Sei­mo na­rys me­di­kams pa­rū­pi­no de­vy­nis šim­tus vei­do kau­kių – jas pa­siu­vo Aly­taus įmo­nė „Kirp­tė”

Ro­kas Mak­si­ma­vi­čius
Komentarai (16)
2020 Kovas 20
nuotr.
LR Seimo narys Robertas Šarknickas (dešinėje) apsauginę veido kaukę iš antibakterinio audinio pristato Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės bendruomenei. Šalia ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai Dmitrij Kačiurin, siuvimo įmonės „Kirptė“ gamybos ir plėtros vadovė Jolita Janušonienė, ligoninės vyriausioji slaugos administratorė Daiva Aleksandravičienė.
Ne­tru­kus Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės me­di­kus pa­sieks 900 vei­do kau­kių – jas už­sa­kė Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas.

Ne­tu­riu lai­ko po­li­ti­kuo­ti, si­tu­a­ci­ja pras­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je. Re­spi­ratorių trū­ku­mas yra ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se vals­ty­bė­se, nie­kas ne­si­ti­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas ne­gai­les­tin­gai puls mū­sų bran­gius žmo­nes. Su juo ko­vo­ja ir mū­sų Aly­taus me­di­kai, jiems pa­de­da slau­gy­to­jai, ku­rie taip pat tu­ri sa­vo šei­mas, jie mel­džia­si, kad grįž­tų na­mo neuž­si­krė­tę. Tai la­bai jaut­ru ir bran­gu, dė­kui jiems. Me­di­kams iš­ties da­bar yra sun­ku: krū­vis ne tik fi­zi­nis, bet ir psi­cho­lo­gi­nis, – sa­ko Sei­mo na­rys R.Šar­knic­kas. – Kol kaž­kas iš vie­tos val­džios ban­do po­li­ti­kuo­ti kri­ti­kuo­da­mas, nu­spren­džiau ne­lauk­ti, veik­ti. Bar­niams nė­ra lai­ko, tai gy­vy­bės ir mir­ties klau­si­mas.“

Nė­ra lai­ko lauk­ti, rei­kia veik­ti grei­tai. Aly­taus li­go­ni­nės me­di­kams, ku­rių yra 900, la­bai rei­ka­lin­gos ap­sau­gos prie­mo­nės. Jos yra už­sa­ky­tos, Ki­ni­ja ruo­šia­si at­siųs­ti per ke­lias die­nas, bet jų trū­ku­mas iš­liks ir to­liau, nes jos rei­ka­lin­gos vi­sam pa­sau­liui, pa­klau­sa mil­ži­niš­ka. O dirb­ti me­di­kams rei­kia šian­dien ir kas­dien. Tad nie­ko ne­lauk­da­mas Aly­taus siu­vi­mo įmo­nė­je „Kirp­tė“ už­sa­kiau 900 kau­kių, ku­rias per­duo­siu mū­sų me­di­kams“, – ket­vir­ta­die­nio pa­va­ka­rę sa­kė R. Šar­knic­kas.

Anot jo, Aly­tu­je pa­siū­tos ap­sau­gi­nės vei­do kau­kės bus ne vien­kar­ti­nio nau­do­ji­mo, su an­ti­bak­te­ri­nio au­di­nio sluoks­niu. Sei­mo na­rys bu­vo su­si­ti­kęs su li­go­ni­nės va­do­vais, iš­si­aiš­ki­no, kad to­kios kau­kės ati­tin­ka jų po­rei­kius ir rei­ka­la­vi­mus. Jis pa­ti­ki­no, kad rei­kia­mą kie­kį kau­kių įmo­nė pa­ža­dė­jo pa­siū­ti iki penk­ta­die­nio vi­dur­die­nio.

Vi­si su­pran­ta­me, kad lai­kas ne­lau­kia. Sa­kau „ačiū“ įmo­nės ga­my­bos ir plėt­ros va­do­vei Jo­li­tai Ja­nu­šo­nie­nei ir vi­sam „Kirp­tės“ siu­vė­jų ko­lek­ty­vui už dar­bą ir ben­dra­dar­bia­vi­mą. Bū­ki­me sau­gūs, pa­dė­ki­me vie­ni ki­tiems. Lin­kiu vi­siems bud­ru­mo, svei­ka­tos ir są­mo­nin­go at­sa­kin­gu­mo“, – kvie­čia ir lin­ki R.Šar­knic­kas.

  Komentaras

  Jei ir pati savivaldybė būt operatyviai išsiaiškinus dėl padangų gaisro atsakingus, kad ateitį nesikartotų, būtų. Išsiaiškinę ir kodėl nesukomplektuota reikiamų apsaugos priemonių rezervai. Būt sukomplektavę ir dabar viruso atveju būt nors pradžioj apsirūpinę apsaugos priemonėmis. Nereikėję nervintis ir patys savo jėgom sprendę. Dabar į gaisro priežastis nereaguota, teisėsauga pusmečiais tiria.. Ir tos pačios pasekmės per neatsakingumą.
  ..

  Komentaras

  Kiti nesugeba, kiek ir Šarknickas nors pabando. Nors po padangų gaisro ir per komentarus buvo atkreiptas dėmesys. Kad per tarybą reikia tvirtint specpriemonių planą, per kurį savivaldybė sukomplektuotų reikalingą apsaugos priemonių rezervą nenumatytoms avarinėms situacijoms. Ir dabar būt naudoję. Nereagavo visuomenė, taryba, meras su komanda. Kurie iš vis net kaip priešiški tokiems pasiūlymams. Kaip ir dirbt per es paramą ir to dėka mažint paskolas ir stiprinant ekonomiką susidarytų salygos, kad dauhėtų gyventojų. Reiškia žmonėms gerėja gyvenimo salygos Alytuj. Bet Alytuj per pasyvumą, ar net priešiškumą tarpais miesto intereso gynimui, turi ką turi. Erzinas sau blogindami..

  Komentaras

  Šios priemonės turėjo būti pristatytos prieš 3 sav. Apgailėtins vyriausybė, kuri ne tik nesiėmė apsaugos priemonių, bet ir nevykdė priverstinio karantino. Dabar stipriai nukentės žmonės...o šis vis taškučius bando susirinkti artėjant rinkimams :(

  Komentaras

  Kiek pridirbot Alytuj per 30 metų, kiek jūs įtakų dėka į valdžią pravestų paspirtukų dėka netekta 10 n buvusų gerų įmonių ir rinkų, per kurias alytiškiai galėjo užsidirbt normaliai dabarčiai ir ateičiai. Dar padangų gaisras kur alytiškiai išsiaiškinę kas kaip..Virusas atskaičiuoja...

  Komentaras

  Rotariečiai dar praėjusį penktadienį buvo paaukoję 63000eurų už kuriuos jau užsakyta ir bus perka 14000 vnt respiratorių, kaukių, kitų rekalingų priemonių medikams. o ką tu, šikniau pavyzdy, paaukojai?

  Komentaras

  Štai seimo narys, net atskiri pavieniai sugebėjo pasiūlyt dalį specpriemonių. Kaip tai turintys pirmi daryt valdžia ir už tai gaunantys neblogus valdiškus atlyginimus vėl nesuspėja. Nors regis neseniai buvo padangų gaisras, kur išaiškėjo problema dėl savivaldybės nesugebėjimo sukaupt reikiamą apsaugos priemonių rezervą avarinėms situacijoms, dabar vėl nepasiruošta. Nors tuomet buvo ir per komentarus atkreiptas dėmesys į tai nes mandri valdžioje ne su bent kuo kalbasi, dabar vėl. Nepasimokinta ir žmonių gyvybėm eksperimentuojama nesant apsaugos priemonių. Kur tik rimčiau prisiliečia spragos. Nesugebant dirbt per es paramos projektus praskolinėjama, švietimo reforma su čiūdais, dabar kiti sugeba po truputį rūpintis o valdžioj tik kitus kaltint. Niekur per savivaldą taip pasyviai neužsileidžiama. Vėl jei valdžioje besugeba, gali užleist vietas sugebantiems. Kam kankintis ir kitiems blogint?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.