„Aly­tų val­do ne no­ras pa­dė­ti vi­sam mies­tui, o in­te­re­sai” (31)

Alytaus miesto tarybos nariai
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ su­da­ro trys na­riai – Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Va­lius Mi­ce­vi­čius ir Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ su­da­ro trys na­riai – Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Va­lius Mi­ce­vi­čius ir Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, ku­ris yra šios frak­ci­jos va­do­vas. Ar­tė­jant 2022 me­tų mies­to biu­dže­to tvir­ti­ni­mui ta­ry­bo­je, jie da­li­ja­si min­ti­mis, į ko­kius frak­ci­jos pa­siū­ly­mus bu­vo at­si­žvelg­ta tvir­ti­nant pra­ėju­sių me­tų iž­dą, ko­kie teik­ti pa­siū­ly­mai li­ko ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos ne­iš­girs­ti ir dėl ko­kių prie­žas­čių. Frak­ci­ja tu­ri kon­kre­čių siū­ly­mų ir for­muo­jant da­bar­ti­nį mies­to biu­dže­tą, ta­čiau, kaip pa­tys pri­pa­žįs­ta, ne­la­bai ti­kė­ti­na, jog jiems bus pri­tar­ta. „Aly­tų val­do ne no­ras pa­dė­ti mies­tui, o in­te­re­sai. Tai pui­kiai iliust­ruo­ja da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios dau­gu­mos dar­bas ir jau net ne­sle­pia­mas at­sto­va­vi­mas gi­mi­nėms, drau­gams, par­ti­joms. Mū­sų frak­ci­jos na­rių da­ly­va­vi­mas po­li­ti­ko­je pa­rem­tas prin­ci­pu – duo­ti mies­tui. Tai at­spin­di ir mū­sų frak­ci­jos pa­va­di­ni­mas, ku­ris įpa­rei­go­ja ne­sa­va­nau­diš­kai dirb­ti aly­tiš­kiams. Dirb­da­mi mies­to ta­ry­bo­je mes vi­si trys va­do­vau­ja­mės gar­bės, są­ži­nės, tei­sin­gu­mo bei at­sa­ko­my­bės už sa­vo spren­di­mus ir dar­bus prin­ci­pais“, – po­kal­bio su frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ at­sto­vais pra­džio­je pa­reiš­kė S.Le­o­na­vi­čius.

– Jūs, Ge­di­mi­nai, per­nai dir­bo­te ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­te, po to per­ėjo­te į In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­tą. Ko­kias pro­ble­mas pa­ste­bė­jo­te ir į ko­kius jų spren­di­mus kon­cen­tra­vo­tės?

G.Dauk­šys: Per­nai gy­ven­to­jai su­mo­kė­jo 68 mi­li­jo­nus eu­rų į mies­to biu­dže­tą. Tai tik­rai daug. Mo­kes­čius mes mo­ka­me tam, kad sa­vi­val­dy­bė pa­lai­ky­tų šva­rą ir tvar­ką mies­te, glo­bo­tų ir pri­žiū­rė­tų ne­ga­lin­čius sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti ben­druo­me­nės na­rius, or­ga­ni­zuo­tų vai­kų švie­ti­mą ir ug­dy­mą.

Mies­te vei­kia so­cia­li­nių pa­slau­gų, švie­ti­mo, ne­for­ma­laus vai­kų ug­dy­mo įstai­gos, už tei­kia­mas pa­slau­gas gau­nan­čios fi­nan­sa­vi­mą iš mies­to biu­dže­to. Tik­rai ge­rai, kad ap­lin­ki­nių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai ren­ka­si mū­sų mies­to įstai­gas dėl jų tei­kia­mų vie­šų­jų pa­slau­gų. Klau­si­mas – kas tu­ri su­mo­kė­ti pa­slau­gos kai­ną.

Lo­giš­ka, kad už mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams su­teik­tas pa­slau­gas mo­ka mies­to sa­vi­val­dy­bė. Ne­nor­ma­lu, kai mo­kes­čius su­si­ren­ka vie­na sa­vi­val­dy­bė, o už jos gy­ven­to­jams su­teik­tas pa­slau­gas su­mo­ka ki­ta sa­vi­val­dy­bė. Tai ne­są­ži­nin­ga.

Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se per­nai bu­vo ug­do­mas 771 ki­tos sa­vi­val­dy­bės vai­kas, 159 vai­kai iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių lan­kė Mu­zi­kos mo­kyk­lą, 50 vai­kų – Dai­lės mo­kyk­lą, 384 vai­kai – Jau­ni­mo cen­trą, dau­giau kaip 400 vai­kų – Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą. Šių vai­kų auk­lė­to­jų, mo­ky­to­jų ir tre­ne­rių dar­bo va­lan­dų ap­mo­kė­ji­mui iš­leis­ta 1 mln. 800 tūkst. eu­rų mies­to mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų.

Tie­sa, vie­nin­te­lė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiek tiek pri­si­dė­jo per­ves­da­ma 101 tūkst. eu­rų. Tad bet ku­riuo at­ve­ju vien ki­tų sa­vi­val­dy­bių vai­kų prie­žiū­rai ir ug­dy­mui bu­vo iš­leis­ta virš 1 mln. eu­rų aly­tiš­kių su­mo­kė­tų mo­kes­čių. Ir tai ne­ver­ti­nant pa­sta­tų, ku­riuo­se jiems tei­kia­mos pa­slau­gos, iš­lai­ky­mo, re­mon­to ir prie­žiū­ros kaš­tų.

Prieš tvir­ti­nant per­nykš­tį mies­to biu­dže­tą, me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis die­va­go­jo­si, kad su­si­tars su ki­tų sa­vi­val­dy­bių me­rais, jog bū­tų ap­mo­ka­ma už jų gy­ven­to­jams su­teik­tas pa­slau­gas. Tvir­ti­no, kad su Aly­taus ra­jo­no me­ru jau su­si­ta­ręs dėl 200 tūkst. eu­rų per­ve­di­mo. De­ja, pa­tvir­ti­nus biu­dže­tą, mies­to me­ras pa­mir­šo rū­pes­tį mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų su­mo­kė­tų mo­kes­čių efek­ty­viu nau­do­ji­mu ir pa­si­nė­rė į sa­vo as­me­ni­nio įvaiz­džio ge­ri­ni­mą so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.

Kai mo­ki ne­ži­nia kam, kiek ir už ką, ne­lie­ka pi­ni­gų Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos su­pu­vu­siems lan­gams pa­keis­ti, Spor­to mo­kyk­los sto­gui su­re­mon­tuo­ti, gat­vėms as­fal­tuo­ti, pa­ga­liau – mū­sų vai­kus ug­dan­tiems pe­da­go­gams ir ki­tiems dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mams pa­di­din­ti.

– Prieš tvir­ti­nant per­nykš­tį biu­dže­tą jū­sų frak­ci­ja dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar bus nau­jai for­muo­to­je mies­to ta­ry­bos dau­gu­mo­je. Ko­dėl taip bu­vo at­si­ti­kę?

S.Le­o­na­vi­čius: Taip, tuo me­tu jūs, žur­na­lis­tai, klau­sė­te, ar mū­sų frak­ci­ja bus ta­ry­bos dau­gu­mo­je. Mes at­sa­ky­da­vo­me, kad vis­kas pri­klau­sys nuo to, ar su­tar­si­me su val­dan­či­ą­ją dau­gu­ma dėl dar­bo prin­ci­pų. Šian­die­ni­nė si­tu­a­ci­ja ro­do, kad ne­su­si­ta­rė­me. O ne­su­si­ta­rė­me to­dėl, kad mū­sų frak­ci­jos da­ly­va­vi­mas po­li­ti­ko­je pa­rem­tas prin­ci­pu ne­sa­va­nau­diš­kai ir nuo­sek­liai dirb­ti aly­tiš­kiams, ne­ati­dė­lio­jant spręs­ti įvai­rias jų pro­ble­mas, pa­dė­ti žmo­nėms su­grą­žin­ti jų pa­žeis­tas tei­ses, lai­ku re­a­guo­ti į jų krei­pi­mą­si.

Mū­sų frak­ci­jos na­rių dar­bo mies­to ta­ry­bo­je pa­tir­tis pa­ro­dė, kad kai ku­rios gy­ven­to­jų pro­ble­mos įsi­se­nė­ju­sios de­šimt­me­čius. Tą pui­kiai iliust­ruo­ja į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tą be­si­krei­pian­čių žmo­nių di­de­lis skai­čius ir jų pro­ble­mų po­bū­dis (šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas yra S.Le­o­na­vi­čius, ja­me dir­ba ir Va­lius Mi­ce­vi­čius – A.M.)

– Ta­čiau ku­rį lai­ką jūs bu­vo­te pa­kan­ka­mai to­le­ran­tiš­ki ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­žvil­giu.

S.Le­o­na­vi­čius: Pir­mus dve­jus šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos me­tus mū­sų dar­bas val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­žvil­giu iš tie­sų bu­vo to­le­ran­tiš­kas, ven­giant kri­ti­kos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ne­si­ve­liant į įvai­rias in­tri­gas. Ta­čiau ben­dros kal­bos su da­bar­ti­ne val­dan­či­ą­ja dau­gu­ma ne­pa­vy­ko su­ras­ti net ir ne­opo­nuo­jant jai.

Mes ak­cen­ta­vo­me ir ak­cen­tuo­ja­me, kad me­ro ir dau­gu­mos pri­im­ti ir pri­ima­mi spren­di­mai įro­do ab­so­liu­tų jų ne­ūkiš­ku­mą, ne­su­ge­bė­ji­mą val­dy­ti fi­nan­sus, ne­no­rą spręs­ti mies­to ūki­nius ir in­fra­struk­tū­ri­nius rei­ka­lus, taip pat ne­no­rą spręs­ti svei­ka­tos, švie­ti­mo, spor­to įstai­gų pro­ble­mas. Glu­mi­na ne­kom­pe­ten­ci­ja mies­to stra­te­ga­vi­mo klau­si­mais re­gio­no, ša­lies lyg­me­niu.

Su­si­da­ro toks įspū­dis, kad vie­no ar ki­to spren­di­mo pri­ėmi­mą mies­to ta­ry­bo­je le­mia par­ti­niai, po­li­ti­niai, as­me­ni­niai in­te­re­sai. Per­ša­si iš­va­da, kad mū­sų frak­ci­jos tiks­lai, dar­bai ir prie­mo­nės kar­di­na­liai ne­tin­ka val­dan­tie­siems.

– Ko­kius gru­pių ar po­li­ti­nius in­te­re­sus tu­ri­te gal­vo­je?

S.Le­o­na­vi­čius: Vie­ša pa­slap­tis, kad, pa­vyz­džiui, spor­tą su fi­nan­si­niais srau­tais ir švie­ti­mą su di­džiau­sia mies­to biu­dže­to da­li­mi „glo­bo­ja“ se­no­sios par­ti­jos. Žmo­nės per rin­ki­mus gal­vo­ja, kad nau­jai iš­rink­ta val­džia pa­ga­liau at­kreips dė­me­sį į jų pro­ble­mas, daug ką pa­keis. Bet vi­są lai­ką pa­si­tvir­ti­na po­sa­kis: dra­ko­nas mi­rė – te­gy­vuo­ja dra­ko­nas.

Aš į po­li­ti­ką at­ėjau su „Aly­taus pi­lie­čiais“, nes ti­kė­jau, kad jie no­ri keis­ti sis­te­mą. Bet taip ne­at­si­ti­ko, – pi­lie­ti­nin­kai ak­li­ma­ti­za­vo­si ir in­teg­ra­vo­si į tą sis­te­mą.

Mū­sų frak­ci­ja ta­ry­bo­je sten­gia­si at­liep­ti aly­tiš­kių lū­kes­čius ir nie­kur in­teg­ruo­tis ne­si­ruo­šia. To­dėl mū­sų frak­ci­ja ta­ry­bo­je tam tik­roms gru­pėms tik­rai truk­do.

Aš nie­kaip ne­su­pran­tu, kaip Aly­tu­je for­muo­ja­mas biu­dže­tas, jei sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams jau ke­le­ri me­tai iš ei­lės pri­stin­ga 3 mln. eu­rų. Kiek­vie­na šei­ma sa­vo biu­dže­tą pla­nuo­ja ir pir­miau­sia lė­šas nu­ma­to svar­biau­sioms iš­lai­doms – mais­tui, mo­kes­čiams su­si­mo­kė­ti, po to kas lie­ka – pra­mo­goms. Juk tė­vai pir­miau­sia ne pra­mo­gau­ja, o rū­pi­na­si, kad vai­kams ga­lė­tų nu­pirk­ti mais­to, pa­ten­kin­tų bū­ti­niau­sius po­rei­kius.

Aly­tu­je fo­muo­jant biu­dže­tą, vis­kas vyks­ta at­virkš­čiai. Pir­miau­sia žiū­ri­ma pro­jek­ti­nės veik­los fi­nan­sa­vi­mo, o tik pas­kui – lė­šų dar­bo už­mo­kes­čiui. To­kia val­dan­čio­sios dau­gu­mos ne­kom­pe­ten­ci­ja ma­ne šo­ki­ruo­ja ir kaip žmo­gų, ir kaip po­li­ti­ką. Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus spe­cia­lis­tai yra pa­ste­bė­ję, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra vie­nin­te­lė Aly­taus re­gio­ne, kur tu­ri de­fi­ci­tą dar­bo už­mo­kes­čiui.

Lie­tu­vo­je mo­kes­čiai di­dė­ja, eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja pra­stė­ja, dir­ban­čių­jų trūks­ta, o Aly­tu­je nuo­lat ne­pai­so­ma Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų dėl dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo. Ta­ry­bos na­riams svars­tant biu­dže­tą pa­tei­kia­mas me­la­gin­gai iš­pūs­tas lė­šų, rei­ka­lin­gų dar­bo už­mo­kes­čiui, po­rei­kis.

– Sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jai be al­gų ne­lie­ka, jos iš­mo­ka­mos. Va­di­na­si, pi­ni­gų biu­dže­te su­ran­da­ma.

V.Mi­ce­vi­čius: Taip, su­ran­da­ma. Ta­čiau blo­gai, kad ko­kios nors sri­ties fi­nan­sa­vi­mui tvar­ka pa­tvir­ti­na­ma, bet ne­ran­da­ma lė­šų iš biu­dže­to tai sri­čiai.

Pa­mi­nė­siu kon­kre­tų pa­vyz­dį. Pa­si­tvir­ti­no­me ma­žiau biu­ro­kratišką tvar­ką, švel­nes­nes są­ly­gas dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­joms, ku­rios už sa­vo gy­ven­to­jų ir sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus, va­di­na­mo­jo da­li­nio da­ly­va­vi­mo bū­du ga­li įsi­reng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les, įva­žia­vi­mus, re­gis, vis­kas lyg ir ge­rai. Ta­čiau, kai dau­gia­bu­čių ben­dri­jos ėmė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mais skir­ti pa­ža­dė­tą da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą, pa­aiš­kė­jo, kad pi­ni­gų nė­ra.

Šių me­tų biu­dže­te tam nu­ma­ty­ta 200 tūkst. eu­rų. Mū­sų frak­ci­jos siū­ly­mas šią su­mą pa­di­din­ti iki 300 tūkst. eu­rų. Kad gy­ven­to­jai no­ri pri­si­dė­ti tvar­kant mies­tą, rei­kia tik džiaug­tis.

Gy­ven­to­jams, mo­kan­tiems mo­kes­čius į mies­to biu­dže­tą, ne­su­pran­ta­mas ir ki­tas da­ly­kas – ko­dėl as­fal­tuo­tos gat­vės, pa­vyz­džiui, žie­mą va­lo­mos ir bars­to­mos nuo­lat, o žvy­ruo­tos tik pa­gal sa­vi­val­dy­bės at­ski­rą tvar­ką. Vi­si gy­ven­to­jai tu­rė­tų bū­ti ly­gūs ir gau­ti pa­slau­gas iš sa­vi­val­dy­bės.

Mū­sų frak­ci­ja šie­me­čia­me biu­dže­te siū­lo nu­ma­ty­ti bent 50 tūkst. eu­rų sau­gaus eis­mo prie­mo­nėms dieg­ti gat­vė­se, tai yra gat­vė­se esan­tiems žy­mė­ji­mams, pa­vyz­džiui, per­ėjoms, ki­tiems žen­klams at­nau­jin­ti. Tai da­ry­ta prieš ket­ve­rius me­tus ir žen­kli­ni­mas jau pa­se­nęs.

Ne­ži­nau, ar mū­sų siū­ly­mams bus pri­tar­ta. Ma­nau, kad jie rei­ka­lin­gi mies­tui.

Ka­dan­gi esu sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rys, ko­mi­si­ja su­si­du­ria su daug gy­ven­to­jams iš­ky­lan­čių pro­ble­mų dėl žen­klų gat­vė­se, ne vie­to­se pa­sta­to­mų au­to­mo­bi­lių. Pa­vyz­džiui, at­lie­kų su­rin­kė­jai ne­ga­li pri­va­žiuo­ti prie kon­tei­ne­rių, nes tam truk­do su­sta­ty­ti au­to­mo­bi­liai. No­rint tai iš­spręs­ti, rei­kia pa­sta­ty­ti rei­kia­mus žen­klus, o tam bū­ti­nos lė­šos.

– Jūs, Si­gi­tai, ne kar­tą esa­te kri­ti­ka­vęs mies­to ta­ry­bą dėl ne­ski­ria­mų pi­ni­gų kai ku­riems sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų dar­buo­to­jams, nors jos yra nu­ma­ty­tos vals­ty­bės biu­dže­te.

S.Le­o­na­vi­čius: Kai Vy­riau­sy­bė ski­ria lė­šų švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to dar­buo­to­jų al­goms di­din­ti, ki­tos sa­vi­val­dy­bės, pa­vyz­džiui, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų ra­jo­no, dar iš vie­ti­nių biu­dže­tų pri­de­da pi­ni­gų. Pas mus Aly­tu­je to­kių lė­šų ne­su­ran­da­ma net ir po kul­tū­ros mi­nist­ro Si­mo­no Kai­rio krei­pi­mo­si į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių me­rus. Mi­nist­ras kvie­tė me­rus pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ti lė­šų kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti, pra­šy­ta prie di­di­na­mų at­ly­gi­ni­mų pri­si­dė­ti ne ma­žiau, nei tam ski­ria­mi vals­ty­bės asig­na­vi­mai.

Nors Aly­tus ir pa­skelb­tas 2022 me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne, nors ir yra mi­nist­ro krei­pi­ma­sis, mies­to me­ras lie­ka kur­čias.

– Ko­dėl, Jū­sų nuo­mo­ne, vis ne­įvyks­ta švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ka?

S.Le­o­na­vi­čius: Ži­no­me, kad mies­te švie­ti­mui ski­ria­ma di­džio­ji mū­sų biu­dže­to da­lis. O kur pi­ni­gai, ten ir po­van­de­ni­nės sro­vės. Ma­no nuo­mo­ne, val­dan­tie­ji su­kū­rė jų in­te­re­sus at­lie­pian­čią švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos dar­bo gru­pę, kad ji iš es­mės nie­ko ne­keis­tų. Bu­vo tik pa­lies­ta pra­di­nė mo­kyk­la „Sa­ka­lė­lis“ ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis, kur ne­bu­vo su­in­te­re­suo­tų po­li­ti­nių gru­pių, bet dėl tė­vų pa­si­prie­ši­ni­mo ir jų per­tvar­ky­ti ne­pa­vy­ko.

Frak­ci­jos nuo­mo­ne, nė vie­nos mo­kyk­los da­bar už­da­ry­ti ne­rei­kia, pas mus nė­ra jung­ti­nių kla­sių. Tik rei­kia joms su­si­ma­žin­ti ūki­nes lė­šas ir per me­tus bū­tų su­tau­po­ma apie 1,8 mln. eu­rų. O lais­vus mo­kyk­lų plo­tus įveik­lin­ti.

Ta­čiau pa­teik­siu pa­vyz­dį, kur tau­py­ti tik­rai ne­rei­kia. Jau­ni­mo cen­tre bū­ti­na įreng­ti kel­tu­vą ne­įga­lie­siems pa­kil­ti į an­trą aukš­tą. Te­ko per­nai lan­ky­tis vie­na­me čia vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je ir grau­du bu­vo žiū­rė­ti, kaip ne­įga­lus as­muo ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į an­trą aukš­tą.

– Ar ma­to­te per­tek­li­nių eta­tų kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se?

G.Dauk­šys: Pa­vyz­džiui, mo­kyk­lo­se yra du dar­bi­nin­kai ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ūkiui. Ne­gi di­rek­to­riui sun­ku va­do­vau­ti dviem dar­buo­to­jams? Gal at­si­sa­kius per­tek­li­nio eta­to, ga­li­ma pa­di­din­ti al­gas ūkio dar­bi­nin­kams?

Dau­ge­ly­je sa­vi­val­dy­bės įstai­gų yra per­tek­li­nių eta­tų, kad juo­se bū­tų įdar­bin­ti val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­čių par­ti­jų bi­čiu­liai ar gi­mi­nai­čiai. At­si­sa­kius vi­sų per­tek­li­nių eta­tų, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jams al­gas ga­lė­tu­me pa­di­din­ti 20–25 pro­cen­tais.

Kal­bant apie biu­dže­tą man nie­kaip ne­su­pran­ta­ma, kaip, pa­vyz­džiui, bib­lio­te­kai ski­riant beveik 0,5 mln. eu­rų per me­tus, pri­stin­ga­ma ke­lių tūks­tan­čių eu­rų lei­di­nių pre­nu­me­ra­tai. Ko­kia bib­lio­te­ka, jei­gu jo­je nė­ra pe­riodi­nių lei­di­nių? Maždaug tiek pat per me­tus ski­ria­ma Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus iš­lai­ky­mui, o vėl­gi ke­lių tūks­tan­čių eu­rų ne­su­ran­da­ma mies­te dir­ban­čių me­ni­nin­kų dar­bų ko­lek­ci­jai kaup­ti. Mu­zie­jui is­to­ri­nių ver­ty­bių kau­pi­mas yra la­bai svar­bu, tai jų veik­los sri­tis.

V.Mi­ce­vi­čius: Kaž­ka­da vie­na mies­to mo­kyk­la tu­rė­jo dau­giau kaip pus­an­tro tūks­tan­čio mo­ki­nių, jo­je bu­vo di­rek­to­rius ir pa­va­duo­to­jas. Da­bar mo­kyk­la tu­ri apie 600 vai­kų, o di­rek­to­rius – du pa­va­duo­to­jus ug­dy­mui, pa­va­duo­to­ją ūkiui, kar­tais dar ir pa­va­duo­to­ją pro­jek­ti­nei veik­lai. Ar tai nor­ma­lu? To­dėl ir trūks­ta pi­ni­gų dar­bo už­mo­kes­čiui.

G.Dauk­šys: Ta­čiau su­ran­da­mi 89 tūkst. eu­rų Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los Aly­taus fi­lia­liui. Ši įstai­ga pa­val­di Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, mi­nis­te­ri­ja ski­ria ne tik mo­ky­mui, bet ir ūkio iš­lai­doms rei­ka­lin­gas lė­šas. Jų ne­trūks­ta nei Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trui, nei Aly­taus ko­le­gi­jai. Tai ko­dėl fi­nan­suo­ti Kau­no pro­fe­si­nę mo­kyk­lą? Gal to­dėl, kad fi­lia­lui va­do­vau­ja bu­vęs mies­to ta­ry­bos na­rys, li­be­ra­las Ar­vy­das Švir­mic­kas, o li­be­ra­lai yra ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Ma­no nuo­mo­ne, tai aki­vaiz­dus po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos pa­vyz­dys.

– Ar dėl šie­me­čio biu­dže­to bu­vo dis­ku­tuo­ta su mies­to ben­druo­me­ne, jos gru­pė­mis? Gal tam truk­do ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja?

S.Le­o­na­vi­čius: Šiuo at­ve­ju pan­de­mi­ja, kaip sa­ko­ma, nie­kuo dė­ta. Bu­vo ga­li­ma su mies­to ben­druo­me­ne su­si­tik­ti, dis­ku­tuo­ti, juk kul­tū­ri­niai ren­gi­niai tai vyks­ta. Ta­čiau me­ras nu­spren­dė su žmo­nė­mis dis­ku­tuo­ti tik sa­vo „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je. Daug aly­tiš­kių pa­ste­bi, kad me­ras per­dė­tai rū­pi­na­si tik sa­vo as­me­ni­niu įvaiz­džiu, o tam yra nu­ma­to­mos ne­ma­žos pi­ni­gų su­mos iš mies­to biu­dže­to.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­ti­s A­ly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu Nr. T-362.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Do a visit in my website to see more updates and interesting post that you may like.

  painting company Sunshine Coast

  designs bathroom renovations

  Professional Lawn Care Newcastle

  BBQ Cleaning Newcastle/a>

  Komentaras

  Kaip nusibodo tas pats komentatorius ir vis apie tą patį rašymą iš moters kompiuterio. Nagi, pamirškite. jau niekam neįdomu kas ką ir kur rašė. O vyrai šaunuoliai, kad kovoja už alytiškius. Verslininkai jiems nereikia atidirbinėti už dotacijas. Ačiū, kad esate.

  Komentaras

  Matot apačioj komentare rinksiu parašus ir kreipsiuos į teismą...Parodo mentalitetus, o gal įpročius? Gal taip ir atseit milijonus užsidirbo per teisėsaugą? Kas kur į teismą? Gal ir pirmas žodis, kaip gimė vietoj mama, buvo į teismą? Kokių išminčių yra...

  Komentaras

  Pakartotinas klausimas tarybos nariui, kuris savivaldybės Etikos komisijos tyrime sprendimu Nr.KPPb-16 kviestas neatėjo prie kolegų aiškiai pasakyt, jis ar ne jis rašinėjo žeidžiančius komentarus nutrauktam teisėsaugos ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-15 ? Kur nuo triadų cirkų po privačių ieškiniu būnant politiku teismo civ. bįloj Nr.2-952-292/2017 išsidirbinėjo iki..? Kur nustatyta po moters darbo ir namų kompais, moteris atsisakė duot parodymus. Jei pats politikas aiškiai nepasako, gal gali frakcija išreikšt nuomonę? Ar kiti tarybos nariai? Nes polirikams davus priesaikas laikytis įstatymų jų veikloje ir elgesį neaiškumų neturi likt? Jei iki tiek nesugebama taryboj išsiaiškint, tai iki kokio lygio krista? Kam eit į politiką, jei nesugebama būt atsakūngais ir atskaitingais?

  Komentaras

  Konstitucijos 118 str.- prokuroras numatytais atvejais gina asmens, visuomenės, valstybės interesus. 46 str.- valstybės ūkinė veikla reguliuojama Tautos bendros gerovės lygiui. - O ne atskirų..22 str.- įstatymas ir teismas saugo asmens ir šeimos garbę. 33 str.-piliečiams laiduojama teisė kritikuot valdžios darbą. Draudžiama persekiot už kritiką. 109 str.- teisėjas klauso tik įstatymo. 110 str.- negalioja jokie kiti priešingi Konstitucijai įstatymai. Jei neaišku, teisėjai kreipias į Konstitucijos teismą realios situacijos išaiškinimo. Politikai davę priesaikas laikytis įstatymų. Kur ir sav. Įst.- rinkti į tarybą atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Pagal politikų elgesio Kodčkso normas nepriekaištinfai elgtis, jei kur įtarimų aiškint visuomenei. -Tad į politikų priogeratyvas neįeina skūst po teismus. Čia daugia tam tikrų provokatorių požymiai. Nieko bendro neturintys su politiko statusu. Kaž kas taryboj nenori suvokt politikams keliamų aukštų reikalavimų.

  Komentaras

  Anais metais neapsikentę savivaldybės valdininkai net kolektyviniu parwiškimu dėl atskirų kaip mobingu mosikuojant teismais kreipės į visuomenę. Siekdami apsigint nuo šių metodų. Normaliai taryba turėjus svarstyt ir išklausyt viešai pasirašiusių valdininkų argumentus nedryso. Tuo paliko landas intrigoms. Teisėsauga turėjusi nors nuomonę išreikšt, vėl pratylėjo. Kas čia gaunas Alytuj, kad galima taip išsidirbinėt? Net teismo civ. bįloj Nr.2-952-292/2017 klausiys nuomonės teismo pirmininkės, ji teisingai kalba. Teisėja turėjo prisilaikyt Konst. 109,110 straipsnių. Realybėj vyksta kitaip? Kokie interesai Alytuj net teisme dominuoja?

  Komentaras

  Jei portalų savininkai negerbia komentatorių, teks patiems pradėti veikti ir ginti savo garbę. Kantrybė jau baigėsi. Pasižadu rinkti visus komentarus vieno elemento, parazituojančio komentaruose jau ir nuo 5 val. ryto. Surinkus tinkamą kiekį, nuo bendruomenės kreipsimės į teismą. Gal tą jau du kartus teistą šmeižiką trečias teismas atves į protą

  Komentaras

  Šio kaip gaivaliuko po politika vietos oligarchėlių per intrigas su teisėsauga gniaužt miesto interesą kaina milžiniška. Jei pagal kitų pavyzdžius į pramonės parkus, kur savivaldybės investavę 10 milijonus ir kad atsipirktų pritraukia stambius investuotojus, Alytuj jų pavyzdžiais šiam momentui galėjo būt pritraukta 100 milijonų investicijų su sukurtom 1000 normaliai apmokamų darbo vietų. Tada būt perėję dirbt kur geriau moka iš kur silpnai moka. Dabar pustuščias pramonės parkas paleistas per smulkius ten po milijonuką atseit investuojas su keliom dešimtim darbo vietų. Reiškia rimtam investuotojui, kur lemtų miesto vystymą, nėra rimtų plotų. Kitas pavyzdys per teismus įveltas aerodromo klausimas, kur turi operatyviai sprest per tarybą. Čia praleidžia brangų laiką savivaldybė. Vėl aerodromo 100 ha vertė - grubiai 40 milijonų. Sudedam su neišnaudotu galingu pramonės parko ir aerodromo atvejais- grubiai galimai 100 milijoninės sumos gaut miesto labui sumos nuplaukė...Kol jie čia blusinėja, kur mokyklukėj etato daugiau ar mažiau. Kur gatvukė pirmiau, ar ne pirmiau remontuot- blusinės sumos lyginant pagal rimto potencialo neišnaudojimus. Kur išnaudojus visai kitas vaizdelis Alytaus vystyme. Kaip Vilniuj didesni atlyginimai ir daugėtų gyventojų. Nei dabar kartais iki nužmogėjimų užsiblusinėję dėl mažėjančio miesto potencialo likučių. Reikia skirt tarybos kompetencija svarbiausia vystymas makroekonominių rodiklių lygį. O ne blusinėjimas kur koks alytiškis ne taip pasakė ir per teisėsaugą regzt, kad kitus prigasdint iki beteisių baudžiauninkų lygio. Kur tiesiog teismo salėse iki nualpinėjimų atvirai tyčiojasi iš neįtinkančių. Prieš tokius kaip nužmogėjusius metodus net partinukai su savo įpatumais kaip gėlytės. Nei čia praradę visus žmoniškumus, jei kas ne pagal jų.

  Komentaras

  Alytuj, kad po politika nuslopint neįtinkančius dėl aerodromo ir pramonės oarko ypatumų, ištobulinę schemas dorot neįtinkančius ir kitiems prigasdint, kad netrukdytų saujelės interesams. Būdami politikais nepagrystai naudoja privataus kaltinimo ūnstitutą, kad samoningai pakenkt ir nuslopint neįtinkantį ir kitus prigasdint. Kad neliestų nepatogių temų dėl aerodromo. Per teisėsaugos derinius pasipropovokuojant po nutrauktu ikiteisminiu tyrimu Nr.03-2-00215-17 ir pačiam politikui tiesiai realizuojant per Alytaus teismo civ. bylą Nr.03-2-00215-17 . Kur teismo salėj politikas iš priilyginęs eiliniui, logiškai po atsistatydina iš tarybos nario jei prilygina save eiliniui, ir tyčiojas kiek gali. Pradžioj iš alytiškio reikalauja psichinės pažymos ir leidomo ginklui. Po to reklamuojas tarybos nariu, kad jo misija stabdyt alytiškį. Po to girias kaip tarybos narys kovojas dėl žmonių už atliekų tvarkymą. Alytiškiui paklausius, kur kaip tarybos nario tarybai raštu teikti siūlymai dėl atliekų tvarkymo, prasideda triadų serijos turiniu. Kas ubagui davė teisę aiškint, klaust, linki blogo alytiškiui ir jo šeimai, klykia kad neišsimokėtų. Vėliau vadinant žmogysta pats pabala ir stovėdamas drimba ant kėdės. Advokatė tablete gaivona.-O jei būt neatgaivinus, kas kaltas? Kad politikas ir teisėja davę priesaikas laikytis įstatymų, jų nesilaiko. O Konst. 109 str.- teisėja klauso tik įstatymo. 110 str.- negalioja joks įstatymas, priešingas Konstotucijai. 21 str.- negalima asmens žemont. 22 str.-teismas ir įstatymas saugo asmens ir šeimos garbę nuo savavališko kišimosi ... 29 str.- negalima žemint pagal socialines grupes. 33 str.- piliečiams laiduojama teisė kritikuot valdžią. Draudžiama persekiot už kritiką.- Štai kokie įvykiai po politika vyksta pridčngiant po demagogija. Kokiom schemom dorojami neįtinkantys, drystantys už miesto interesą reikliau stot. Štai dėl ko Alytus nyksta ir įmurkdytas per intrigas stagnuot. Štai todėl pilnai miesto labui neišnaudotas pramonės parkas ir aerodromas. Kuris atvirai įveltas per teismą praleidžiant brangų laiką per tarybą sprest miesto labui. O aerodromo 100 ha žemių su pastatais vertė apie 40 milijonų grubiai. Dar įdomus klausimas dėl turto perdavimo savivaldybei, ar ten faktai atitinka? Štai šiais klausimais vengiama aiškint alytiškiams.

  Komentaras

  Dar dėl aerodromo pamatys alytiškiai. Mano, prigasdino būdamas tarybos nariu per privatų ieškinį nuo intrigų teisme net nualpinėjantis dėl nepalankių temų dėl aerodromo. Nematant teisėsaugai nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 kas rašinėja tokiom triadom po moters darbo ir namų kompiuteriais. Kur moteris atsisakė duot parodymus. Tyrus savivaldybės Etikos komisija sprendime Nr.KPPn-16 kvietė politiką ateit ir prie akių kolegoms pasakyt, jis ar ne jis tais žargonais. Kad įtarimų nelikt. Neatėjo. O jei rašė kiti, byla naudojantis kito asmens duomenimis. Rimta i Etikos komisija tokiu atveju turėjo kreiptis į teisėsaugą, kad kūnkretint ir įtarimų nelikt. Nes politikai davę priesaikas laikytis įstatymų turi elgtis taip, kad įtarimų nelikt. Bet, nebūt...? O jei po moterim slepias -NUŽMOGĖJIMŲ lygiai.

  Komentaras

  Alytaus teismo civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 politikas po privačiu ieškiniu teisme link neįtinkančio alytiškio triadom turiniu- ,,kas ubagui davė teisę aiškint, klaust, kad neišsimokėtų..". Vadinant alytiškį žmoggsta stovėdamas pabala ir drimba ant kėdės. Jei advokatė tablete būt neatgaivinus, kas kaltas, kad politikas teismo salėj būt numiręs nuo neapykantos prieš neįtinkantį alytiškį? Kad teisėja ir politikas davę priesaikas laikytis įstatymų nepaiso Konst. 21,22,25,29,33,109,110 straipsnių. O gatvėj už tokią leksiką bent kuris save gerbiantis pakrautų. O čia Alytuj elitiniai po politika ir teisėsaugoj.

  Komentaras

  Tik, apie strategines problemas neužsimena net. Aiškina žemesnio lygio kategorijoj. Tik kaip politikams kalbėt maža. Prabylant tarybos narių lygy, reikia parodyt kokius konkrečius siūlymus šiom sritim teikė tarybos svarstymui registruojant savivaldybės duomenų bazėj ir konkrečiais parašais pasirašant. Būtent taip vertinami tarybos nariai pagal tarybai teiktus konkrečius siūlymus ir už ką atsakingi, o ne abile kalbėt. Ką kiekvienas besidomintis savivalda eilinis alytiškis nuo gatvės sugeba.

  Komentaras

  Namanau, kad vyrai nusišnekėjo apie mokyklas. Mokyklos mažos, o administracijos visa krūva. Tikrai mažai mokyklai nereikia dviejų pavaduotojų ugdymui ir dar vieno pavaduotojo ūkiui. Su ūkio reikalais gali puikiai susitvarkyti ir direktorius. Šaunuoliai, kad viešinate miesto skaudulius.

  Komentaras

  Pagal LR Konst. 46 str. - valstybės ūkinė veikla turi būt reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui.- Per savivaldą Alytuj dominuoja taip vadinami oligarchiniai interesai pramonės parko apkrovimas smulkiais vietoj rimtų investuotojų ir aerodromo 100 ha žemės įvelta per teismus praleidžiant brangų laiką per tarybą sprest miesto labui. Per partonukų interesus nevykdymas reformų ir negebėjimas dirbt per es paramą galimybės monopolininkams kelt paslaugų kainas kiek pajėgia. Dar yra krepšonio interesų žaidėjas. Būsimiems rinkimams deliojami interesų aktyvistai, likę, ne rimčiau. Čia kaip atidirbti scenarijai.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.