Nr. 11 (13681)

2022-01-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 11 (13681) skaitykite:

  • „Bu­vo min­čių iš­vyk­ti iš Aly­taus ir už­da­ry­ti „FM99” ra­di­jo sto­tį, bet liekame dėl savo klausytojų”
  • Stei­gia­mos De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos” pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se – keturi kan­di­da­tai
  • Ne­mo­ka­ma smil­ka­lų ga­mi­ni­mo edu­ka­ci­ja – jau ket­vir­ta­die­nį va­ka­re
  • Per­nai į ša­lies van­dens tel­ki­nius iš­leis­ta dau­giau nei 11 mln. įvai­rių rū­šių žu­vų
  • Žmo­gaus ko­jos tu­ri rem­tis sa­vo kraš­to že­mės, bet akys tu­ri ap­rėp­ti pa­sau­lį
  • Kar­di­no­las Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius: Lie­tu­vos pa­dė­tis šiuo me­tu yra tra­giš­ka, sun­kes­nė nei prieš 30 me­tų
  • Li­nas Lin­ke­vi­čius: su Ru­si­ja elg­da­mie­si prag­ma­tiš­kai di­di­na­me jos ag­re­sy­vu­mą
  • Jau­niau­sia Aly­taus ra­jo­no se­niū­nė: „My­liu sa­vo kraš­to
  • žmo­nes, no­riu, kad jų gy­ve­ni­mas bū­tų gra­žus, pra­smin­gas”
Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos pir­mas kor­pu­sas ėmė veik­ti 1996-ųjų rug­sė­jį. Per de­šimt­me­tį bu­vo pa­sta­ty­ti dar trys kor­pu­sai. Nuo vi­sų jų pa­sta­ty­mo čia ne­bu­vo keis­ti dar...
Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čios Kal­nų gat­vės ga­le, prie Kal­nų g. 48 skly­po, vals­ty­bi­nė­je že­mė­je bu­vo įreng­tas krep­ši­nio sto­vas, į ku­rį su­au­gu­sie­ji šios gat­vės gy­ven­to­jai ir...
Sa­ko­ma, kad sau­sis – liūd­niau­sias ir van­giau­sias me­tų mė­nuo, kai nau­jas ra­tas dar ne­įsi­bė­gė­jo, o ir gam­ta ne­džiu­gi­na spal­vo­mis. Au­ga­lų mė­gė­jams šis lai­kas niū­rus ir dėl to,...
Sau­sio 24-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų fik­suo­ti 2 tūkst. 437, Aly­tu­je mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų – 3...
Kiek­vie­nas vai­kas nuo 2024 me­tų rug­sė­jo pir­mo­sios tu­rės tei­sę mo­ky­tis pa­si­rink­to­je mo­kyk­lo­je, ir ne­svar­bu, ar tai su­dė­tin­gą ne­ga­lią, ar ne­di­de­lių spe­cia­lių­jų...
Prieš šią sa­vai­tę, ket­vir­ta­die­nį, šau­kia­mą mies­to ta­ry­bos po­sė­dį nuo­to­li­niu bū­du vy­ku­sia­me jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je vi­rė karš­tos dis­ku­si­jos dėl šių me­tų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ su­da­ro trys na­riai – Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Va­lius Mi­ce­vi­čius ir Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, ku­ris yra...
Šeimos verslas „Šlepetija“ ką tik atlaikė sudėtingiausią laikotarpį metų laikotarpį – Kalėdas.
Anglijos „Premier“ lyga yra kaip reikiant įsibėgėjusi ir beveik visi klubai yra sužaidę 20 ar daugiau mačų. Vienintelis „Burnley“ savo sąskaitoje turi tik 18 rungtynių.
Hormonai veikia daugiau nei tik mūsų nuotaiką. Tai gyvybiškai svarbios cheminės medžiagos, kurios kontroliuoja, koordinuoja ir reguliuoja pagrindines kūno funkcijas. Deja, tačiau dėl daugybės...
Pagrindinis langų tikslas – įleisti į namus natūralią dienos šviesą ir gryną orą. Visgi per didelis jų atvirumas gali sudaryti nepatogumų, tokių kaip nekomfortiška temperatūra, ryškūs saulės...
Prieš kuriant interneto svetainę būtina gerai apgalvoti savo poreikius. Kitu atveju, kaip galime būti tikri, kad džiaugsimės galutiniu rezultatu? Vienas iš svarstytinų klausimų kuriant svetainę yra...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.