Ar bus pa­keis­ti kiau­ri Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lan­gai? Ap­si­spren­di­mas – vie­ti­nių po­li­ti­kų va­lio­je (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Šv. Benedikto gim­na­zi­ja
Šv. Benedikto gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ūkiui Ine­ta Dir­sie­nė tvir­ti­no, kad, at­lie­kant sta­ti­nio pri­va­lo­mą tech­ni­nę prie­žiū­rą, bu­vo pa­kvies­ti eks­per­tai įver­tin­ti lan­gų būk­lę. Jie kon­sta­tat­vo, jog įstai­gos me­di­niai lan­gai dau­ge­ly­je vie­tų su­pu­vę, pra­lai­dūs ši­lu­mai, iš­si­her­me­ti­nę stik­lo pa­ke­tai. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos pir­mas kor­pu­sas ėmė veik­ti 1996-ųjų rug­sė­jį. Per de­šimt­me­tį bu­vo pa­sta­ty­ti dar trys kor­pu­sai. Nuo vi­sų jų pa­sta­ty­mo čia ne­bu­vo keis­ti dar me­di­niai su­mon­tuo­ti lan­gai. Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad per juos pu­čia vė­jas, dau­ge­ly­je vie­tų rė­mai su­pu­vę, pa­si­tai­ko, kad be­va­lant stiklus jie iš­krin­ta. Gim­na­zi­jos va­do­vy­bė jau tre­jus me­tus krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę ieš­ko­ti lė­šų pa­keis­ti lan­gus ne tik dėl ši­lu­mos ener­gi­jos tau­py­mo, bet ir dėl mo­ki­nių bei dar­buo­to­jų sau­gu­mo. Per­nykš­tį gruo­dį to­kį pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bei su dau­giau kaip 300 pa­ra­šų pa­tei­kė gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų tė­vai.

Bu­vo iš­si­kvies­ti eks­per­tai

Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė sa­kė, kad prieš pen­ke­rius me­tus at­ėju­si va­do­vau­ti šiai gim­na­zi­jai, pa­ste­bė­jo bė­dą su lan­gais, – jie su­pu­vę, ne­san­da­rūs, kai ku­riuos te­ko net už­kal­ti, kad ne­iš­kris­tų. Pri­si­mi­nė at­ve­jį, kai, va­lant stik­lus, iš­puo­lė vie­no rė­mas. Ypač pras­ta lan­gų būk­lė pir­miau­sia 1996-ųjų rug­sė­jį pra­dė­ju­sia­me veik­ti kor­pu­se, kur da­bar mo­ko­si pra­di­nu­kai.

Di­rek­to­rė iš pra­džių apie tai žo­džiu in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bę ir pra­šė ieš­ko­ti ga­li­my­bių pa­keis­ti lan­gus, bet lė­šų ne­bu­vo ras­ta.

Nuo 2019-ųjų gim­na­zi­jos va­do­vy­bė jau raš­tu ėmė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę dėl keis­ti­nų lan­gų. Jei ne vi­so­je gim­na­zi­jo­je, tai bent pir­ma­me kor­pu­se, kur jie pa­tys pras­čiau­si. Ta­čiau pi­ni­gų vėl ne­ras­ta.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ūkiui Ine­ta Dir­sie­nė tvir­ti­no, kad, at­lie­kant sta­ti­nio pri­va­lo­mą tech­ni­nę prie­žiū­rą, bu­vo pa­kvies­ti eks­per­tai įver­tin­ti lan­gų būk­lę. Jie kon­sta­tat­vo, jog įstai­gos me­di­niai lan­gai dau­ge­ly­je vie­tų su­pu­vę, pra­lai­dūs ši­lu­mai, iš­si­her­me­ti­nę stik­lo pa­ke­tai. Re­ko­men­duo­ta esant ga­li­my­bei juos pa­keis­ti į ati­tin­kan­čius šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus.

 

„Kai pa­ly­ja, ba­los – ant pa­lan­gių ir grin­dų“

Kai per­nykš­tį lap­kri­tį gim­na­zi­jos tu­a­le­te vie­no mo­ki­nio bu­vo pa­deg­ti tu­a­le­ti­nio po­pie­riaus lai­kik­liai ir te­ko vė­din­ti už­dū­my­tas pa­tal­pas, kai ku­rių lan­gų ne­bu­vo įma­no­ma ati­da­ry­ti.

Pir­ma­me va­di­na­ma­ja­me pra­di­nu­kų kor­pu­se dir­ban­tys gim­na­zi­jos dar­buo­to­jai pri­si­mi­nė at­ve­jį, kai ko­ri­do­riu­je iš­kri­to lan­gas, – ge­rai, kad tuo me­tu šio­je vie­to­je ne­bu­vo vai­kų. To­je pa­čio­je vie­to­je iš­kri­tęs ki­to lan­go rė­mas vos ne­su­ža­lo­jo va­ly­to­jos.

„Kai pa­ly­ja, ba­los – ant pa­lan­gių ir grin­dų. To­kie lan­gai kla­sė­je. Po žie­mos atos­to­gų, kai kla­sė dar ne­bū­na įši­lu­si, ar šal­tų sa­vait­ga­lių tė­vams re­ko­men­duo­ju vai­kus šil­čiau ap­reng­ti, nes kla­sė­je dėl kiau­rų lan­gų tik­rai šal­ta“, – pa­sa­ko­jo pra­di­nu­kų mo­ky­to­ja As­ta Da­bu­šins­kie­nė.

Tad pas­ta­ruo­ju me­tu dėl kiau­rų lan­gų ir gim­na­zi­jo­je dėl šios prie­žas­ties pri­vers­tų šal­ti vai­kų kan­try­bė trū­ko jų tė­vams. Per­nykš­tį gruo­dį dau­giau kaip 300 Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos vai­kų tė­vų pa­si­ra­šė sa­vi­val­dy­bei ad­re­suo­tą pra­šy­mą pa­keis­ti šios gim­na­zi­jos lan­gus. Toks pra­šy­mas pa­teik­tas mies­to ta­ry­bos na­riams svars­tant šių me­tų biu­dže­tą ir ti­kin­tis, kad bus ras­ta lė­šų gim­na­zi­jo­je keis­ti­niems lan­gams.

 

Kiek tai kai­nuo­tų?

Pas­ta­ruo­ju me­tu vie­šo­sios įstai­gos Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos, tu­rin­čios du stei­gė­jus – sa­vi­val­dy­bę ir Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos ku­ri­ją, lan­gų kei­ti­mo klau­si­mas svars­ty­tas mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, ko­mi­te­tuo­se bu­vo pri­tar­ta gim­na­zi­jos lan­gų kei­ti­mui: „Pa­gal spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mus, no­rint pa­keis­ti vi­sus lan­gus šio­je gim­na­zi­jo­je, rei­kia 420 tūkst. eu­rų. O jei tai bū­tų da­ro­ma tik pir­miau­sia pa­sta­ty­ta­me pra­di­nu­kų kor­pu­se, kai­nuo­tų 70 tūkst. eu­rų. Šį penk­ta­die­nį aš lan­ky­siuo­si Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jo­je, tu­rė­čiau su­si­tik­ti su jos kanc­le­riu Ju­liu­mi Lu­ko­šiu­mi, kal­bė­siu ir apie at­si­ra­du­sią bū­ti­ny­bę keis­ti lan­gus Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je. Ti­kiuo­si, kad ir vals­ty­bė fi­nan­siš­kai pri­si­dės spren­džiant šią pro­ble­mą.“

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė sa­kė, kad bent kol kas iš vie­ti­nio biu­dže­to ieš­ko­ma ga­li­my­bių skir­ti lė­šų gim­na­zi­jos se­niau­siai pa­sta­ty­to kor­pu­so lan­gų kei­ti­mui. Šių me­tų mies­to biu­dže­tas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas ir tvir­ti­na­mas at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Da­bar Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja tu­ri be­veik 800 mo­ki­nių ir ti­ki­si jai pa­lan­kių mies­to va­do­vų ir ta­ry­bos spren­di­mų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  po labai mazai mokiniu , kodel nesujungt keliu , kad butu pigesnis islaikymas ,o dabar sildom baisius gargarus ir vis verkiam ,kad mazos pedagogu algos ir truksta biudzete lesu remontui kitoms mokykloms, o ta atlikti reikejo labai senai ,matai tevai ir mokytojai priesinasi.

  Komentaras

  Kodėl taryba, kurios išimtinė kompetencija strateguot vystymo tikslus, nekelia savivaldybei tikslo dirbt per es paramą? Tik iš biudžeto - šiais laikais primityvu. Kaip ir nesigirdi per Lietuvą savivaldybių, kurios būt neatlikę švietimo pertvarkų. Stagnacija.

  Komentaras

  Esmė pažangios savivaldybės stengias ir daro mokyklų renovacijas iš es paramos lėšų. Savo kuo mažiau. Bet dėl to reikia, kad laiku ir kokybiškos švietimo ir kitos pertvarkos būt atliktos. Nes bent kuriuo atveju prašant lėšų iš ministerijos, jos turi reikalaut, kad būt pertvarkos. Kur aiškiai būt matoma, kokios mokyklos lieka. O Alytuj savivaldoj, ypač per es paramą, viduramžiai. Ritena iš biudžeto, kur taryboj tik rankutes sukelt. O dirbant per es paramą, įsijųngia ministerojų fondai ir aišku reiklesnė kontrolė. Kur reikalavimai aukšti kokybė, tempai, efektyvumas.. Kas silpna vieta ir per ilgai. Nes čia stipriai meras ministerijų lygį turi suktis. Ir tuo pačiu į apačias atitinkamos savivaldybės grandys. Čia rimtos kompetencijos reikalingos. Kur patiems reikia sugebėt ir kitiems toną užduot.

  Komentaras

  Kodėl iki šiol per tarybą netvirtinta švietimo pertvarką? Po ko būt aišku kurios mokyklos išlieka, kurios ne. Ir kur išlieka iškart visas per es paramos projektus rekonstruot ir modernizuot iki šiuolaikinių mokyklų rimto lygio. O su atliekamų pastatais atitonkamai sprest. Dabar visur po truputį ir trūkstant, erzinasi. Ar lemta per savivaldą surimtėt, ar ne? Kodėl ir per tarybą kaip susitarę tylu, kiek viso paskolų ir kokios galimybės gražint, ir atsižvelgiant į tai efektyvint savivaldos sistemos veiklą.

Kiti straipsniai