Žemės ūkiui – ket­vir­tis mi­li­jar­do eu­rų pa­ra­mos: ska­tins au­gin­ti dar­žo­ves, o ne grū­dus (0)

Že­mės ūkio mi­nist­ras
Že­mės ūkio mi­nist­ro Kęs­tu­čio Na­vic­ko tei­gi­mu, ski­riant pa­ra­mą, da­bar bus orien­tuo­ja­ma­si į tuos sek­to­rius, ku­rie ku­ria di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę ir ku­riuos sie­kia­ma plė­to­ti. ŽŪM nuo­trau­ka
Per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus in­ves­ti­ci­jos į že­mės ūkį Lie­tu­vo­je sieks pu­sę mi­li­jar­do eu­rų. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pri­sta­tė šių ir ki­tų me­tų Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos pa­ra­mos in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das stra­te­gi­ją, pa­gal ku­rią la­bai iš­augs lė­šos, ski­ria­mos vai­sių, dar­žo­vių, kiau­lie­nos, paukš­tie­nos ga­min­to­jams bei pie­ni­nin­kams.

„Iki šiol vie­niems sek­to­riams te­ko san­ty­ki­nai di­des­nė pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms ne­gu ki­tiems ir tai lė­mė, kad Lie­tu­vo­je ne­pro­por­cin­gai di­de­lė že­mės ūkio pro­duk­ci­jos da­lis su­ku­ria­ma grū­di­nių kul­tū­rų sek­to­riu­je, ku­ris ša­lies mas­tu su­ku­ria ne­di­de­lę pri­dė­ti­nę ver­tę – ati­tin­ka­mai iš hek­ta­ro su­ku­ria­me ma­žes­nę ver­tę nei ES ša­lys.

Sie­kia­me tai pa­keis­ti, to­dėl per­ei­na­muo­ju 2021–2022 me­tų lai­ko­tar­piu pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mą (KPP) ge­ro­kai di­des­nė pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms bus skir­ta tiks­lin­gai tiems sek­to­riams, ku­rie ku­ria di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę ir anks­čiau bu­vo fi­nan­suo­ja­mi ne­pa­kan­ka­mai ir ku­riuos stra­te­giš­kai sie­kia­me plė­to­ti“, – sa­ko že­mės ūkio mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas.

In­ves­ti­ci­joms į val­das – be­veik 228 mln. eu­rų

Per šiuos dve­jus me­tus pa­gal KPP prie­mo­nę „In­ves­ti­ci­jos į že­mės ūkio val­das“ bus pa­skirs­ty­ta iš vi­so 227,6 mln. eu­rų pa­ra­mos iš Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai ir Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­dže­to. Skai­čiuo­ja­ma, kad vi­du­ti­niš­kai per me­tus bus pa­skirs­ty­ta be­veik dvi­gu­bai dau­giau pa­ra­mos in­ves­ti­ci­joms ne­gu iki šiol.

No­rė­da­mi gau­ti KPP pa­ra­mą pa­tys ūki­nin­kai tu­rės in­ves­tuo­ti ne ma­žiau kaip pu­sę vi­sų in­ves­ti­ci­joms rei­ka­lin­gų lė­šų. Šiuos pi­ni­gus rei­kės iš­leis­ti iki 2025 me­tų bir­že­lio, tad ti­ki­ma­si, kad į nau­ją įran­gą, ūki­nius sta­ti­nius, ga­my­bos plėt­rą, ge­res­nes są­ly­gas gy­vū­nams, tar­šos ma­ži­ni­mą iš vi­so bus in­ves­tuo­ta iki 0,5 mi­li­jar­do eu­rų.

Nu­ma­to­ma 45 proc. vi­sos KPP prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į že­mės ūkio val­das“ pa­ra­mos lė­šų skir­ti pie­ni­nin­kys­tei. Iki šiol šiam sek­to­riui te­ko apie treč­da­lį vi­sos pa­ra­mos in­ves­ti­ci­joms. Šio sek­to­riaus plėt­ra svar­bi dėl stip­rių Lie­tu­vos per­dir­bė­jų, ku­riems trūks­ta vie­ti­nės ža­lia­vos pie­no pro­duk­tams pa­ga­min­ti.

Ge­ro­kai iš­augs pa­ra­ma so­di­nin­kys­tei, uo­gi­nin­kys­tei ir dar­ži­nin­kys­tei, ku­riai at­sei­kė­ta 18 proc. pa­ra­mos, bei in­ves­ti­ci­joms į šilt­na­mius (8 proc.).

Be­veik ket­vir­ta­da­lis vi­sos pa­ra­mos in­ves­ti­ci­joms per pu­sę ati­teks kiau­li­nin­kys­tės ir paukš­ti­nin­kys­tės sek­to­riams, ku­riuos pas­ta­rai­siais me­tais ka­muo­ja glo­ba­lūs iš­ban­dy­mai.

Kam tei­kia­mi pri­ori­te­tai

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja įvar­di­ja ir pri­ori­te­tus, ku­rie bus svar­būs ver­ti­nant pa­raiš­kas KPP pa­ra­mai in­ves­ti­ci­joms į val­das gau­ti. Pri­ori­te­tai bus tei­kia­mi ska­tin­ti ga­my­bą, ko­o­pe­ra­ci­jai, aukš­tes­nės ko­ky­bės ir pri­dė­ti­nės ver­tės kū­ri­mui, skait­me­ni­nėms tech­no­lo­gi­joms. Taip pat ska­ti­na­mos in­ves­ti­ci­jos į eko­lo­gi­nį ūki­nin­ka­vi­mą, trą­šų ir pes­ti­ci­dų nau­do­ji­mo ma­ži­ni­mą, ma­žes­nes amo­nia­ko ir šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų emi­si­jas.

„Per pas­ta­ruo­sius du de­šimt­me­čius in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das bu­vo skir­ta dau­giau kaip mi­li­jar­das eu­rų ir apie 40 proc. šios su­mos nu­ke­lia­vo grū­dų sek­to­riui. Da­bar per dve­jus me­tus pa­skirs­ty­si­me ket­vir­tį mi­li­jar­do eu­rų tiems sek­to­riams, ku­rių plėt­ra ša­ly­je nė­ra pa­kan­ka­ma ir ku­rie ku­ria di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę bei ati­tin­ka vals­ty­bės tiks­lus bei gy­ven­to­jų lū­kes­čius – val­gy­ti svei­kus lie­tu­viš­kus pro­duk­tus, pa­ga­min­tus tau­so­jant ap­lin­ką“, – sa­ko K. Na­vic­kas.

Šiuo me­tu Lie­tu­va pa­ti vi­siš­kai ne­ap­si­rū­pi­na ir im­por­tuo­ja maž­daug pu­sę vai­sių, dar­žo­vių bei kiau­lie­nos. Ta­čiau Lie­tu­vo­je pa­ga­mi­na­ma maž­daug tris kar­tus dau­giau, nei rei­kia, grū­dų, gal­vi­jie­nos bei avie­nos. Ša­lies per­dir­bė­jams vie­tos rin­ko­je taip pat stin­ga pie­no. 

 

KPF

Užs. Nr. 136

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.