Nr. 129 (13359)

2019-11-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 129 (13359) skaitykite:

 • KTU che­mi­kė: teig­ti, jog de­gant pa­dan­goms diok­si­nai ne­su­si­da­ro, yra ne­at­sa­kin­ga
 • Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­riaus kon­kur­są lai­mė­jo da­bar­ti­nis va­do­vas
 • Pa­si­ju­to­me tar­si „Gra­ni­to” klu­be
 • Be redaktoriaus žinios
 • Aly­taus ra­jo­no ug­nia­ge­sių in­te­re­sai ap­gin­ti – pre­mi­jos bus skir­tos
 • Ne­pa­kan­tu­mas: už lai­ku ne­iš­vež­tas at­lie­kas – bau­da
 • Aly­taus gim­na­zi­jos įkū­ri­mą ir pir­mo­jo eta­po veik­lą žy­mės at­mi­ni­mo len­ta
 • Aly­tu­je – aukš­čiau­sius stan­dar­tus ati­tin­kan­čios tarp­tau­ti­nės šau­dy­mo iš lan­ko var­žy­bos
 • Įspū­džių ku­pi­nas me­džio­to­jų lap­kri­tis
 • Į Aly­tų in­cog­ni­to at­vyks­ta „Re­vi­zo­rius”
 • Jus­ti­nas Jan­ke­vi­čius ir Ra­mū­nas Ci­cė­nas:
 • „Spė­ki­te pa­ma­ty­ti, kol ir mū­sų dar ne­už­drau­dė”
 • „Li­tu­a­ni­ca” ruo­šia­si mu­zi­ka­lia­jam su­grį­ži­mui į di­džiau­sias sce­nas
 • Po­pie­tė šei­moms „Vel­ti­nis obuo­liu­kas”
 • Alytaus kultūros centre – „Senjorų naktišokiai”
Da­nie­lė Svir­ne­ly­tė – Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos tre­čio­kė, vie­na gar­siau­sių mies­te fut­bo­li­nin­kių, Lie­tu­vos rink­ti­nių žai­dė­ja, at­sto­vau­jan­ti mū­sų mies­tui ir ša­liai.
Viktoras ŠČETILNIKOVAS 1955 06 13–2019 11 13 Atsargos kapitonas, dainų aranžuotojas, kapelmeisteris
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.