Į Aly­taus li­go­ni­nę ve­ža­mi ko­vi­di­niai li­go­niai iš San­ta­ros kli­ni­kų (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ligoninė
Pas­ta­ruo­ju me­tu blo­gė­jan­čią si­tu­a­ci­ją dėl ko­ro­na­vi­ru­so liu­di­ja tai, kad į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rių pra­dė­ti vež­ti li­go­niai iš šios gy­dy­mo įstai­gos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų. Aly­taus li­go­ni­nė­je slau­go­miems as­me­nims nu­sta­čius ko­vi­dą, ap­ri­bo­tas to­kių li­go­nių gul­dy­mas įstai­go­je.

Ko­vi­das – de­vy­niems slau­go­miems as­me­nims

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riui ati­da­vus at­ski­rą pa­lai­ko­ma­jam gy­dy­mui ir slau­gai skir­tą kor­pu­są, slau­go­mi as­me­nys per­kel­ti į Trau­ma­to­lo­gi­jos-or­to­pe­di­jos sky­riu­je ne­už­im­tų pa­tal­pų da­lį.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ko­vi­das įsi­su­ko pas li­go­ni­nė­je slau­go­mus as­me­nis ir spa­lio 6-osios ry­tą ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su bu­vo 9 iš 18-os. Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, ser­gan­tie­ji izo­liuo­ja­mi at­ski­ro­se pa­la­to­se, už­draus­tas jų lan­ky­mas, ap­ri­bo­tas slau­go­mų as­me­nų gul­dy­mas įstai­go­je.

Iš de­vy­nių slau­go­mų ko­vi­du ser­gan­čių as­me­nų vie­nas nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­skie­py­tas vi­sa vak­ci­na­vi­mo sche­ma, du yra ga­vę po vie­ną vak­ci­nos do­zę, še­ši – ne­skie­py­ti.

Įta­ria­ma, kad vi­ru­są šiems li­go­niams ga­lė­jo at­neš­ti lan­ky­to­jai.

Šiuo me­tu CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga trys li­go­ni­nės slau­gy­to­jai ir vie­nas slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jas.

 

Iš San­ta­ros kli­ni­kų at­vež­ti pen­ki li­go­niai

Spa­lio 6-osios ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus li­go­ni­nė­je iš 70 ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­tos 46, dar 5 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Ka­dan­gi Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­se San­ta­ros kli­ni­kose ima stig­ti vie­tų ko­vi­di­niams li­go­niams, šie pra­dė­ti vež­ti gy­dy­mui į Dzū­ki­jos sos­ti­nę. Iš Vil­niaus į Aly­taus li­go­ni­nę jau at­vež­ti pen­ki ko­vi­du ser­gan­tys li­go­niai.

A.Va­si­liaus­kas ne­at­me­ta, kad iš San­ta­ros kli­ni­kų per­ve­ža­mų ko­vi­di­nių li­go­nių ga­li dau­gė­ti, jei si­tu­a­ci­ja ša­ly­je dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos blo­gės.

 

Ser­ga 489 aly­tiš­kiai ir 115 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų

Spa­lio 5-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 207, grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 144 aly­tiš­kiai. Aly­taus ra­jo­ne šie skai­čiai ati­tin­ka­mai – 45 ir 42.

Nau­jai ko­vi­das nu­sta­ty­tas 43 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 8 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams.

Spa­lio 6-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 489 aly­tiš­kiai ir 115 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų fik­suo­tus ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jus Aly­tui ten­ka 1 tūkst. 180, Aly­taus ra­jo­nui – 522, ša­lies vi­dur­kis – 825.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kiek dar pūsit šitą nesąmoningą "pandemiją". Geriau parašykit teisybę kokie skaičiai dabar sergančių covid, kurie pasiskiepinę. Vien tik mano pažįstamų 4 pasiskiepinę susirgo covid, du iš jų labai sunkiai

  Komentaras

  Taigi Alytaus raj. 95proc, paskiepyti,kodėl tiek daug serga? Kaip užkrėtė lankytojai, jeigu neleidžia lankytojų? Visi važiuoja į Vilnių gydytis,o čia veža į Alytų? Kodėl???

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.