Po­li­ci­ja vie­šo­se erd­vė­se su­stip­ri­no kon­tro­lę, ka­da Aly­tu­je veiks iš­si­ty­ri­mo punk­tas – ne­aiš­ku

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Kovas 20
Už­draus­ta par­kuo­se ir ki­to­se vie­šo­se erd­vė­se bū­riuo­tis di­des­nėms nei pen­kių as­me­nų gru­pėms, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se vie­nu me­tu žais­ti dau­giau nei vie­nos šei­mos vai­kams. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Už­draus­ta par­kuo­se ir ki­to­se vie­šo­se erd­vė­se bū­riuo­tis di­des­nėms nei pen­kių as­me­nų gru­pėms, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se vie­nu me­tu žais­ti dau­giau nei vie­nos šei­mos vai­kams. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį, ko­vo 19-ąją, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras, Vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos ope­ra­ci­jų va­do­vas Au­re­li­jus Ve­ry­ga pa­si­ra­šė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis ka­ran­ti­no dėl plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so me­tu par­kuo­se ir ki­to­se vie­šo­se erd­vė­se už­draus­ta bū­riuo­tis di­des­nėms nei pen­kių as­me­nų gru­pėms. Aly­taus, kaip ir vi­sos ša­lies, po­li­ci­ja su­stip­ri­no vie­šų erd­vių kon­tro­lę. Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai gau­na vis dau­giau pi­lie­čių pra­ne­ši­mų apie iš už­sie­nio grį­žu­sius ir izo­lia­ci­jos ne­si­lai­kan­čius as­me­nis. Vyk­dant Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mą, Aly­taus kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je grį­žu­sių iš už­sie­nio ar tu­rė­ju­sių kon­tak­tų su ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jais as­me­nų pa­tik­rai šios sa­vai­tės pra­džio­je bu­vo pa­sta­ty­ta pa­la­pi­nė. Už­va­kar ją dėl čia dirb­sian­tiems me­di­kams sie­kia­mų su­da­ry­ti ge­res­nių dar­bo są­ly­gų pa­kei­tė iš jū­ri­nio kon­tei­ne­rio pa­da­ry­tas va­go­nė­lis. Ta­čiau ka­da pra­dės veik­ti iš­si­ty­ri­mo punk­tas, ne­aiš­ku, nes Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja dar ne­su­tei­kia ty­ri­mams rei­ka­lin­gų re­a­gen­tų.

Jau apie pus­šim­tis pra­ne­ši­mų apie izo­lia­ci­jos ir ka­ran­ti­no ne­si­lai­kan­čius as­me­nis

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro, Vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos ope­ra­ci­jų va­do­vo A.Ve­ry­gos šį ket­vir­ta­die­nį pa­si­ra­šy­ta­me spren­di­me griež­ti nu­ro­dy­mai – už­draus­ti par­kuo­se ir ki­to­se vie­šo­se erd­vė­se bū­riuo­tis di­des­nėms nei pen­kių as­me­nų gru­pėms, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se vie­nu me­tu žais­ti dau­giau nei vie­nos šei­mos vai­kams.

To­kio spren­di­mo pri­rei­kė pi­lie­čiams ne­pai­sant Vy­riau­sy­bės pri­im­to nu­ta­ri­mo, ku­riuo nuo ko­vo 16-osios vi­dur­nak­čio iki ko­vo 30-osios vi­dur­nak­čio dėl ko­ro­na­vi­ru­so CO­VID-19 pli­ti­mo Lie­tu­vo­je pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas.

Taip pat mi­nist­ro spren­di­mu įpa­rei­go­ja­ma par­kuo­se ir ki­to­se vie­šo­se erd­vė­se pi­lie­čiams lai­ky­tis sau­gaus kon­tak­to – di­des­nio nei 2 met­rų at­stu­mo ir trum­pes­nio nei 15 mi­nu­čių kon­tak­to, veng­ti tie­sio­gi­nio fi­zi­nio kon­tak­to, lai­ky­tis as­mens hi­gie­nos: ran­kų hi­gie­nos, ko­sė­ji­mo ir čiau­dė­ji­mo eti­ke­to.

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, po­li­ci­ja, vyk­dy­da­ma mi­nist­ro spren­di­mą, jau su­stip­ri­no par­kų ir vie­šų­jų erd­vių kon­tro­lę.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus po­li­ci­ja ėmė gau­ti dau­giau pi­lie­čių pra­ne­ši­mų apie iš už­sie­nio grį­žu­sius ir izo­lia­ci­jos bei ka­ran­ti­no ne­si­lai­kan­čius as­me­nis. Žmo­nės pra­ne­ša ne tik to­kių as­me­nų var­dus, pa­var­des, bet ir gy­ve­na­mą­ją vie­tą, ne­re­tais at­ve­jais ir te­le­fo­nų nu­me­rius.

Iki šiol to­kių pra­ne­ši­mų gau­ta jau apie pus­šim­tį, maž­daug pu­sė – apie Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jus.

Kol kas izo­lia­ci­jos ir ka­ran­ti­no ne­pai­san­tys as­me­nys tik įspė­ja­mi žo­džiu. Dar ne­tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė – pir­mą­kart ski­ria­mos bau­dos iki 140 eu­rų, už pa­kar­to­ti­nį pa­žei­di­mą – bau­dos iki 600 eu­rų. O jei dėl as­mens kal­tės iš­plis­tų ko­ro­na­vi­ru­sas, jau nu­ma­ty­ta ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė – lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.

Apie izo­lia­vi­mo­si ar ka­ran­ti­no ne­si­lai­kan­čius as­me­nis rei­kia pra­neš­ti ben­dro­sios pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Ne­su­lau­kia­ma ty­ri­mams rei­ka­lin­gų re­a­gen­tų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, vyk­dy­da­ma Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mą įreng­ti mo­bi­lų punk­tą dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­si­tir­ti iš už­sie­nio grį­žu­siems ar kon­tak­tą su šio vi­ru­so at­ve­jais ar įta­ria­mais at­ve­jais tu­rė­ju­siais as­me­nims, šios svai­tės pra­džio­je ini­ci­ja­vo to­kio punk­to pa­sta­ty­mą Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.

Iš pra­džių šau­liai čia pa­sta­tė pa­la­pi­nę. Už­va­kar čia at­si­ra­do iš jū­ri­nio kon­tei­ne­rio pa­da­ry­tas va­go­nė­lis, o pa­la­pi­nė bus nau­do­ja­ma su­sto­ti au­to­mo­bi­liams, ku­riais žmonės atvyks iš­si­tir­ti.

Kon­tei­ne­ris, kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro va­do­vė Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, pa­sta­ty­tas mo­bi­lia­me punk­te dirb­sian­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų pa­to­gu­mui, jį sa­vi­val­dy­bei su­tei­kė ver­slo at­sto­vai.

Nors, kaip tvir­ti­no R.Rin­ke­vi­čiū­tė, jau dar­bui mo­bi­lia­me punk­te ap­mo­ky­ti me­di­ci­nos dar­buo­to­jai, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pra­neš­ta apie pa­reng­tą mo­bi­lų punk­tą, ta­čiau iš mi­nis­te­ri­jos ne­gau­na­ma ty­ri­mams rei­ka­lin­gų re­a­gen­tų: „To­dėl vi­siš­kai ne­aiš­ku, ka­da toks punk­tas pra­dės veik­ti Aly­tu­je. Iš mi­nis­te­ri­jos gau­na­me pa­aiš­ki­ni­mų, kad re­a­gen­tais pir­miau­sia ap­rū­pi­na­mos pen­kios di­džio­sios Lie­tu­vos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos. “

Kol kas to­kie punk­tai vei­kia tik Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je, ki­tuo­se sep­ty­niuo­se ša­lies di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, ku­rie bu­vo nu­ma­ty­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spren­di­me, mo­bi­lių punk­tų dar nė­ra.

Šian­dien aki­vaiz­du, kad pa­si­tei­si­no Aly­tu­je pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą įreng­ta ka­ran­ti­na­vi­mo vie­ta sta­dio­no vieš­bu­ty­je to­kiems as­me­nims, ku­rie grį­žę iš už­sie­nio dėl ma­žo gy­ve­na­mo­jo plo­to ir čia gy­ve­nan­čios gau­sios šei­mos ar gar­baus am­žiaus ar­ti­mų­jų, na­muo­se ne­ga­li izo­liuo­tis.

Vieš­bu­ty­je va­kar vi­du­rdie­nį jau gy­ve­no 4 as­me­nys, dar du as­me­nys tei­rau­ja­si apie ap­si­gy­ve­ni­mo ja­me ga­li­my­bes.

Va­ka­rykš­čio vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tę 48 as­me­nys, 1 pa­svei­ko, mir­čių dėl šio vi­ru­so nė­ra. Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sių aly­tiš­kių ne­nu­sta­ty­ta.

 

 

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.