„Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė”: apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją, mei­lę pi­ni­gams ir su­var­žy­tą pa­si­rin­ki­mą (30)

Sigitas Leonavičius.
Sigitas Leonavičius. Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je vei­kian­čios frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pa­grin­du ne­se­niai to­kiu pat pa­va­di­ni­mu už­re­gist­ruo­ta aso­cia­ci­ja, ku­riai kaip ir frak­ci­jai va­do­vau­ja Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. Ka­dan­gi vie­ni iš pa­grin­di­nių aso­cia­ci­jos sie­kių yra są­ži­nin­gu­mas, so­cia­li­nis tei­sin­gu­mas, ne­pa­kan­tu­mas įsta­ty­mų pa­žei­di­mams, biu­ro­kratijos iš­gy­ven­di­ni­mas, jos pir­mi­nin­ko pa­ste­bė­ji­mu, aly­tiš­kiai nuo­lat bus in­for­muo­ja­mi apie aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ ke­lia­mas opias pro­ble­mas val­dant ir tvar­kant Aly­tų bei pa­siek­tus re­zul­ta­tus. Asociacija daug dė­me­sio skir­s ir mies­to vi­di­niams rei­ka­lams, pa­vyz­džiui, kon­kur­sų skaid­ru­mui, ne­po­tiz­mo iš­gy­ven­di­ni­mui, val­di­nin­kų kom­pe­ten­ci­jai ir jų dar­bo ko­ky­bei, aly­tiš­kių skai­čiaus ma­žė­ji­mo su­val­dy­mui, tvar­kų ap­ra­šų su­kū­ri­mui ir jų vie­no­dam tai­ky­mui vi­siems mies­to gy­ven­to­jams be iš­im­ties. „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ ma­to be­ga­lę mies­te ne­spren­džia­mų pro­ble­mų, tad, jos na­rių įsi­ti­ki­ni­mu, iš­skir­ti­nio dė­me­sio tu­ri su­lauk­ti švie­ti­mas, kul­tū­ra, šei­mos, mies­to so­cia­li­niai ir eko­no­mi­niai klau­si­mai.

Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius: Vi­si ži­no­me, kad mies­to šei­mi­nin­kas yra me­ras, bet pa­mir­šo­me, jog pa­grin­di­niai mies­to šei­mi­nin­kai esa­me mes, aly­tiš­kiai. To­dėl mes tu­ri­me rei­ka­lau­ti iš me­ro at­sa­ko­my­bės ir at­skai­tin­gu­mo mies­to žmo­nėms. Blo­giau­sia yra ta­da, kai į val­džią iš­rink­tas žmo­gus pa­mirš­ta, kad jis tu­ri tar­nau­ti žmo­nėms, o ne po­nau­ti ar sa­vi­val­džiau­ti.

Tik­riau­siai dau­ge­lis pri­si­me­na ap­va­lią su­mą, ku­rią no­rė­ta nu­pluk­dy­ti per Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą. Mies­to ta­ry­ba tam bu­vo sky­ru­si 1,5 mln. eu­rų. Pir­mas kon­kur­sas lai­mė­tas dau­giau kaip už 2,5 mln. eu­rų. Ta­čiau kon­kur­so re­zul­ta­tai ap­skųs­ti teis­mui ir, pa­skel­bus an­trą kon­kur­są, dar­bų ran­go­vas pa­rink­tas už 1,3 mln. eu­rų.

To­kie da­ly­kai be me­ro ži­nios ir da­ly­va­vi­mo ne­vyks­ta.

Ki­ta jau pa­ties me­ro įvar­dy­ta ne­re­a­li mi­li­jo­ni­nė su­ma iš­lin­do ka­ro Uk­rai­no­je kon­teks­te. Mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­vo drau­giš­ko Aly­tui Kre­men­ču­ko mies­to me­ro laiš­ką, ku­ria­me pra­šo­ma su­teik­ti pa­gal­bą vais­tais. Kre­men­ču­kas yra ta­pęs hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos cen­tru, iš ku­rio da­li­ja­ma pa­ra­ma vi­sai Uk­rai­nai.

Bu­vo pra­šo­ma tik­rai di­de­lio kie­kio – 40 to­nų įvai­rių vais­tų. Aš krei­piau­si į li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Dmit­ri­jų Ka­čiu­ri­ną, kad bū­tų su­skai­čiuo­ta, kiek tai ga­li kai­nuo­ti. Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas in­for­ma­vo, kad toks kie­kis vais­tų kai­nuo­tų 225 tūkst. eu­rų. Tai jis pa­tvir­ti­no ir pra­ėju­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ne­su­pran­tu, kaip skai­čia­vo me­ras, bet ta­ry­bos po­sė­dy­je jis pa­reiš­kė, kad tai kai­nuos dau­giau kaip 1,5 mln. eu­rų ir jog tai yra per di­de­lė naš­ta sa­vi­val­dy­bei.

Ar tai ne­pa­na­šu į li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to pir­mo kon­kur­so pe­ri­pe­ti­jas? Kaip me­rui at­si­ra­do 1,5 mln. eu­rų su­ma vie­to­je 225 tūkst. eu­rų? Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ta­ry­bos po­sė­dy­je į šį klau­si­mą taip ir ne­at­sa­kė.

Tre­čias pa­vyz­dys, ku­ria­me ir­gi jau­čia­mas ko­rup­ci­jos kva­pas, yra Jau­ni­mo par­ko tvar­ky­mas. Ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tant šio par­ko vals­ty­bi­nės miš­ko že­mės pa­ver­ti­mą ki­to­mis naud­me­no­mis, iš­si­aiš­ki­no­me, kad tai, kas da­bar da­ro­ma Jau­ni­mo par­ke – įren­gia­mos vai­kų žai­di­mų, krep­ši­nio, šu­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­lės, mei­lės la­bi­rin­tas, yra be pro­jek­tų, be lei­di­mų sta­ty­bai, be są­ma­tų ir be kon­kur­sų.

Jei­gu nė­ra pro­jek­to, tai nė­ra ir są­ma­tos, pa­gal ku­rią bū­tų ga­li­ma pa­ly­gin­ti kai­nas. Są­ma­ta to­kiu at­ve­ju ga­li kis­ti vyk­dant sta­ty­bos dar­bus. Aki­vaiz­du, kad at­lik­ti dar­bai aly­tiš­kiams kai­na­vo dau­giau nei dvi­gu­bai bran­giau. Tai ne at­si­tik­ti­nu­mas. Tai sis­te­min­ga me­ro veik­la – dė­me­sys sau ir mei­lė pi­ni­gams.

Aly­tiš­kius ga­liu tik­rai nu­ra­min­ti: nie­kas šių ob­jek­tų ne­si­ren­gia griau­ti, kaip yra sa­kęs me­ras. Kad že­mės pa­skir­ties pa­kei­ti­mo rei­kė­jo, vi­si su­pra­to. Toks spren­di­mas ta­ry­bos po­sė­dy­je ir bu­vo pri­im­tas.

Ta­čiau mies­to gy­ven­to­jai tu­ri ži­no­ti, kad į Jau­ni­mo par­ko ob­jek­tus, ku­rie at­si­ra­do dir­bant šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai, in­ves­tuo­ta apie 0,5 mln. eu­rų. Ar tiek šie ob­jek­tai ga­li kai­nuo­ti, te­gul įver­ti­na pa­tys mies­to gy­ven­to­jai.

Ka­dan­gi Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te su­abe­jo­ta dėl sta­ti­nių Jau­ni­mo par­ke tei­sė­tu­mo, krei­pė­mės į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą bei Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją.

Ge­di­mi­nas Dauk­šys: Jei­gu no­ri­me, kad įsta­ty­mų lai­ky­tų­si pi­lie­čiai, pa­vyz­dį tu­ri ro­dy­ti pa­ti sa­vi­val­dy­bė. Ji turi demonstruoti pagarbą įstatymams ir šventai juos vykdyti, nesvarbu, kokios srities jie būtų. Švie­ti­mo įsta­ty­me pa­ra­šy­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri nu­sta­ty­ti tvar­ką, kaip mo­kyk­loms ski­ria­mos ūkio lė­šos, ku­rios rei­ka­lin­gos su­si­mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, iš­lai­ky­ti ūkio dar­buo­to­jus ir ki­toms ūkio reik­mėms. Pas mus to­kios tvar­kos nė­ra. Kai jos nė­ra, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams at­si­ran­da ga­li­my­bė pik­tnau­džiau­ti – kam no­riu, duo­du dau­giau, kam ne­no­riu, ma­žiau.

Mes ke­lia­me klau­si­mą dėl ūkio lė­šų sky­ri­mo tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo, bet to ne­da­ro­ma, nes dir­bant pa­gal tvar­ką ne­bus ga­li­ma ma­ni­pu­liuo­ti mo­kyk­lų di­rek­to­riais ir mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis.

Ed­var­das Biels­kis: Kiek­vie­nam alytiškiui tu­ri bū­ti vie­no­dos tei­sės ir ga­lio­ti vie­no­dos tai­syk­lės. Tik­rai Aly­tu­je yra sfe­rų, kur žai­džia­ma ne pa­gal vie­no­das tai­syk­les. Pa­vyz­džiui, švie­ti­mo sri­ty­je bū­na si­tu­a­ci­jų, kur vie­ni ar ki­ti klau­si­mai spren­džia­mi ne­ob­jek­ty­viai, o, kai at­si­ran­da ša­liš­ku­mas, tai apie vi­siems tei­sin­gus spren­di­mus ga­li­me pa­mirš­ti. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti.

Švie­ti­mo sri­ty­je kon­kur­sus tu­ri lai­mė­ti ge­riau­si, aukš­tos kom­pe­ten­ci­jos ir ge­ban­tys bū­ti ly­de­riais va­do­vai, ku­rie mo­ka su­telk­ti ko­man­dą, nu­ma­ty­ti įstai­gos tiks­lus ir mo­ty­vuo­ti mo­kyk­los ko­lek­ty­vą juos įgy­ven­din­ti, ku­rie im­lūs nau­joms idė­joms bei kri­ti­kai, ku­rių dar­bas pa­grįs­tas abi­pu­siu pa­si­ti­kė­ji­mu ir pa­gar­ba.

Pa­mi­nė­siu kla­sių kom­plek­ta­vi­mo problemą miesto mo­kyk­lo­se. Tė­vai vai­kams tei­siš­kai ga­li pa­rink­ti mo­kyk­las ir tai da­ro, ta­čiau, jei mo­kyk­la no­ri kom­plek­tuo­ti dau­giau kla­sių, su­si­du­ria su sa­vi­val­dy­bės su­var­žy­mais. Mo­kyk­la no­ri ir ga­li pri­im­ti dau­giau vai­kų, bet tie­siog ne­lei­džia­ma kom­plek­tuo­ti dau­giau kla­sių kom­plek­tų, mo­ty­vuo­jant tuo, kad ne­be­liks vai­kų vie­no­je ar ki­to­je mo­kyk­lo­je. Kaž­ku­riai mo­kyk­lai tie­siog ga­li ne­be­lik­ti mo­ty­va­ci­jos steng­tis to­bu­lė­ti, nes vai­kų skai­čius yra už­tik­ri­na­mas dirb­ti­nai.

Vi­si ži­no­me, kad, at­si­žvel­giant į vai­kų skai­čių kla­sė­je ir kla­sių kom­plek­tų skai­čių, yra ski­ria­mos mo­ki­nių ug­dy­mo iš­lai­dos. Ki­taip ta­riant, kuo dau­giau vai­kų mo­kyk­lo­je, tuo ji la­biau ap­rū­pin­ta fi­nan­siš­kai. Taip tu­rė­tų bū­ti ir su sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mo­mis ūkio lė­šo­mis.

Tė­vai tu­rė­tų bū­ti di­džiau­sias in­di­ka­to­rius vai­kui ren­kant mo­kyk­lą, kas pa­ro­dy­tų, ku­ri mo­kyk­la dir­ba ge­rai, o ku­riai dar rei­kia pa­si­steng­ti. Jei tė­vai į mo­kyk­lą ne­at­ves­tų vai­kų, tai ta­ry­bos na­riams ne­be­rei­kė­tų gin­čy­tis, ku­rią mo­kyk­lą už­da­ry­ti, jei Aly­tu­je jų tik­rai yra per daug. Taip yra da­ro­ma ki­tuo­se mies­tuo­se ir dvi­ra­čio iš­ra­di­nė­ti ne­be­rei­kia. Čia yra il­gas pro­ce­sas, ku­ris ne­įvyks­ta per vie­nus me­tus, juk vis dėl­to ten dir­ba žmo­nės ir ne­ga­li­ma jų tie­siog iš­mes­ti į gat­vę kaip iš­me­ta­me su­ne­šio­tą ir ne­be­nau­do­ja­mą dra­bu­žį.

Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius: Kiek­vie­na mo­kyk­la, tu­rė­da­ma kon­ku­ren­ci­ją, to­bu­lė­ja. Aly­taus švie­ti­me vis dar eg­zis­tuo­ja so­vie­ti­nė sis­te­ma – tė­vai sa­vo vai­kams ne­ga­li pa­rink­ti mo­kyk­los, nors įsta­ty­miš­kai tai ne­drau­džia­ma. Dau­gu­mo­je mo­kyk­lų yra sa­vi­val­dy­bei bei Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui lo­ja­lūs di­rek­to­riai.

Ge­di­mi­nas Dauk­šys: Ki­ta pro­ble­ma, kad da­lis vai­kų ug­dy­mui skir­tų pi­ni­gų pa­nau­do­ja­ma ne pa­gal pa­skir­tį. Ski­ria­me ne­ma­žai pi­ni­gų vai­kų spor­to bū­re­liams. Pa­gal švie­ti­mo mi­nist­ro nu­sta­ty­tą tvar­ką spor­to tre­ne­riams nu­ma­ty­tas kon­kre­tus tre­ni­ruo­čių skai­čius per sa­vai­tę ir pri­va­lo­mas tre­ni­ruo­ja­mų vai­kų da­ly­va­vi­mas var­žy­bo­se. De­ja, da­lis tre­ne­rių ir vai­kų ne­da­ly­vau­ja jo­kio­se var­žy­bo­se.

Ky­la įta­ri­mų ma­žiau­siai dėl tri­jų tre­ne­rių dar­bo Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Jų tre­ni­ruo­ja­mi vai­kai ne­da­ly­va­vo var­žy­bo­se, tad ky­la klau­si­mas, ar tie tre­ne­riai dir­bo ir tre­ni­ra­vo vai­kus.

Ski­ria­me pi­ni­gus, kad mo­kė­tu­me tre­ne­riams pa­do­rius at­ly­gi­ni­mus, bet re­a­liai dir­ban­čių tre­ne­rių dalis al­gos nu­ei­na vai­kų ne­tre­ni­ruo­jan­tiems tre­ne­riams iš­lai­ky­ti. Aš to­kį klau­si­mą kė­liau ir ta­ry­bo­je, pa­klau­si­mą pa­tei­kiau ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei Onai Ba­le­vi­čiū­tei.

Prieš me­tus pa­siū­lė­me ir ta­ry­ba bu­vo pa­tvir­ti­nu­si tvar­ką, kai at­ly­gi­ni­mą gau­na tik re­a­liai vai­kus tre­ni­ruo­jan­tys tre­ne­riai pa­gal aiš­kius kri­te­ri­jus – vai­kų skai­čių ir jų spor­ti­nius pa­sie­ki­mus. Kuo dau­giau vai­kų tre­ni­ruo­ji, kuo aukš­tes­ni jų spor­ti­niai pa­sie­ki­mai, tuo di­des­nį at­ly­gi­ni­mą gau­na tre­ne­ris. De­ja, so­cial­de­mok­ra­tai ir dar ke­lios il­gai mies­to val­dy­me da­ly­vau­jan­čios par­ti­jos šiai tvar­kai la­bai prie­ši­no­si ir jiems pa­vy­ko mi­nė­tą tvar­ką at­šauk­ti. Šiuo­se veiks­muo­se ma­tau la­bai aiš­kius po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos bruo­žus.

Va­lius Mi­ce­vi­čius: Mes tik­rai pa­si­gen­da­me mies­to va­do­vų ben­dra­vi­mo su aly­tiš­kiais kaip bū­da­vo anks­čiau. To­dėl nie­ko nuo­sta­baus, kad ky­la ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ir dėl mies­to erd­vių tvar­ky­mo, ir dėl švie­ti­mo, ir dėl ki­tų Aly­tu­je spren­džia­mų klau­si­mų.

Jaus­da­mi gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mą įkū­rė­me aso­cia­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“. Jau šian­dien tu­ri­me ne­ma­žai ben­dra­min­čių, ku­rie dir­ba aso­cia­ci­jo­je ir ku­rie ne­abe­jin­gi mū­sų mies­tui. Ar­ti­miau­siu me­tu ati­da­ry­si­me sa­vo aso­cia­ci­jos būs­ti­nę mies­to cen­tre, kad aly­tiš­kiai ga­lė­tų pas mus at­ei­ti, iš­sa­ky­ti sa­vo min­tis, nes vi­si esa­me Aly­taus šei­mi­nin­kai, at­sa­kin­gi už jo at­ei­tį.

 

Pa­ren­gė Al­ma Mos­tei­kai­tė

Užs. Nr. 051

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Miestui nepalankiausi šie taip vadinami oligarchiniai interesai. Dar trenerį pridėt, per kurio sarašą pateko į tarybą. Ir po tradiciškai tarp savęs. Klastingiausi, kas netinka metodai iki nužmogėjimų ir tą įrodę..

  Komentaras

  Nuo anos kadencijos matos kaip užslėpti tikslai, nežiūrint kokiom priemonėm net per derinius per teisėsaugą pasiekt. Tai pramonės parke išlaikyt, kad nesudaryt konkurencijos privedant rimtą strateginį investuotoją. Tada gali mažiau uždirbantys išsilakstyt kur normaliau moka. Problemos likusiems Alytuj po verslais, kur problemos dėl normalaus mokėjimo išsilaikyt. Ir superjautri aerodromo 100 ha tema kur kol kas tempiama įvėlus per teismus kas ir nemažai kainuoja, kaip ištempt iki kitos kadencijos tikintis, kad? Gal savesni valdžioj bus. Toliau kitos sritys tik priedanga ir silpni per strategijas. Nes verslams išgyvent ir vis sunkiau.

  Komentaras

  Bet ir lupa jaunimą postuose per užsakomus vienpusius straipsnius už akių nesismulkinant pataiko, ar ne. O jaunimas postuose savo gabumais net rimčiau nesugeba ką atsikirst. Juo lab tokie užsakomi straipsniai turėtų nemažai kainuot. Vadinas kažkas negaili pinigų destrukcijai? Tikis, kad atsipirks? Kaip ir dėl aerodromo kad vilkint apskundžiant per teismus, ir turi nemažai kainuot tokių akšndų paruošimams? Vadinas tikis ir, kad kažkaip atsipirkt turėtų?

  Komentaras

  Kaip Alytuj užslopinta istorija dėl užkastų atliekų firmoj. Keli metai bijo kaip ten yra paviešint atsakingos aplinkos apsaugos institucijos, turintys įvest aiškumą meras su taryba. Net ir Seimo narys ir tas nedrysta. Kaip paaiškint, kodėl neefekttyviai miesto labui naudojami pramonės parko ir aerodromo potencialai, tikros giluminės priežastys. Ir toliau darančios labai blogą įtaką miesto valdymui. Steaipsnį apmokamam užmetė vienpusišką versiją merui už akių, ir fas visi. Dėl pramonės parko jei būt kaip kitur pritraukę rimtą užsienio investuotoją, jie moka gerus atlyginimus irbūt kur mažiau moka, perbėgę alytiškiai kur geriau mūka. Tada alytiškiams proga normaliai uždirbt ir oriai gyvent savo mieste. Bet naujalietuviams iš verslo .., todėl ir blaškos per tarybą. Dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų kažkas vėl meta daug lėšų, apskūst per teismus ir tempt. Kažkam kol kas nenaudonga, kad per tarybą operatyviau sprest miesto naudai. Štai iš kur šie nužmogėję ir nervuoti metodai. Ir, ar juose Alytus ir toliau skęsta, ar bando išsivaduot? Kad daugiau ir per teismus nesigirdėti iš susireikšminusių po politika erelių triadų turiniu- kas ubagam davė teisę aiškint, klaust.. Ar jei kas neįtinka, psichiniais vadint ir panašiai.

  Komentaras

  Per šio veikėjo kanalizacinius metodus mest ponigus advokatams, kad nuslopint neįtinkančius dėl miesto labui keliamų pramonės parko, aerodromo, orlaivio įpatumų, per teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017 iki nualpinėjimų nuo savo niekinančių triadų prieš alyttiškį ir užslopontas miesto vystymas, įvelti į destrukcinius vienpusius sliekinėjimus, kaip ir šiam užsakomam straipsnį. Merui ir tarybai į akis bijo pasakyt, tai užsakomais straipsniais už akių. Pats save būnant politiku teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 prisilygina eiliniui piliečiui, kur reikalavimai mažesni nei politikui kur davęs įstatymų laikytis įstatymų turi laikytis, ir ką po to daro taryboj iki dabar, velia kur prisiliečia. Negarbūngas, pagiežingas, nepatenkintas gyvenimu kaip žmogus, nors rodo save turtingu. Kas būtų jei visi žmonės vieni ant kitų varytų už akių, nei pirmiau garbingai stengias išsiaiškint tarpusavį garbingai į akis. Jau teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 kaip pats nuo savo intrigų alpinėjo prieš kitoj stalo pusėj sėdintį alytiškį iki, kad tik pirštu sugebėjo advokatei parodyt kur tabletė pas jį viršutinėj švarko kišenėj ir ta ištraukus į burną įdėjo ir nurijęs sedėjo pabalės, apglėbęs o teisėja nekviečia jam greitos, net momente baisu buvo. Kad nenumirtų, taip netikėtai viskas. Bet gi atskiriems Alytuj toli iki žmoniškumų normų. Šokdins priepuoliniais pliūpsniaus kur gali..Taip ir straipsnį ant mero už akių pavarė, o susitikęs akis į akį... vėl?

  Komentaras

  Nesuprantama, ar net prieštaringa tarybos nario elgsena ir dar apie atsakomybę kalba. Jei Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 būdamas tarybos nariu pats save prilygina eiliniui ir dar advokatei sumoka 1300 eurų privačiam ieškiniui iš neįtinkančio išspaust, tai logiškai traukias iš tarybos nario ir kaip eilinis ramia sažine elgias. Nežiūrint, kad kaip rinkėjų išdavystė rinko tarybos nariu, o pats save prilygino eiliniui, kur reikalavimai mažesni. Nes tarybos narys davęs priesaiką laikytis įstatymų turi jų laikytis, o šis į eilinį pavirtęs kaip ir neseka tarybos nario duota priesaika. Tai kam laikos politikoj. Kodėl kas straipsnį išdėstyta neviešina pirmiau per kitą savaitę būsimą tarybos posėdį merui ir kitiems garbingai į akis. Ir kaip taryboj spres, tada gali viešint per žiniasklaidą. Kur kaip tarybos narių ataskaita, kiek siūlymų teikė tarybai svarstyt ir kokia jų nauda miestui. O kas straipsnį kaip merui už akių vienpusė kritika, ar mero momentinės veiklos vienpusė ataskaita. Bet čia daugiau kaip teisėsaugos informatorių lygis.

  Komentaras

  Pati didžiausia miesto neišsprendžiama problema yra, pats šito atskirtųjų burelio vadeiva Sigitas. Pastovus savęs aukštinimas koks doras ir teisingas esą šitas vyras, kiti savivaldybėje niekšai, nusikaltėliai.

  Komentaras

  Alytaus naujalietuviai iš verslo gano partinukus jų medžioklės plotuose. O štai partinukai link strateginių plotų pramonės parko ir aerodromo net žvilgtelt vengia. Tiek tos ir savivaldos, rinkų stygius..

  Komentaras

  Pagal įstatymus būtent meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Būtent per tai turi paaiškint alytiškiams į straipsnį ir komentaruose vardijamus klausimus. O nevaidint, kad nepastebi, ar per prasta. Nesugeba, tegu užleidžia postą tam, kuris sugebės. Savivaldos veikloj neaiškumų ir nutylėjimų neturi būt. Nes kas vyksta iki šiol, kaip vengia rimtų temų, čia yra blogai. Ir kuo daugiau neaiškumų, tuo daugiau įtampų.

  Komentaras

  Politikai davęs priesaikas laikytis įstatymų. 27 Alytaus miesto tarybos naiai rinkti, todėl atsakingi ir atskaitingi. Ir turi aiškūnt žmonėms, kur klausia sr neaišku. O ne ligpniais vadibt. Gatvėj pabandytų tokius išsireiškimus, ka žon kaip baigtūs. Nes gatvė, tai ne teismo salė ar teisėsaugos dvigubi standartai, per kuriuos kaip kurie politikai kaip nori išsidorbinėja iš neįtinkančių žmonių. Dar Alytus į kaip kelių dvarą galutinai nepavirtęs, nežiūrint kaip kas iki šiol kaip nori išsidirbinėja.

  Komentaras

  Nereikia kaip politikams prisidirbt, kad patiems būt gėda ir bijotų viešinimo, tada nereikės kitų vadint ligoniais. Nes normalus žmogus pats į save pirmiau pažiūrės, tada kitus vertins. Ir jei nesugeba atitikt politikams keliamų reikalavimų, nėra ko eit į politiką. Straipsnį nei vienas neatitinka romtam tarybos nariui kelliamų reikalavimų, apart primityviai tenkint savo ambizijas. Kurias jau dauguma perpranta Alytuj. Sunku verslams, tad ardosi kaip gali išgyvent. Bet visur turi būt prisilaikoma politikos ir žmoniškumo normų. Vaizduojamas ir realus elgesys atitikt taip, kad patiems nebūtų gėda. Šiandien Alytaus taryboj žemesni intelektai nei, net gatvėj eiliniai aukštesni elgesio kultūros sritį. Viešos erdvės lygis per žemas miesto rangui. Taryba, turinti būt priekį ir kurt bei vienyt, priešingai stabdis progresui per savivaldą ir miesto vystymą. Ir prastėja.

  Komentaras

  Ar Alytaus versle ir kiti tokio proto, kaip šis tarybos narys Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 elgės? Kur būdamas tarybos nariu primoka advokatei 1300 eurų, kad prilygintų politiką privačiam asmeniui, kur reikalavima mažesni nei politkui davusiam priesaiką laikytis įstatymų. Ir atsivilkęs į teismą neįtinkantį alytiškį dėl keliamų pramonės parko, aerodromo, orlaivių temas pradeda. Mano misija stabdyt. Girias kaip politikas kovojas už žmones dėl atliekų. (Kur šiandien vertinant istoriją dėl užkastų atliekų, aišku ką turėjo omenį). Ir paklausius kaip politiko, kuriuo gyrės, kur teikti kžnkretūs tarybos nario siūlymai raštu pasirašant ttarybai svarstyt, prasideda niekinimo triados iki nualponėjimų, turiu.- Kas ubagui davė teisę aiškint, klaust..Blogo linki alytiškiui ir šeimai, kad neišsimokėtų. Vadinant žmogysta pats pabalęs stovėdamas drimba ant kėdės. Advokatė tablete gaivina. Teisėja net nekviečia greitosios, o jei būt numiręs. Kas kaltas, kad teisėja ir politikas nesilaiko Kpnst. 21,22,25,29,33,109,110 įstatymų. Kur vėl savivaldybės Etikos kpmisija sprendime Nr.KPPn- 16 pradėję tirt, kas kžnkrečiai tokiom triadom rašinėjo nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 žeidinėjančius komentarus, kur. Nustatyta rašinėta po moters darbo ir namų kompiuteriais, moteris atsisakė duot parodymus. Etikos komisija kvietė politiką ateit į posėdį ir į akis garbingai pasakyt, jis ar ne jis rašinėjo. Neatėjo. Kaip ir teisėsauga neviešindami, moterį atsakomybei pakišdami kur iki tokių temų kaip atskiruose komentaruose už teisėjus baudas skirt, tuo met ragino namų bendrijų pirminūnkus ateit į teismą ir.., sunku patikėt, kad šiais laikais taip gali vykt? Kad Akytuj žino politikai, teisėsauga, žoniasklaida ir...Pabandytų gatvėj pademonstruot tokias leksikas, kur teismo salėj ardos netramdomas teidėjos, ka žin gatvėj kaip baigtūs? Gal nespėtų ir tablečių išsitraukt? O čia įviešumą ereliai, gelbėtojai, ypač kaip teisėsaugai ką nors paskundžia. Iki kiek kritę valdyme Alytuj per dvigubus standartus iki nužmogėjimų. Po apskundimų dėl Jaunimo parko savivaldybė vėl transe, nors ir taip išderinta, kur šie tik prieina savo metodų lygį.

  Komentaras

  Kodėl taip liguistsi ir iki nužmogėjimų per paskutines kadencijas slopina būnant politiku po privačiu kaltinimu per derinius su teisėsaugą neįtinkantį dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivių įpatumų? Kokia nauda miestui per smulkius paleistas pustuštis pramonės parkas palyginus, kad kitur rimti užsienio investuotojai jau pritraukti ir ekonomiškai gyvina regionus? Kokia nauda, kad tik taip sugeba likutis pramonės išgyvent, o miestas praranda geras galimybes vystytis? Kokia nauda nuo aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų per 30 metų kiek mokesčių sumokėta? Kas moka mokesčius, kaip prieš kelis metus aerodromą perdavus savivaldybei vietoj to, kad per tarybą sprest kaip efektyviau įveiklint per es paramą, saujelė mesdami didelius pinigus ir dabar per teismus apskundę tempia? Kaip jiems tie pinigai atsipirks, jei ir dabar nei patys daro, nei kitiems leodžia? Ne jau miestas toks turtingas, kad gali leist sau neefektyviai naudot pramonės parką kurio įrengimui savivaldybė investavus 10 milijonų, ar laikyt aerodromo 100 ha? Nei patiems, nei kitiems..? Ar tik intrigos kaip pasinaudot, jei gausis? Štai tik per šiuos kelis punktus įklampinta stagnuot.., vardan ko? Kelių kombinacijų .. ?

  Komentaras

  Kodėl dėl atliekų skandaliuko firmoj iki šiol alytiškiams nepaaiškina iki šiol už tai atsakingos institucijos? Ar situacija kaip padangų gaisro iki tol n gaisrų ir visi bijo prabilt? Kol.. nesupleškėjo ir po to drysta stebėtis. Kas čia Alytaus valdyme kaip dvaras atskirų, kur tabu prabilt apie tikras pustuščio pramonės parko, aerodromo, orlaivių įpatumus? Ar tiksliau, jei per Lietuvą pramonės parkai sėkmingai užpildyti rimtais užsienio investuotojais, tai Alytuj dėl atskirų po verslu susireikšminusių kad išvengt užsienio verslų konkurencingumo, turi džiūt pustuščias pramonės parkas ir miestas? Kol atskiri nuo verslo blūdina tarp verslų ir taryboj nesuprasdami ką daro. Ir mano, kad niekas nesupranta. O mero apatinius skaičiuot, nebūtinai ir taryboj būt ir ją teršt. Kur slopina būnant politiku po privačiais ieškiniais per teisėsaugą? Iki tol nei vienas alytiškis politikas taip ciniškai nedrysdavo, kaip šis iki šiol. Ar pradėjusi anoj kadencijoj tarybą semt kanalixacija tegu semia savivaldą kaip iki šiol kur prisiliečia, sujaukia. Ir dar apskundžia per teisėsaugą? Tokio stiliaus dar nebuvo valdyme kaip dabar bando ir į kitą kadenciją pernešt. Ne jau Alytus per savivaldą nusiteikęs galutinai supūt?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.