Nr. 115 (13638)

2021-10-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 115 (13638) skaitykite:

 • „Di­džiau­sias dar­bas, ku­rį ga­li­me pa­da­ry­ti – tai kal­bė­ti apie do­no­rys­tę, lin­kėdami vie­nas ki­tam tik svei­ka­tos“
 • Aly­taus li­go­ni­nė­je už­im­tos be­veik vi­sos ko­vi­di­nės lo­vos
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai mi­nė­jo pro­fe­si­nę šven­tę
 • Ma­žo­ji Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los obo­ji­nin­kų šei­ma
 • Gim­ta­die­nį šven­čian­tis Liu­das Mi­ka­laus­kas ke­liau­ja su ju­bi­lie­ji­niu tu­ru per Lie­tu­vą!
 • Fes­ti­va­lis „Ne­pa­to­gus ki­nas” at­vyks­ta į Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šą­ją bib­lio­te­ką!
 • Aly­taus ra­jo­no Ver­slo ta­ry­bos po­sė­dis – su Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės na­riais
 • Aly­tu­je šil­dyti pra­dė­ta anksčiau nei pernai
 • Aly­taus ra­jo­ne pra­dė­tas šil­dy­mo se­zo­nas
 • But­ri­mo­nių gim­na­zi­ją ge­ro­mis emo­ci­jo­mis už­lie­jo is­to­ri­niai Mu­zi­kos die­nos ak­cen­tai
 • Tau­to­dai­lė ki­tu žvilgs­niu – pro fo­to­apa­ra­to aku­tę
Rug­sė­jo 30-ąją vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo ta­ry­bos na­rių pa­reiš­ki­mais, ku­riais pra­neš­ta, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos atstovai...
Aly­taus ap­skri­ties vals­ty­bės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga su­ren­gė ap­skri­tą­jį sta­lą-dis­ku­si­ją „Tri­ša­lės ta­ry­bos vaid­muo plė­to­jant so­cia­li­nį dia­lo­gą“. Ren­gi­ny­je...
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad kiekviena Lietuvoje esanti transporto priemonė nuo gegužės 1 d. privalo turėti unikalų savininko deklaravimo kodą (SDK). Parduoti ir...
Jau be­veik ket­vir­tį am­žiaus lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ni­jo­lė Mi­lie­nė dir­ba Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­je. Pe­da­go­gė gim­na­zis­tus mo­ko ne tik gim­to­sios kal­bos, bet...
Aly­tiš­kiai jau skai­to Ie­vos Ane­laus­kai­tės-Mo­tie­jaus­kės tar­miš­kai pa­ra­šy­tas pa­sa­kas vai­kams, ku­rios su­dė­tos į kny­ge­lę „Da­bar­ci­nės pa­sa­kos“. Pir­mie­ji tė­ve­lių, se­ne­lių...
Pas­ta­ruo­ju me­tu blo­gė­jan­čią si­tu­a­ci­ją dėl ko­ro­na­vi­ru­so liu­di­ja tai, kad į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rių pra­dė­ti vež­ti li­go­niai...
Per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus in­ves­ti­ci­jos į že­mės ūkį Lie­tu­vo­je sieks pu­sę mi­li­jar­do eu­rų. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pri­sta­tė šių ir ki­tų me­tų Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros...
Su­da­ly­va­vu­si pro­jek­te va­rė­niš­kė sėk­min­gai įsi­dar­bi­no, ke­ti­na kur­ti ver­slą
Tabako gaminius rūko beveik kas ketvirtas šalies gyventojas. Tuo tarpu rūkančiųjų skaičius Alytaus regione yra mažesnis nei visoje šalyje, tačiau išlieka panašus bendrajam vidurkiui. Todėl cigaretės...
Spalio 12 dieną 15 val. Audiovizualiųjų menų centre, senojoje Alytaus sinagogoje, pristatoma dailininko Alberto Veščiūno (1921 – 1976), bičiulių ir artimųjų vadinto tiesiog Aba, darbų paroda. Šiais...
Rudenį galima gaminti įprastus savo mėgstamus patiekalus, kuriems ingredientus perkame prekybos centruose. Kita vertus, būtų galima pasidžiaugti sezoninėmis gėrybėmis iš nuosavo daržo, lauktuvėmis iš...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.