„Toksika” gaisravietę jau sutvarkė. Dėl rūsiuose likusių medžiagų reikia tyrimų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Kovas 24
„Tok­si­kai“ gais­ra­vie­tės su­tvar­ky­mas kai­na­vo per 2,5 mln. eu­rų be PVM.
„Tok­si­kai“ gais­ra­vie­tės su­tvar­ky­mas kai­na­vo per 2,5 mln. eu­rų be PVM.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vals­ty­bės val­do­ma ben­dro­vė „Tok­si­ka“ bai­gė tvar­ky­ti Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nės „Eko­lo­gis­ti­ka“ gais­ra­vie­tę. Šio­je įmo­nė­je per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lęs gais­ras tru­ko de­šimt die­nų, gais­ra­vie­tei su­tvar­ky­ti pri­rei­kė dau­giau kaip ke­tu­rių mė­ne­sių. Iš gais­ra­vie­tės iš­vež­ta 8 tūkst. 180 to­nų pa­vo­jin­gų at­lie­kų, tai kai­na­vo per 2,5 mln. eu­rų be PVM.

Pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mas ga­li už­truk­ti nuo me­tų iki dve­jų

„Tok­si­ka“ „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro vie­tą pra­dė­jo tvar­ky­ti per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je.

Gais­ra­vie­tė tvar­ky­ta tri­mis eta­pais. Pir­miau­sia pa­vo­jin­gos at­lie­kos iš­vež­tos iš dvie­jų, ša­lia pa­grin­di­nės gais­ra­vie­tės bu­vu­sių pa­tal­pų, po to im­ta tvar­ky­ti pa­grin­di­nė gais­ra­vie­tė. Ap­de­gu­sias pa­dan­gas iš­ty­rus Vo­kie­ti­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je ir nu­sta­čius, jog tai pa­vo­jin­gos at­lie­kos, jų iš­ve­ži­mas iš gais­ra­vie­tės bu­vo vyk­do­mas tre­čiu eta­pu.

Gais­ra­vie­tė baig­ta tvar­ky­ti pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Kaip sa­kė „Tok­si­kos“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Lu­kas An­dro­na­vi­čius, iš vi­so iš gais­ra­vie­tės į ben­dro­vės pa­da­li­nį – Šiau­lių ra­jo­ne esan­čius de­gi­ni­mo įren­gi­nius iš­vež­ta dau­giau kaip 3 tūkst. to­nų pa­vo­jin­gų at­lie­kų – de­gė­sių, su­si­da­riu­sių iš teks­ti­li­nių ir me­ta­li­nių pa­dan­gų kor­dų, gu­mos li­ku­čių, der­vų ir ki­tų ne­aiš­kių che­mi­nių me­džia­gų, ap­de­gu­sios pa­dan­gos ir jų da­lys: „Kol kas sa­vo įren­gi­niuo­se su­de­gi­no­me tik apie 15 pro­cen­tų iš gais­ra­vie­tės at­vež­tų pa­vo­jin­gų at­lie­kų. Jų vi­sų su­de­gi­ni­mas pa­gal mū­sų tu­ri­mų de­gi­ni­mo įren­gi­nių ga­lin­gu­mą ga­li už­truk­ti nuo me­tų iki dve­jų.“

Dau­giau kaip 5 tūkst. to­nų la­bai smul­kios frak­ci­jos de­gė­sių, pe­le­nų, ap­de­gu­sio be­to­no, ke­ram­zi­to iš­ga­ben­ta į „Tok­si­kos“ pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­ną, taip pat Šiau­lių ra­jo­ne.

Į klau­si­mą, kas bus to­liau da­ro­ma su są­var­ty­ne pa­tal­pin­to­mis pa­vo­jin­go­mis at­lie­ko­mis, ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius at­sa­kė: „Čia jos bus su­dė­tos sau­go­ti ne­ter­mi­nuo­tam lai­ko­tar­piui. Pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­nas yra spe­cia­lus įren­gi­nys, tu­rin­tis sto­gi­nę, be­to­ni­nes sie­nas, fil­tra­to su­rin­ki­mo sis­te­mą. Są­var­ty­no kon­struk­ci­ja už­tik­ri­na, jog at­lie­kos ne­pa­tek­tų į ap­lin­ką ir bū­tų sau­go­mos sau­giai.“

„Tok­si­kai“ gais­ra­vie­tės su­tvar­ky­mas kai­na­vo per 2,5 mln. eu­rų be PVM.

Iš vals­ty­bės biu­dže­to jau su­sig­rą­žin­tos lė­šos už pir­ma­me eta­pe at­lik­tus dar­bus – 240 tūkst. eu­rų.

L.An­dro­na­vi­čiaus tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė jau yra pri­ėmu­si nu­ta­ri­mą dėl dar 1,5 mln. eu­rų sky­ri­mo, pa­teik­ti do­ku­men­tai ir dėl pas­ku­ti­nės su­mos – dau­giau kaip 800 tūkst. eu­rų sky­ri­mo.

Ren­gia­ma­si tir­ti gais­ra­vie­tės rū­sių dum­blą

Nors pa­ti gais­ra­vie­tė jau su­tvar­ky­ta, ta­čiau jos rū­siuo­se li­ko dum­blas ir ki­tos me­džia­gos.

„Tok­si­kos“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius tvir­ti­no, kad te­ko šiek tiek ap­žiū­rė­ti dvi pa­tal­pas: „Kas ten kon­kre­čiai yra, sun­ku pa­sa­ky­ti, ta­čiau jo­se ma­tė­me dum­blo, ki­to­kių me­džia­gų. Pa­tal­pos ten di­de­lės, bai­su ir vaikš­čio­ti, juk nė­ra švie­sos, po gais­ro li­kęs pa­sta­tas – ava­ri­nės būk­lės.“

Šią si­tu­a­ci­ją ži­no ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Juo­nys. Jis tvir­ti­no, kad rei­kia rū­sių dum­blą iš­tir­ti ir po to spręs­ti, ką su juo da­ry­ti.

Pa­sak R.Juo­nio, dėl dum­blo ty­ri­mų jau kal­bė­ta su „Tok­si­ka“, jos at­sto­vai ne­sa­kė, kad to ne­da­rys.

Jei bus ap­si­spręs­ta tir­ti gais­ra­vie­tės rū­sių dum­blą ir ten esan­čias me­džia­gas, tai vėl pa­pil­do­mai kai­nuos vals­ty­bės biu­dže­tui. O jei pri­reik­tų iš­vež­ti rū­sių tu­ri­nį, reik­tų dar di­des­nės vals­ty­bės iž­do pa­ra­mos.

Ka­dan­gi po gais­ro ir gais­ra­vie­tės su­tvar­ky­mo „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­sta­tai ta­po ava­ri­nės būk­lės, R.Juo­nio tvir­ti­ni­mu, tuo tu­ri pa­si­rū­pin­ti ben­dro­vės sa­vi­nin­kai, ant­raip gre­sia tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė: „Apie tai įmo­nė ži­no. Pa­sta­tas šiuo me­tu yra ap­tver­tas.“

 

 

 

  Komentaras

  Alytus po gaisro išvadų nepadarė, patiems aiškintis netrukdo, kad nesikartotų. Prie kurio mero duoti leidimai įmonei padangų perdirbimo verslą vystyt? Reiškia kartu turėjo ir specpriemonių planą tvirtint. Kad įmonė būt įtraukta į padidinto pavojingumo įmonių sarašą ir dažniau tikrinama. Savivaldybė komplektuos specpriemonių rezerva nenumatytoms avarinėms situacijoms. Ko pasirodo viruso atveju ir dabar trūksta. Atviriau po šalies žurnalistų reportažų apie gaisrą viešinant įrašus- vaizdelis Alytui ne koks.

  Komentaras

  Vėl tęsiasi neatsakingumas iš institucijų. Kodėl nesigirdi iš mero ir Aplinkos ministrų paaiškinimų? Kodėl prieš virš metų jei įeita į miesto teritorijoj esančios firmos blusinėt užkastų atliekų, o nematyta tuo met problemų padangų perdirbimo įmonėj? Į tai atsakymų neteikia Aplinkos ministras, kuriam pavaldžios institucijos vykdė. Iš Seimo nario nuo Alytaus miesto ir mero. Iš tarybos kuri kaip ir vengia rimtų klausimų matyt. Iš buvusio mero. Nes nepaaiškinus, paliekama kaip terpė galimai slopint neįtinkančius ir likt neatsakingais. O jei ir vėl bėda, vėl nežiniukus vaizduoja.

  Komentaras

  Gaisro pasekmes tvarko valstybė už valstybės n milijonus. Reiškia gaisro svarba respublikinės reikšmės. Tad turėjo operatyviai ištirt ir atsakingus nustatyt, kad nesikartotų. Per pusmetį nesugeba atsakingų nustatyt. Nors šalies žurnalistai įrašus viešino ir išaiškino. Būt teisėsauga operatyviai ištyrus, būt įvertinę. Kad savivaldybė nesukomplektavus reikiamo rezervo apsauginių priemonių. Būt savivaldybės sukomplektavę ir viruso atveju naudoję. Bet? Dirba ekskomisarai vyriausybėj ir kitur panašių pristatę. Per jų dalim dvigubų standartų deriniusAlytus nuopolį per paskutinius metus.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.