Nr. 35 (13411)

2020-03-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 35 (13411) skaitykite:

  • Pra­dė­tas diok­si­nais už­terš­tų gy­vu­lių uti­li­za­vi­mas
  • Karantino laikotarpiu bekontakčio mokėjimo riba didinama iki 50 eurų
  • Šią sa­vai­tę Aly­tu­je pra­si­dė­jo kas­me­ti­nis duo­bių re­mon­tas
  • Daž­nai ru­di­ne ap­si­vil­ku­si vaikš­to gi­li iš­min­tis
  • Sa­a­dia Ba­ha­tas: „Kai at­vyks­tu į Lie­tu­vą, vėl jau­čiuo­si kaip ma­žas ber­niu­kas iš Aly­taus...”
  • „Si­dab­ri­nį kvar­te­tą” Ūd­rio ari­ja pa­svei­ki­no Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas
  • LRT tie­sio­giai tran­sliuos po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus pa­lai­mi­ni­mą
  • Naujos galimybės Lazdijų rajono mokiniams: robotikos kabinetai ir užsienio kalbų laboratorijos
  • Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis: „Stip­rūs Kar­tu” pa­dės vi­siems, ku­riems pa­gal­ba bus rei­ka­lin­ga
  • Ka­ran­ti­nas bib­lio­te­ko­se: Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji spaus­di­na ap­sau­gas me­di­kams, ra­jo­no bib­lio­te­ki­nin­kai – mo­ka­mo­se atos­to­go­se
Alytaus rajono medikai ir toliau sulaukia gerų žmonių bei įmonių dėmesio. Šį kartą rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui (PSPC) padovanoti respiratoriai, vienkartinės pirštinės ir...
Ne­tru­kus Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės me­di­kus pa­sieks 900 vei­do kau­kių – jas už­sa­kė Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas.
Šį ket­vir­ta­die­nį, ko­vo 19-ąją, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras, Vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos ope­ra­ci­jų va­do­vas Au­re­li­jus Ve­ry­ga pa­si­ra­šė spren­di­mą, ku­riuo...
Nuo šio tre­čia­die­nio, ko­vo 18-osios, iki ša­ly­je Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dėl plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so pa­skelb­to ka­ran­ti­no pa­bai­gos – ko­vo 30-osios yra ap­ri­bo­tas Aly­taus...
Jūs galite padėti sulėtinti Covid-19 viruso plitimą. Jei turite ligos simptomų, likite namuose, jei neturite simptomų, tačiau galite likti namuose – taip ir padarykite. O, kad laikas namuose būtų...
Aly­tiš­kė Lau­ra Ši­la­ly­tė šiuo me­tu stu­di­juo­ja Lon­do­ne Grinvičo universitete mediją ir komunikaciją, ji ap­si­spren­dė lik­ti An­gli­jo­je, nors la­bai rim­tai svars­tė grį­ži­mo į Lie­tu­vą...
Tę­sia­me po­kal­bius su aly­tiš­kiais, gy­ve­nan­čiais įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se ne tik no­rė­da­mi pa­lin­kė­ti mums vi­siems svei­ka­tos ir sėk­min­gai iš­gy­ven­ti ši­tą ne­leng­vą...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vals­ty­bės val­do­ma ben­dro­vė „Tok­si­ka“ bai­gė tvar­ky­ti Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nės „Eko­lo­gis­ti­ka“ gais­ra­vie­tę. Šio­je įmo­nė­je per­nykš­čio spa­lio...
Šiandien, kovo 24-ąją, Alytuje, Kultūros centro automobilių stovėjimo aikštelėje, Pramonės g.1B pradėjo veikti mobilus punktas išsitirti dėl koronaviruso.
Dėl koronaviruso Lietuvoje paskelbus karantiną bei drastiškai sumažėjus judėjimui šalyje nuo kovo 26 dienos laikinai stabdomas vykimas UAB “Kautra” vykdomais tarpmiestiniais maršrutais.
2020-03-24   Mieli alytiškiai,  
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją ir epidemiologų rekomendacijas, nusprendė pratęsti karantino laikotarpį iki balandžio 13 dienos. Viešose vietose rekomenduojama...
Šiandien, kovo 27-ąją, apie 10 val. paaiškėjo, kad Alytaus rajono savivaldybei pavaldžios Alytaus greitosios medicinos pagalbos stoties slaugytojai nustatytas koronavirusas. Tai patvirtino Alytaus...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.