Nr. 122 (13352)

2019-10-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 122 (13352) skaitykite:

 • VDI: po eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos Aly­tu­je bū­ti­na už­tik­rin­ti sau­gias dar­bo vie­tas
 • Li­te­ra­tū­ri­nio trau­ki­nio ku­pė su­si­tiks dvi da­mos ir džen­tel­me­nas
 • Rai­mun­das Mar­kaus­kas to­liau va­do­vaus Dar­bo par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riui
 • TV3 ži­nių žur­na­lis­tė Ag­nė Čep­lins­kie­nė ta­po Aly­taus mies­to me­ro pa­ta­rė­ja
 • In­for­ma­ci­nis ka­ras: ne mū­šio lau­ke – bet mū­sų gal­vo­se. Ko­dėl to rei­kia ne­nu­ver­tin­ti?
 • Pen­ke­ri me­tai po em­bar­go: kaip lai­ko­si mū­sų kai­my­nė Ru­si­ja?
 • Tik ben­dra­dar­biau­da­mi ga­li­me pa­slau­gų ko­ky­bę pa­da­ry­ti ne­pri­ekaiš­tin­gą
 • Tė­viš­kė ra­šy­to­jai at­gai­vos ir įkvė­pi­mo šal­ti­nis, sau­gan­tis čia gy­ve­nu­sių žmo­nių ši­lu­mą ir iš­min­tį
 • Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je tie­sia­mas be­veik ki­lo­met­ro il­gio ke­lias
 • Šau­nuo­lė, pa­rei­gū­ne – ata­ką at­lai­kėt!
 • Prem­je­ra „Geis­mų tram­va­jus” pa­ga­vo, įtrau­kė, ne­pa­lei­do...
 • Plū­dės niurk­te­lė­ji­mas lė­toj tėk­mėj
 • Ke­tu­ri daž­niau­siai už­duo­da­mi klau­si­mai apie iš­mo­kas lau­kiant pir­ma­gi­mio
 • Sta­sio lai­mi­kis iš Var­čios miš­ko
 • Ba­ra­vy­kų lie­tus
Kaip praneša Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Izabelė Bočkienė, Alytaus padangų perdirbimo bendrovei „Ekologistika“, kurioje kilęs mieste ir rajone ekstremalią...
Va­kar, spa­lio 23-io­sios, ry­te ap­si­lan­kius Pra­mo­nės ra­jo­ne, pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nės „Eko­lo­gis­ti­ka“ gais­ra­vie­tė­je, ku­ri at­si­ra­do pra­ėju­sios sa­vai­tės tre­čia­die­nį,...
Alytaus rajono savivaldybė informuoja, kad gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremalios situacijos patyrė žalą, ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos atsiradimo turi teisę pagal...
Spalio 24 d. posėdžiavusi Ekstremalių situacijų komisija priėmė sprendimą raštu kreiptis į Aplinkos apsaugos departamentą ir prašyti imtis priemonių, kad dėl gaisro susidariusios atliekos iš...
Šį ket­vir­ta­die­nį, spalio 24-ąją, „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė ži­nia, kad ban­kru­ta­vu­sios „Aly­taus teks­ti­lės“ ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te Pra­mo­nės gat­vė­je gy­ve­na...
Oficialiai apie gaisro pabaigą pranešta spalio 25 d., apie tai feisbuko paskyroje rašo meras Nerijus Cesiulis: „10 dienų laukiau, kada galėsiu jums pasakyti – viskas, gaisras tikrai užgesintas. Ne...
❗ Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gaisravietėje baigia darbus, tačiau vykdys stebėseną. Teritoriją taip pat vis dar saugo policijos pareigūnai.
Pie­no už­terš­tu­mas diok­si­nais Kar­kly­nų kai­me pa­im­tuo­se mė­gi­niuo­se vir­ši­ja leis­ti­ną diok­si­no nor­mą 8 kar­tus, Ge­nių kai­mo pie­no su­pir­ki­mo punk­te – 2,5 kar­to. Apie tai...
Yra labai daug lažybų bendrovių, kurios siūlo daug paslaugų. Čia geros naujienos. Blogosios - lažybų bendrovės pasiūla yra didelė, taigi gali būti labai sunku pasirinkti. Taip pat, tarp jų yra ir daug apgaulingų svetainių, kurios tiesiog “ištrauks” iš jūsų kišenės pinigus. Mes negalime pasakyti, kurios lažybų bendrovės yra geriausios ir kodėl jos yra TOP sąrašuose. Tačiau, mes galime pasakyti į ką reikia atkreipti dėmesį, jog neliktumėte apgautas/-a ir bendrovė atitiktų visus jūsų reikalavimus. P.s. nuo lažybų tapti priklausomiems labai lengva, todėl visada vertėtų įsivertinti rizikas ir, ar tikrai verta rizikuoti savo pinigais.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.