Va­rė­no­je – dar­bo rin­ką kei­čian­tis pro­jek­tas (0)

Varenoje - darbo rinką keičiantis projektas
Su­da­ly­va­vu­si pro­jek­te va­rė­niš­kė sėk­min­gai įsi­dar­bi­no, ke­ti­na kur­ti ver­slą

Vi­są ben­druo­me­nės gy­ve­ni­mą pa­vei­kian­tis ne­dar­bas yra tik­ra rykš­tė re­gio­nams. Tai pri­pa­žįs­ta ir Va­rė­no­je vyk­dy­to pro­jek­to „Mais­to ruo­ši­mo (po­bū­viams ir fur­še­tams) pa­slau­gų tei­kė­jo kom­pe­ten­ci­jų su­tei­ki­mas eko­no­miš­kai ne­ak­ty­viems Va­rė­nos mies­to gy­ven­to­jams“ va­do­vė Ele­na Če­pu­lie­nė. Nors pan­de­mi­ja pri­ver­tė ge­ro­kai ko­re­guo­ti pla­nus, pro­jek­tas ne vie­nam jo da­ly­viui pa­dė­jo ne tik pa­keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mą iš es­mės, mo­ty­vuo­ti sa­ve, ta­čiau ir pa­spar­ti­no dar­bo pa­ieš­kas.

 

Tiks­las – mo­ty­vuo­ti

Pa­sak Va­rė­nos tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los dar­buo­to­jos E. Če­pu­lie­nės, ku­riant šį pro­jek­tą no­rė­ta Va­rė­nos gy­ven­to­jams su­teik­ti mo­ty­va­ci­jos dirb­ti, kur­ti dar­bo vie­tas tiek sau, tiek ki­tiems kraš­tie­čiams. „Va­rė­no­je ne­dar­bas yra di­de­lė pro­ble­ma. Taip pat Va­rė­nos mies­te yra daug so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ti­rian­čių as­me­nų. Juos rei­kia in­teg­ruo­ti į ak­ty­vią veik­lą, tai su­ma­žin­tų so­cia­li­nę at­skir­tį.

Žmo­nėms ne­re­tai trūks­ta mo­ty­va­ci­jos, to­dėl no­rė­jo­si juos pa­ska­tin­ti ak­ty­viai da­ly­vau­ti dar­bo rin­ko­je, įsi­dar­bin­ti. Ta­čiau pra­dė­jus dirb­ti su­pra­to­me, kad žmo­nės tik­rai tu­ri mo­ty­va­ci­jos, sten­gia­si. Jau su­for­ma­vo­me ir nau­ją gru­pę, ku­rio­je da­ly­vaus da­lis ak­ty­vių sen­jo­rų. Tie­sa ta, kad ir iš­ėjus į pen­si­ją dar­bas ne­si­bai­gia, jei tik no­ri­ma. Ga­li­ma to­liau sa­ve re­a­li­zuo­ti, at­ras­ti nau­jų pro­jek­tų ir veik­lų“, – pa­ste­bė­jo spe­cia­lis­tė.

Pan­de­mi­ja kei­tė ir pla­nus

Šia­me pro­jek­te da­ly­va­vo tiek moks­lei­viai, tiek jau­nos ma­mos ir dar­bo rin­ko­je sa­ve dar no­rin­tys re­a­li­zuo­ti sen­jo­rai. Kaip pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė, pla­nuo­ta per dve­jus me­tus nuo 2019-ųjų ru­dens ap­mo­ky­ti 12 eko­no­miš­kai ne­ak­ty­vių Va­rė­nos mies­to gy­ven­to­jų, su­tei­kiant jiems mais­to ruo­ši­mo (po­bū­viams ir fur­še­tams) pa­slau­gų tei­kė­jo kom­pe­ten­ci­jas. Mo­ky­mus pla­nuo­ta vyk­dy­ti tri­mis eta­pais, ap­mo­kant po 4 as­me­nis. Ta­čiau Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei pa­skel­bus ka­ran­ti­ną dėl CO­VID-19, mo­ky­mai nu­si­tę­sė į ki­tus me­tus. Tuo­met Va­rė­nos tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­la krei­pė­si į ES Agen­tū­rą pra­tęs­ti su­tar­tį.

„Pan­de­mi­ja ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vo ir as­me­ni­nius pro­jek­to da­ly­vių pla­nus. Pa­vyz­džiui, nors į ant­rą­ją gru­pę bu­vo pri­im­ta vi­so še­ši žmo­nės, mo­ky­mus, ku­riuos ve­dė dvi pro­fe­sio­na­lios mo­ky­to­jos, baig­ti ga­lė­jo ke­tu­ri, nes vie­nai jau­nai ma­mai bai­gė­si mo­ti­nys­tės atos­to­gos, o ki­tas pro­jek­to da­ly­vis įsi­dar­bi­no. Iš vi­so šie mo­ky­mai tru­ko po tris mė­ne­sius kiek­vie­nai gru­pei, to­dėl kar­tais tap­da­vo su­dė­tin­ga vis­ką su­pla­nuo­ti dėl žmo­nių pla­nų ar be­si­kei­čian­čių ka­ran­ti­no są­ly­gų“, – kal­bė­jo E. Če­pu­lie­nė.

Ne­pai­sant vi­sų ne­sklan­du­mų, pro­jek­to ko­man­dai pa­vy­ko įgy­ven­din­ti pla­nus ir mo­ky­mus apie mais­to ruo­ši­mą po­bū­viams ir fur­še­tams, ga­mi­ni­mą ir kt. bai­gę Va­rė­nos gy­ven­to­jai įgi­jo ne­pa­mai­no­mų ži­nių bei kom­pe­ten­ci­jų, ku­rias jau da­bar nau­do­ja sa­vo dar­be ar pla­nuo­da­mi nuo­sa­vą ver­slą.

Pro­jek­tas pa­dė­jo ras­ti dar­bą

Tam, kad mo­ky­mų me­tu iš­girs­tos ži­nios bū­tų čia ir da­bar pri­tai­ky­tos prak­ti­ko­je, pro­gra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­ta ir iš­vy­ka į Drus­ki­nin­kuo­se esan­tį „Vil­nius SPA“ res­to­ra­ną, kur jie tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su mais­to ruo­ši­mo bei pa­tei­ki­mo res­to­ra­no lan­ky­to­jams sub­ti­ly­bė­mis.

Mo­ky­mų me­tu pro­jek­to da­ly­viai ga­vo tiek prak­ti­nių, tiek ir te­ori­nių ži­nių apie mais­to ruo­ši­mą. Tai sa­vo pa­vyz­džiu pa­tvir­ti­na ir mo­ky­muo­se da­ly­va­vu­si Van­da Alek­šiū­nai­tė. Po dau­giau nei 40 dar­bo me­tų vie­no­je įstai­go­je ji ne­te­ko dar­bo, nes ne­tu­rė­jo aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo.

Mo­te­ris ne­sle­pia, jog šis pro­jek­tas ta­po iš­si­gel­bė­ji­mu ir di­de­le mo­ty­va­ci­ja, nes ne­il­gai tru­kus ji ne tik sėk­min­gai įsi­dar­bi­no, ta­čiau da­bar puo­se­lė­ja ir nuo­sa­vo ver­slo idė­ją.

„Man jau 61-eri ir tik­rai nu­ste­bau, kad ma­ne pri­ėmė, nes toks am­žius daž­nai tam­pa ne­pa­gei­dau­ja­mu dar­bo rin­ko­je. Tai bu­vo la­bai nau­din­ga pa­tir­tis, nes mo­ky­to­jai da­li­jo­si ir prak­ti­niais pa­ta­ri­mais, ma­žo­mis pa­slap­ti­mis, ku­rių iš­moks­ta­ma tik jau dir­bant šį dar­bą.

Mo­kė­mės vis­ko, ko tik ga­li pri­reik­ti: sa­lo­tų, už­kan­džių, šal­tų­jų pa­tie­ka­lų po­bū­viams ga­mi­ni­mo ir pa­tie­ki­mo, sriu­bų ir karš­tų­jų pa­tie­ka­lų ga­mi­ni­mo ir pa­tei­ki­mo bei sal­džių­jų pa­tie­ka­lų ga­mi­ni­mo ir pa­tei­ki­mo“, – apie sa­vo pa­tir­tį pa­sa­ko­jo Va­rė­nos gy­ven­to­ja.

Ieš­ko­da­ma nau­jo dar­bo ji bai­gė ir dau­giau mo­ky­mų, to­dėl vi­sas ži­nias ke­ti­na pa­nau­do­ti at­ei­ty­je kur­da­ma sa­vo ver­slą. Da­bar mo­te­ris sva­jo­ja pri­va­čiai teik­ti mais­to ga­mi­ni­mo pa­slau­gas ir gal­būt su­kur­ti dau­giau dar­bo vie­tų.

Pro­jek­tas fi­nan­suo­tas pa­gal ES fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mą, ku­rios tiks­las – pa­ska­tin­ti pi­lie­čius bū­ti ak­ty­vius, sa­vo mies­tuo­se kur­ti ini­cia­ty­vas ir taip ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį Lie­tu­vo­je.

Dau­giau apie ga­li­my­bes ini­ci­juo­ti pro­jek­tus sa­vo mies­te ar ben­druo­me­nė­je www.mies­to­ben­druo­me­ne.lt.

 

logo

Užs. Nr 135

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.