir kokia nauda apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Tad kas matės viešai nuo kadencijos pradžios siūlymai net peticijom dėl voveriukų, skultūrėlių, šuniukų aptvarų ir..Kur kas skundinėt saviblusinėjimui o tai didelė ir strateginė reikšmė apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Tik to ir trūksta alytiškiams iki pilnos laimės, susireikšminusių ponų paistaliukų.

  Komentaras

  Pakartok alytiškiui į akis - puskvaišis. Todėl ir ne politiku, o tik voveriuko proto alytiškiai vertina. O štai kaip tarybos narys bent alytiškiams turėtai paaiškint. Kodėl savivaldybės Etikos komisijos tyrime Nr.KPPn-16 aiškinantis kas nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 rašinėjo niekinančius komentarus nustatyta po moters kompiuteriais ir nevardijant konkrečiai, ten palietus temas pramonės parko-aerodromo-orlaivių, per tai buvo niekinant slopinama. Kodėl komisijoj įteiginėjo tarybos narys, kad policijoj niekas nežino kas rašinėjo? Ar gal policija jam davė tokius įpareigojimus kalbėt, kad nutraukt tyrimą, tai kokiais pagrindais? Nes kitoj dituacijoj tos pačios institucijos blusinėjo kas pas aną firmoj po žeme pakasta ir iki šiandien institucijos negeba alytiškiams garbingai paaiškint, tų užkastų atliekų istorija kaip baigėsi. Tad tuo met savivaldybės Etikos komisija turėjo oficialiai kreiptis į teisėsaugą, kad konkretint, kas konkrečiai rašinėjo Alytaus prokuratūros nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 , kad jokių įtarimų nelikt galimai vieni kitais manipuliuot slopinant ir žeminant neįtinkančius alytiškius. Juo lab nuo to pačio žargono į teismą pagal privatų kaltinimą Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 atsitempęs politikas alytiškį, ir niekindamas teismo salėj alytiškį pats nuo savo triadų nualpinėjo. Ir jei būt tablete neatgaivinę, būt jei numiręs, ką ant paminklo būt rašę? Ar kaip teisme pats gyrės, kovojas už alytiškius dėl atliekų? -Štai jų deriniai per politiką ir su voveriukų protais. Nekalbant, kad moterį palikt atsakomybėj, čia kažkas link nužmogėjimų. Rodo, dalis kad išgyventų po politika, nesibodi jokių priemonių, kurių sau neleistų apačioj eiliniai žmonės. Ir bent atskirų tarybos narių lygius, už akių ar per intrigas po teisėsauga karžygiai, realiai akis į akį karžygių nelieka. Tas gerai matos ant miesto vystymo, kas kur nuslopint, net kolektyvinius pareiškimus dėl mobingų.

  Komentaras

  Už S.Skvernelį realiai balsuos policijos ypač pensininkai. Kur Alytus policininkų miestas ir į pensiją gan anksti išeina. Vėl panašu Alytaus policijoj valdymą nuo Druskininkų perima, tad vietiniam už tokius tyrimus kur nesugeba nustatyt kas rašinėja nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 tik... į tarybą per rinkimus eit. Vėl dalis socdemų balsuos. Pats seimo narys V.B. dabar kaip su oligarchu.. reikalai susitvarkė, kur ir gasdino seimo narį už principingumą ieškiniais, bent atskiri voveriuko momentai per tarybą ir turėt nelabai. Nes pas voveriuką perdaug kalbų menkniekiuose ir realių rimtų nėra. Ar ir silpnas rimčiau. Bet iš to kas yra, tą lipdo pradiniam momente.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.